Мужеляк Мирослава Миронівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мужеляк Мирослава Миронівна
Mmm2.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Поточне місце роботи аспірант кафедри фінансів

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації над якою працює, спеціальність

Економічне оцінювання та формування програм машинобудівних підприємств з корпоративної соціальної відповідальності. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Інформація про складені кандидатські іспити

Складено кандидатські іспити з філософії та іноземної мови (англійської)


Основні публікації за останні 5 років

Публікації у виданнях

 1. Мужеляк М.М. Особенности становления и перспективы развития упрощенной системы налогообложения в Украине / Алексеев И.В., Червинская О.С. Мужеляк М.М. // Журнал «Налоги и финансовое право», №4, 2012 (г. Екатеринбург). – с. 417-425.
 2. М.М. Мужеляк Налоговое стимулирование финансового обеспечения производственной реструктуризации предприятий в Украине / С.В. Паранчук, И.О. Кривецкий, М.М. Мужеляк // Научно-практический журнал «Проблемы экономики и менеджмента». – г. Ижевск: ИЦНП, 2014. – №3 (31) –С. 78 - 84.
 3. Мужеляк М. М. Правове регулювання податку на нерухоме майно в Україні та світі / М. М. Мужеляк, Т. П. Мороз // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 10–12 листопада 2011 року, присвяченої 45-річчю Інституту економіки і менеджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету "Львівська політехніка" / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 633–634.
 4. Мужеляк М. М. Переваги та недоліки зміни правового поля для спрощеної системи оподаткування // Збірник тез за матеріалами VІІI НТК науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», 26-31 березня 2012 р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Видавничий відділ навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – с. 163-165.
 5. Мужеляк М.М. Адаптація норм податкового законодавства україни до економічних критеріїв її членства в ЄС / Мужеляк М.М., Різник О.З. // Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», 11-12 квітня 2014 р., Львів (http://www.conf.inem.lviv.ua/?page_id=141)
 6. Myroslava Muzhelyak Tax incentives for investment support of production restructuring of enterprises / Ihor Kryvetskyi, Myroslava Muzhelyak // 3rd International Academic Conference of Young Scientists "Economy and Management 2013" (EM-2013). November 21-23, 2013, Lviv Polytechnic National University.
 7. Мужеляк М.М. Корпоративная социальная ответственность: сущность и особенности формирования на русских и украинских предприятиях // Материалы Х международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские чтения), Том 2. – Санкт-Петербург: Изд-во МБИ, 2011. – с.74-77.
 8. Мужеляк М.М. Правове забезпечення механізму формування КСВ // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів «Корпоративно-соціальна відповідальність бізнесу – фактор сталого розвитку». – Київ, 2012. – с.115-116.
 9. Мужеляк М.М. Пільгове оподаткування як один із стимулів провадження соціально відповідального бізнесу суб’єктами господарювання у вітчизняній практиці // Збірник матеріалів Науково-практичного круглого столу «Напрями підвищення конкурентоспроможності податкової політики в Україні», 23 березня 2012 р. – Ірпінь: Нац. унів. ДПС України, 2012. – с.119-122.
 10. Мужеляк М.М. Обґрунтування вибору методу оцінювання ефективності програмних заходів при формуванні на підприємстві програми корпоративної соціальної відповідальності // Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації» (м. Тернопіль, 25 квітня 2013). – с.178-181.
 11. Мужеляк М.М. Чинники, що впливають на формування КСВ-програми під час планування соціально відповідальної діяльності підприємства // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 20-21 червня 2013 р. м. Житомир. – с.273-275.
 12. Мужеляк М.М. КСВ-програма як інструмент управління соціально відповідальною діяльністю підприємства // Матеріали 9 Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості та освіті», Том 3 (31 травня – 7 червня 2013р., Варна, Болгарія), Дніпропетровськ, Варна, 2013. – с.621-623.
 13. Мужеляк М.М. Інструменти корпоративної соціальної відповідальності та їхнє місце у маркетинговій стратегії інтернаціоналізації підприємства / Ільчук П.Г., Коць О.О., Мужеляк М.М. // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками» Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – . 194-195.

Електронні навчальні комплекси

 • Мужеляк М.М. Податкова система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // С.В. Паранчук, О.С. Червінська, М.М. Мужеляк, І.О. Кривецький - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 185 с. – Сертифікат №374 від 30.09.13 р.

Грамоти та подяки

 • Грамота Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка" за внесок у розвиток Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту, 2014 р.
 • Подяка Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка" за активну участь у діяльності Ради молодих вчених, 2013 р.

Інші відомості

 • представник кафедри фінансів в Бюро секції РМВ ІНЕМ (http://www.inem.lviv.ua)
 • член організаційного комітету щорічних студентських науково-технічних конференцій та олімпіад
 • відповідальна за організацію та проведення контролю залишкових знань студентів
 • у квітні-червні 2014 року була учасницею навчального курсу «Соціальна відповідальність бізнесу», організованого «Спільнотою СВБ» (http://www.svb.org.ua/)
 • Коло наукових інтересів охоплює теоретичні та прикладні проблеми побудови та функціювання податкової системи України загалом, а також механізму справляння окремих податків і зборів, зокрема. Окрім того, здійснює дослідження щодо змісту концепції корпоративної соціальної відповідальності та впровадження окремих її елементів (серед яких вагоме місце відводиться програмі корпоративної соціальної відповідальності) в систему корпоративного управління підприємством, що відповідає темі дисертаційного дослідження.

Кафедра фінансів Інститут економіки і менеджменту