Михайленич Петро Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Михайленич Петро Михайлович
Muhajlenuch.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 26 грудня 1982 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність Радіотехніка
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Пелішок Володимир Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра телекомунікацій

Михайленич Петро Михайлович - кандидат технічних наук, асистент кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 26 грудня 1982 р. у м. Львові.

У 2000 р.вступив на навчання до Національного університету «Львівська політехніка», факультет РТФ.

У 2005 р.завершив навчання в університеті.

З лютогодо листопада 2006 р. працював на посаді інженера кафедри «Телекомунікації».

В 2009 р.завершив навчання в аспірантурі, працюю асистентом.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію.

Аудиторні курси

 • Планування та проектування телекомунікаційних мереж

Наукові інтереси

 • радіозв’язок, програмування.

Тема дисертації

Підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук :[спец.] 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій» /Михайленич Петро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012

Науковий керівник — доктор технічних наук, доцент Пелішок Володимир Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка»

Вибрані публікації

 1. Технології мобільного зв’язку [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 7.092402 «Інформ.мережі зв’язку» / Климаш М.М., Пелішок В.О., Михайленич П.М. ; Нац. ун-т «Львівськ. політехніка». — Л. : [б. и.], 2008. — 613 с. — ISBN978-966-322-103-8
 2. Радіомережі коміркового зв’язку стандартів СDMA / Климаш, В.О. Пелішок,П.М. Михайленич, О.В. Щур — Л.: УАД, 2007. — 238 с.
 3. Особливості використання кодів Уолша для систем зв’язку з кодовим розділенням каналів / П.М. Михайленич, В.О. Пелішок, Мохаммад Хасан Алі Самур// Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. — 2007. — № 2., т.2. : Технічні науки. — С.182-185.
 4. Проблема синхронізації при використанні кодового розділення каналів з прямим розширенням спектру / П.М. Михайленич, Мохаммад Хасан Алі Самур // Вісн.Нац. Ун-ту «Львівська політехніка». — 2008. — № 618 : Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 127-130.
 5. Частотний спектр та взаємна кореляція послідовностей Уолша / П.М.Михайленич, Мохаммад Хасан Алі Самур, О.М. Яремко // Моделювання та інформ.технології : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці.— К., 2008. — Вип. 49. — С. 134-138.
 6. Методика добору псевдовипадкових послідовностей у межах ансамблю з використанням середнього інтерференційного параметра / П.М. Михайленич //Загальногалузевий науково-виробничий журнал Зв’язок. — К., 2011. — Вип. 96(4).— С. 66-68.
 7. Михайленич П.М. Дослідження завадостійкості систем радіозв’язку MC-CDMAпри використанні неповних ансамблів послідовностей [Електронний ресурс] //Проблеми телекомунікацій. — 2012. — № 1 (6). — С. 104 — 110. — Режим доступу дожурн.: http://pt.journal.kh.ua/2012/1/1/121_mykhaylenich_cdma.pdf.
 8. Розробка графічного інтерфейсу для дослідження функцій Уолша / П.М.Михайленич, Мохаммад Хасан Алі Самур, О.М. Яремко // матеріали 2 Міжнар.наук.-техн. конф. «Проблеми телекомунікацій 2008», 20-23 трав. 2008, Київ,Україна. — К. : НТТУ «КПІ», 2008.
 9. Попередній аналіз якості зв’язку при використанні CDMA з врахуваннямв ластивостей послідовностей / П.М. Михайленич // матеріали 5 Міжнар.наук.-техн. конф. «Сучасні інформаційно комунікаційні технології», 05-09 жовт.2009, Ялта-Лівадія, АР Крим, Україна. — К.: Видавництво ДУІКТ, 2009.
 10. Дослідження відношення сигнал/шум в радіоканалі при використанні послідовностей Уолша / П.М. Михайленич // Наук.-практ. конф. «Сучас. пробл.телекомунікацій — 2010» : матеріали конф., 28-31 жовт. 2010 р., Львів. — Л.,2010. — С. 85-87.
 11. The research of sequence partial ensembles application in MC-CDMA system /P.M. Mykhaylenich // матеріали 11 Міжнар. наук.-техн. конф. «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії» TCSET’2012, 21-24лютого 2012, Львів-Славсько, Україна. Л.: Видавництво НУЛП, 2012.
 12. Заявка на видачу патенту на корисну модель N u 201205933 «Спосіб формування складних сигналів з ортогональним частотним мультиплексуванням», Климаш М.М., Пелішок В.О., Михайленич П.М.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 302 ,

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27 43; +38 (032) 258-24-44; +38 (032) 258-27-43