Курило Оксана Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Курило Оксана Богданівна
Kuryloob.jpg
Alma mater Державний університет “Львівська політехніка”
Спеціальність «Менеджмент організацій» (будівництво)
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник д.е.н., професор Шкварчук Людмила Олександрівна
Дата присвоєння н.с. ДК №022072 від 26.06.2014 р.
Поточне місце роботи старший викладач кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2006 - 2013 – дотепер ст. викл. кафедри фінансів
 • 2002 – 2006 - асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінанси. 2. Фінанси підприємств. 3.Податкова система. 4. Гроші та кредит

 1. Курило О.Б., Братців М.І. Ефективність управління оборотними коштами / О.Б. Курило, М.І. Братців // Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції – Том 1. – Харків: ПП «Єворомедія», 2009.- с.18 – 19.
 2. Курило О.Б. Взаємозв`язок між темпом зростання ефективності використання виробничих ресурсів підприємства та темпами зростання витрат на їх експлуатацію / О.Б. Курило // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 165 річниці Національного університету [«Управління у сфері фінансів, оподаткування, страхування і кредиту»]. ( 18 – 21 листопада 2009 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – С. 227 – 228.
 3. Курило О.Б. Формирование себестоимости продукции предприятия в процессе регулирования его производственной программы / А.Ю. Емельянов, О.Б. Курило // Материалы Х международной научно – практической конференции [«Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания, Смирновские чтения»], (1 апреля 2011).– Санкт – Петербург СПб. – Т. 3.: Изд – во МБИ, 2011. – С. 78 – 81. (Особистий внесок автора: проаналізовано вплив собівартості на виробничу програму підприємства).
 4. Курило О.Б. Раціоналізація співвідношення між величиною поточних та інвестиційних витрат підприємств у процесі здійснення їх інноваційної діяльності / О.Б. Курило / ІІІ Міжнародна науково – практична конференція [«Управління інноваційними процесами в Україні: проблеми, перспективи, ризики»] (20 – 21 травня 2010 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 251 – 252.
 5. Курило О.Б. Формування системи показників оцінювання рівня витрат підприємств у процесі управління фінансовими результатами їх діяльності / О.Б. Курило / Науково – практична конференція [«Обліково – аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»] (26 – 28 квітня 2012 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 151 – 153.
 6. Курило О.Б. Структура витрат підприємства як індикатор маркетингової діяльності / О.Б. Курило / ІХ Міжнародна науково – практична конференція [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»] (8 – 10 листопада 2012 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 238 – 239.
 7. Курило О.Б. Структурування витрат – невід’ємна складова при оцінюванні виробничо – збутового потенціалу підприємства / О.Б. Курило, І.І. Топій / ХХХІІ Міжнародна науково-практична конференція [ «Тенденції розвитку організаційного та проектного менеджменту» ] (6 – 7 грудня 2013 р.). – Львів: ЛЕФ, 2013. – ч.2. – С. 88 – 91. (Особистий внесок автора: охарактеризовано взаємозв’язок між структурою витрат та виробничо-збутовим потенціалом підприємства).
 8. Курило О.Б. Основи формування витрат в процесі управління виробництвом / О.Б. Курило // Всеукраїнська науково-практична конференція [«Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту»] (8 – 10 листопада 2007 р.).-Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. – С. 83 – 86.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • "Структурування витрат підприємств у процесі формування економічних результатів". 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 12.05.2014р.

Участь у кафедральних темах

 • «Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації 0106U000027) затверджене рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 23.11.2011 р.
 • «Проблеми оподаткування і страхового захисту діяльності виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (Номер державної реєстрації № 0107U010249); “Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур” (Номер державної реєстрації № 0104U002289)
 • «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні»

Підвищення кваліфікації

 • 2011-2012 рр. - Семінар психолого – педагогічних знань
 • 2013р. - ПАТ «Златобанк»

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Вівчар Олександра Йосипівна, Побурко Олексій Ярославович, Курило Оксана Богданівна, Смірнова Тетяна Олексіївна. Місцеві фінанси: навч. посіб. для студ. спец. Фінанси / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : НУ Львівська політехніка, 2007. — 132c. — Бібліогр.: с. 124-130. — ISBN 978-966-553-634-5.
 2. Вівчар, Олександра Йосипівна. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 260 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Курило О.Б. Ефективність використання виробничих ресурсів підприємства та їх вплив на експлуатаційні витрати / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило // Аналітично – інформаційний журна «Схід». – Донецьк, 2009. – №8 (99). – С. 63 – 66. (Особистий внесок автора: охарактеризовано можливості щодо матеріального стимулювання праці та раціонального розподілу чистого продукту підприємства між роботодавцем та найманими працівниками).
 2. Курило О.Б. Механізм управління витратами машинобудівних підприємств / О.Б. Курило / Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 269 – 280.
 3. Курило О.Б. Оцінювання та управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства / О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка, О.Б. Курило // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – №714. – С.69 – 76. (Особистий внесок автора: виокремлено основні завдання управління виробничими ресурсами підприємства).
 4. Курило О.Б. Сутність, принципи та механізм структурування витрат промислових підприємств / О.Б. Курило // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку».– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – №767. – С. 39 – 44.
 5. Курило О.Б. Управление затратами, как одна из составляющих финансовой безопасности предприятия / О.Б. Курило, В.М. Крочук // Научно – практический журнал «Проблемы экономики и менеджмента». – г. Ижевск: ИЦНП, 2013. – №4 (20). – С. 45 – 51. (Особистий внесок автора: виділено фактори від яких залежить величина витрат).
 6. Kurylo О. Structuring expenses of industrial enterprises in the evaluation process of its production and sales potential / A. Emelyanov, O. Kurylo, A. Vysotskij // Ekontechmod. An international quarterly jornal. – Poland, Lublin – Rzeszow, 2013 / Vol. 02. No. 4. – P. 11 – 16. (Особистий внесок автора: запропоновано метод розподілу витрат, які не залежать від асортименту продукції підприємства, за її видами).
 7. Kurylo K. Metodical basics of analisis of spending patterns of enterprises / A.I. Vivchar, К.B. Kurilo, V.M. Krochuk // Science and Education [Text]: materials of the IV international research and practice conference, Vol. I, Munich, October 30rd – 31st, 2013 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013. – Р. 269 – 275. (Особистий внесок автора: розроблено метод співставлення фактичних показників структури витрат підприємства з їх усередненими значеннями по галузі).

Додаткові відомості

 • Виконує обов’язки відповідальної по роботі з екстернами на кафедрі.


Кафедра фінансів