Мазур Андріана Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мазур Андріана Володимирівна
Mazurav.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2009
Спеціальність «Фінанси», кваліфікація: магістр з з економіки і підприємництва
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович
Дата присвоєння н.с. ДК №025305, 22.12.2014
Поточне місце роботи старший викладач кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2016 - дотепер - старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2012 – 2016 - асистент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2009 – 2012 - аспірант кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2009 - головний економіст, ПП «Науково-впроваджувальна фірма «Авіс-Інжиніринг»


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Ринок фінансових послуг

 1. Мазур А. В. Фінансування стадії науково-технічної підготовки виробництва [Текст] / А. В. Мазур // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: 2015. – №2 (17). – С. 1197-1200. (Міжнародні наукометричні бази: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor,Research Bible, Index Copernicus).
 2. Мазур А.В. Адміністративно-правові аспекти фінансування індексації грошових доходів працівників бюджетної сфери / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпропетровськ: 2015. – № 5 ч. 2. – С. 109-114.


2. Фінансові інновації

 1. Мазур А.В. Формирование фонда научно-технической подготовки производства / И.В. Алексеев, А.В. Мазур // Научный журнал «Бизнес Информ». – Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2012. – №12. – С. 172-176. (міжнародні наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія)).
 2. Мазур А.В. Оцінювання технічного стану структури основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва / А.В. Мазур // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». – Луганськ, 2012. – №3 (7). – С. 90-95.


3. Financial innovations

 1. Mazur A. The evaluating and renewal of fixed assets at the stage of STPP / I. Alieksieiev, A. Mazur // Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій». – Київ, 2013. – №50. – С. 154-164. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus (Польща).)
 2. Mazur A.V. Theoretic-methodological approach to the evaluation of fixed assets technical state at the stage of scientific and technical preparation of production / I.V. Alieksieyev, A.V. Mazur // «The world economy. Global and country-specific aspects». Reihe: «Europische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik». – Berlin: Forschungsinstitut der IWVWW e. V. Berlin, 2014. – Nr. 35/2014. – P. 137-147. ISSN 1021-1993.


4. Методологія досліджень фінансових відносин

 1. Мазур А.В. Визначення внеску НТПВ у формування прибутку від реалізації продукції підприємства / А.В. Мазур // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – №835. – С. 165-171.
 2. Мазур А.В. Ефективність використання основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва / І.В. Алєксєєв, О.І Демків, А.В. Мазур // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава, 2011. – №30-С. – С. 220-225.


5. Інформаційні системи і технології у фінансах

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації 0111U001215).

Розроблено модель формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва, яка базується на методичному підході до оцінювання ефективності використання основних засобів НТПВ, 2012 р.

Участь у кафедральних темах

 • «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (номер державної реєстрації 0108U010402). Розроблено методологічний підхід для визначення ефективності використання основних засобів науково-технічної підготовки виробництва з використанням коефіцієнта інноваційної ємності, 2011 р.
 • «Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств» (номер державної реєстрації 0112U000799). Розроблено метод оцінювання необхідності зміни структури основних засобів стадії науково-технічної підготовки виробництва шляхом обчислення коефіцієнта залишкової здатності основних засобів певної групи (підгрупи) до виконання робіт за вартісною оцінкою, 2013 р.

Підвищення кваліфікації

Проходження стажування у ТзОВ «Классон Інжиніринг Україна», 15.02.2016 р. – 13.05.2016 р. (довідка №21 від 16.05.2016 р.)

Основні публікації

Монографії

Алєксєєв І. В. Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва: монографія / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, А. В. Мазур. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 172 c.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 • Публікації у наукових фахових виданнях України:
 1. Мазур А.В. Визначення внеску НТПВ у формування прибутку від реалізації продукції підприємства / А.В. Мазур // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – №835. – С. 165-171.
 2. Мазур А.В. Адміністративно-правові аспекти фінансування індексації грошових доходів працівників бюджетної сфери / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпропетровськ: 2015. – № 5 ч. 2. – С. 109-114.
 3. Мазур А.В. Оцінювання технічного стану структури основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва / А.В. Мазур // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». – Луганськ, 2012. – №3 (7). – С. 90-95.
 4. Мазур А.В. Оцінювання структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва / А.В. Мазур // Збірник наукових праць учених та аспірантів «Економічний вісник університету». – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2012. – Випуск 18/1. – С. 72-74.
 5. Мазур А.В. Планування оновлення структури основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва / І.В. Алєксєєв, Р.В. Фещур, А.В. Мазур // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2013. – №5. – С. 37-40.
 6. Мазур А. Формування складу основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва / І. Алєксєєв, А. Мазур // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2012. – Частина 1. – Випуск 26. – С. 3-8.


 • Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
 1. Мазур А. В. Фінансування стадії науково-технічної підготовки виробництва [Текст] / А. В. Мазур // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: 2015. – №2 (17). – С. 1197-1200. (Міжнародні наукометричні бази: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor,Research Bible, Index Copernicus).
 2. Mazur A.V. Theoretic-methodological approach to the evaluation of fixed assets technical state at the stage of scientific and technical preparation of production / I.V. Alieksieyev, A.V. Mazur // «The world economy. Global and country-specific aspects». Reihe: «Europische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik». – Berlin: Forschungsinstitut der IWVWW e. V. Berlin, 2014. – Nr. 35/2014. – P. 137-147. ISSN 1021-1993.
 3. Мазур А.В. Формирование фонда научно-технической подготовки производства / И.В. Алексеев, А.В. Мазур // Научный журнал «Бизнес Информ». – Харків: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2012. – №12. – С. 172-176. (міжнародні наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія)).
 4. Mazur A. The evaluating and renewal of fixed assets at the stage of STPP / I. Alieksieiev, A. Mazur // Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій». – Київ, 2013. – №50. – С. 154-164. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus (Польща).)


 • Опубліковані праці апробаційного характеру:
 1. Мазур А. В. Грошові потоки і сталий розвиток економіки України / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Тези доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (Львів, 3-5 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 9–11.
 2. Мазур А. В. Фінансування процесів сталого розвитку економіки в Україні / І.В. Алєксєєв, А.В. Мазур // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [«Фінанси, банківництво, страхування»], (Львів, 22-23 вересня 2016 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – C. 99–102.
 3. Мазур А.В. Формування добровільних об’єднань територіальних громад в Україні: фінансово-правовий аспект / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»], (Дніпропетровськ, 12 – 13 квітня 2016 р.). – Дніпропетровськ: Національна металургійна академія України, 2016. – С. 630-634.
 4. Mazur A.V. Financial and legal aspects of the subsistence minimum maintenance in Ukraine / I.B. Tatsyshyn, A.V. Mazur // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice [«O nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei şi Ucrainei: aspectul juridic»], (Chişinău (Moldova), 25-26 martie 2016). – Chişinău: Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2016. – P. 54-56.
 5. Мазур А.В. Визначення морального зносу основних засобів НТПВ / А.В. Мазур, О.В. Дідух // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 14–15 квітня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 91-93.
 6. Мазур А.В. Класифікаційні ознаки форм аутсорсингу / О.В. Дідух, А.В. Мазур // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 14–15 квітня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 150-152.
 7. Мазур А. В. Послідовність здійснення науково-технічної підготовки виробництва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку», (Харків, 22-25 жовтня 2015 р.) – Харків, 2015. – 2015. – C. 173–176.
 8. Мазур А.В. Проблеми формування ресурсної бази комерційними банками / А.В. Мазур, Х.В. Галак // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (Львів, 17-18 квітня 2015 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 38-40.
 9. Мазур А.В. Аналіз кредитної діяльності банків України у сучасних умовах / А.В. Мазур, Х.І. Жук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (Львів, 17-18 квітня 2015 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 40-42.
 10. Мазур А.В. Правові аспекти фінансування індексації грошових доходів працівників бюджетної сфери / І.Б. Тацишин, А.В. Мазур // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського союзу»], (Херсон, 5-6 червня 2015 р.). – Херсон: Херсонський державний університет, 2015. – С. 99-103.
 11. Мазур А.В. Участь науково-технічної підготовки виробництва у формуванні кінцевого економічного ефекту підприємства / А.В. Мазур // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (Львів, 24-25 вересня 2015 р.). – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2015. – С. 121-122.
 12. Мазур А.В. Організування стадії науково-технічної підготовки виробництва / А.В. Мазур // Збірник тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання»], (Макіївка, 22-23 лютого, 2012 р.). – Макіївка: Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 2012. – С. 225-227.
 13. Мазур А.В. Концептуальна модель формування складу основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва / А.В. Мазур // Збірник тез доповідей та виступів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Актуальні проблеми фінансової системи України»], (Черкаси, 6 квітня 2012 р.). – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2012. – С. 185-187.
 14. Мазур А.В. Використання основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва / А.В. Мазур // Materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferenciji [«Perspektywy rozwoju nauki we współczesnym świecie»], (Krakow, 29.03-31.03 2012 r.). – Część 5. – Krakow: Zwiastovać. Nauki i praktyki, 2012. – С. 95-97.
 15. Мазур А.В. Система показників оцінювання структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва / А.В. Мазур // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ [«Економічні проблеми сталого розвитку»], (Суми, 3-5 квітня 2012 р.). – Суми: Сумський державний університет, 2012. – С. 104-105.
 16. Мазур А.В. Теоретичні засади формування структури основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва / А.В. Мазур // Materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferenciji [«Rozwоj nauk humanistycznych. Problemy i perspektywy»], (Katowice, 28.09-30.09 2012 r.). – Część 4. – Katowice, 2012. – С. 30-32.


Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Мазур А.В. Фінанси інноваційної діяльності. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 8.030508 - Фінанси і кредит // І.В. Алєксєєв, Н.Ю. Горлач, Р.Й. Желізняк, А.Я. Клап, А.В. Мазур, А.І. Хоменко - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 177 с. – Сертифікат №00394 від 02.10.13 р.
 2. Мазур А.В. Фінанси інноваційного підприємства. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 7.030508 «Фінанси і кредит» // І.В. Алєксєєв, Н.Ю. Горлач, Р.Й. Желізняк, А.Я. Клап, А.В. Мазур, А.І. Хоменко - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 192 с. – Сертифікат №00398 від 02.10.13 р.
 3. Мазур А.В. Банківська система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 030508 «Фінанси і кредит» спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» // Л.Г. Кльоба, В.В. Дурицький, А.В. Мазур, Р.Й. Желізняк, О.О. Бонецький - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2014. – 455 с. – Сертифікат №00809 від 30.05.14 р.
 4. Мазур А.В. Ринок фінансових послуг. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» // І.Б. Хома, А.В. Мазур. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2015. – 210 с. – Сертифікат № 01202 від 08.06.15 р.
 5. Мазур А.В. Методологія наукових досліджень фінансових відносин. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту економіки і менеджменту менеджменту спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» // І.В Алєксєєв, А.В. Мазур. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2015. – 295 с. – Сертифікат № 01258 від 03.07.15 р.

Додаткові відомості

 • Заступник завідувача кафедри по роботі з ІАПО.
 • Секретар наукових семінарів кафедри фінансів.
 • Відповідальна з підготовки звіту про наукову роботу кафедри фінансів.
 • Наукові інтереси: теоретико-методичні та прикладні підходи до формування структури основних засобів стадії науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва.


Кафедра фінансів