Луцюк Ірина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Луцюк Ірина Володимирівна
Луцюк І.В..jpg
д.т.н., професор
Дата народження 23 травня 1975 року.
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні основи золь-гель технології функціональних керамічних порошків
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Вахула Ярослав Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2019 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології силікатів, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Луцюк Ірина Володимирівна — доктор технічних наук, професор, заступник завідувача кафедри хімічної технології силікатів, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальна інформація

Дата народження: 23 травня 1975 року.

Освіта:

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Гивлюд Микола Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка» .

 • Дата захисту докторської дисертації — 17.10.2016 р.Тема дисертації — Фізико-хімічні основи технологій хімічномодифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення: дис. д-ра техн. наук: 05.17.11 / Луцюк Ірина Володимирівна; Національний ун-т «Львівськаполітехніка». — Л., 2016. — 332 арк.

Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Вахула Ярослав Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

 • технологія силікатних матеріалів;
 • основи кристалографії та мінералогії;
 • вогнетривкі та кислотривкі матеріали для технічного забезпечення хімічних виробництв;
 • спеціальна хімія;
 • фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;
 • кристалохімія силікатів.

Наукова діяльність

Напрямок і тема наукових досліджень — Фізико-хімічні основи золь-гель технології функціональних керамічних порошків.

Вибрані публікації

 1. Кристалізація гель-порошків форстеритового складу з додатком йонів Cr3+ / Д. Борщишин, І. В. Луцюк // I Междунар. конф. студентов,аспирантов и молодых ученых «Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», Харьков, 23-24 марта 2009 г. : материалы конф. —Харьков, 2009. — C. 5.
 2. Синтез алюмомагнезиальной высокодисперсной шпинелицитратно-гелевым методом / И. Д. Борщишин, И. В. Луцюк, Я. И. Вахула, В. В.Кочубей // Огнеупоры и техн. керамика. — 2009. — № 10. — С. 32-34.
 3. Структурні перетворення порошку форстериту в присутності йонів Cr3+ / І. Д. Борщишин, І. В. Луцюк, В. В. Кочубей, Д. І. Соляк // Хімія,технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й.Ятчишин. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. — С. 251-254. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 644). -Бібліогр.: 5 назв.
 4. Ultrafine alloyed forsterite powders obtained by sol-gelmethod / Ya. Vakhyla, I. Borshchyshyn, I. Lutsyuk // Oxide materials forelectronic engineering — fabrication, properties and application : book ofabstr. of Intern. sci. workshop, June 22-26, 2009, Lviv, Ukraine / Lviv
 5. Патент України 38033 А, МПК 7 С04В14/12. Маса для виготовлення пористого заповнювача / Луцюк І.В., Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г. — № 2000052851; Заявлено 19.05.2000; Опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. — С.373.
 6. Патент України 46967 А, МПК 7 С04В14/12. Маса для виготовлення керамзитового гравію / Луцюк І.В., Гивлюд М.М., Солоха І.В., Пона М.Г. — № 2000127215; Заявлено 15.12.2000; Опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6. — С.418.
 7. Yaroslav Vahula, Khrystyna Besaha, Iryna Lutsyuk. Surface modification of titanium (IV) oxide sol-gel powders by sulfur //Chemistry & Сhemical Technology. — 2012. — Vol.6, No.4. — Р. 431-434.
 8. Вахула Я.И., Луцюк И.В., Борщишин И.Д., Бесага К.С. Керамические оксидные порошки. Синтез и основы их модифицирования //Огнеупоры и техническая керамика. — Москва, 2013. № 7-8. — С.37-42.
 9. Lutsyuk І.Adsorptive Modificationof High-Dispersed Magnesium Hydrosilicate/ I. Lutsyuk,Ya. Vakhula, V.Levytskyi, L.Zhuk // Chemistry & Сhemical Technology. — 2014. — Vol.8, No.3. — Р. 261-264.
 10. Sol-Gel-Prepared Nanoparticles of Mixed Praseodymium Cobaltites-Ferrites [Electronic resource]/ O. Pekinchak, L. Vasylechko, I.Lutsyuk, Ya. Vakhula, Yu. Prots, W. Carrillo-Cabrera // Nanoscale Research Letters (2016). — Аvailableonline 9 February 2016.— Режим доступу до журн.: http://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-016-1295-y
 11. Impedance characterization of Cr3+, Y3+ and Zr4+ activated forsterite nanoceramics synthesized by sol—gel method [Electronic resource]/I. Karbovnyk, I.Borshchyshyn, Ya. Vakhula, I. Lutsyuk, H. Klym, I. Bolesta// Ceramics International. — 2016. — Vol. 42, No. 7. — Р. 8501–8504.
 12. Structure peculiarities of micro- and nanocrystalline perovskite ferrites La1−xSmxFeO3 [Electronic resource] / О. Pavlovska, L. Vasylechko I. Lutsyuk, N. Koval, Y. Zhydachevskii, А. Pieniążek // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12
 13. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут хімії та хімічних технологій). Книга 2: навчальний посібник / З. І. Боровець, Я. І. Вахула, О. М. Гриценко, Т. В. Гуменецький, Б. О. Дзіняк, Р. Б. Косів, В. В. Красінський, В. Є. Левицький, І. В. Луцюк, С. Р. Мельник, Ю. Р. Мельник, І. Є. Никулишин, Л. Я. Паляниця, М. Г. Пона, В. В. Реутський, Р. І. Семеген, В. Й. Скорохода, О. В. Суберляк, Т. В. Чайківський, Й. М. Шаповал, Я. Б. Якимечко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 151 c.
 14. Чеканський Б. Б. Вплив марки гіпсу на властивості композиційного в’яжучого та характеристики каменю / Б. Б. Чеканський. І. В. Луцюк // Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2019. – Vol. 2, № 1. – P. 34–40.
 15. Havryliv R. I. Kinetic analysis of thermal decomposition of finely dispersed limestone wastes for the development of a numerical simulation model / R. I. Havryliv, V. V. Kochubei, I. V. Lutsyuk // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2018. – No. 6. – P. 12–22.
 16. Effect of Low-Melting Glass on Thermal and Physical Properties of Polymer Composites / Ya. Vakhula, I. Lutsyuk, Yu. Melnyk, O. Narok // Chemistry & Сhemical Technology. – 2018. – Vol. 12, No. 4. – Р. 488–491.
 17. New Mixed Y0.5R0.5VO4 and RVO4:Bi Materials: Synthesis, Crystal Structure and Some Luminescence Properties / L. Vasylechko, A. Tupys, V. Hreb, V. Tsiumra, I. Lutsiuk, Ya. Zhydachevskyy // Inorganics. – 2018. – Vol. 6, Issue 3. – Р. 1–13.
 18. Lutsyuk І. Theoretical Aspects of Modification Mechanism for Sol-Gel Ceramic Oxide Powders of Technical Application / I. Lutsyuk, Ya. Vakhula // Chemistry & Сhemical Technology. – 2018. – Vol. 12, No. 3. – Р. 386–390.
 19. Synthesis and Structure Characterisation of Micro- and Nanocrystalline Powders of Dy1-xRxFeO3 (R=La, Pr, Nd, Sm, Gd) / O. Pavlovska, I. Lutsyuk, Ya. Vakhula, A. Kondyr, Ya. Zhydachevskyy, A. Pieniążek, L. Vasylechko // Acta Physica Polonica А. – 2018. – Vol. 133, No. 4. – Р. 802–805
 20. Солоха І. В. Теплоізоляційні матеріали та вироби для теплових промислових агрегатів : навч. посібник / І. В. Солоха, Х. С. Бесага, І. В. Луцюк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 100 с.
 21. Вахула О. М. Рекуперація твердих відходів у виробництві силікатних матеріалів : навч. посібник / О. М. Вахула, І. В. Луцюк, І. В. Солоха. – Львів : Растр-7, 2018. – 92 с.

Контакти

пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 9 -й корпус, кімн.114

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-67

E-mail: iryna.v.lutsiuk@lpnu.ua

KhTS.dept@lpnu.ua