Марущак Уляна Дмитрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Марущак Уляна Дмитрівна
Дата народження 9серпня 1976 року
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Галузь наукових інтересів сучасні технології енергоефективних будівель та споруд, хімія і технологія цементів та бетонів
Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Марущак Уляна Дмитрівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації

Пластифіковані портландцементи з високою міцністю в ранньому віці [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.17.11 / Марущак Уляна Дмитрівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 197арк. — арк. 165-180

Науковий керівник - доктор технічних наук,професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»

Перелік навчальних дисциплін:

 • Енерго- та ресурсоощадні технології в будівництві
 • Основи термомодернізації будинків
 • Фізична хімія та хімія силікатів
 • Процеси і агрегати у технології виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
 • Сучасні технології енергоефективних будівель і споруд

Основний напрям наукової діяльності

сучасні технології енергоефективних будівель та споруд, хімія і технологія цементів та бетонів

Наукові розробки кафедри

 • Розробка енерго- та ресурсозберігаючих технологій одержання портландцементів;
 • Дослідження бетонів та будівельних розчинів на основі модифікованих низько-енергоємних цементів;
 • Наномодифікування портландцементних систем та бетонів на їх основі
 • Розробка і дослідження бетонів нового покоління.

Вибрані публікації

Автор понад 80 наукових праць, зокрема посібника, трьох патентів.

 1. Енергозберігаючі технології в будівництві Навчальний посібник / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 236 с.
 2. Research of nanomodified Portland cement compositions with high early age strength / U. Маrushchak, M. Sanytsky, T. Mazurak, Yu. Olevych // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016, № 6/6 (84). – P. 50– 57. (Scopus)
 3. Nanomodified Portland cement compositions with alkaline activation / U. Marushchak, M. Sanytsky, T. Mazurak, Yu. Olevych // Budownictwo o zoptymalizovanym potenciale energetycznym: Praca zbiorova. – Czestochowa, 2016, № 2(18) – S. 61–66. (ISSN 2299-8535, Index Copernicus, Baz Tech).
 4. Марущак У.Д. Концепція наномодифікування цементуючих систем для швидкотверднучих високофункціональних бетонів / У.Д. Марущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 844 : Теорія і практика будівництва : Збірник наукових праць. – Львів, 2016. – С. 148-151. (ISSN 0321-0499).
 5. Вплив добавок пластифікувально-прискорювальної дії на структуроутворення та міцність бетонів / Т.А. Мазурак, У.Д. Марущак, Ю.В. Олевич, Х.Р. Граб'юк, Г.С. Іващишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 823 : Теорія і практика будівництва : Збірник наукових праць – Львів 2015. – С. 216-222. (ISSN 0321-0499)
 6. Швидкотверднучі бетони на основі портландцементів, модифікованих ультрадисперсними добавками / Марущак У.Д., Русин Б.Г., Мазурак Т.А., Олевич Ю.В. - Будівельні матеріали і вироби, 2015. - № 3. – С. 36-39.
 7. Саницький М.А., Марущак У.Д., Мазурак Т.А. Наномодифіковані портландцементні композиції з високою міцністю у ранньому віці / Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. –Наук.-техн. зб. Вип. 57. – 2016. – С. 147- 154.
 8. Високоміцні самоущільнювальні бетони на основі дисперсно-армованих цементуючих систем / М.А. Саницький, У.Д. Марущак, І.І. Кіракевич, М.С. Стечишин // Будівельні матеріали і вироби, 2015. – № 1. – C. 10-14.
 9. High Performance concretes based on Portland cements modified ultrafine supplementary cementitious materials / M. Sanytsky, B. Rusyn, U. Marushchak, I. Kirakevych // 19. Internationale Baustofftagung. F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde. 16–18 September, 2015. Bauhaus-Universitat Weimar. Bundesrepublik Deutschland. – Band 2. – P. 1051-1058. – ISBN 978-3-00-050225-5.
 10. Позняк О. Р. Неавтоклавные газобетоны на основе модифицированных вяжущих композиций / О.Р. Позняк, А.Я. Мельник, У.Д. Марущак // Международный журнал "Устойчивое развитие". - 2014. - №18. - С.97-104.
 11. Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків // Марущак У. Д., Саницький М. А., Гоц В. В., Федунь Ю. Б. / Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2013. - № 755. – С 262-267.
 12. Особливошвидкотверднучі композиції для високофункціональних бетонів // М.А. Саницький, У.Д. Марущак, І.І. Кіракевич, Т.А. Мазурак / Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2013. - №755 – С. 385-390.
 13. Марків Т.Є. Модифіковані бетони на основі портландцементу композиційного ПЦ ІІ/Б-К(ІІІ-З)-400 / Марків Т.Є., Марущак У.Д., Міхін С.В, Серкіз О.О.// Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – 2013. – Випуск 26. – С.286-291. (ISSN 2218-1873).
 14. Саницький М.А. Математичне моделювання в дослідженні енергоефективності будівельних об'єктів // Саницький М.А., Котів М.В., Марущак У.Д.// Науково-технічний збірник «Енергергоефективність в будівництві та архітектурі». – 2014. – Вип. 6. – С. 254-259. (ISSN 2310-0516).
 15. Саницький М.А. Енергетичні та економічні показники індивідуальних будинків / М.А. Саницький, Марущак У.Д., Секрет Р., Вуйцікевич М. // Будівельні конструкції. – 2014. - Вип. 80. – С. 176-181.
 16. Маrushchak U.D. Rapid hardening modified concretes/ Маrushchak U.D., Rusyn B.G., Маzurak Т.А.// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 781 : Теорія і практика будівництва : Збірник наукових праць – Львів, 2014. – С. 121-124. (ISSN 0321-0499).
 17. Structure formation and properties of rapid-hardening Self-сompacting сoncrete / I. Kirakevych, U. Marushchak, I. Kirichenko, M. Sanytsky // Budownictwo o zoptymalizovanym potenciale energetycznym: Praca zbiorova pod. red. Bobki, J. Rajczyka. – Czestochowa, 2011. – S. 80-85.
 18. Sanytsky M. Advances in hydration reactions of modified cementitious systems // M. Sanytsky, O. Pozniak, U. Marushchak / IX International Scientific Conference of Faculty of civil engineering. – Kosice, 2012. - P. 52-57.
 19. Самоущільнювальні бетони з швидким наростанням міцності / І.І. Кіракевич, У.Д. Марущак, М.А. Саницький, М.С. Стечишин // / Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2012. - № 737. – С. 153-158.
 20. Кіракевич І.І. Дрібнозернисті самоущільнювальні бетони для дорожньо-ремонтних робіт / І.І. Кіракевич, О.Р.Позняк, У.Д. Марущак. - Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, 2010. - № 38. – С.333-338.
 21. Cтруктуроутворення модифікованих будівельних розчинів для мурувальних робіт / Кропивницька Т.П., Марущак У.Д., Чекайло М.В. - Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2010. - № 664. – С. 70-78.
 22. Дослідження викидів цементних виробництв у разі використання природних і альтернативних палив / О.Т. Мазурак, Т.М. Лозовицька, С.Я. Хруник, У.Д. Марущак// Науковий вісник НЛТУ України – 2010 – Вип. 20.11. – С. 44 – 48.
 23. Effectiveness of complex modificators using in concretes /O. Pozniak,U. MarushchaK, O. Mazurak, Z. Medvedyk //Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Folia scientiarum universitatis technicae resoviensis NR265. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z.53 – 2009. – 125-130 s.
 24. Концепція одержання низькоенерговмісних цементів / Марків Т.Є., Марущак У.Д., Саницький М.А., Соболь Х.С., Новицький Ю.Л. // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2009. - № 655. – С. 170-178.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua

marushchak@polynet.lviv.ua