Левченко Олена Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Левченко Олена Петрівна
Lenka-290.png
д.філол.н, .завідувач кафедри
Дата народження 21 січня 1968 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім..Івана Франка.
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність «Філологія».
Галузь наукових інтересів лінгвокультурологія, когнітивна фразеологія,фразеографія
Кваліфікаційний рівень філолог, викладач укр. мови
Науковий ступінь доктор філологічних наук
Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Алексєєнко МихайлоАндрійович, завідувач кафедри транслятології та конфронтативної лінгвістики Інституту слов’янської філології Щецинського університету
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи кафедра прикладної лінгвістики,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Левченко Олена Петрівна — доктор філологічних наук,.завідувач кафедри прикладної лінгвістики, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій,Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Персональна інформація

Народилася у Львові 21 січня 1968 року.

Член редколегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

Освіта

2007 —захистила докторську дисертацію «Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект [Текст] : дис... д-ра філол.наук: 10.02.01; 10.02.02 / Левченко Олена Петрівна; Національна академія держ. управління при Президентові України. Львівський регіональний ін-т держ. управління. - Л., 2007. - 465 арк.+ 255арк. (дод.). -арк. 423-465»(спеціальності 10.02.01 — українська мова, 10.02.02 — російська мова) у спеціалізованій вченій раді Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

Науковий консультант — доктор філологічних наук, професор Алексєєнко Михайло Андрійович,завідувач кафедри транслятології та конфронтативної лінгвістики Інституту слов’янської філології Щецинського університету.

2004 — отримала атестат доцента;

1992–1995 — навчалася в аспірантурі ЛДУ ім. І. Франка. У1995 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України;

Тема кандидатської дисертації: Безеквівалентна російська і українська фразеологія [Текст] : дис...канд. філол. наук. 10.02.01; 10.02.02 / Левченко Олена Петрівна ; НАН України, Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні. — К., 1995. — 212 л.+ додат.: 121л.


1985–1990 — філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

Професійна діяльність

2012 — до цього часу завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»;

2010 — 2012 — професор кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» (в.о. завідувача кафедри ПЛ),

2009–2010 — завідувач кафедри української та іноземних мов ЛРІДУ НАДУ при Президентові України;

2008–2009 — професор кафедри української та іноземних мов ЛРІДУ НАДУ при Президентові України;

2002–2008 — доцент кафедри української та іноземних мов ЛРІДУ НАДУ при Президентові України;

2000–2002 — викладач кафедри військового перекладу та іноземних мов Військового інституту при Національному університеті «Львівська політехніка»;

1994–2000 — викладач кафедри гуманітарної підготовки Західноукраїнського колегіуму.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Наукові інтереси

лінгвокультурологія, когнітивна фразеологія,фразеографія.

Вибрані публікації

Автор більше 90 наукових праць, з них:

Інтертекстуальність українського дискурсу та способи її маркування // Лінгвокультурологічний та лінгвоекологічний підхід до вивчення одиниць мови і мовлення : Монографія /А.Архангельська, Т.Архангельська, О.Левченко, І.Мілєва, С.Руденко, О.Тищенко,Т.Шутковскі. — Оломоуць-Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — 284 с.

Прецедентні Шевченкові тексти в українському інтернет-дискурсі XII Міжнародна наукова конференція «Слово. Текст. Час» (14-17листопада 2013 г., Щецінський університет).

Левченко О.П., Кульчицький І.М. Русские прецедентные цитаты в украинском тексте // Міжнародна наукова конференція ХХІІ Оломоуцькі дні русистів (Оломоуць, 4-6 вересня 2013 року).

Левченко О. П., Кульчицький І. М. Технологія перетворенняп’ятимовного словника порівнянь у електронну форму // ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА». — № 770. — ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ. — С. 129-137.

Камо грядеши, українська мово? / О. П. Левченко, І. М.Кульчицький, І. О. Ліхнякевич // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки, 2013. т.Кн.4.-С.124-129.

Левченко Е.П., Кульчицкий И.М. Фразеологизация атрибутов концепта Вода (на материале украинского, русского, белорусского, болгарского,польского языков) // «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии:Коллективная монография. — Будапешт: Издательство «Тинта», 2013. — С. 362-369.

Кольороназва голубий: лінгвокультурологічний аспект //Лінгвістика. — Луганськ: ЛНПУ, 2013. — № 2 (29). — С. 5–12.

Вербалізації в термінах кольороназви рожевий // Науковізаписки. Серія «Фі­лологічна». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». — Вип. 34. —2013. — С. 121-124.

Специфіка фразеологізацій у термінах концепттів простір і час // «Wort — Text — Zeit» Die slawische Phraseologische in onomasiologischer, linguokultureller und phraseographischer Sicht: Materialien der gemeinsamen wissenschaftlichen Konferenz des Institutsfür slawische Philologie der Universität Szczecin und des Lehrstuhls fürslawische Sprachwissenschaft des Instituts für fremdsprachliche Philologien derUniversität Greifswald. 30.11.-4.-12.2011 in Szczecin (Polen) und Greifswald (Deutschland). — Greifswald, 2011. — C. 64.

Специфіка фразеологізацій у термінахконцептів простір та час // Frazeologia slowianska w aspekcieonomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym. Słowo. Tekst.Czas XI. / pod redakcja Mirosіawy Hordy, Walerego Mokijenki, Tomasza Szutkowskiego i Harrego Waltera. — Szczecin; Greifswald : [б. в.], 2012. — С.240–247.

Kushniruk Ivanna, Kulchytskyi Igor, Levhenko Olena Onthe creation of the Text Corpus on the basis of the Li­terary and Scientific Messenger (Literaturno-Naukovy Visnyk) edited by D. Doncov(1922) // COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES :Materials of the VIIth International Scientific and Technical Conference CSIT2012. — Lviv: Publisher Lviv Polytechnic, 2012. — P. 67, 68.

Українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польськийсловник порівнянь / Левченко О. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 748 с.

Специфика фразеологизации прототипических атрибутов /Левченко О. // Rossica Olomucensia. — Vol.L — Num.1. — Olomouc, 2011. — S.45-51.

Гендерный аспект компаративных фразеологических единиц /Левченко Е. // Мовна картина світу слов’ян і культура. — Т. 1. — Матеріали міжнародної наукової конференції (Люблін, 5-7 листопада 2010 р. — Люблін-Рівне,2010. — С. 44-49.

Когнітивна фразеологія /Левченко О. // Słowo. Tekst.Czas Х. — Szczecin-Greifswald, 2010. — С.397–404.

Бук С. Н. Основи статистичної лінгвістики : навч.-метод.посіб. / відп. ред. проф. Ф.С. Бацевич. — Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка,2008. — 124 с. / Левченко О. П., Нікольський Ю. В. // Лінгвістика. — Луганськ:ЛНПУ, 2010. — № 1 (19). — С. 237–239.

Посилання

Олена Петрівна Левченко

ОленаПетрівна Левченко

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й навчальний корпус, кімната №131,

Tел. +38(032) 258-27-00 , +38 (032) 258-21-38 , +38(032) 258-23-28

E-mail: apling.ikni@gmail.com; levchenko.olena@gmail.com