Микитин Галина Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Микитин Галина Василівна
RTEmagicC Mikitin Galina Vasilivna.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 12 червня 1962 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1986 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів Захист інформаційних технологій – інформаційна безпека автоматизованих і комунікаційних систем, безпека кіберфізичних систем.
Кваліфікаційний рівень інженер-радіотехнік
Науковий ступінь Доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 17 січня 2014 року
Вчене звання Професор
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Микитин Галина Василівна — доктор технічних наук,професор кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 12 червня 1962 р. у місті Тлумач Івано-Франківської обл.

У 1986 р. закінчила з відзнакою радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту.

З 1986 р. по 1992 рр. працювала у Всесоюзному науково-дослідному інституті метрології та управляючих систем (м. Львів). У 1988 р. вступила до цільової аспірантури Фізико-механічного інституту НАН України, де навчалась до 1992 р. З 1992 по 2011 рр. працювала у Фізико-механічному інституті НАН України на посадах молодшого, наукового, старшого наукового співробітника.

У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.05 – прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин. З 1995 р. по 2007 рр. працювала за сумісництвом у Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя на посаді доцента кафедри біомедичних систем і апаратів. Вчене звання доцента отримала в 1999 р.

З 1997 р. по 2002 р. працювала за сумісництвом на посаді старшого наукового співробітника в Державному науково-дослідному інституті інформаційної інфраструктури. Вчене звання старшого наукового співробітника отримала в 2002 р.

З 2002 р. по 2011 р. працювала за сумісництвом на посадах доцента кафедри програмного забезпечення, кафедри автоматики, телемеханіки та кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка”.

З 2011 р. по даний час працює на посаді професора кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка”.

Науковий ступінь доктора технічних наук присвоєно 17 січня 2014 року. Вчене звання професора кафедри захисту інформації присвоєно 25 лютого 2016 року. Захист докторської дисертації відбувся 02 жовтня 2013 року, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології.

Тема кандидатської дисертації: Аналіз та синтез процесів вимірювання електричних величин на основі стохастичної міри [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.11.05 / Микитин Галина Василівна; НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Л., 1995. — 175 с.

Тема докторської дисертації: Інформаційні технології відбору різнорідних даних від об’єктів для забезпечення їх стратегічної безпеки [Текст] : автореф. дис. д-ра техн. наук : 05.13.06 /Микитин Галина Василівна; Укр. акад. друкарства. — Л., 2013. — 41 с.


Навчальна робота

Лекційні курси

 • Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації;
 • Інформаційне забезпечення захисту інформації;
 • Автоматизація обробки інформації з обмеженим доступом;
 • Захист каналів зв’язку;
 • Актуальні науково-прикладні задачі у галузі захисту інформації.

Практичні курси

 • Захист каналів зв’язку;
 • Інформаційне забезпечення захисту інформації;
 • Актуальні науково-прикладні задачі у галузі захисту інформації;
 • Автоматизація обробки інформації з обмеженим доступом.


Наукова діяльність

Науково-дослідна робота

 • Виконавець НДР ДБ/КІБЕР ”Інтеграція методів і засобів вимірювання, автоматизації, опрацювання та захисту інформації в базисі кіберфізичних систем” у частині “Захист інформації в кіберфізичних системах, опрацювання вимірювальної інформації” (2015 – 2017рр., № державної реєстрації 0115U000446)
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.18 у Національному університеті “Львівська політехніка”.

Коло наукових інтересів

 • Безпека інформаційно-комунікаційних технологій ;
 • Безпека кіберфізичних систем.


Науковий напрям

 • Концептуальні засади безпеки інформаційно-комунікаційних технологій та кіберфізичних систем

Відзнака НУ "Львівська політехніка"

 • Нагрудний знак Національного університету “Львівська політехніка” за успіхи в науковій роботі – 2014 рік.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій – понад 150 наукових праць, п’ять монографій, два навчальні посібники, один довідниковий посібник, понад 30 методичних розробок. Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4275-8285. Профіль реєстрації: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iUxmgoYAAAAJ&hl=uk&oi=ao


Основні публікації:

 • Монографії
 1.  Микитин Г. В. Інформаційні технології дослідження взаємодії фізичних полів і екобіооб’єктів: [монографія] / [Дурняк Б. В., Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Сікора Л. С.]. – Львів: Видавництво Української академії друкарства. – 2012. – 268с.
 2.  Микитин Г. В. Развитие концептуальных основ безопасности информационно-коммуникационных технологий / Информационные технологии и защита информации в информационно-коммуникационных системах: монография / В. Б. Дудыкевич, В. Н. Максимович, Г. В. Микитин / под ред. В. С. Пономаренко. – Х.: Вид-во ТОВ “Щедра садиба плюс”, 2015. – 486с.
 3. Микитин Г. В. Стратегия безопасности киберфизических систем / Информационные технологии и защита информации в информационно-коммуникационных стемах: монография / В.Б.Дудыкевич В. Б., В.Н. Максимович, Г.В. Микитин / под ред. В. С. Пономаренко. – Х.: Вид-во ТОВ “Щедра садиба плюс” – 2016. – 566с.
 4. Микитин Г.В. Комплексні системи безпеки кібернетичного простору кіберфізичної системи на основі концепції “об’єкт – загроза – захист” / Інформаційні технології: проблеми та перспективи : монографія/ Дудикевич В.Б., Микитин Г. В. / за заг. ред. В.С. Пономаренко. – Х. : Вид Рожко С.Г. , 2017. – 447 с.
 5. 5. Бобало Ю.Я.. Стратегічна безпека системи “об’єкт – інформаційна технологія”: [монографія] / [ Бобало Ю.Я., Дудикевич В.Б., Микитин Г.В.] – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. – 2019. – 314 с. (прийнято до друку)


 • Довідниковий посібник
 1. Микитин Г.В. Особливості метрологічного забезпечення неруйнівного контролю. В кн.: Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідник. посібник / за заг. ред. В. В. Панасюка. – Т. 5: Неруйнівний контроль і технічна діагностика / під ред. З. Т. Назарчука. – Львів: ФМІ, 2001. – С.1134
 • Навчальні посібники
 1.  Микитин Г. В. Елементи теорії міряння. Навчальний посібник / Р. Ф. Федорів, Г. В. Микитин. – Львів – Тернопіль: ФМІ НАНУ–ТДТУ, 1999. – 156 с. (вклад автора 122 с.). Рекомендовано Міністерством освіти України (Лист Міносвіти України № 271 від 22.02.99 р.).
 2.  Микитин Г. В. Основи метрології. Навчальний посібник / Г. В. Микитин. – Львів: Сполом, 2008. – 296 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 14/18.2–1119 від 28.04.2006 р.).
 • Інформаційний ресурс у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

Дудикевич В.Б., Максимович В.М., Микитин Г.В. Автоматизовані системи обробки інформації з обмеженим доступом. Сертифікат № 00826. Номер реєстрації Е41-116-21/ 2014 від 05.06.2014 р. // – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=10353

 • Наукові статті
 1. Микитин Г. В. До проблеми управління безпекою техногенних і природних об’єктів / Г. В. Микитин // Системи обробки інформації. – 2014. – випуск № 5 (121). – С. 162–169. (фахове видання).
 2. Микитин Г. В. Розвиток підходів до вирішення проблеми безпеки техногенних об’єктів у сегменті водневої деградації / Г. В. Микитин // Системи обробки інформації. – 2014. – випуск №8 (124). – С. 183–190. (фахове видання).
 3. Микитин Г. В. Засади стратегічної безпеки системи “об’єкт – інформаційна технологія” / Г. В. Микитин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. –2014. – № 2 (74). – С. 199–208. (фахове видання).
 4. Микитин Г. В. Інформаційні технології у галузі безпеки техногенних і природних об’єктів / Г. В. Микитин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – № 24.7. – С. 334–344. (фахове видання).
 5. Микитин Г. В. Інформаційна технологія оцінювання тріщиностійкості матеріалів / Г. В. Микитин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – № 24.8. – С. 338–346. (фахове видання).
 6. Микитин Г. В. Концептуальна модель оцінки екологічного ризику на основі інформаційних технологій відбору і обробки параметрів води / Г. В. Микитин // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2014. – Вип. 75. – С. 52–59. (фахове видання).
 7. Микитин Г. В. Комплексна система безпеки інформаційних технологій для задач управління проблемними ситуаціями / Г. В. Микитин // Сучасна спеціальна техніка. – 2014. – № 4 (39). – С. 65–74. (фахове видання).
 8. Микитин Г. В. Системна модель безпеки безпровідних технологій зв’язку: шифрування даних у WIMAX-системах / [Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Ребець А. І., Банах Р. І.] // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С 49–56. (фахове видання).
 9. Микитин Г. В. Багаторівневі інтелектуальні системи керування: гарантоздатність, безпека об’єктів / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, Т. Б. Крет // Системи обробки інформації. – 2015. – випуск № 4 (129). – С. 92–95. (фахове видання).
 10. Микитин Г. В. Парадигма та концепція побудови багаторівневої комплексної системи безпеки кіберфізичних систем / В. Б. Дудикевич, В. М. Максимович, Г. В. Микитин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Автоматика, вимірювання та керування. – 2015. – № 821. – С 3–7. (фахове видання).
 11. Микитин Г.В. Комп’ютерна система моніторингу вітрових потоків для визначення вітропотенціалу та встановлення вітроенергетичних станцій / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, О. В. Пашук // Системи обробки інформації. – 2015. – випуск № 10 (135). – С. 192–195. (фахове видання).
 12. Микитин Г.В. Комунікаційне середовище кіберфізичної системи “Wi-Fi – Bluetooth – Хмарні обчислення – ІоТ”: інформаційна безпека, моделі управліня інформаційною безпекою/ Дудикевич В.Б., Микитин Г.В., Ребець А.І. // Системи обробки інформації. – 2016. – випуск № 4 (141). – С. 83 – 85. (фахове видання).
 13. Микитин Г.В. Концепція та базовий підхід до побудови системи захисту інформації в багаторівневій інтелектуальній системі керування/ Дудикевич В.Б., Микитин Г.В., Крет Т.Б. // Системи обробки інформації. – 2016. – випуск № 8 (145). – С. 105 – 110. (фахове видання).
 14. Микитин Г.В. Універсальна платформа створення системи захисту інформації в багаторівневих інтелектуальних системах керування / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, Т. Б. Крет // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Автоматика, вимірювання та керування. – 2016. – № 852. – С. 23–28. (фахове видання).
 15. Mykytyn G.V. The concept of creation of multi-level complex system of cyber-physical systems safety/ Dudykevych V.B., Mykytyn G.V., Kret T.B. // Системи обробки інформації. – 2016. – випуск № 5 (142). – С. 87 – 93. (фахове видання).
 16. Mykytyn G.V. Security of Cyber-Physical Systems from Concept to Complex Information Security System/ Dudykevych V., Mykytyn G., Kret T., Rebets A. // Advances in Cyber-Physical Systems/ - Volume 1, Number 2 (2016). – С. 67 – 75. (фахове видання).
 17. Микитин Г.В. Комплексна система безпеки кіберфізичної системи “iPhone – Wi-Fi, Bluetooth – давачі” / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, А. І. Ребець // Системи обробки інформації. – 2017. – № 2 (148). – С. 84–87. (фахове видання).
 18. Микитин Г.В. Квінтесенція безпеки кіберфізичних систем / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, А. І. Ребець // Інформаційні системи і мережі. – 2018. – № 887 – С. 58–69. (фахове видання).
 19. Дудикевич В. Б. До проблеми управління комплексною системою безпеки кіберфізичних систем / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, А. І. Ребець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Інформаційні системи та мережі. – 2018. – № 901. – С. 10–21 (фахове видання)
 20. Микитин Г. В. Комп’ютерний моніторинг вітропотенціалу: концептуальний підхід, система відбору параметрів вітрового потоку / В.Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, І.Р. Опірський, О.В. Пашук // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2018. – Вип. 79.3. – С. 17- 24 (фахове видання)
 21. Дудикевич В. Б. Безпровідні сенсорні мережі ZigBee, Wi-Fi та Bluetooth в кіберфізичних системах: концепція “об’єкт – загроза – захист” на основі моделі OSI / В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, А. І. Ребець, М. В. Мельник // Системи обробки інформації. – 2019. – С. 114 – 120 (фахове видання)


Контакти

 • Робоча адреса: м. Львів, вул. Князя Романа, 1, 19 н.к., кім. 204
 • Електронна адреса: сosmos-zirka@ukr.net]