Лубенець Віра Ільківна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лубенець Віра Ільківна
Lubenec vi.jpg
заступник завідувача кафедри з наукової роботи, професор кафедри
Науковий ступінь д. х. н.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій

заступник завідувача кафедри з наукової роботи, професор, доктор хімічних наук

Наукові інтереси:

методи синтезу, реакційна здатність і біологічна активність тіосульфонатів — потенційних лікарських субстанцій, біоцидів, пестицидів.

Професійна діяльність:

10 Серпня 1972 Старший лаборант НДС-28 Львівського ордена Леніна політехнічного інституту

01 Листопада 1973 Інженер ПНДЛ Львівського ордена Леніна політехнічного інституту

01 Липня 1974 Молодший науковий співробітник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту

02 Січня 1990 Старший науковий співробітник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту

02 Січня 1995 Доцент кафедри технології біологічно активних речовин, напівпродуктів та барвників Державного університету «Львівська політехніка»

01 Вересня 1998 Докторант Державного університету «Львівська політехніка»

01 Вересня 2001 Доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»

19 Серпня 2006 Професор кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»


Наукові публікації:

Всього: 95, серед них:

Статті — 40

Патенти — 8

Тези доповідей — 47

Список деяких наукових праць:

 1. Biologiczne metody oczyszczania srodoviska z zaneczyszczen naftowych stosowane na Ukrainie, В зб.: Zaneczyszczenie srodowiska produktami naftowymi I innymi antropogennymi zaneczyszczeniami organicznumi, ich analityka, monitoring I usuwanie. — 2005. — Poznan: WFOSIGW. — P.41-47.
 2. Одержання нових солюбілізатів на основі алкілестерів тіосульфанілової кислоти, Вісник НУ «ЛП» Хімія, технологія речовин та їх застосування. — 2005. — № 536. — С.72-77.
 3. Micellar and colloidal carriers for drug delivery on the basis of oligoperoxide surfactants, Зб. тез IX Межнар. Конф. з хімії та фізикохімії олігомерів «Олігомери 2005» — Одеса, Україна — 2005 — С.246.
 4. Синтез арилових естерів тіосульфокислот з використанням реакції Зандмеєра, Тези доп. конф. "Домбровські хімічні читання«.- Чернівці. — 2005. — С.93.
 5. Синтез азобарвників на основі тіосульфонатів, Тези доп. конф. «Домбровські хімічні читання». — Чернівці. — 2005. — С.94.
 6. Нові водорозчинні біоцидні фізіологічно активні полімери Тези доп. VI Національного з`їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». — 2005. — Харків: НФАУ. — С. 371.
 7. Створення нової лікарської форми протигрибкового поверхнево-активного комплексного препарату тіосульфонатного типу. Тези доп. VI Національного з`їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». — 2005. — Харків: НФАУ. — С.353-354.
 8. Мікробіологічний скринінг потенційних біологічно активних β-гідроксиалкілових тіосульфопрепаратів. Тези доп. VI Національного з`їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». — 2005. — Харків: НФАУ. — С.646-647.
 9. Взаємодія тіосульфокислот та їх солей з циклічними естерами карбонових і сульфокислот. Тези доп. VI Регіон. конф. молодих вчених та студентів з акту-альних питань хімії. — Дніпропетровськ. — 2005.- С.7
 10. Sunthesis of S-(3-chloro-quinoxalin-2-yl)esters of aliphatic and aromatic thiosulfonic acids. Chemistry Heterocyclic Compounds. — 2005. — V. 41, № 12. — Р. 1547-1548.
 11. Reaction of 6,7-dichloroqunoline-5,8-quinone with thiosulfonic acid salts. Chemistry Heterocyclic Compounds. — 2006. — V. 42, № 7. — Р. 961-962.
 12. Спектр біологічної дії похідних тіосульфокислот. Зб матеріалів VІI семінару при коорд. раді з проблеми «Наукові основи створення лікар-ських засобів». — Гурзуф. — 2006. — с. 63-69.
 13. Дослідження фунгістатичної активності алкілових естерів 8-хінолінтіосульфокислоти. Тези доп. III Всеукр. Наук.-практ. конф. «Біотехнологія. Освіта. Наука. Практика», Харків: НТИ «ХПИ», 2006. — С. 84
 14. Дослідження біологічної активності сполук з тіосульфонатним фрагментом. Тези доп. III Всеукр. Наук.-практ. конф. «Біотехнологія. Освіта. Наука. Практика», Харків: НТИ «ХПИ», 2006. — С. 109
 15. Віртуальний та експериментальний скринінг біологічної активності S-естерів 4-ацетиламіно-, 4-аміно- та 4-трифлуороацетиламінобензентіосульфокислот. Тези доп. III Всеукр. Наук.-практ. конф. «Біотехнологія. Освіта. Наука. Практика», Харків: НТИ «ХПИ», 2006. — С. 114.
 16. Antibacterial activity of S-esters of heterocyclic thiosulfonic acids. Book of abstracts of international conference on chemistry of nitrogen containing heterocycles CNCH-2006 — Kharkiv. — 2006. — P.246.
 17. Synthesis of thiosulfonate derivatives of quinoxaline. Book of abstracts of international conference on chemistry of nitrogen containing heterocycles CNCH-2006 — Kharkiv. — 2006. — P.195.
 18. Synthesis of new quinoline derivatives. Book of abstracts of international conference on chemistry of nitrogen containing heterocycles CNCH-2006 — Kharkiv. — 2006. — P.196.
 19. Спектр біологічної дії похідних тіосульфокислот. Зб. матеріалів VІI семінару при коорд. раді з проблеми «Наукові основи створення лікарських засобів». — Гурзуф. — 2006. — с. 63-69.
 20. Синтез та властивості S-естерів 2,3-діоксо-1,2,3,4-тетрагідрохіноксалін-6-тіосульфокислоти. Журнал орг. та фарм. хімії. — 2007. — Т.5. — вип. 3(19). — C. 56-63.
 21. Взаємодія солей ароматичних тіосульфокислот з ціанурхлоридом. Тези доп. ХХI Укр. конф. з орг. хімії. (Чернігів-2007). — Київ. — 2007. — С. 121.
 22. Вивчення властивостей S-алкілових естерів 4-амінобензентіосульфокислоти. Тези доп. ХХI Укр. конф. з орг. хімії. (Чернігів-2007). — Київ. — 2007. — С. 120.
 23. Синтез алкілфункціональних естерів тіосульфокислот. Тези доп. ХХI Укр. конф. з орг. хімії. (Чернігів-2007). — Київ. — 2007. — С. 119.
 24. Вивчення властивостей S-алкілових естерів 4-амінобензентіосульфокислоти. Тези доп. ХХI Укр. конф. з орг. хімії. (Чернігів-2007). — Київ. — 2007. — С. 120.
 25. Біоциди тіосульфонатного типу для захисту нафтопродуктів та систем оборотнього воопостачання. Тези доп. науково-техн. конференції «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохім. промисловості». -Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». — 2007. — С. 188-189.
 26. Нові ди-, тризаміщені метиламінопохідні 1,4-нафтохінону — потенційні внутрішньомолекулярні хелати. Зб. тез ІІІ Всеукр. конф. «Домбров-ські хімічні читання». — 2007. — Тернопіль. — С.124
 27. Oligoperoxid Based Surfase-Active and Colloidal Carriers for Poor Water Soluble Biocide Transportation in Aqueous Media. III міжн. симпозіум «Реакційні полімери в негомогенних системах, в розплавах та на межі розділу фаз», («Reactiv Polimer in inhomogeneous System, in Melts, and at interfaces». — 2007. — Дрезден (Німеччина). — P2. — p.31.
 28. Functional Interoligoelectrolyte Complexes with Micelle-Like Core as Carriers for Poor Soluble Drug Delivery. III міжн. симпозіум «Реакційні полімери в негомогенних системах, в розплавах та на межі розділу фаз», («Reactiv Polimer in inhomogeneous System, in Melts, and at interfaces». — 2007. — Дрезден (Німеччина). — P2. — p.35.
 29. Антигельмінтний препарат для тварин «Анвермін». Патент України № 46117, 2002
 30. Спосіб одержання метилового ефіру 2-бензімідазолілкарбамінової кислоти. Пат. 42859 Україна МПК 7 СО7D235/32, А01N43/52 № 98084435, 2001
 31. Спосіб одержання 2-[(метоксикарбоніл)-аміно]-5-пропілтіо-1Н-бензімідазолу. Пат. 42858 Україна МПК СО7D235/32, А01N43/52 № 98084434, 2001
 32. Заміщені арилсульфонілетилові S-естери тіосульфокислот, спосіб їх отримання, алкілуючі реагенти солей тіосульфокислот. Пат. 63685 А Україна. № 2003054921; Заявл. 29.05.2003; Опубл. 15.01.2004. — Бюл. № 1.
 33. b-Гідроксилалкілові S-естери тіосульфокислот, спосіб їх отримання, алкілуючий реагент солей тіосульфокислот. Пат. 67037 А Україна. № 2003054926; Заявл. 29.05.2003; Опубл. 15.06.2004. — Бюл. № 6.
 34. Біоцид для захисту нафтопродуктів та обладнання нафтопереробних підприємств від біопошкоджень. Пат. 63325 А Україна № 2003042917; Заявл. 03.04.2003; Опубл. 15.01.2004. — Бюл. № 1.
 35. Калієва сіль N-(1,4-діоксо-3-хлор-1,4-дигідронафт-2-іл)аланіну, що проявляє протигіпоксичну, протиішемічну активність та стимулюючу дію на кровопостачання головного мозку. Пат. 4924 Україна № 20040503933; Заявл. 25.05.2004; Опубл. 15.02.2005. — Бюл. № 2.
 36. S-Етил-4-амінобензентіосульфонат — біоцид для захисту нафтопродуктів, матеріалів та обладнання. Подана заявка № 714, реєстрац. № 200504194 від 04.05.2005
 37. Спосіб отримання алкілових S-естерів 4-амінобензентіосульфо-кислоти. Пат. 14985 Україна, 2006

Педагогічна діяльність:

Курси лекцій для студентів базового напрямку 1102 «Фармація» спеціальності 7(8).110204 «Технологія фармацевтичних препаратів»:

 • «Технологія лікарських субстанцій»
 • «Технологія ветеринарних препаратів»
 • «Токсикологічна хімія»