Курило Іван Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Курило Іван Васильович
KUR1.JPG
д.ф-м.н., професор
Дата народження 24.07.1942р.
Місце народження с. Топільниця Старосамбірського р-ну Львівської обл.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Дрогобицький державний педінститут ім. Ів.Франка
Дата закінчення 1964 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів напівпровідникове матеріалознавство
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1992 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1996 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра напівпровідникової електроніки

Курило Іван Васильович - доктор фізико-математичних наук наук, професор кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографія

Народився 24липня 1942 року.

З 1959 до 1964 р. студент Дрогобицького державного педінституту ім. Ів.Франка(фізико-математичний факультет) спеціальність – учитель фізики середньої школи.

Етапи трудового шляху:

учитель фізики середньої школи (1964–1969);

інженер,молодший науковий співробітник науково-дослідного сектора Львівського держуніверситету ім. Ів.Франка (1969–1971);

старший інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДЛ Львівського політехнічного інституту;

старший викладач, доцент кафедри напівпровідникової електроніки Львівського політехнічного інституту (1971–1994);

професор цієї кафедри з 1994 р.


Захистив кандидатську (1979) і докторську (1992) дисертації за спеціальністю 01.04.07 –фізика твердого тіла.


Фахівець у галузі напівпровідникового матеріалознавства.


Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, відповідальний секретар Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Електроніка».


Наукова діяльність

Був керівником (консультантом) одного кандидата і двох докторів наук.

Основна тематика наукових досліджень на кафедрі

1. Тонкоплівкові термоелектричні модулі на основі вузькощілинних напівпро­від­ників V2VI3.

2. Напруження в гетероструктурах на основі сполук II–VI, III–V.

3. Напівмагнітні матеріали ZnMeO (Me = Mn, Cr, Co) для сенсорної електроніки.

4. Лазерне формування плівок і наноструктур для електроніки.

5. Вплив дефектів структури на власти­вості напівпровідникових приладів.

6. Фізико-механічні властивості кристалів і плівок II–VI, III–V і IV–VI.

Наукові інтереси

Напівпровідникове матеріалознавство

Видавича діяльність

Автор(співавтор) понад 330 наукових праць, ут.ч. 5 монографій, 2 навчально-практичних довідників, 3 навчальних посібників,3 винаходів. Видав понад 50 навчально-методичних розробок.

Вибрані публікаці

Збірник задач з елементарної фізики [Текст] : [Навч. посіб. для студ. стаціонар. форми навчання/ І. Є. Лопатинський, А.О. Матковський, І.В. Курило та ін.] ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Нац. ун-т Львів. політехніка, 2003. — 170 с. : іл. —Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 170. — ISBN 966-553-299-5


Кристали і плівки сполук ІІ-VІ : морфологія, структура і фізико-механічні властивості [Текст] :монографія / [І. В. Курило, І. О. Рудий, І. Є. Лопатинський та ін.] ; за ред. :І. В. Курило ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Львівська політехніка,2011. — 339 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 306-337 (374 назви). — ISBN978-617-607-179-2


Основи технології напівпровідникових матеріалів [Текст] : навч. посіб. / І. В. Курило, С. К. Губа; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. —237 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 233-234. — ISBN 978-617-607-236-2


Як правильно :помилки мовлення в наукових виданнях із технічних наук [Текст] : навч.-практ.довід. / Іван Курило ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., випр. —Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 412 с. — Бібліогр. : с. 410-412. —ISBN 978-617-607-313-0


Як правильно :помилки мовлення засобів масового інформування [Текст] : навч.-практ. довід. /Іван Курило ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., випр. — Львів :Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 847 с. — Бібліогр. : с. 842-847. — ISBN978-617-607-315-4


Комплексное исследование несовершенств структуры кристалов CdTe и CdTe : Cl, выращенных методом сублимации / В. Д. Попович, И. В. Курило, И. О. Рудый, Ф. Ф. Сизов, Д.Д. Шуптар // Физика твердого тела. — 2010. — Т. 52, вып. 12. — С. 2312¬2318. —Библиогр.: 33 назв.


Осаждение тонкихпленок Bi2Te3 и Sb2Te3 методом импульсной лазерной абляции / И. С. Вирт, Т. П.Шкумбатюк, И. В. Курило, И. О. Рудый, И. Е. Лопатинский, Л. Ф. Линник, В. В.Тетёркин, А. Г. Федоров // Физика и техника полупроводников. −2010. — Т. 44,вып. 4. — C. 564-569. — Библиогр.: 20 назв.


Получение арсенид-галлиевых структур силовых биполярных и полевых транзисторов методом газофазной эпитаксии / В. А. Воронин, С. К. Губа, И. В. Курило // Технология иконструирование в электрон. аппаратуре. — 2010. — № 2. — С. 31-35. -Библиогр.:13 назв.


Структура та електроповідність спресованих матеріалів на основів оксиду цинку / І. В.Курило, І. Є. Лопатинський, І. О. Рудий, М. С. Фружинський, С. В. Фадеев, І. С.Вірт, І. В. Гадзаман // Електроніка : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Д. Заячук. —Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 126-133. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 681). — Бібліогр.: 11 назв.


A complex study ofstructural imperfections of the CdTe and CdTe : Cl crystals gromn by thesublimation method / V. D. Popovych, I. V. Kurilo, I. O. Rudyi, F. F. Sizov, D.D. Shuptar // Physics Solid State. — 2010. — Vol. 52, № 12. — P. 2472-2478. —Bibliogr.: 33 titles.


Deposiion of thinBi2Te3 and Sb2Te3 films by pulsed laser ablation / I. S. Vint, T. P.Sckumbatiuk, I. V. Kurilo, I. O. Rudyi, I. Ye. Lopatynskyi, L. F. Linnik, V. V.Tetyyorkin, A. G. Phedorov // Semiconductors. — 2010. — Vol. 44, № 4. — P.544-549.


Properties of ZnOand ZnMnO thin films obtained by pulsed laser ablation / I. S. Virt, I. V.Hadzaman, I. S. Biltk, I. O. Rudyi, I. V. Kurilo, M. S. Frugynsyi, P. Potera //Acta Physica Polonica A. — 2010. — Vol. 117, № 1. — P. 34-37. — Bibliogr.: 9titles.


Контакти

ІТРЕ, каф. НПЕ, 221к. 3 н.к., тел.258-21-13,


kuryloiv@jahoo.com