Литвиненко Наталія Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Литвиненко Наталія Олександрівна
1974-08-30IMG 0146.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 30 серпня 1974 року
Alma mater Львівська комерційна академію.
Дата закінчення 2000 р.
Галузь наукових інтересів В наукових дослідженнях зосереджується на вивченні питань щодо методології та методичних засад обліку і контролю розрахункових операцій.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Яремко Ігор Йосафатович ,Національний університет «Львівська політехніка»,професор кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Литвиненко Наталія Олександрівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 30 серпня 1974 року

Вищу освіту здобула в 2000 році, закінчивши Львівську комерційну академію, отримала диплом магістра за спеціальністю «Облік і аудит».

На кафедрі обліку та аналізу працює з 2002 р.

З 01.12.2008р. зарахована в аспірантуру за спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит,

16.05.2012р. захистила дисертацію на тему: «Бухгалтерський облік і контроль внутрішніх розрахунків».

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Яремко Ігор Йосафатович ,Національний університет «Львівська політехніка»,професор кафедри обліку та аналізу

У 2013 р. була членом експертної комісії з нострифікаційної експертизи документів щодо визнання іноземних документів про освіту.

У грудні 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аналізу.

Відповідальна за формування контингенту вступників магістерського рівня, куратор академічної групи.

Сертифікований аудитор України з 1 січня 2002р.

Практичний досвід: 3 роки працювала бухгалтером на виробничому підприємстві; 2 роки — бухгалтером на підприємстві оптової торгівлі; з 2000 по даний час працює аудитором.

Фахівець з бухгалтерського обліку та оподаткування, володіє практичними основами господарського права.

Має значний досвід аудиту промислових, будівельних, транспортних та торгівельних підприємств, також брала участь в аудиті бюджетних, неприбуткових та фінансових установ, а також банків.

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін:

 • «Облік зовнішньоекономічної діяльності»,
 • «Облік і звітність за міжнародними стандартами»,
 • «Аудит оподаткування підприємств».

Наукова діяльність

В наукових дослідженнях зосереджується на вивченні питань щодо методології та методичних засад обліку і контролю розрахункових операцій.

Вибрані публікації

Опублікувала понад 60 наукових праць, з яких одна стаття англійською мовою та одні тези польською мовою вийшли друком у закордонних виданнях; 5 навчальних посібників (2 із грифом МОН України); 4 колективних монографії (дві вийшли друком англійською мовою, одна – російською). Автор/співавтор понад 15 навчально-методичних рекомендацій.

Монографії:

 1. Литвиненко Н.О. Внутрішній контроль розрахунків у групах взаємопов’язаних підприємств в Україні // в монографії Wybrane zagadnienia wspołczesnej rachunkowosci w Polsce i na Ukraine; pod redakcją Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie+Skłodowskiej. - 2015. – C. 317-326;
 2. Литвиненко Н.А. Учетная политика в организации бухгалтерского учета расчетов между вазимосвязанными предприятиями в Украине // Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария предприятия: [монография] / под ред. проф. И.И. Яремко и проф. Г. Ронэка. – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – 208 с. (д.а.);
 3. Литвиненко Н.О. Класифікація внутрішніх розрахункових взаємовідносин як передумова їх введення в методологічну основу бухгалтерського обліку / Литвиненко Н.О. // Колективна монографія «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства / (англ. мовою) Спільне видання Національного університету «Львівська політехніка» і університету Марії Кюрі-Складовської (Польща). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 308 с. (англійською мовою);
 4. Литвиненко Н.О. Особливості аналізу дебіторської заборгованості і грошових коштів у контексті управління оборотними активами підприємства / М.М. Нашкерська, Н.О. Микитюк; Литвиненко Н.О. Бухгалтерський облік внутрішніх розрахунків в Україні: еволюція розвитку та сучасні проблеми/І.Й.Яремко, М.М. Нашкерська // Колективна монографія «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (англ. мовою) / Спільне видання Національного університету «Львівська політехніка» і університету Марії Кюрі-Складовської (Польща). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с. (англійською мовою);


Наукові статті:

 1. Basic Objects of Control Organization / N.O. Lytvynenko // Economics, Entrepreneurship, management. – 2017. – Vol. 4, No 1. – pp. 55-60.
 2. Аудиторська діяльність в Україні : узгодженість змісту базових термінів та понять /Н.О. Литвиненко// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. – № 862. – С. 162-169;
 3. Особливості утворення груп взаємопов’язаних підприємств в Україні та управління ними /Н.О. Литвиненко// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 794. – С. 37-45;
 4. Розвиток теоретичних та методичних засад бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків /Н.О. Литвиненко// Вісник Львівської комерційної академії. Збірник наукових праць. Серія економічна. Випуск 44. – 2014. C. 46-50;
 5. Теоретичні засади формування внутрішньої звітності у групах підприємств, пов’язаних відносинами контролю-підпорядкування /Н.О. Литвиненко// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. II (54) – С. 227-236;
 6. Аналітичний облік внутрішніх розрахунків /Н.О. Литвиненко// Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.02. – С. 277-284;
 7. Узагальнення результатів здійснення внутрішніх розрахунків у корпоративній звітності /Н.О. Литвиненко// Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : збірн. наук. праць Луцького нац. техн. ун-ту. – 2012. – Вип. 9 (34). – Ч. 2. – С. 260-267;
 8. Accounting policies in mutual internal settlements organization according to financial accounting and repor-ting standarts of Ukraine / N.O. Lytvynenko // Annales. Universitatis Maria Curie-Sklodowska. Sectio H OECONOMIA. Vol.XLVI, 4.– 2012 – р. 503-513.;
 9. Організація внутрішнього контролю розрахунків між пов'язаними сторонами /Н.О. Литвиненко// Науковий вісник Полтавського ун-ту економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012. – Вип. 1 (52). – С. 168-174;
 10. Порядок оцінки внутрішніх розрахункових операцій між пов’язаними сторонами /Н.О. Литвиненко// Збірн. наук. праць Черкаського державного технологічного ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2011. – Вип. 28. – Ч. II. – С. 106-110;
 11. Методика аудиту внутрішніх розрахунків /Н.О. Литвиненко// Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2011. – Вип. 35. – С. 425-430;
 12. Методика обліку внутрішніх розрахунків при передачі витрат загальноуправлінської діяльності / Н. О. Литвиненко // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (18-20 трав. 2011 р., Черкаси). — Черкаси. — 2011. — С. 61-63.
 13. Операції між пов’язаними сторонами / Н. О. Литвиненко // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : зб. тез доповідей учасників IX Міжнар. наук. конф., присвяченої пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (26 берез. 2011 р., Київ). — Національна акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. — С. 80-84.
 14. Формування переліку пов’язаних сторін в обліковій політиці / Н. О. Литвиненко // Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління : матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квіт. 2011 р., Львів). — Львів : Вид. Львівської комерційної академії, 2011. — С. 247-250.
 15. Щодо методики обліку внутрішніх розрахунків у сучасних умовах господарювання / Н. О. Литвиненко // Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 жовт. 2010 р., Полтава). — Полтава : ТОВ «АСМІ», 2010. — С. 162-164.
 16. Внутрішні розрахунки у міжнародних стандартах фінансової звітності / Н. О. Литвиненко // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2010 р., Тернопіль). — Тернопіль : Крок, 2010. — С. 125-127.
 17. До питання адаптації вітчизняного нормативно-правового забезпечення обліку внутрішніх розрахунків до МСФЗ та Директив ЄС в умовах євроінтеграції України / Н. О. Литвиненко // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (14 трав. 2010 р., Київ). — К. : КНЕУ, 2010. — С. 74-77.
 18. Застосування інформаційних технологій в обліку і контролі внутрішніх розрахунків / Н. О. Литвиненко // Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та організації : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (18 лют. 2010 р., Київ). — К. : КНЕУ, 2010. — С. 146-149.
 19. Щодо рахунків бухгалтерського обліку, призначених для обліку внутрішніх розрахункових взаємовідносин / Н. О. Литвиненко // Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі : матер. наук.-практ. конф. (25-26 листоп. 2010 р., Тернопіль). — Тернопіль, ТНЕУ, 2010. — С. 232-236.
 20. Аналіз стану регламентації внутрішньогосподарських операцій / Н. О. Литвиненко // Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України : тези доп. наук. конф. аспірантів, пошукувачів та магістрів, Львів, 26 лют. 2009 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 33-35. — Бібліогр.: 5 назв.
 21. Внутрішньогосподарські розрахунки та податок на прибуток підприємства: управлінський аспект організації обліку / Н. Литвиненко // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р. / Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2009. — С. 260-262. — Бібліогр.: 4 назви.
 22. Еволюція об’єкта «внутрішні розрахунки» в методологічній основі бухгалтерського обліку / Н. О. Литвиненко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 416-423. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 647). -Бібліогр.: 9 назв.
 23. Місце класифікації внутрішніх розрахунків в організації та методиці їх обліку, контролю та аналізу / В. О. Озеран, Н. О. Литвиненко // Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління: розвиток інтелектуальних і технічних можливостей : V Міжнар. наук. конф. (Краматорськ, Житомир, 9-10 верес. 2009 р.) : матеріали та тексти виступів / ЗАТ «Новокраматор. машинобудів. завод», Житомир. держ. технол. ун-т. — Краматорськ ; Житомир, 2009. — Ч. 2. — С. 93-106. — Бібліогр.: 13 назв.
 24. Організація бухгалтерського обліку в об’єднаннях підприємств / Н. О. Литвиненко // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доп. наук.-практ. конф. (Львів, 23-24 жовт. 2009 р.) / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 80-81. — Бібліогр.: 3 назви.
 25. Організація бухгалтерського обліку у суб’єктів господарювання з відокремленими структурними підрозділами / Н. О. Литвиненко // Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління: розвиток інтелектуальних і технічних можливостей : V Міжнар. наук. конф. (Краматорськ, Житомир, 9-10 верес. 2009 р.) : тези виступів / ЗАТ «Новокраматор. машинобудів. завод», Житомир. держ. технол. ун-т. — Краматорськ ; Житомир, 2009. — Ч. 1. — С. 43-45. — Бібліогр.: 3 назви.
 26. Базові засади організації обліку в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків в Україні / Литвиненко Н. О., Блащук М. Б. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. – 2018. – 2017 : Вип. 4 (80). – С. 202–214
 27. Порядок проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів: INTOSAI-підхід / Височан О. С., Литвиненко Н. О. // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – 2019. – Випуск № 3 (71) / 2019 (Частина 2). – С. 184–193.
 28. Аудит ефективності як засіб підтвердження результативності, економності та продуктивності використання бюджетних коштів у державному секторі економіки України / Височан О. О., Литвиненко Н. О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип. 25, ч. 1. – С. 44–48.
 29. Svynous I. Methodological approaches to evaluation and revaluation of fixed assets in the context of implementing international accounting standards / I. Svynous,. T. Shepel, N. Lytvynenko // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2019. – Vol. 6, № 2. – PP. 89-100.
 30. Проблематика аналітичного опрацювання облікових даних щодо адміністративних витрат підприємства / Височан О. C., Литвиненко Н. О. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2019. – Том. 24. Вип. 5 (78). – С. 44–48.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: nataliia.o.lytvynenko@lpnu.ua