Леонова Софія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Леонова Софія Володимирівна
Leonova1.jpg
Дата народження 18 листопада 1976 року
Місце народження м. Львів
Національність українка
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998
Спеціальність прикладна математика
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович
Дата присвоєння н.с. 21 листопада 2013 року
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Освітня та професійна діяльність

1993-1998 р.р. – навчання в Державний університет «Львівська політехніка» (диплом спеціаліста, що засвідчує кваліфікацію інженера-математика, програміста, викладача математики та інформатики)

1999-2005 р.р. - інженер-математик обчислювального пункту ЛОВК

2004 - 2006 р.р. – навчання в ІПДО НУ «Львівська політехніка» (диплом економіста за спеціальністю «фінанси»)

2006-2016 р.р. - асистент кафедри маркетингу і логістики (з 2009 р. - здобувач наукового ступеня кандидата наук)

2013 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему: “Ідентифікація і оцінювання трансформації потенціалу працівників в людський капітал промислового підприємства” (керівник - д.е.н., проф. Крикавський Є.В)

2016 - 2019 р.р. - старший викладач кафедри маркетингу і логістики

2019 – дотепер - доцент кафедри маркетингу і логістики

Стажування та підвищення кваліфікації

2008 р. - стажування у Суспільній Вищій Школі Підприємництва та Менеджменту, місто Лодзь, Республіка Польща (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania,m. Łódź, RP).

2009 р. - курси підвищення кваліфікації за програмою «Розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle» (електронний курс з «Основи теорії систем і системного аналізу», сертифікат).

2009 р. - семінар-тренінг «Автоматизація обліку взаємовідносин з клієнтами за допомогою CRM — системи «Парус — Менеджмент та Маркетинг», який проводився Всеукраїнською громадською організацією «Українська Асоціація Маркетингу» та Корпорацією «Парус» (сертифікат).

2014 р. - навчальний курс “Соціальна відповідальність бізнесу” (травень-червень 2014 р.)від ГО “Cпільнота Соціально відповідальний бізнес” (сертифікат).

2016 р. - стажування в ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України” (20.04.2016 – 20.06.2016)

2017 - 2018 р.р. - підвищення кваліфікації у Лінгвістично-освітньому центрі НУ «ЛП» (вивчення польської мови на рівні А1, 2.10.2017 – 30.06.2018 р.р., сертифікат ОД 02071010/0602-18)

2018 - 2019 р.р. - підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника (семінар педагогічних знань) Курсова робота на тему: “Розвиток креативності сучасного студента у процесі вивчення фахових дисциплін” (Сертифікат № 097- 19, 19.06.2019)

2019 р.- підвищення кваліфікації в межах професійної діяльності - проходження курсу “Моделювання бізнес-процесів за допомогою програмного забезпечення FlexSim” Випускна робота на тему: “Застосування теорії масового обслуговування в матеріально-технічному постачанні для оптимізації матеріалопотоків”. (Сертифікат № 75/2019/4, 20.06.2019-20.09.2019)

Навантаження по кафедрі

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з інтернет-комунікацій, відповідає за наповнення інтернет-сторінки кафедри, виконує обов’язки реєстратора студентів для складання ЄВІ з іноземної мови для вступу в магістратуру, куратор групи.

Дисципліни, що викладає

• “Інтернет - маркетинг” (лекції, практичні, лабораторні заняття);

• “Інформаційні системи і технології в маркетингу” (лекції, лабораторні заняття);

• “Економіко-математичні методи і моделі” (лекції, практичні, лабораторні заняття);

• “Економіко-математичні методи і моделі в логістиці” (лекції, практичні, лабораторні заняття);

• “Оптимізаційні методи і моделі в транспортній логістиці” (лекції, практичні, лабораторні заняття);

• «Маркетингове моделювання» (лекції, лабораторні заняття);

• “Економіко-математичні методи і моделі в маркетингу” (лекції, лабораторні заняття).

• "Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду" -

курс в рамках реалізації проекту Erasmus+ Jean Monnet Module, 2019-2022, практичні заняття).

Здійснює керівництво бакалаврськими і магістерськими дипломними роботами студентів спеціальності «Маркетинг» та «Логістика».

Наукові інтереси

- дослідження розвитку людського капіталу на промислових підприємствах, формування економіки знань

- інтернет-маркетинг

- економіко-математичне моделювання економічних процесів

Вибрані публікації

Посібники та підручники

1.Маркетингові дослідження: підручник / Н. С. Косар, О. Б. Мних, Є. В. Крикавський, С. В. Леонова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 460 c. (Серія «Світ маркетингу і логістики»; вип. 13).

Конспекти лекцій


Основи теорії систем і системний аналіз : конспект лекцій для студентів напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" (за проф. спрямуванням "Логістика") / Гірна О. Б., Кобилюх О. Я., Леонова С. В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. - 92 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Економіко-математичні моделі і методи в логістиці” для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” (за професійним спрямуванням „Логістика”)/ Укл.: Є.В. Крикавський, С.В. Леонова – Львів: Видавничий центр кафедри МЛ ІНЕМ Національного університету „Львівська політехніка”, 2016. – 115 с.


Монографії

Економіка логістичних систем: Монографія за наук. редакцією Є. Крикавського та С. Кубіва /Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008., с.75-89.

Публікації у фахових виданнях

Леонова С.В. Креативізація як вектор сталого розвитку сучасної економіки / C.В. Леонова //Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", Том 30 (69). №2, 2019, с. 133-138

Леонова С.В. Пріоритети застосування телепраці в сучасних економічних умовах /Є.В. Крикавський, С.В. Леонова// Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку” - Одеса, 2018.- Вип. 19, - С. 222-229.

Леонова С.В. Особливості гармонізації стандартів ланцюгів поставок України з вимогами ЄС / С.В. Леонова, Л.Я. Якимишин, І. Петецький // Електронне наукове фахове видання Східна Європа: економіка, бізнес та управління (15) – 2018 р. Вип. 4 Режим доступу до журналу: http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/15_2018/37.pdf

Леонова С.В. Коучинг як інструмент розвитку компетенцій сучасного менеджера з логістики / С.В. Леонова, М.О. Довба // Економіка та суспільство. – 2017. – №10. – Режим доступу до журналу: http: economyandsociety.in.ua. – С. 298–304.

Леонова С.В. Дослідження впливу людського чинника на ефективність робочого процесу / С.В. Леонова, М.О. Довба, Л.І. Сопільник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика».– Львів, 2017. – № 862.– С. 110–119.

Леонова С.В. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика».– Львів, 2015. – № 833.– С. 153–159.

Леонова С.В. Еластичність часу праці у формуванні кадрового потенціалу підприємства / Є.В. Крикавський, С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Збірник наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно ресурсного потенціалу регіону фінансова політика та інвестиції». – Рівне: НУВГП – 2014 р. Вип. 20, №3. – С.145-156.

Леонова С.В. Діагностика компетентності персоналу на основі використання принципів теорії розпізнавання образів / С.В. Леонова // Збірник наукових праць з економічних та юридичних наук “Наукові записки Львівського університету бізнесу та права”. – Львів, 2012. – № 8. – С. 151–155.

Леонова С.В. Формування компромісних рішень у системі “промислове підприємство-працівник” / С.В. Леонова // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – №6. Т. 2 (194).– С. 32–35.

Леонова С.В. Дихотомія міграційних процесів у розвитку людського потенціалу України / С.В. Леонова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика».– Львів, 2012. – №735.– С. 118–127.

Леонова С.В. Основні аспекти впровадження концепції “розумної організації” на промисловому підприємстві / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Збірник наукових праць з економічних та юридичних наук “Наукові записки Львівського університету бізнесу та права”. – Львів, 2012. – № 9 – С. 55–59. (Особистий внесок: обґрунтовано основні положення концепції “розумної організації”).

Леонова С.В. Людський потенціал в структурі економічного потенціалу машинобудівного підприємства / С.В. Леонова // Збірник наукових праць з економічних та юридичних наук “Наукові записки Львівського університету бізнесу та права”. – Львів, 2011. – №7 – С. 253 – 259.


Інше:

Леонова С. В. Особливості побудови ефективного семантичного ядра сайту / С. В. Леонова, О. Ю. Бочко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій», 1 листопада 2019 р., м. – 2018. – C. 120-122.

Леонова С. В. Телепраця: ідентифікація та переваги використання / С. В. Леонова, Є. В. Крикавський // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок” 17–19 травня 2018 р., Львів. – 2018. – C. 66–68.

Леонова С. В. Значення інформаційних технологій в логістиці / С. В. Леонова, К.О. Прокопенко// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій» м. Луцьк, 05 жовтня 2018 року - С. 363-364.

Леонова С. В. Маркетингові аспекти формування ефективного цифрового портрету споживача / С. В. Леонова// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг і цифрові технології” (Одеса, 25-26 травня 2018 р.). – 2018. – C. 110–111.

Леонова С. В. Види інтернет-реклами та їх вплив на сучасний ринок / С. В. Леонова, І.В. Флик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій» м. Луцьк, 05 жовтня 2018 року - С. 430-431.

Леонова С. В. Маркетинговий інструментарій у цифровій економіці / С. В. Леонова, Я.Т.Петришин// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій» м. Луцьк, 05 жовтня 2018 року - С. 351-353

Леонова С. В. Неформальна освіта як механізм адаптації до вимог ринку освітніх послуг / С. В. Леонова// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг ”(Рівне, 15–16 грудня 2017 р.). – 2017. – C. 178–180.

Леонова С. В. Вимірювання компетентності як засіб підвищення продуктивності працівників виробничого підприємства / С. В. Леонова, Є. В. Крикавський // Матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку економіки: теорія, методологія, практика” (24-25 травня 2017 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017.– С. 71–73

Леонова С. В. Перспективи розвитку креативної економіки в Україні Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / С. В. Леонова, Циран Я.// «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» до 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, 3-5 листопада 2016 р. – С. 147-148.

Леонова С.В. Логістична стратегія і еластичне формування часу праці / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Тези ХІV Міжнародної науково-практичної конференції: Безпека, екстремізм, тероризм / За ред.. д-ра екон. наук, проф. Л.А. Янковської – Львів: ЛУБП, 2015. – С. 186-187.

Леонова С.В. Мобільна зайнятість у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Є.В. Крикавський, С.В. Леонова // Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - с.56

Леонова С.В. Вірусний маркетинг: основні принципи і перспективи застосування / М.Б. Читайло, С.В. Леонова // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — С. 26-27.

Леонова С.В. Формування комплексу маркетингу для дрібних виробників кондитерських виробів / Ю.С. Бончик, С.В. Леонова // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — С. 8-10.

Леонова С.В. Інноваційні рекрутингові та тренерські підходи у стимулюванні розвитку промислового підприємства / Є.В. Крикавський, С.В. Леонова // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту. ¬Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. С. 177-179.

Леонова С.В. Детермінанти ланцюга поставок харчових продуктів /Л.Я. Якимишин, С.В. Леонова // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю» до 170-річчя Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, 13 травня 2014 р.).- С.102-103.

Леонова С.В. Еластичність часу праці у формуванні кадрового потенціалу підприємства / Є.В. Крикавський, С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Збірник наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно ресурсного потенціалу регіону фінансова політика та інвестиції». – Рівне: НУВГП – 2014 р. Вип. 20, №3. – С.145-156.

Леонова С.В. Роль внутрішнього маркетингу у розвитку кадрової функції промислового підприємства /С.В. Леонова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: матеріали IX Міжнародної науково–практичної конференції, 8–10 листопада 2012 р. – Львів: НУЛП, 2012. – С. 243–244.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 405

Тел: +38 (032) 258-26-25