Миськів Ірина Сергіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Миськів Ірина Сергіївна
456tyhgrfe786ujkii.JPG
Дата народження 22.10.1976
Науковий ступінь к.пед.н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри іноземних мов

Дисертація на тему: “Розвиток шкільного лідерства у Великій Британії” на здобуття наукового ступеня к.пед. н. захищена 03.11.2009 року.

Освіта:

- 1983-1993 – Дрогобицька середня школа №16 з відзнакою.
- 1991-1996 – Львівський держуніверситет ім. І. Франка,факультет іноземних мов. Спеціаліст: філолог-германіст, викладач англійської мови та літератури.
- 2006-2009 –Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи –здобувач.
- з 2 грудня 2013 до 25 квітня 2014 - пройшла курси підвищення кваліфікації у Навчально – науковому інституті післядипломної освіти НУ «Львівська політехніка» .

Наукові інтереси:
- порівняльна педагогіка;
- початкова та неперервна педагогічна освіта;
- професійний розвиток педагогів.


Участь у міжнародних конференціях:

1. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти» (Київ, 2007);
2. Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону» (Ялта, 2008);
3. Міжнародній науково-практичній конференції«Професіоналізм педагога у контексті європейського вибору України» (Ялта,2008);
4. XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в євроінтеграційних процесах» (Київ,2008);
5. ІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура» (Київ, 2008);
6. VII Всеукраїнській науково-практичній конференції«Магістратура: творчі пошуки і здобутки в умовах участі України у Болонському процесі» (Київ, 2008);
7. Міжнародній науково-практичній конференції «Місія викладача вищої школи в контексті сучасних освітніх викликів» (Львів, 2008);
8. IV Міжнародній науково-практичній конференції «Управління в освіті» (Львів, 2009).
9. Міжнародна науково-технічна конференція «Cучасні наукові дослідження у психології та педагогіці - прогрес майбутнього» (Одеса, 20-21 травня 2016)

Публікації:

Навчальні посібники та підручники

2006
1. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) (За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина).Видання третє (відредаговане і доповнене). Підручник. – Львів: Видавництво “Растр – 7”, 2006. – 236 с.
2007
2. Англійська мова для менеджерів: Навч. посібник з анг­лійської мови професійного спрямування для студенті в напряму “Менеджмент” вищих навчальних закладів. Частина 1 / За ред. Н.В. Мукан; Н.В. Мукан; М.В. Гаврилюк, Н.М. Ільчишин, С.Ф. Кравець, Л.В. Лінник-Паммер, І.С. Миськів, О.В. Мукан, Ю.В. Сасенюк. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 320 с.
2008
3. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) (За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина). Видання третє (відредаговане і доповнене). Підручник. – Львів: Видавницт во«Бескид Біт», 2008. – 252 с.
2009
4. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для менеджерів): Підручник / За ред. Н.В. Мукан. – К.: Знання, 2009. – 595 с.

Наукові статті у фахових виданнях

2008
1. Миськів І.С. Міжнародні тенденції розвитку шкільного лідерства // Вісник Київського міжнародного університету.Серія: Педагогічні науки: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2008. – Вип. 11. – С. 164-172.
2. Миськів І.С. Особливості програм підготовки шкільних лідерів за рубежем // Наукові записки: [збірник наукових статей] / Міністерство освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. (Серія педагогічні та історичні науки). – Випуск LXXII (72). – С. 157-164.
3. Миськів І.С. Компетентнісна характеристика британського педагога-лідера на різних етапах його кар’єри // Проблеми сучасної педагогічної освіти / Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: Ялта.: РВВ КГУ, 2008. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 185-193.
4. Миськів І.С. Лідерство у навчанні та викладанні як засіб підвищення якості навчального процесу та успішності учнів загальноосвітніх шкіл Великобританії // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. – Львів, 2008. – Вип. 25,Ч. 3. – С. 326-333.
2009
5. Миськів І.С. Концепція розвитку шкільного лідерства у Великобританії// Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки:Зб.наук. праць – К.: КиМУ, 2009. – Вип. 12. – С. 122-131.
6. Миськів І.С. Навчальний процес у британській загальноосвітній школі: роль шкільного лідерства // Наукові записки: збірник наукових статей / Міністерство освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко.– К.:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. (Серія педагогічні та історичні науки). – Випуск LXXXII (82). – C. 110-118.
'2014
7. Т. Пантюк, І. Миськів. Болонський процес та специфіка освітніх стандартів в Україні // Zbior raportow naukowych “Tendencje, zbiory danych, innowacje,praktyka w nauce”.(29.04.2014 – 30.04.2014). -Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. “Diamond trading tour”, 2014. – 124 str., 32.
8. Мукан Н.В. Непрерывное профессиональное развитие учителей в Федеративной Республике Германия: этапы начальной подготовки и введения в профессию / Н.В. Мукан, И.C. Мыськив // Paradigmata poznání. – Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", 2014. – № 2. – С. 142-146. (наукометрична база РИНЦ).
9. Мукан Н.В. Характеристика моделей начальной профессиональной подготовки учителей в Германии / Н.В. Мукан, И.С. Мыськив // Экономика и социум. Электронное научно-периодическое издание. – № 2 (11) (апрель-июнь, 2014). – Режим доступу: http://www.iupr.ru. (наукометрична база РИНЦ).
2015
10. Миськів І. Шкільне лідерство, як основа реформування сучасної Британської загальноосвітньої школи / Ірина Миськів // Молодь і ринок. – 2015. – № 6 (125). – С. 50-59.
2016
11. Myskiv І. The model of unification and the model of diversification of public school teachers' continuing professional developmend / Nataliya Mukan, Iryna Myskiv, Svitlana Kravets // Comparative Professional Pedagogy. – Kyiv-Khmelnytskyi : KhNU, 2016. – Vol. 6, Issue 1. – P. 7-13. (Cabell’s Directory, Google Scholar)
12. Myskiv І. The characteristics of the systems of continuing pedagogical education in Great Britain, Canada and the USA / Nataliya Mukan, Iryna Myskiv, Svitlana Kravets // Comparative Professional Pedagogy. – Kyiv-Khmelnytskyi : KhNU, 2016. – Vol. 6, Issue 2. – P. 20-25. (Cabell’s Directory, Google Scholar)
13. Білик О. С., Козловська І. М., Миськів І. С. Формування академічної мобільності майбутнього інженера в процесі інтеграції змісту навчання // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – 2016. – № 6 (80). – C. 22–30. 0,4 ум.д.ар. 2018
14. Мукан Н. В., Запотічна М. І., Миськів І. С. Специфіка освітніх програм для дітей корінних народів Канади у період раннього дитинства // Молодь і ринок. – 2018. – № 6 (161). – С. 36–40.
15. Мукан Н. В., Миськів І. С., Запотічна М. І. Асиміляція в освіті корінних народів Канади // Молодь і ринок. – 2018. – № 4 (159). – С. 6–10. (Index Copernicus International).

Інші публікації

2007
1. Миськів І.С. Розвиток лідерства в контексті британського освітнього менеджменту // Вища освіта України – Додаток 3 (т. 7) – 2007 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Моніторинг якості освіти» – С. 390-396.
2008
2. Миськів І.С. Основні завдання британського шкільного лідерства / Н.В. Мукан, І.С. Миськів // Збірка тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції«Соціум. Наука. Культура» (29-31 січня 2008 р.). – Київ: ТОВ «ТК Меганом». – С.22-24.
3. Миськів І.С. Форми шкільного лідерства та професійного розвитку учителів британських загальноосвітніх шкіл / Н.В. Мукан, І.С. Миськів // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2008 р., м. Ялта. – Зб. статей. Вип. 4 Ч. 1 – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – С. 48-51.
4. Миськів І.С. Фактори здійснення вибору методів та форм професійного розвитку учителів загальноосвітніх шкіл за рубежем (на матеріалах Великобританії, Канади, США) /Н.В. Мукан, І.С. Миськів //Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-педагогічної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 18-20 вересня 2008 р., м. Ялта. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 38-41.
2009
5. Миськів І.С. Особливості партисипативного шкільного лідерства у Великій Британії / Н.В. Мукан, І.С.Миськів // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції«Управління в освіті». – Львів: Видавництво ДЦ МОНУ, 2009. – С. 172-173.
6. Миськів І. С. Шкільне лідерство як науково – педагогічна проблема / І.С. Миськів, Н.М. Ільчишин // Збірка тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Україна наукова» (21-23 грудня 2009р.). – Київ: ТОВ «ТК Меганом». – С. 30-32.
2014
7. Н. Мукан, І. Миськів. Характеристика моделей начальной профиссиональной підготовки учетелей в германки // Экономика и социум. - № 2 (11) 2014, http: //www.iupr.ru
8. Миськів І. С. School leadership in Great Britain / Н. В. Мукан, І. С. Миськів, Н. В. Хамуляк // Cучасні наукові дослідження у психології та педагогіці - прогрес майбутнього : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (Одеса, 20-21 травня 2016 р.). – Одеса, 2016. – С. 67-70.

Написання рецензій, редагування науково-методичних матеріалів:

- Рецензія на навчально-методичний посібник «Ділова англійська мова: тексти для читання» укладений доцентами кафедри мовної та міжкультурної комунікації дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. О. Павлішак, І. Волошанською, Г. Кемінь. - Відгук офіційного опонента на дисертацію Грабар Е.В. «Тестовий контроль сформованості іншомовної комунікативної компетенції в учнів середніх шкіл США».
- Відгук офіційного опонента на дисертацію Ставцевої В.Ф. «Тенденції розвитку університетської освіти Нової Зеландії».
- Відгук офіційного опонента на дисертацію Чех А.О. «Порівняльна педагогіка в європейських освітніх парадигмах».
- Відгук офіційного опонента на дисертацію Гамерської І.І. на тему: «Педагогічні засади гармонізації національних і європейських стандартів освіти в контексті Болонського процесу».