Мартинович Богдан Тимофійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мартинович Богдан Тимофійович
RTEmagicC Martinovich 01.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 15.04.1958
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Галузь наукових інтересів механіка деформівного твердого тіла
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Мартинович Богдан Тимофійович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри опору матеріалів та будівельної механіки, Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

Тема дисертації:

Аналітичний розв'язок крайових задач кручення і згину прямолінійно- анізотропних призматичних стержнів одно- і двозв'язного профілю [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Мартинович Богдан Тимофійович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1996. — 224 с.

Напрям наукових досліджень:

Механіка деформівного твердого тіла.

Основні результати наукових досліджень

Основні крайові задачі двовимірної теорії пружності і теорії тонких пластин у двозв’язних концентричних некругових областях в однорідних прямолінійно-анізотропних середовищах.

Двовимірну теорію потенціалу бігармонійного рівняння зі сталими коефіцієнтами в площині (x, y) при лінійному фізичному законірозглядається на прикладі двовимірної теорії пружності однорідного прямолінійно-анізотропного тіла, в кожній точці якого існує площина пружної симетрії , паралельна координатній площині (x, y). Визначається загальний розв’язок (потенціал) однорідного і гармонійного рівняння, записаний у комплексних змінних, вирази компоненттензорів напруження, деформації й вектора переміщень. Формуються умови основних крайових задач в диференціальній формі.

Дається зображення аналітичних функцій в скінченних і нескінченних багатозв’язних областях, визначаються сталі інтегрування, інші елементи, знання яких потрібне при розв’язанні конкретних задач теорії пружності анізотропного тіла в не кругових концентричних областях. Запропонував новий підхід до проведення аналізу перехідних режимів роботи машинних агрегатів, який ґрунтується на застосуванні континуально-дискретних розрахункових моделей та сумісному інтегруванні звичайних диференціальних рівнянь і рівнянь з частковими похідними, що описують рух механічної системи, і нелінійних диференціальних рівнянь електромагнітного стану привідних двигунів та інших елементів електромашинної системи.

Проілюстрував даний підхід на прикладах механізмів з довгими валопроводами та елементами, що мають змінні пружно-інерційні та кінематичні характеристики, а також на прикладах машинних агрегатів бурових установок і обертових печей.

Розробив методи розрахунку нестаціонарних процесів в електромеханічних системах машин із застосуванням скінченно-елементної або скінченно-різницевої дискретизації рівнянь з частковими похідними, якими описується рух одновимірних пружних тіл значної довжини. Має 66 наукових і навчально-методичних публікацій.

Наукові та навчально-методичні праці

Контакти:

вул.Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 321

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-21