Маслак Олександр Олександрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Маслак Олександр Олександрович
Maslak sajt.JPG
Науковий ступінь К.е.н. (диплом КН №007127)
Вчене звання Доцент (атестат ДЦ №006226)


Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, голова профгрупи кафедри


Освіта

Львівський національний університет імені І. Франка, спеціальність «Планування народного господарства», кваліфікація економіста, 1989 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2000 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1995 – 2000 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1990 – 1994 – Інститут регіональних досліджень НАН України, аспірант

1989 – 1990 – Інститут регіональних досліджень НАН України, інженер


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Оподаткування та банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні організації та транснаціональні корпорації»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Вдосконалення організаційно-економічних методів управління зайнятістю та ефективним використанням трудового потенціалу» (спеціальність 08.06.02 – зайнятість та ринок праці), 1994 р.


Почесні звання та нагороди

 • Академік Академії економічних наук України


Підвищення кваліфікації

2017 – стажування у Вищій економічній школі у м. Білосток (Польща)

2016 – стажування в Інституті регіональних досліджень НАН України (відділ транскордонного співробітництва)

2012 – стажування в Інституті регіональних досліджень НАН України (відділ регіональної економічної політики)


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Практикум: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха, К.О. Дорошкевич, В.В. Овчарук, М.М. Томич. – К.: Каравела, 2011. – 280 с.
 • Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – К.: Каравела, 2011. – 400 с.
 • Маслак О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. Львів: «Новий Світ-2000», 2009. – 312 с.


Монографії

 • Маслак О.О. Безпека інноваційного розвитку в умовах кластеризації національної економіки: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.О. Маслак // Львів: Видавництво ННВК "АТБ", 2018. – 274 с.
 • Maslak O. In addition to the question of the development of the normative-legal field of clustering / O. Maslak, K. Doroshkevych, N. Petryshyn // Innovative approaches in the management of competitiveness of business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi, in 2 vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – Vol.1. – P. 26-35.
 • Маслак О.О. Значення інвестицій для пожвавлення інноваційного розвитку промисловості в умовах активізації її кластеризації / О.О. Маслак, К.О. Дорошевич, Т.Є. Удовиченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С. 408-414.
 • Маслак О.О. Значення банківської системи у підтримці кластеризації промисловості / О.О. Маслак // Economic efficiency of business in the cindotions of unstable economy: сollective monograph. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P.297-302.
 • Пріоритетні напрямки регіональної політики в економічній сфері [колективна монографія : у 2 т.]. – Павлоград: Арт Синтез – Т, 2014. – [т. 1.] – 370 с. / О.О. Маслак, К.О. Дорошкевич. Підроділ 3.6. «Фінансові ресурси створення та розвитку кластерів», підрозділ 3.7. «Оцінка потенціалу кластеризації Західних регіонів України». – 196–205.
 • Маслак О.О. Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та прикладні засади: [монографія] / В.О. Маслак, О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2010. – 204 с.


Наукові статті

 • Maslak O. Security provision mechanism of the industry innovative development under conditions of national economics clustering: functions and practical value / O. Maslak, O. Kuzmin, N. Petryshyn // Journal Association 1901 «SEPIKE». Part II: Actual issues of macro- and microeconomics. Edition 16. – 2017. – P.110-114.
 • Maslak O. Recommendations for the establishment and management of industrial clustering / O. Maslak, N. Petryshyn, T. Udovychenko // Journal Association 1901 «SEPIKE». Part I: Actual issues in modern pedagogy. Edition 14. – 2016. – P.113- 118.
 • Маслак О.О. Підвищення інформаційної складової інноваційного розвитку на основі використання інвестиційних ресурсів / О.О. Маслак, К.О. Дорошевич // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2016, Issue 2. – Р.139-144.
 • Маслак О.О. До питання державного управління кластеризацією промисловості / О.О. Маслак, О.Є. Кузьмін, Т.Є. Удовиченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2016. – Вип. 851. – С. 48-54.
 • Маслак О.О. Кластеризація національної економіки України та її конкурентоспроможність на світових ринках / О.О. Маслак, К.В. Ткаченко // Молодий вчений. – 2014. – Вип. №4 (07). – Ч.1. – С. 86-90.
 • Маслак О.О. Безпека інноваційного розвитку промисловості як складова національної безпеки України / О.О. Маслак // Бізнес інформ. – 2014. – Вип. №7 – С.93-97.
 • Маслак О.О. Конкурентоспроможність регіону в умовах кластеризації національної економіки: сутність та перспективи розвитку / О.О. Маслак, К.О. Дорошкевич, В.В. Овчарук // Економічний простір: збірник наукових праць. – №85. – Дніпропетровськ: ПДАБА,2014. – С. 72-82.
 • Maslak А. Studio Della Clustering Competitivita Economia Nazionale della Regione / A. Prokopyuk, A. Maslak, K. Doroshkevych, V. Ovcharuk, K. Tkachenko // Italian Science Review. – Issue 4 (13); April 2014. – P. 210–214.
 • Маслак О.О. Необхідність застосування міжнародних стандартів обліку (IAS) в умовах економічної інтеграції України з ЄС / О.О. Маслак, О.С. Лега // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення і проблеми розвитку – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2014. – Вип.№ 797 – С. 263-268.