Кузьмін Олег Євгенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кузьмін Олег Євгенович

Життєвий шлях

Кузьмін 2.jpg

Директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, академік Української академії наук, академік Академії підприємництва та менеджменту України, академік Транспортної академії України, академік Академії економічних наук України


Народився 13 травня 1949 р. в м. Кам'янка-Бузька на Львівщині у родині учителів української мови і літератури Патланя Івана Мусійовича та Патлань Ольги Степанівни (до одруження – Гулак-Артемовська, що походила із родини славетного українського композитора). Свого батька Олег втратив вже у дворічному віці, коли той помер. Згодом названим батьком для Олега став Кузьмін Євген Миколайович – офіцер, учасник Другої світової війни, з яким одружилась його мати.

У 1951 р. сім’я Кузьміних переїжджає у м. Бібрка на Львівщині у зв’язку із призначенням мати Олега директором Ланівської восьмирічної школи. У цій же школі у 1956 р. Олег стає учнем першого класу, згодом (у зв’язку із переїздом батьків) продовжує навчання у Стоківській восьмирічній школі на Бібрщині, а у 1966 р. із золотою медаллю закінчує вже Бібрську середню школу та вступає на інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту. З цього часу усе його життя пов’язане із цим вищим навчальним закладом. Як свого часу сказав про нього проректор, професор Анатолій Загородній, «трудова книжка, яку йому було у 1971 р. виписано, ось уже протягом 43 років зберігається у відділі кадрів Львівської політехніки. Змінилися тільки записи про посади, які обіймав Олег Кузьмін: асистент – старший викладач – доцент – професор – завідувач кафедри – директор інституту».

1971 р. отримав диплом за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості». З 1971 р. асистент кафедри економіки та організації машинобудування та приладобудування, потім старший викладач, доцент, професор цієї ж кафедри. У період 1995-2001 рр. – декан інженерно-економічного факультету, який був реорганізований 30 листопада 2001 р. у Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». Олег Кузьмін став його директором.

У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління якістю норм праці в машинобуду¬\ванні», а в 1989 р. – докторську дисертацію на тему «Системи матеріальних стимулів праці в промисловості: формування та управління розвитком». Вчені звання доцента і професора присвоєно відповідно 1981 та 1991 рр.

Ще із студентських років Олег Кузьмін захоплюється книжкою, спортом та музикою. Зокрема, будучи ще студентом, він неодноразово був членом футбольної команди курсу, факультету, а також колективів фізкультури Бібрського району. Окрім того, завжди любив брати до рук гітару. Не забував теперішній професор і про науку та ще студентом підготував перші наукові статті щодо проблем матеріального стимулювання, нормування праці, а також фінансування діяльності підприємств.

Автор понад 1100 наукових праць, серед них 89 монографій, 190 статей у наукових журналах та близько 500 статей в інших фахових виданнях. Крім того, автор 18 підручників, 62 навчальних посібників, близько 250 методичних розробок. Під науковим керівництвом Олега Кузьміна захищено 17 докторських і понад 100 кандидатських дисертацій. З 1994 р. він є головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, а з 2007 р. – докторських дисертацій при Національному університеті «Львівська політехніка». Виконував обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при Інституті регіональних досліджень НАН України. Є засновником Наукової школи процесно-структурованого менеджменту. Під його науковим керівництвом виконано низку держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних тем.

Крім того, Олег Кузьмін працював у різноманітних структурах Міністерства освіти і науки України, зокрема є членом секції «Економіка» Наукової ради, членом Президії Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування, працював заступником голови експертної ради Державної акредитаційної комісії з менедж¬менту та торгівлі, членом Науково-методичної комісії зі спеціальності «Бізнес-адміністрування». Також професор О. Кузьмін – голова підкомісії «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Науково-методичної комісії з менеджменту та адміністрування.

У 1992 р. О. Кузьмін очолив колектив фахівців із роз¬роблення та впровадження Програми приватизації комунального майна Львівської області. У 1993 р. брав участь у роботі Центру економічних реформ при Прем’єр-міністрові України і став одним із авторів Комплексу заходів із реформування національної економіки. Працював членом Кон¬сультативної ради при Голові Львівської обласної державної адміністрації, членом економічної ради при Голові м. Львова, завідував сектором економіки Західного наукового центру Національної академії наук України. Також він був і є радником глав Львівської обласної державної адміністрації та міського голови Львова.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2009 р.), державними знаками «Відмінник освіти» (2003 р.), «Петро Могила» (2005 р.) та медаллю «15 років Збройних сил України» (2006 р.). За вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науковий і культурний розвиток Львівської області професору О. Кузьміну присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» (1999 р.).

Олег Кузьмін брав участь у різноманітних міжнародних проектах: наукова співпраця «USAID» з Вейнським державним університетом (США) (1997-2002 рр.) у програмах обміну викладачами, узгодження навчальних програм, стажування; співробітництво в межах програми «Підтримка розвитку менеджмен¬ту та бізнес-освіти в Україні» (1999-2000 рр.) з університетами Міннесоти, Вищою школою бізнесу Св. Томаса (США), Варшавською школою економіки, Ольштинським університетом (Польща); співпраця згідно з угодою про співробітництво із Міжнародною фінансовою корпорацією, Світовим банком (1991-2001 рр.) у контексті наукової співпраці та підготовки спецкурсу «Корпоративне управління»; діяльність у проекті ТЕМРUS-ТАСІS та ін. Проходив стажування за кордоном, зокрема у Франції та Польщі.

Професор О. Кузьмін є одним із авторів концепції розвитку навчального процесу перепідготовки економістів і менеджерів та її реалізації у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації Львівської політехніки, що тепер відомий як Інститут післядипломної освіти. Окрім того, Олег Кузьмін – відповідальний редактор Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», а також член редколегії науково-виробничого журналу «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів», науково-практичного журналу «Регіональна економіка», міжнародного науково-практичного журналу «Економіка та держава», англомовного журналу «Економіка, підприємництво, менеджмент», журналів «Інвестиційний вісник», «Зовнішньоекономічна діяльність» та «Менеджмент».

За ініціативи та активного сприяння професора О. Кузьміна в Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту реалізовується система заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, ефективне розв’язання навчальних, методичних, наукових і виховних завдань, розвиток навчальної матеріально-технічної бази. Випускники кожного напряму та спеціальності очолюваного Олегом Кузьміним Інституту є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають ключові посади керівників і провідних фахівців бізнес-структур, організацій, наукових установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжнародних організацій.

Інститут економіки і менеджменту під керівництвом професора О. Кузьміна здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог світового освітнього простору. Для вирішення відповідних завдань ведеться активна співпраця із бізнесом, уніфікуються освітні програми підготовки фахівців з економіки і менеджменту, впроваджуються сучасні інформаційні технології, розвивається міжнародна співпраця з провідними університетами та науковими центрами, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються творчі зв’язки з підприємствами, організаціями, підприємницькими структурами, банківськими установами, органами державного управління тощо. Навчання в ІНЕМ забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного студента. Щорічні їхні перемоги на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього.

Завдяки професору О. Кузьміну інноваційні технології і методи навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. ІНЕМ – це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. У навчальному процесі використовуються відеоконференції. Кожен студент Інституту має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища.

За безпосередньої участі професора О. Кузьміна студенти Інституту економіки і менеджменту під час навчання мають змогу здобути паралельно диплом іноземного навчального закладу у рамках програми мобільності студентів і викладачів згідно Болонської декларації. Налагоджені міжнародні контакти ІНЕМ із провідними іноземними університетами забезпечують можливість студентам поглиблювати свої знання іноземних мов, здобувати освіту на міжнародному рівні, а також проходити практику за кордоном. Зокрема, укладені відповідні угоди із Краківським гірничо-металургійним університетом (Польща), Вищою фаховою школою Ліппе і Гюкстер (Німеччина), Суспільною академією наук (Польща), Економічним університетом (Словаччина), Жешувською політехнікою (Польща), Університетом ім. Матея Беля (Словаччина), Вищою школою бізнесу у Домброві-Гурнічій (Польща), Економічною академією (Польща), Вищою школою менеджерських кадрів (Польща), Університетом інформаційних технологій та менеджменту (Польща), Угорським національним економічним університетом (Угорщина), Санкт-Петербурзьким державним інженерно-економічним університетом (Російська Федерація), Інститутом економіки малих і середніх підприємств Віденського економічного університету (Австрія), Університетом прикладних наук (Німеччина), Вищою школою маркетингового управління та іноземних мов (Польща), Громадською вищою школою підприємництва та управління (Польща) тощо. Зокрема, понад 100 студентів Інституту щорічно під час навчання у магістратурі паралельно навчаються у Вищій школі бізнесу у Домброві Гурнічій (Польща) та у Краківському гірничо-металургійному університеті (Польща). Студенти Інституту беруть активну участь у різних міжнародних програмах обміну.


Календар основних подій у життєписі О. Кузьміна

1949-1988

______________________________________________________________

1949 (13 травня)

Народився у Кам’янка-Бузька на Львівщині

1956

Стає учнем першого класу

1966

Із золотою медаллю закінчує Бібрську середню школу та вступає на інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту

1971

Завершує навчання на інженерно-економічному факультеті Львівського політехнічного інституту та отримує диплом за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості». Починає працювати асистентом кафедри економіки і організації машинобудування та приладобудування до 1976 р.

1973

Навчається в заочній аспірантурі (до 1977 р.). Виконує дисертаційне дослідження під керівництвом д-ра екон. наук, професора Сидорова Олександра Петровича

1976

Зарахований на посаду старшого викладача кафедри економіки і організації машинобудування та приладобудування Львівського політехнічного інституту, поєднуючи викладацьку роботу з науковою. Народжується донечка Ольга

1977

Достроково захищає кандидатську дисертацію на тему «Управління якістю норм праці в машинобудуванні» та одержує науковий ступінь кандидата економічних наук

1978

Починає працювати доцентом кафедри економіки і організації машинобудування та приладобудування до 1990 р.

1981

Одержує вчене звання доцента


1989-1999

______________________________________________________________

1989

Захищає докторську дисертацію на тему «Системи матеріальних стимулів праці в промисловості: формування та управління розвитком» та одержує науковий ступінь доктора економічних наук

1990

Працює професором кафедри економіки і організації машинобудування та приладобудування до 1991 р.

1991

Одержує вчене звання професора. Стає ініціатором створення та завідувачем кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Львівської політехніки. Працює заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України

1991-2001

Бере участь у програмі співпраці згідно з угодою про співробітництво із Міжнародною фінансовою корпорацією та Світовим банком

1992

Очолює колектив фахівців із розроблення та впровадження Програми приватизації комунального майна Львівської області

1993

Бере участь у роботі Центру економічних реформ при Прем'єр-міністрові України і стає одним із авторів Комплексу заходів з реформування національної економіки. Стає Академіком Академії підприємництва та менеджменту України. Стає членом фахової Ради за напрямком «Менеджмент» Міністерства освіти України

1994

Стає головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Львівській політехніці, а з 2007 р. також і докторських. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

1995

Стає деканом інженерно-економічного факультету (згодом перейменованого у факультет економіки і менеджменту) Львівської політехніки, який у 2001 р. реорганізується у Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

1996

Стає Академіком Транспортної академії України

1997

Працює членом комісії з іноземного інвестування Львівської облдержадміністрації. Стає членом фахової Ради за напрямком «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти України

1997-2002

Бере участь у проекті наукової співпраці «USAID» з Вейнським державним університетом (США)

1999

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науковий і культурний розвиток Львівської області одержує почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». Стає членом правління Асоціації економістів Львівської області. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

1999-2000

Бере участь у програмі «Підтримка розвитку менеджмен¬ту та бізнес-освіти в Україні» з університетами Міннесоти, Вищою школою бізнесу Св. Томаса (США), Варшавською школою економіки, Ольштинським університетом (Польща) тощо


2000-по-сьогодні

______________________________________________________________


2000

Стає членом науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти і науки України, зокрема і членом президії

2001

Призначений головою секції з менеджменту зовнішньоекономічної та антимонопольної діяльності науково-методичної комісії з менеджменту та торгівлі

2002

Стає Академіком Академії економічних наук України

2003

Нагороджений державним знаком «Відмінник освіти України»

2004

Працює заступником голови експертної ради з менеджменту, торгівлі та туризму Державної акредитаційної комісії України. Стає Академіком Української академії наук

2005

Нагороджений державним знаком «Петро Могила».

2006

Нагороджений медаллю «15 років Збройних сил України». Працює радником міського голови м. Львова

2009

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. Нагороджений державним знаком «За сприяння органам внутрішніх справ». Стає Почесним доктором Львівської комерційної академії «Honoris Causa»

2014

Нагороджений Подякою Львівської митниці Міністерства доходів і зборів України за підготовку висококваліфікованих фахівців для національної економіки

2014

Нагороджений відзнакою Львівської обласної ради


Докторські дисертації, захищені під науковим консультуванням О. Кузьміна

1. Алєксєєв І.В. Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: автореф. дис. ... д-ра екон. наук / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – К., 2002. – 33 с.

2. Комарницький І.М. Регіональна політика організаційно-економічної підтримки розвитку малих підприємств: автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Ін-т регіон. дослідж. НАН України. – Л., 2004. – 40 с.

3. Ліпич Л.Г. Прогнозування розвитку ринку товарів підприємства на засадах вивчення споживчої поведінки покупців: автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т., 2004. – 38 с.

4. Скворцов І.Б. Економічне оцінювання та управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства: теорія, методологія, механізми: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2008. – 42 с.

5. Лебедевич С.І. Теоретико-методологічні засади формування галузевої системи екологічного менеджменту (на прикладі підприємств лісового сектору економіки України): автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л., 2008. – 37 с.

6. Яремко І.Й. Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2010.

7. Захарчин Г.М. Формування і розвиток організаційної культури машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2010.

8. Подольчак Н.Ю. Соціально-економічна ефективність систем менеджменту машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2011.

9. Мельник О.Г. Полікритеріальні системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств на засадах бізнес-індикаторів: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2011.

10. Шпак Н.О. Комунікаційний менеджмент промислових підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2011.

11. Георгіаді Н. Г. Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2012.

12. Князь С.В. Формування і використання трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2013.

13. Пирог О.В. Моделі розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2014.

14. Олексів І.Б. Групи економічного впливу та методи узгодження їх інтересів в системі управління підприємством: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2014.

15. Теребух А.А. Формування та реалізація господарських рішень на машинобудівних підприємствах: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2015.

16. Бублик М.І. Економічне оцінювання та державне регулювання техногенних збитків в національному господарстві: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2015.

17. Дідик А.М. Соціально-економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2016.

Основні кандидатські дисертації, захищені під керівництвом О. Кузьміна

(Усього понад 100 кандидатських дисертацій)

1. Москаленко Л.Н. Совершенствование методов укрупненного определения структурной трудоемкости изготовления радиоэлектронных приборов на стадии проектирования: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1983.

2. Саталкин С.С. Совершенствование оценки и стимулирования экономической эффективности бригадного труда: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1986.

3. Комарницкий И.М. Развитие специализации и кооперации инструментального производства: автореф. дис. ... канд. экон. наук / АН УССР, Ин-т экономики. – Львов, 1989.

4. Московчук А.Т. Повышение стимулирующего воздействия заработной платы в условиях развития рыночных отношений: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1992.

5. Колісник М.В. Економічна оцінка і регулювання біржової діяльності та брокерського обслуговування (на прикладі реалізації продукції промислових підприємств): автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1993.

6. Комарницький Б.М. Управління системою контролю виробничих процесів на підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин: автореф. дис. ... канд. екон. наук / АН України, Ін-т економіки. – Л., 1993.

7. Щерба Л.В. Організаційно-економічні передумови функціонування підприємств з іноземними інвестиціями: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т., 1995.

8. Трач В.П. Розвиток систем інвестиційного менеджменту на підприємствах в умовах формування акціонерних відносин (на прикладі автобудування): автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.

9. Давидяк С.І. Організаційні структури управління: формування та виконання в системі менеджменту підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.

10. Коркуна І.І. Стратегічні та оперативні плани в структурі методів менеджменту на підприємстві: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.

11. Яворська Ж.Б. Економічна оцінка та способи зменшення управлінського ризику в системі менеджменту підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.

12. Громяк Л.С. Управління розвитком малих форм підприємництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1997.

13. Галущак О.Я. Лізинг в системі стимулювання інноваційної діяльності: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1998.

14. Ліпенцев А.В. Службовий етикет у менеджменті: формування та застосування на підприємстві: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1998.

15. Рудницька О.М. Менеджмент персоналу промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 1998.

16. Георгіаді Н.Г. Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу: автореф. дис. … канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 1999.

17. Запоточний І.В. Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1999.

18. Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в системі управління економікою: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2001.

19. Горбаль Н.І.Оцінка та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2001.

20. Машлій Г.Б. Організація та регулювання діяльності товарних бірж: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2001.

21. Ковалишин П.В. Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2002.

22. Тувакова Н.В. Організація та економічна оцінка інноваційної діяльності підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2002.

23. Гаталяк З.П. Інтегрована система планування виробничо-господарської діяльності підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.

24. Кондрат І.Ю. Прогнозування економічного розвитку малих підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.

25. Подольчак Н.Ю. Формування систем управління підприємством на засадах ризик-менеджменту: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.

26. Шуляр Р.В. Економічна оцінка та управління процесами злиття підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.

27. Вівчар О.Й. Активізування інвестиційної діяльності підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.

28. Живко З.Б. Формування маркетингової цінової стратегії підприємств сфери послуг: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2004.

29. Мельник О.Г. Бюджетування в системі управління підприємством: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2004.

30. Огерчук Ю.В. Організування збутової діяльності підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2004.

31. Мала Н.Т. Формування системи керівництва на промислових підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2005.

32. Макара О.В. Соціально-орієнтоване планування інноваційного розвитку промислового підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.

33. Мирончук Т.В. Формування та розвиток франчайзингових відносин підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.

34. Романишин С.Б. Формування рекламної стратегії підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.

35. Сай Л.П. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.

36. Когут У.І. Урахування дегресивних і прогресивних витрат в економічному оцінюванні діяльності машинобудівного підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.

37. Мельник Л.І. Управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.

38. Найчук-Хрущ М.Б. Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у машинобудуванні: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.

39. Процик І.С. Мотивування керівників в системі управління підприємством: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.

40. Дідик А.М. Управління витратами у машинобудівних корпораціях: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.

40. Ільчук П.Г. Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.

41. Князь О.В. Оцінювання та регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.

42. Мукан О.В. Формування систем корпоративного управління в машинобудуванні: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.

43. Тимощук М.Р. Оцінювання потенціалу та планування соціально-економічного розвитку підприємств машинобудування: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.

44. Бала О.І. Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

45. Тимошик Н.І. Формування цінової політики автобусобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

46. Гевко О.Б. Формування стратегії брендингу машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Терноп. держав. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2009.

47. Литвин І.В. Управління венчурними організаціями в машинобудуванні: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

48. Топоровська Л.Й. Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствами: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

49. Кужда Т.І. Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

50. Чуліпа І.Д. Моніторинг економічних показників діяльності підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

51. Смірнова Т.О. Управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

52. Харчук В.Ю. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

53. Петришин Н.Я. Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

54. Загорська Т.В. Амортизаційна політика машинобудівного підприємства в системі антикризового управління: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

55. Андріанов Ю.О. Оцінювання та формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

56. Дорошкевич К.О. Формування і використання стратегічних карт машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

57. Івасюк В.В. Реалізація інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

58. Матвіїшин В.Є. Управління ризиками енергозабезпечення машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.

59. Жежуха В.Й. Оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.

60. Глібчук В.М. Оцінювання та регулювання інвестиційних ризиків машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.

61. Гончар М.Ф. Управлінські рішення в системі менеджменту підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.

62. Занічковська О.Ю. Формування та оцінювання економічних планів в системі методів менеджменту машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012.

63. Передало Х.С. Формування та оцінювання місії в системі менеджменту промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012.

64. Свірська О.Б. Ринково-орієнтоване планування виробництва продукції промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012.

65. Савіцька Н.В. Управління креативним потенціалом промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012. 66. Алєксєєва С.І. Науково-технічна підготовка виробництва машинобудівного підприємства на засадах резервування ресурсів: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

67. Сухоребська О.Я. Оцінювання та контролювання діяльності венчурних організацій у промисловості: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

68. Чушак-Голобородько А.М. Мотивування суб’єктів креативної діяльності в системі менеджменту машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

69. Бала Р.Д. Економічне оцінювання та розвиток коучингу на промислових підприємствах: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

70. Смиковчук Т.В. Економічне оцінювання та обґрунтування заходів з реструктуризації промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

71. Шотік Т.М. Економічне оцінювання та розвиток інноваційної інфраструктури національного господарства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

72. Зінкевич Д.К. Розвиток систем креативного менеджменту підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

73. Дорош О.І. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах «ринкової орієнтації»: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

74. Чорненька О.Б. Управління заборгованістю машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.

75. Ліпич О.А. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.

76. Городиська Н.А. Формування та розвиток інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.

77. Кудря Я.В. Розвиток машинобудівних корпорацій: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.

78. Коломієць О.Л. Розвиток евристичних функцій у системі менеджменту машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.

79. Вороновська М.М. Стимули і мотиви інноваційної діяльності працівників машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2015.

80. Бонецький О.О. Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016.

81. Бирка М.І. Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016.

82. Скворцов Д.І. Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016.

Основні науково-дослідні роботи, виконані під керівництвом О. Кузьміна

1.Разработка и внедрение методологии проектирования коллективных форм организации и стимулирования труда в условиях повышения качества продукции и эффективности производства Львовского завода биофизических приборов / Львов. политехн. ин-т. – № ГР 81028733. – Львов, 1982.

2.Совершенствование и внедрение бригадных форм организации и стимулирования труда рабочих основного и вспомагательного производства в условиях хозяйственного расчета ЛПО «Искра» / Львов. политехн. ин-т. – № ГР 01830020614. – Львов, 1985.

3.Дослідження та розробка проблем трансформування форм власності та формування ринкової інфраструктури в національній економіці України / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0194U0295582. – Л., 1994-1995.

4.Формування ринкової інфраструктури в процесі розбудови державності України (теоретичні та прикладні аспекти) / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0194U029514. – Л., 1994-1995.

5.Узагальнення досвіду проведення антимонопольної політики у розвинутих країнах і використання його в процесі приватизації українських підприємств в післяприватизаційний період / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0196U000149. – Л., 1996-1997.

6.Проблеми розвитку сучасних систем менеджменту на підприємствах України / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0198U002356. – Л., 1998-1999.

7.Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізм залучення іноземних інвестицій / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0102U001182. – Л., 2002-2003.

8.Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0104U002289. – Л., 2004-2005.

9.Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0107U000837. – Л., 2007-2008.

10.Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0109U001161. – Л., 2008-2010.

11.Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0111U001215. – Л., 2011-2013.


Галузеві стандарти, у розробці яких приймав участь вчений

1. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 8050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму підготовки 0502 «Менеджмент». – Вид. офіц. – К., 2003. – 62 с.

2. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра напряму підготовки 0502 «Менеджмент» кваліфікації «Бакалавр з менеджменту». – Вид. офіц. – К., 2003. – 22 с.

3. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 8.050201 «Менеджмент організацій» напряму підготовки 0502 «Менеджмент». – Вид. офіц. – К., 2003. – 66 с.

4. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 8.050207 «Менеджмент антимонопольної діяльності» напряму підготовки 0502 «Менеджмент». – Вид. офіц. – К., 2003. – 54 с.

5. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста напряму підготовки 0502 «Менеджмент» за спеціальністю 8.050207 «Менеджмент антимонопольної діяльності» кваліфікації «Економіст-менеджер». – Вид. офіц. – К., 2003. –34 с.

6. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста напряму підготовки 0502 «Менеджмент» за спеціальністю 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» кваліфікації «Спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер-економіст». – Вид. офіц. – К., 2003. – 33 с.

7. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти рівня спеціаліст напряму підготовки 0502 «Менеджмент» за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій» кваліфікації «Спеціаліст з менеджменту у галузі діяльності, менеджер-економіст». – Вид. офіц. – К., 2003. – 35 с.

8. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.000014 – «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки «Специфічні категорії». – Вид. офіц. тимчас. – К., 2007. – 19с.

9. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» галузі знань «Економіка, комерція та підприємництво». – Вид. офіц. тимчас. – К., 2007. – 35 с.

10. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки «Специфічні категорії». – Вид. офіц. тимчас. – К., 2007. – 37 с.


Основні опубліковані праці

1973 рік

1. Методические указания для выполнения курсового проекта по курсу «Техническое нормирование труда в машиностроении» для студентов специальности 1709 «Экономика и организация машиностроительной промышлености». – Львов: ЛПИ, 1973.

1974 рік

2. Техническое нормирование труда в машиностроении: программа, метод. указания и контрол. работа для студентов-заочников спец. 1709 «Экономика и орг. машиностроит. пром-сти». – Львов: ЛПИ, 1974.

3. Стимулирование работы по микроэлементным нормам времени: опыт работы Львов. телевизор. з-да. – Львов, 1974. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ).

4. О внедрении оптимально напряженных норм времени // Вестн. Львов.политехн. ин-та. – 1974. – № 89: Вопросы экономики промышленности и организации производства. – С. 53.

5. О составе факторов, влияющих на качество нормирования труда // Докл. и науч. сообщ. / Львов. политехн. ин-т. – 1974. – № 3. – С. 169–171.

1975 рік

6. Метод определения уровня равнонапряженности норм труда / М.П. Горин // Экономико-математические модели и методы в планировании и управлении производством: [сб. ст.] / АН УССР, Ин-т экономики. – К., 1975.

7. Проблемы управления качеством труда / А.П. Сидоров // Резервы повышения эффективности производства на промышленных предприятиях: [сб. ст.] / АН УССР, Ин-т экономики. – К., 1975. – С. 61–70.

8. Про введення в дію і стимулювання прогресивних норм праці / В.Ф. Гапанович // Вісн. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 1975. – Вип. 8: Проблеми підвищення ефективності суспільного виробництва.

9. Условия внедрения прогрессивных норм труда / А.П. Сидоров // Докл. и науч. сообщ. / Львов. политехн. ин-т. – 1975. – № 4. – С. 181.

10. О методике контроля качества норм труда // Там же. – № 5. – C. 211–212.

11. К вопросу определения напряженности норм труда // Моделирование и оптимизация управления экономико-производственными системами: материалы респ. науч. конф. – К.: ИЭ АН УССР, 1975. – С. 125–127.

1976 рік

12. Научная организация труда в машиностроении: метод. указания по выполнению диплом. проектов для студентов спец. 1709 «Экономика и орг. машиностроит. пром-сти». – Львов: ЛПИ, 1976.

13. Повышение уровня дифференциации тарифных ставок – важнейшее условие обеспечения равной напряженности норм труда // Докл. и науч. сообщ. / Львов. политехн. ин-т. – 1976. – № 6. – С. 222–223.

14. Планирование показателей качества норм труда // Там же. – № 7. – С. 242–244.

15. О пересмотре норм труда / А.П. Сидоров // Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1976. – № 102: Вопросы экономики промышленности и организации производства. – С. 32.

16. Вплив диференціації тарифних ставок на якість норм праці / В.Ф. Тимліна // Вісн. Львів. держ. ун-ту ім. І.Франка. – 1976. – Вип. 9: Проблеми підвищення ефективності суспільного виробництва.

17. Экономическая оценка повышения качества радиоэлектронной аппаратуры на интегральных схемах / П.С. Харив, О.Н. Пелишенко // Вопросы управления качеством продукции в объединении: [сб. ст.] / Львов. ПО им. В.И. Ленина. – Львов: Вища шк., 1976.

18. О совершенствовании организационной структуры отдела труда и заработной платы машиностроительного завода / Г.С. Домарадская // Совершенствование хозяйственного расчета на предприятиях и объединениях машиностроения [сб. ст.]. – К.: Знание, 1976.

19. Метод оценки равнонапряженности действующих норм труда / Г.Д. Бевза // Технология и организация производства. – 1976. – № 8.

1977 рік

20. Управление качеством норм труда в машиностроении: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1977. – 24 с. – Библиогр.: с. 23–24 (15 назв).

21. Шляхи підвищення якості норм праці / В.Ф. Тімліна // Вісн. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 1977. – Вип. 10: Проблеми підвищення ефективності суспільного виробництва. – С. 12–15.

1978 рік

22. Об анализе факторов, влияющих на качество действующих норм труда // Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1978. – № 123: Вопросы экономики промышленности и организации производства. – С. 39–43.

1979 рік

23. Научная организация труда в машиностроении: метод. указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Науч. орг. и нормирование труда» для студентов спец. 1709 «Экономика и орг. машиностроит. пром-сти» / И.В. Алексеев. – Львов: ЛПИ, 1979.

24. О стимулировании рабочих при пересмотре норм труда после внедрения организационно-технических мероприятий // Экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса и интенсификация общественного производства: тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – К.: ИЭ АН УССР, 1979.

1980 рік

25. Научная организация труда в промышленности строительных материалов: метод. указания к выполнению курсового проекта по курсу «Науч. орг. и нормирование труда» для студентов спец. 1743 «Экономика и орг. пром-сти строит. материалов» / Е.В. Шатохина. – Львов: ЛПИ, 1980.

26. Метод определения структурной трудоемкости радиоэлектронной аппаратуры на стадии проектирования / Л.Н. Москаленко, В.Д. Бугай // Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1980. – №147: Экономика и организация производства в промышленности и строительстве. – С. 24–26.

27. Об оценке качества норм труда в условиях сдельной оплаты ремонтных рабочих // Bericht der III Intern. Konf. – Zwickau, 1980.

1981 рік

28. Управление качеством норм труда / А.П. Сидоров. – Львов: Вища шк., 1981. – 146 с.

29. Научная организация труда: программа и метод. указания к выполнению курсового проекта и контрол. работ по курсу «Науч. организация и нормирование труда» для студентов специальности 1709 – «Экономика и организация машиностроительной пром-сти». – Львов: ЛПИ, 1981. – 39 с.

30. Стимулирование и оценка эффективности бригадного труда. Внедрено на заводе «Биофизприбор» / Б.Д. Котик, С.С. Саталкин. – Львов, 1981. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ).

31. Совершенствование оплаты труда рабочих // Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1981. – №158: Экономика и организация производства в промышленностисти и строительстве. – С. 40–41.

1983 рік

32. Совершенствование структуры управления инструментальным производством / В.Г. Унро, И.П. Гринькив, Н.М. Храмина. – Львов, 1983. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 31–83).

33. Совершенствование структуры управления производством средств механизации / Р.М. Доцишин, Н.М. Храмина. – Львов, 1983. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 130–83).

34. Организация бригадной оплаты рабочих-ремонтников / Б.Д. Котик, Е.С. Барвинская. – Львов, 1983. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; №165–83).

35. Организация оплаты труда в условиях хозяйственного расчета / Н.М. Храмина, И.А. Пащак // Соц. соревнование в автомобил. пром-сти: экспресс информ. / НИИавтопром. – М., 1983. – Вып. 10.

36. Совершенствование бригадного хозрасчета – важное условие повышения эффективности коллективного труда / И.А. Корнелюк, С.С. Саталкин // Соц. соревнование в автомобил. пром-cти: экспресс информ. / НИИавтопром. – М., 1983. – Вып. 11.

37. Бригадные резервы обеспечения устойчивости производственных подразделений / И.В. Алексеев, М.П. Горин // Организационно-экономические проблемы совершенствования управления техническим развитием ТПКиО: сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т экономики. – К. : ИЭ АН УССР, 1983. – С. 78–83.

38. Стимулирование качества работ в условиях бригадной организации труда / И.А. Корнелюк, С.С. Саталкин // Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1983. – №175: Совершенствование организации управления и контроля. – С. 40–44.

39. Нужен творческий подход // За технический прогресс: [газета Львов. ПО «Автопогрузчик»]. – 1983. – 15 нояб.

1984 рік

40. Организация хозрасчетных бригад в условиях крупносерийного производства / И.А. Пащак. – Львов, 1984. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; №213–84).

41. Материальное стимулирование труда рабочих-ремонтников // Машиностроитель. – 1984. – №11. – С. 8.

42. Методические основы определения бригадной себестоимости / С.С. Саталкин, Е.С. Барвинская, Н.С. Степанян // Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1984. – № 185: Совершенствование организации управления и контроля. – С. 35–38.

43. Экономические проблемы совершенствования структуры управления техническим обслуживанием в производственном объединении / В.Г. Унро // Интенсификация промышленного производства на основе совершенствования подготовки и организации производственных процессов : тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф. – М., 1984. – Ч. 2.

1985 рік

44. Качество продукции и культура производства: метод. рекомендации для бригадиров, произв. бригад предприятий пром-сти средств связи / Н.С. Степанян. – Львов: ЭКОС, 1985.

45. Проектирование бригадной организации труда: метод. рекомендации для бригадиров произв. бригад предприятий пром-сти средств связи. – Львов: ЭКОС, 1985.

46. Организация планирования работ производственной бригады. Учет и отчетность: метод. рекомендации по проведению занятий с бригадами произв. коллективов предприятий отрасли / Л.Н. Шихерт. – Львов: ЭКОС, 1985.

47. Методические рекомендации по внедрению и совершенствованию бригадной формы организации и стимулирования труда на предприятии. – Львов: ЛПИ, 1985.

48. Методы управленческого определения трудоемкости изготовления радиоэлектронной апаратуры на стадии проектирования: метод. указания для выполнения диплом. проектов студентами спец.: 0513 «Приборы точной механики», 0705 «Конструктирование и технология проектирования радиоаппаратуры», 0611 «Электронные приборы», 0629 «Полупроводниковые приборы», 1709 «Экономика и орг. машиностроит. пром-сти» / Л.Н. Москаленко. – Львов: ЛПИ, 1985.

49. Совершенствование распределения заработной платы в бригадах в условиях широкомасштабного экономического эксперимента / В.Г. Унро, Е.С. Барвинская, О.М. Рудницкая. – Львов, 1985. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 263–85).

50. Совершенствование системы материального стимулирования труда инженерно-технических работ / В.Г. Унро, Е.С. Барвинская, О.М. Рудницкая. – Львов, 1985. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ).

51. Совершенствование материального стимулирования труда рабочих, ИТР и служащих // Экономические вопросы повышения эффективности общественного производства: [сборник] / Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1984. – С. 19–29. – Деп. в УкрНИИНТИ 08.02.85, № 276 Ук–85.

52. Метод анализа материальных стимулов труда // Вестн. машиностроения. – 1985. – № 8. – С. 73–74.

53. Определение трудоемкости работ бригады // Машиностроитель. – 1985. –№ 9. – С. 10.

54. Материальные стимулы труда и их оценка в условиях совершенствования хозяйственного механизма // Хозрасчет, финансы и кредит: респ. межвед. науч. сб. – К.; Одесса : Вища шк., 1985. – Вып. 27. – С. 67–73.

55. Организация материального стимулирования труда с учетом региональных особенностей развития производства / П.С. Яницкий // Региональные проблемы организации производства : сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т экономики. – К.: ИЭ АН УССР, 1985. – C. 80–84.

56. Оценка материальных стимулов труда // Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1985. – № 195: Совершенствование организации управления и контроля. – С. 26–28.

57. Аттестация системы материальных стимулов труда // Аттестация рабочих мест – путь повышения эффективности производства: тез. докл. к зон. семинару, 16–17 сент. <st1:metricconverter ProductID="1985 г" w:st="on">1985 г</st1:metricconverter>., Пенза. – Пенза : Приволж. ДНТП, 1985.

58. Совершенствование материального стимулирования труда по созданию высококачественной техники в условиях широкомасштабного экономического эксперимента // Проблемы совершенствования систем управления разработками и производством высококачественной техники в условиях эконического эксперимента: тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф., г. Суздаль, 14–17 окт. <st1:metricconverter ProductID="1985 г" w:st="on">1985 г</st1:metricconverter>. – М., 1985. – Ч. 2.

59. Проблемы использования материального стимулирования труда // Крупномасштабный экономический эксперимент и совершенствование хозяйственного механизма: тез. докл. всесоюз. науч. конф. – М.: МИУ, 1985.

60. Экономический анализ материальных стимулов труда // Совершенствование теории и практики экономического анализа в промышленности: тез. докл. и выступлений респ. науч.-практ. конф., 5–7 сент. 1985. – Донецк, 1985.

61. Стимулирование индивидуальной производительности труда в условиях широкомасштабного экономического эксперимента // Современенные проблемы повышения производительности труда в промышленности: тез. докл. и выступлений всесоюз. науч.-практ. конф., 24–26 окт. – Донецк, 1985.

62. Моделирование системы материальных стимулов бригадного труда // Опыт и проблемы совершенствования организации труда, аттестации и рационализации рабочих мест: тез. докл. науч.-практ. семинара, г. Новосибирск, 19–20 дек. – Новосибирск, 1985.

63. О совершенствовании хозрасчетного механизма функционирования научных коллективов / Н.А. Заец // Особенности производственных отношений развитого социализма: тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф. – Одесса, 1985.

1986 рік

64. Совершенствование бригадной организации и материального стимулирования труда в новых условиях хозяйствования: метод. рекомендации для работников предприятий пром-сти средств связи. –Львов: ЭКОС, 1986.

65. Построение и использование систем материальных стимулов труда в условиях ускорения научно-технического прогресса: метод. рекомендации для работников предприятий пром-сти средств связи. – Львов: ЭКОС, 1986.

66. Материальное стимулирование труда в условиях его бригадной организации: метод. рекомендации для работников предприятий пром-сти средств связи / Н.С. Степанян. – Львов: ЭКОС, 1986.

67. Условия и порядок организации бригад на предприятиях: метод. рекомендации для работников предприятий пром-сти средств связи / Л.Н. Шихерт. – Львов: ЭКОС, 1986.

68. Организация и стимулирование труда бригадиров в новых условиях хозяйствования: метод. рекомендации для работников предприятий пром-сти средств связи / В.И. Черепко, Н.А. Заец. – Львов: ЭКОС, 1986.

69. Методические рекомендации по бригадной форме организации и материального стимулирования труда в объединении / В.Г. Унро, Е.В. Сенив, С.В. Подильчак и др. – Львов: ЛПИ, 1986.

70. Экономика и организация производства в дипломных проектах: метод. указания для студентов спец. 1709 «Экономика и орг. машиностроит. пром-сти» / Г.З. Домарадская, И.Н. Пащенко. – Львов: ЛПИ, 1986.

71. Определение величины и структуры бригадного фонда заработной платы в новых условиях хозяйствования / Б.Д. Котик, О.М. Рудницкая, Н.А. Заец. – Львов, 1986. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 150–86).

72. Проектирование фонда основной заработной платы бригады // Машиностроитель. – 1986. – № 3. – С. 8–9.

73. Метод определения бригадного фонда материального поощрения // Там же. – № 12. – С. 23–24.

74. Совершенствование использования источников материального стимулирования труда / С.С. Саталкин, Н.Б. Старокожева // Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1986. – № 205 : Совершенствование организации управления и контроля. – С. 21–23.

75. Применять экспертный метод оценки инженерного труда // Соц. труд. – 1986. – № 5.

76. Повышение гибкости и мобильности тарифных условий // Там же. – № 9.

77. Проблемы создания единой системы нормирования труда / И.А. Шимко, В.А. Дедекаев // Проблемы совершенствования организации и планирования труда: тез. докл. всесоюз. науч. конф. – Свердловск.

1986

78. Определение фонда материального поощрения бригад в условиях ускорения научно-технического прогресса и улучшения качества продукции // Системные исследования и автоматизация в метрологическом обеспечении ИИС и управлении качеством: тез. докл. всесоюз. конф., 16–18 окт. –Львов, 1986. – Ч. 3.

79. Метод расчета бригадного фонда материального поощрения в новых условиях хозяйствования // Совершенствование хозяйственного механизма: тез. докл. всесоюз. науч.-практ. семинара (г. Суздаль, 16–18 сент. – М., 1986. – Ч. 1.

80. Формирование бригадного фонда материального стимулирования труда в условиях ускорения научно-технического прогресса // Проблемы совершенствования финансово-кредитного механизма в структурных звеньях народного хозяйства: тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф., г. Одесса, 22–24 окт. 1986. – Одесса, 1986. – C. 134–135.

81. Оптимизация структуры заработной платы как фактор социально-экономического ускорения // Социально-экономическая эффективность от внедрения новой техники: тез. науч.-практ. конф. – Устинов, 1986.

82. Система материальных стимулов инженерного труда в новых условиях хозяйствования // Пути повышения эффективности инженерного труда: тез. докл. всесоюз. конф., сент. – Воронеж, 1986.

83. Стимулирование качества норм труда в условиях ускорения научно-технического прогресса // Кардинальный рост эффективности живого труда – главный фактор ускорения социально-экономического развития: тез. всесоюз. науч.-техн. конф. – Свердловск, 1986. – Ч. 2.

84. Вже на етапі дипломного проектування // Рад. студент. – 1986. – 17 верес.

85. Підвищувати обгрунтованість атестації наукових працівників вузу / Й.М. Петрович // Там само. – 3 груд.

86. Потенціал вузівської науки. Вища школа: обговорюємо проект перебудови / Й.М. Петрович, Л. Никонець, В. Прохоренко // Вільна Україна. – 1986. – 7 черв.

1987 рік

87. Бригадная форма организации и стимулирования труда в условиях совершенствования хозяйственного механизма учеб. пособие / М-во радиопромышленности СССР, Ин-т повышения квалификации руководящих работников и специалистов. – М., 1987. – 92 c.

88. Методические рекомендации по аттестации работников предприятий в новых условиях хозяйствования. – Львов: ЛПИ, 1987.

89. Нормирование труда в бригадах: метод. рекомендации / Н.А. Цехаш, Б.И. Кондратюк, Т.А. Корпецкая и др. – Львов: ЛьвМТЦНТИиП, 1987.

90. Мобилизация и стимулирование использования резервов производственных предприятий региона: метод. рекомендации для работников предприятий пром-сти средств связи / И.М. Петрович, В.П. Дадик, И.М. Комарницкий. – Львов: ЭКОС, 1987.

91. Организация использования мощностных и трудовых ресурсов инструментального производства региона: метод. рекомендации для работников предприятий пром-сти средств связи / В.П. Дадик, И.М. Комарницкий. – Львов: ЭКОС, 1987.

92. Аттестация и стимулирование трудового вклада работников предприятий: метод. рекомендации для работников предприятий пром-сти средств связи. – Львов: ЭКОС, 1987.

93. Встречный план бригад цеха: метод. указания к проведению деловой игры по курсу «Науч. орг. и нормирование труда» для студентов спец. 1709 «Экономика и орг. машиностроит. пром-сти» стационар. и заоч. формы обучения. – Львов: ЛПИ, 1987.

94. Совершенствование материального стимулирования труда в условиях экономического эксперимента / Б.Д. Котик, О.М. Рудницкая, Н.П. Турич. – Львов, 1987. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 87–005).

95. Оценка трудового вклада инженерных коллективов в условиях экономического эксперимента / Б.Д. Котик, В.Г. Унро, Е.С. Барвинская. –Львов, 1987. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 87–012).

96. Нормирование труда в условиях его бригадной организации / Б.Д. Котик, О.М. Рудницкая, Н.П. Турич. – Львов, 1987. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 87–020).

97. Определение экономической эффективности бригадного труда в инструментальном цехе / Б.Д. Котик, И.А. Корнелюк, О.М. Рудницкая. –Львов, 1987. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 87–065).

98.Стимулирование профессионального мастерства рабочих / Б.Д. Котик, Е.С. Барвинская, Н.П. Турич. – Львов, 1987. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 87–120).

99. Определение экономической эффективности бригадного труда / Б.Д. Котик, С.С. Саталкин, Е.С. Барвинская. – Львов, 1987. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 87–166).

100. Планирование уровня специализации производства в новых условиях хозяйствования / Б.Д. Котик, М.В. Билык, О.М. Рудницкая. – Львов, 1987. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 87–167).

101. Организация оплаты труда в автоматизированных производствах // Механизация и автоматизация пр-ва. – 1987. – № 2. – С. 38–39.

102. Развитие бригадной формы организации и стимулирования труда в условиях ускорения научно-технического прогресса // Вестн. машиностроения. – 1987. – № 6. – С. 72–75.

103. Формирование и моделирование системы материальных стимулов труда в новых условиях хозяйствования // Хозрасчет, финансы и кредит: респ. межвед. науч. сб. – К. ; Одесса : Вища шк., 1987. – Вып. 29.

104. Бригадная форма организации труда в новых условиях хозяйствования // Автомоб. пром-сть. – 1987. – № 11. – С. 5–6.

105.Доплаты за профессиональное мастерство // Машиностроитель. – 1987. – № 8. – С. 8–9.

106. Оценка инженерного труда // Там же. – № 12. – С. 27–28.

107.Оптимизация соотношений в заработной плате как фактор ускорения научно-технического прогресса // Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1987. – №214: Совершенствование организации управления и контроля. – С. 20–23.

108. Система материальных стимулов труда в автоматизированных производствах // Научно-технический прогресс и повышение эффективности использования производственного и научного потенциала в машиностроении : тез. докл. ІІ Респ. науч.-техн. конф., 3–4 дек. 1987. – Харьков: ХПИ, 1987.

1988 рік

109. Развитие экономических рычагов и стимулов в новых условиях хозяйствования: учеб. пособие / Г.С. Домарадзкая, О.К. Янушкевич. – К., 1988 – 94 c.

110. Совершенствование использования производственных мощностей: метод. рекомендации / И.М. Петрович, И.М. Комарницкий. – Львов: ЛПИ, 1988.

111. Методические рекомендации по снижению трудоемкости работ при переводе бригад на новую систему материального стимулирования труда / И.М. Петрович, Н.П. Турич. – Львов: ЛПИ, 1988. – 43 c.

112. Организация труда в новых условиях хозяйствования прогр. для самостоят. подгот., метод. указания к выполнению курсового проекта и контрол. работ № 1 и № 2 по дисциплине «Науч. орг. и нормирование труда» и метод. указания к курсовой работе по дисциплине «Бригад. орг. труда» для студентов спец. 1709 «Экономика и орг. машиностроит. пром-сти». – Львов: ЛПИ, 1988.

113. Методические рекомендации по внедрению бригадного хозрасчета и новой системы материального стимулирования труда в условиях самофинансирования предприятий. – Львов: ЛПИ, 1988.

114. Особенности организации производственно-творческих бригад в условиях опытного производства КБ и СКБ / А.А. Солодкий, И.И. Зинчук, О.М. Рудницкая. – Львов, 1988. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 88–004).

115. Перераспределение оборудования инструментального производства на основе прогрессивной трудоемкости. Внедрено во Львовском ПО «Львовхимсельхозмаш» / И.М. Комарницкий, Е.С. Барвинская, О.М. Рудницкая. – Львов, 1988. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 88–126).

116.Совершенствование автоматизации расчетов по заработной плате в период перехода на новые тарифные условия. Разработано во Львовском ПО «Львовхимсельхозмаш» / Е.С. Барвинская, Н.П. Любомудрова, И.М. Комарницкий. – Львов, 1988. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 88–156).

117. Нормативы хозяйственного расчета в бригадах нового типа // Автомобилестроение: отеч. произв. опыт: экспресс информ. / ЦНИИТЭИавтопром. – Тольятти, 1988. – Вып. 3.

118. Аттестация ИТР и служащих в новых условиях хозяйствования / Э.Н. Котик, О.М. Рудницкая, Н.П. Турич // Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1988. – № 225: Совершенствование организации управления и контроля. – С. 32–35.

119. Хозрасчет в бригадах нового типа // Машиностроитель. – 1988. – № 5. – С. 6–7.

120. Подрядные бригады в инструментальных производствах машиностроительных предприятий региона / И.М. Комарницкий // Эффективность и проблемы подрядных и кооперативных форм организации труда: тез. докл. респ. науч.-техн. конф., 23–24 июня – Ижевск, 1988.

121. Автоматизированная оценка влияния факторов новой системы материального стимулирования на количество норм труда // Автоматизация нормирования труда: тез. докл. респ. науч.-техн. конф., г. Хмельницкий, 7–9 сент. – Хмельницкий, 1988.

122. Анализ воздействия факторов заработной платы на качество действующих норм труда в условиях перехода на новую систему хозяйствования и оплаты труда // Организация нормирования и оплаты труда в новых условиях хозяйствования: тез. докл. обл. конф., 17–19 мая. – Харьков: ХПИ, 1988.

123. Демократизация аттестации инженерных работников как фактор активизации научно-технического творчества на предприятии / И.М. Петрович // Демократизация хозяйственной жизни и активизация человеческого фактора: материалы конф., 18–20 апр. – К. : ИЭ АН УССР, 1988. – Ч. 3. – С. 153–154.

124. Совершенствование премирования руководящих работников как фактор повышения эффективности внутрипроизводственного хозрасчета // Внутрипроизводственный хозрасчет: организация и пути совершенствования: тез. докл. обл. конф., 23–24 нояб. – Куйбышев, 1988.

125.Стимулирование работников научно-исследовательских организаций в условиях внутрипроизводственного хозрасчета / П.П. Бондарев, Н.Б. Милютина // Там же.

126. Самоуправление как фактор повышения эффективности нструментального производства / И.М. Комарницкий // Проблемы самоуправления в трудовых коллективах: тез. докл. науч.-практ. конф., г. Тбилиси, 1–3 нояб. – М. : НИИ труда Госкомтруда СССР, 1988.

127. Совершенствование материального стимулирования труда в новых условиях хозяйствования / О.М. Рудницкая, Э.Н. Котик, Н.П. Турич. – Львов: ЛПИ, 1988. – Деп. в ИНИОН АН СССР 13.10.88, № 35791.

128.Системы материальных стимулов труда работников предприятия. – Львов: ЛПИ, 1988. – Деп. в ИНИОН АН СССР 17.10.88, № 35829.

1989 рік

129. Системы материальных стимулов труда в промышленности: формирование и управление развитием: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. / АН УССР, Ин-т экономики, Львов. отд-ние. – Львов, 1989. – 37 с. – Библиогр.: с. 32–37 (77 назв).

130.Укрупненное нормирование труда / Л.Н. Москаленко. – Львов: Вища шк., 1989. – 112 с. – Библиогр.: с. 110–111 (53 назв).

131. Азбука полного хозрасчета: [слов.-справ.] / В.М. Пинзеник, М.Д. Янкив, Я.С. Пицур и др.; под ред. В.М. Пинзеника. – Львов: Вища шк., 1989. – 197 с.

132. Организация и стимулирование использования мощностных ресурсов инструментальных производств: метод. рекомендации / А.Д. Дмитриенко, И.М. Комарницкий, Я.А. Побурко. – М., 1989.

133. Система материальных стимулов труда в бригадах нового типа: метод. рекомендации / А.Д. Дмитриенко. – М., 1989.

134. Развитие специализации и кооперации инструментального производства в новых условиях хозяйствования: метод. рекомендации / И.М. Комарницкий. – Львов: ЛПИ, 1989.

135. Организация приборостроительного производства: метод. разработка для руководящего состава произв. об-ний пром-сти средств связи. Ч. 1 / И.М. Петрович, О.К. Янушкевич, И.В. Алексеев и др. – Львов, 1989.

136. Организация мобильных бригад в новых условиях хозяйствования машиностроительного завода. Внедрено на Львовском заводе «Биофизприбор» / Л.А. Вильховский, В.В. Павлюкова, О.М. Рудницкая. – Львов, 1989. – (Информ. листок / ЛьвЦНТИ; № 89–015).

137. Расчет организационно-технического уровня инструментального производства в новых условиях хозяйствования. – Львов, 1989. – (Информ. листок / ЛьвМТЦНТИ; № 89–061).

138. Стимулирование использования оборудования инструментального производства в новых условиях хозяйствования. Разработано во Львовском политехническом институте. Внедрено в ПО «Львовхимсельхозмаш» . / И.М. Комарницкий, Е.С. Барвинская, Н.Б. Милютина. – Львов, 1989. – (Информ. листок / ЛьвМТЦНТИ; № 89–062).

139.Метод определения размеров средств на оплату труда с учетом уровня новизны разработок при разных формах хозрасчета. Разработан при содействии Львовского политехнического института и внедрен во Львовском НИИ бытовой радиоэлектронной аппаратуры в / Н.Б. Милютина, А.А. Сидоров, Е.С. Барвинская. – Львов, 1989. – (Информ. листок / ЛьвМТЦНТИ; № 89–062).

140. Развитие хозрасчетных отношений в обслуживающих бригадах // Автомобилестроение: отечественгный и производственный опыт: информ. сб. / ЦНИИТЭИ автопром. – Тольятти, 1989. – № 1. – С. 26–29.

141. Совершенствование организации и стимулирования развития инструментального производства региона в новых условиях хозяйствования / П.П. Бондарев // Хозрасчет, финансы и кредит: респ. межвед. науч. сб. – К.; Одесса : Вища шк., 1989. – Вып. 31.

142. Хозяйственный расчет в бригадах ремонтно-механического цеха / Е.С. Барвинская, О.М. Рудницкая // Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1989. – №235: Совершенствование организации управления и контроля. – С. 96–98.

143. Стимулирование инженерного труда в условиях ускорения НТП // Автомобил. пром-сть. – 1989. – № 3. – С. 3–4.

144. Метод оценки влияния заработной платы на качество норм труда // Машиностроитель. – 1989. – № 2. – С. 40–41.

145. Стимулирование трудового вклада руководителей в конечные результаты производственной деятельности // Проблемы комплексной организации труда в условиях интенсификации производства: сб. тр. – Душанбе : Донши, 1989.

146. Тенденции развития бригадной организации труда в новых условиях хозяйствования // Проблемы комплексной организации труда работников промышленности в условиях научно-технического прогресса: тез. докл. регион. науч.-координац. совещ., 4–6 мая . – Куйбышев, 1989.

147. Метод корректировки трудоемкости инструментальных работ в процессе функционирования подрядних бригад / И.М. Комарницкий // Тез. докл. к зональному семинару, 5–6 сент. – Пенза, 1989.

148. Социально-экономические аспекты развития хозрасчета в условиях бригадной организации труда / В.П. Жовтенецкий // Социальные проблемы труда: тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – К., 1989.

149. Стимулирование работников предприятия при разных формах хозрасчета // Радикальная экономическая реформа: идеи и реальность: тез. докл. науч.-практ. конф. – М.: ЦЭМИ АН СССР, 1989.

150. Определение фонда материального поощрения с учетом коэффициента новизны разработок в условиях работы научно-исследовательских организаций на полном хозрасчете / П.П. Бондарев, Н.Б. Милютина // Там же.

151. Совершенствование стимулирования технического перевооружения научно-исследовательских организаций при разных формах хозрасчета / П.П. Бондарев, Н.Б. Милютина // Реконструкция и техническое перевооружение в новых условиях хозяйствования: тез. докл. и выступлений на всесоюз. конф. – Куйбышев : ИЭ АН СССР, 1989.

152. Формирование фонда оплаты труда с учетом коэффициента новизны разработок в условиях арендного подряда в научно-исследовательских организациях / П.П. Бондарев, Н.Б. Милютина // Эффективность хозяйствования в условиях полного хозрасчета и самофинансирования: тез. докл. респ. науч.-практ. конф., 19 окт. – К., 1989. – Ч. 2.

153. Совершенствование формирования средств на оплату труда как направление активизации человеческого фактора / А.П. Шлапак, М.П. Маршук, Е.С. Барвинская // Активизация роли человеческого фактора в условиях перестройки хозяйственного механизма: тез. докл. регион. науч.-практ. конф. – Винница: ВПИ, 1989.

154. Активизация научных работников в условиях развития хозрасчетных отношений / П.П. Бондарев, Н.Б. Милютина // Там же.

155. Развитие хозрасчетных отношений в бригадах современного производственного цеха // Пути повышения эффективности внутризаводского хозрасчета: тез. докл. регион. науч.-практ. конф. – Винница, 1989. – C. 30–31.

156. Улучшение методов образования средств на оплату труда в научных подразделениях объединения в условиях полного хозрасчета / П.П. Бондарев, Н.Б. Милютина // Там же. – C. 67–68.

157. Проблемы труда в условиях перестройки хозяйственного механизма / Г.В. Смолин // Соц. труд. – 1989. – № 2.

1990 рік

158. Бригадные стимулы труда в условиях хозрасчета. – Львов: Каменяр, 1990. – 67 с.

159. Обоснованная трудоемкость как условие активизации человеческого фактора / И.Н. Пащенко // Развитие методов организации труда, производства и управления в новых условиях хозяйствования: межвуз. сб. – Новосибирск, 1990. – С. 62–66.

160. Формирование средств на оплату труда работников функциональных служб в условиях внутрипроизводственного хозрасчета / А.П. Шлапак, М.П. Маршук, Е.С. Барвинская // Проблемы комплексной организации труда работников промышленности в условиях научно-технического прогресса: тез. докл. регион. науч.-координац. совещ., 16–18 мая. – Казань, 1990. – С. 100–102.

161. Арендный подряд в условиях внутрипроизводственного хозрасчета научно-исследовательских организаций / Е.С. Барвинская, Н.Б. Милютина // Развитие арендных отношений в промышленности и торговле: тез. докл. регион. науч.-практ. конф., 21 июня. – Винница, 1990. – С. 18–19.

162. Формирование фонда оплаты труда в научно-исследовательских подразделениях в условиях арендного подряда на предприятиях / П.П. Бондарев, Н.Б. Милютина // Развитие коллективных форм организации и стимулирования труда: (опыт, проблемы, перспективы): краткие тез. науч.-практ. конф. – Новосибирск, 1990. – C. 43–44.

163. Развитие арендных отношений в обслуживающих бригадах / О.М. Рудницкая, С.С. Саталкин, И.Н. Цехош // Там же. – C. 57–59.

1991 рік

164. Установление фонда оплаты труда коллективов работников автоматизированных производств / Н.П. Любомудрова // Проблемы коренной перестройки управления экономикой: [сб. ст] / АН УССР, Ин-т экономики. – Луганск, 1991. – С. 99–100.

165. Особливості формування фонду споживання, що не підлягає оподаткуванню, в умовах автоматизованих виробництв / Н.П. Любомудрова // Соціально-економічні проблеми перебудови: матеріали респ. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг: ІЕ АН УРСР, 1991. – С. 97–98.

166. Труд в условиях мелкого предпринимательства / Е.С. Барвинская, А.Т. Марусяк // Актуальные проблемы организации и нормирования труда при переходе к рынку: тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф. – Ижевск, 1991. – С. 31–32.

167. Методические рекомендации по организации арендных отношений в цеху товаров народного потребления на машиностроительных предприятиях с единичным и мелкосерийным характером производства / А.Т. Марусяк, И.М. Комарницкий, Р.Н. Шедер, А.Ф. Зюбан. – М., 1991. – 40 с.

168. Методические рекомендации по разработке нормативов численности рабочих цехов для машиностроительных предприятий с единичным и мелкосерийным характером производства / А.Т. Марусяк, И.М. Комарницкий, Р.Н. Шедер, В.В. Шульженко. – М., 1991. – 36 с.

169. Методические рекомендации по организации хозрасчетных отношений в службах технического контроля машиностроительных предприятий с единичным и мелкосерийным характером производства / А.Т. Марусяк, И.М. Комарницкий, Б.М. Комарницкий, Р.Н. Шедер. – М., 1991. – 24 с.

170. Зростання стимулюючої ролі заробітної плати в умовах розвитку ринкових відносин: метод. рек. / А.Т. Московчак, В.Г. Саяпіна, Б.М. Камарницький, Р.Н. Шедер. – Донецьк, 1991. – 31 с.

171. Розвиток малих форм виробничо-підприємницької діяльності в структурі крупних підприємств та об'єднань в перехідний період до ринку: метод. рек. / В.Г. Саяпіна, Б.М. Комарницький, А.Т. Московчак, Р.Н. Шедер. – Донецьк, 1991. – 72 с.

172. Довга дорога до ринку / С. Давимука, М. Богатюк, З. Ватаманюк та ін. // Діловий світ. – 1991. – 23 квіт. (№ 96). – С. 2.

173. Оминути монополістичний капіталізм // За вільну Україну. – 1991. – 4 груд. – С. 3.

174. Власть экономики или власть над экономикой / Деламартер, М.И. Долишний, В.Е. Матовский и др. // Львов. правда. – 1991. – 23 февр.

175. Готувати обліковця чи економіста менеджера? // Львів. політехнік. – 1991. – 26 черв. (№ 10). – С. 1.

176. Потрібні менеджери? Будь ласка! // Там само. – 31 жовт. (№ 11). – С. 3.

177. У структурі ЛПІ – новий інститут // Там само. – 7 листоп. (№ 12). – C. 1.

1992 рік

178. Біржова діяльність та брокерська справа в Україні в умовах переходу до ринкових відносин / М.В. Колісник. – Львів: ЛПІ, 1992. – 100 с.

179. Вдосконалення оплати праці в умовах ринкової економіки / С.І. Давидяк, Ю.С. Прудіус, О.Н. Сало, Л.О. Портнова; Спілка економістів України. – Л., 1992. – 91 с.

180. Що чекає українські біржі в недалекому майбутньому / М.В. Колісник // Львів. екон.-бірж. вісн. – 1992. – № 5. – С. 4.

181. Як вдосконалити організацію рекламування біржової діяльності / М.В. Колісник, Т.П. Гула // Там само. – № 6. – С. 6.

182. Реклама – це специфічний товар / М.В. Колісник, Т.П. Гула // Там само. – № 11. – С. 3.

183. Стимулювати використання української мови у виробничо-підприємницькій діяльності // Тез. доп. І Міжнар. наук. конф. «Проблеми укр. наук.-техн. термінології» (м. Львів, 22–25 верес. 1992 р.). – Л., 1992. – С. 41–42.

184. Способи приватизації і соціальний захист працівників / О.М. Тимко // Трудовий потенціал України: тез. доп. наук.-практ. конф., 3–5 груд. 1992 р. – Луцьк; Л., 1992.

185. Контрактна форма найму та оплати праці працівників рекламного агентства / М.В. Колісник, Т.П. Гула // Там само.

186. Нарешті ми випередили Америку / М.В. Колісник // Діло. – 1992. – 1 січ. (№ 1). – С. 10.

187. Приватизація чи зрівнялівка? // Там само. – 16 січ. (№ 4). – С. 1, 3.

188. Майбутнє економіки визначається малим бізнесом // Там само. – 30 січ. (№ 9). – С. 3.

189. Як оцінити ефективність біржової діяльності / М.В. Колісник // Там само.– 1 лют.(№ 10).– С. 6.

190. Біржі «в законі». Думки з приводу закону «Про товарну біржу» / М.В. Колісник // Там само. – 29 лют. (№ 22). – С. 3.

191. Не виправдались надії на всесильність купона // Там само. – 4–6 берез. (№ 23). – С. 2.

192. Чому треба відмовитись від програм надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану // Там само. – 11–13 берез. (№ 25). – С. 3.

193. Порівняльна характеристика законодавчих актів трьох держав колишнього СРСР, які регламентують біржову діяльність / М.В. Колісник // Там само. – 6–10 берез. (№ 24). – С. 3.

194. Спосіб використання – не форма власності // Там само. – 13–17 берез. (№ 26). – С. 3.

195. Як поліпшити економічні відносини між Україною і Росією // Там само. – 15–17 квіт. (№ 35). – С. 2.

196. Зовнішньоекономічна діяльність для всіх // Там само. – 17–21 квіт. (№ 26). – С. 2.

197. Пільги для іноземних інвесторів // Там само. – 6–8 трав. (№ 40). – С. 6.

198. Стимул чи гальмо? // Там само. – 19–23 черв. (№ 53). – С. 2.

199. Регулювання розмірів фондів зарплати – антиринковой захід // Там само. – 26–30 черв. (№ 55). – С. 5.

200. Ф'ючерси – майбутнє майбутніх бірж / М.В. Колісник // Там само. – 4–8 серп. (№ 75). – С. 3.

201. Важко жити без хомута і зрівнялівки // Там само. – 25–29 верес. (№ 81). – С. 2.

202. Програма діє – проблеми залишаються // Там само. – 18–22 верес. (№ 79). – С. 3.

203. Програма реформування національної економіки повинна мати характер завершеної технології // Там само. – 4–6 листоп. (№ 92). – С. 2.

204. Сам п'ю, сам гуляю ... Кабінет міністрів розробляє проект закону про свою діяльність. Чому? // Там само. – 14–16 листоп. (№ 86). – С. 2.

205. Що ми знаємо про біржу? / М.В. Колісник // Високий замок. – 1992. – 12 берез.

206. Чекаємо закордонних бізнесменів не в гості, а для спільної роботи: про закон України «Про іноземні інвестиції» // Там само. – 12 трав.

207. Програма приватизації комунального майна підприємств Львівської області: проект / Я.М. Гнатів, Н.С. Тихонова // За вільну Україну. – 1992. – жовт.

1993 рік

208. Контрактна форма найму та оплата праці: метод. рек., положення, інструкції / М.О. Чехош, І.М. Чехай, С.І. Давидяк та ін.; Спілка економістів України. – Л., 1993.

209. Програма приватизації майна підприємств та інших об’єктів, що є комунальною власністю Львівської області: затв. ухвалою ХІ сесії обл. Ради нар. депутатів першого демократ. скликання № 253 від 30 листоп. 1992 р. / Я. Гнатів, Н. Тихонова-Фурдичко, А. Мокій // Інформ. бюл. про приватизацію об’єктів комунал. власності Львів. обл. – 1993. – № 1. – С. 8–16.

210. Рекламна діяльність на підприємстві як функція маркетингу / Є.С. Барвінська, Т.П. Гула // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – 1993. – №274: Проблеми економіки та управління. – С. 50–52.

211. Використання ринково-біржових регуляторів в механізмі соціально-економічного розвитку Карпатського регіону / М.В. Колісник // Українські Карпати: проблеми і перспективи: збірник. – Л., 1993.

212. Як оплачувати працю брокера / М.В. Колісник // Львів. екон.-бірж. вісн. – 1993. – № 3.

213. Особливості творення українських термінів з підприємництва і права / Б. Шуневич // Тез. доп. ІІ Міжнар. наук. конф. «Проблеми укр. наук.-техн. термінології» (м. Львів, 21–24 верес. 1993 р.). – Л., 1993. – С. 222–223.

214. Комісійна форма оплати праці / С.І. Давидяк, Н.П. Любомудрова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: тез. доп. республік. наук.-практ. конф. – Луцьк, 1993. – Ч. 1.

215. Контрактна форма найму та оплата праці працівників рекламного агентства / Т.П. Гула, О.В. Денисенко // Там само.

216. Прискорити приватизацію // Приватизація, аукціон (перший досвід в Україні), корпоратизація, холдінг: практ.-метод. семінар. – Львів: Фонд комунал. майна, 1993.

217. Приватизация как важный фактор повышения эффективности функционирования свободных экономических зон // Механизм управления в свободных экономических зонах: тез. междунар. науч.-практ. конф. – Черновцы, 1993. – Ч. 1. – С. 13–15.

218. Проблемы формирования государственного бюджета Украины / О.Ю. Носов // Деньги, финансы и кредит в условиях формирования рыночной экономики: тез. науч.-практ. конф. – Черновцы, 1993.

219. Для чого нам потрібна тарифна система // Діло. – 1993. – 1–5 січ. (№ 1). – С. 7.

220. План дій уряду: всидіти на двох стільцях // Там само. – 3–5 лют. (№ 9). – С. 3.

221. Біржі: перехід на ф'ючерсні рейки // Там само. – 19–23 лют. (№14). – С. 8.

222. Перші підсумки // Там само. – 17–19 берез. (№ 21). – С. 2.

223. Комісійна форма оплати праці / Н.П. Любомудрова // Там само. – С. 7.

224. Перші ластівки вільних економічних зон // Там само. – 16–22 квіт. (№ 30). – С. 2.

225. Фінансово-промислові групи можуть стати епіцентром економічних перетворень: [інтерв'ю з проф. О.Є. Кузьміним] // Там само. – 28–30 лип. ( № 59). – С. 7 ; 1–5 жовт. (№ 76). – С. 1–2.

226. Що таке франчайза? // Там само. – 22–24 верес. (№ 75). – С. 11.

227. Проблеми розриву зв'язків не існує. Існує відсутність валюти: [інтерв'ю з проф. О.Є. Кузьміним] // Там само. – 1–5 жовт. (№ 76). – С. 1–2.

228. Що таке менеджмент // Львів. політехнік. – 1993. – 8 листоп. – С. 3.

229. Україна у 1994-му: (економічний аналіз і прогноз) // Там само. – 30 груд. – С. 3–5.

230. Малу зарплату компенсує ... моральна сатисфакція: [інтерв'ю з проф. О.Є. Кузьміним] // За вільну Україну. – 1993. – 28 січ.

1994 рік

231. Концепція соціально-економічного розвитку Карпатського регіону / М.І. Долішній, В.С. Кравців, О.Ю. Писаренко та ін.; М-во економіки України. – Л., 1994. – 48 с.

232. Корпоратизація і приватизація державних підприємств. Передумови // Нормативне забезпечення процесу корпоратизації: праці / Академія підприємництва та менедж. України. – Л., 1994. – Ч. 1. – С. 4–5.

233. Ф'ючерси у біржовій діяльності / М.В. Колісник // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – 1994. – № 284: Проблеми економіки і управління. – С. 91–93.

234. Ризик і його роль у підприємницькій діяльності / Ж.Б. Яворська // Там само. – С. 102–103. – Бібліогр.: 5 назв.

235. Структури управління організаціями / В.П. Трач // Завдання та хід розвитку автобусобудування України в сучасних умовах: третя Міжнар. конф., 10–11 листоп. 1994 р. – Л., 1994. – С. 78–79.

236. Структури управління транспортними організаціями / С.І. Давидяк // Проблеми транспорту та шляхи їх вирішення: тез. доп. міжнар. наук.-техн. конф. – К., 1994. – С. 193–196.

237. Державне регулювання у ВЕЗ // Вільна економічна зона – як форма регіонального розвитку: тез. міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 квіт. 1994 р. – Чернівці, 1994. – Ч. 1. – С. 42–43.

238. Структурна перебудова в умовах формування ВЕЗ / Л.С. Гром'як // Там само. – Ч. 2.

239. Впровадження сучасного менеджменту в процесі корпоратизації та приватизації підприємств України / С.І. Давидяк // Мateriały V Międzynar. symp. «Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych», 25–27 maja 1994. – Rzeszów, 1994.

240. Кути і надалі гострі // Комінфо. – 1994. – трав. (№ 18). – С. 3.

241. Перспективи є, якщо хотіти їх бачити / С. Злупко, Б. Дубовий, В. Карвацький та ін. // За вільну Україну. – 1994. – 28 січ.

242. Потрібні фахівці, а не «сірі кардинали»: [розмова з проф. О. Кузьміним / розмовляв І. Галущак] // Діло. – 1994. – 12–13 січ. (№ 2). – С. 1–2.

243. Через конструктивні реформи – до ринку / О. Носов // Там само. – 2–3 лют. (№ 8). – С. 3.

244. МММізація всієї країни може стати реальністю, якщо дамо себе обдурити: [інтерв'ю з проф. О.Є. Кузьміним] // Там само. – 14–15 верес. ( №72). – С. 3.

245. Україна і Росія: зв'язки потрібні. Але які?: [інтерв'ю з проф. О.Є. Кузьміним] // Високий замок. – 1994. – 28 черв. – С. 2.

246. Цю програму реформ ще потрібно довести до «форми»: [інтерв'ю з проф. О.Є. Кузьміним] // Молода Галичина. – 1994. – 3 листоп. (№ 28). – С. 2.

1995 рік

247. Сучасний менеджмент: навч.-приклад. посіб. – Л.: Центр Європи, 1995. – 175 с. – Бібліогр.: с.173–175 (52 назви).

248. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків. – Л.: Світ, 1995. – 294 с. – Бібліогр.: С. 290–291.

249. Робоча програма дисципліни «Основи стратегій організацій на світових ринках» для базового напряму 340000 «Менеджмент» спеціальності 7.050205 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства» / З.В. Михайлів, Л.А. Панкова. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1995. – 7 с.

250. Робоча програма дисципліни «Світова економіка та міжнародні економічні відносини» напряму 340000 «Менеджмент» / В.В. Козик, Л.А. Панкова, З.В. Михайлів. – Л. Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1995. – 9 с.

251. Методи реалізації акцій автомобільних компаній на вторинному фондовому ринку / С.І. Давидяк, В.П. Трач, М.В. Колісник // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів: праці / Захід. наук. центр транспорт. акад. України. – 1995. – Т. 1. – С. 69–73.

252. Методи прогнозування котировок цінних паперів автомобільних компаній на вторинному ринку / С.І. Давидяк, В.П. Трач, І.І. Коркуна, М.В. Колісник // Там само. – С. 74–77.

253. Проблеми формування організаційних структур управління ЗЕД підприємств / С.І. Давидяк, В.П. Трач, І.І. Коркуна // Там само. – Т. 2. – С. 23–24.

254. Метод формування інвестиційного портфелю з акцій автомобілебудівних корпорацій / С.І. Давидяк, В.П. Трач, І.І. Коркуна, М.В. Колісник // Там само. – С. 25–27.

255. Використання постфактного методу регулювання брокерського обслуговування автомобільних фірм / С.І. Давидяк, В.П. Трач, М.В. Колісник // Там само. – С. 28–29.

256. Регіональні проблеми реформування національної економіки України / С.І. Давидяк, І.І. Коркуна // Організаційно-економічні механізми розвитку і системний підхід: [зб. наук. пр.] / Держ. н.-д. ін-т метрології вимірюв. і управляючих систем. – Л., 1995. – С. 7–8.

257. Розробка та прийняття рішень у менеджменті / С.І. Давидяк, В.П. Трач // Там само. – С. 26–27.

258. Проблеми оцінки іноземних інвестицій / Х.М. Заборська-Щерба, Л.В. Щерба // Там само. – С. 39–40.

259. Управління програмами соціально-економічного розвитку регіонів / Ю.О. Шаламай, І.І. Коркуна // Там само. – С. 47–49.

260. Вдосконалення системи керівництва підприємствами як фактор підвищення економічної реформи в Україні / Н.Г. Георгіаді // Всеукр. наук. конф. «Становлення національної економіки України» : зб. матеріалів. – Л. : ЛДУ, 1995. – Вип. 4. – С. 54–55.

261. Критеріальні ознаки малих форм підприємництва / Л. Гром'як, А.Г. Загородній // Там само. – Вип. 5. – С. 31–32.

262. Змішаний маркетинг у ВЕЗ / Н.Б. Мілютіна, П.Б. Старокожев // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми економічної політики у вільних економічних зонах», 4–6 квіт. 1995. – Чернівці, 1995. – Ч. 1. – С. 101.

263. Фінансовий менеджмент на підприємстві: функції та організаційні структури / Н.Г. Георгіаді // Фінансова та кредитно-банківська системи: проблеми вивчення та викладання в Україні: матеріали міжнар. літ. екон. семестру «Інтереко», Трускавець. – Л., 1995.

264. Автотранспортні організації: сутність, коло та середовище функціонування / С.І. Давидяк, В.П. Трач // Міжнар. наук.-техн. конф. «Вдосконалення конструктивних та експлуатаційних параметрів автомобілів і машин». – К., 1995. – С. 53–57.

265. Керівництво автомобільними організаціями / С.І. Давидяк, В.П. Трач // Там само. – С. 58–62.

266. Побудова систем менеджменту на підприємствах світлотехнічного виробництва в умовах переходу до ринку / Н.Г. Георгіаді // Міжнар. наук.-техн. конф. «Світлотехніка–95», 25–27 жовт. 1995 р. – Т., 1995. – С. 67–68.

267. Комбінована форма оплати праці працівників автобусобудівних підприємств / В. Трач, О. Папроцький, І. Коркуна // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju systemów pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych : materiały VI symp. – Rzeszów, 1995. – S. 113–116.

268. Особливості формування організаційних структур управління підприємством в Україні / С.І. Давидяк // Ibid.

269. Використання бізнес-планування на українських підприємствах / В.П. Трач, І.І. Коркуна // Ibid. – S. 231–236.

270. Економістами не народжуються. Їх готують у вищих навчальних закладах: [розмова з деканом інж.-екон. ф-ту Держ. ун-ту «Львів. політехніка» О. Кузьміним / розмовляла О. Головіна] // Львів. політехнік. – 1995. – 24 листоп. (№ 31). – C. 4, 13.

271. Вихід один: «Амністія тіньовикам, нові зменшені податки – підприємцям» // Експрес і бізнес. – 1995. – жовт. – С. 6.

272. ФПГ – держави в державі: [інтерв'ю з проф. О.Є .Кузьміним] // За вільну Україну. – 1995. – 1 лют.

1996 рік

273. Економіка та менеджмент: навч.-приклад. посіб. / І.О. Тивончук, Р.В. Фещур; за ред. О.Є. Кузьміна. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1996. – 828 с.

274. Малі форми підприємництва: навч. посіб. / А.Г. Загородній, Л.С. Гром'як. – Л. Центр Європи, 1996. – 96 с. – Бібліогр.: с. 88–95 (115 назв).

275. Стратегія підприємств в сучасних умовах / І.І. Коркуна, Н.Б. Мілютіна, П.Б. Старокожев; УКООПСпілка, Львів. комерц. акад., Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.

276. Вдосконалення управління службами маркетингу на підприємстві / Р. Струтинський, Н.Г. Георгіаді; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.

277. Робоча програма дисципліни «Організація та техніка виконання зовнішньоекономічних операцій» для базового напряму 6.05.02 «Менеджмент» спеціальності 7.050205 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства» / Л.А. Панкова, З.В. Михайлів. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1996. – 8 с.

278. Сутність та значення менеджменту // Економіка та менеджмент: навч.-приклад. посіб. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1996. – Розд. 10.1. – С. 385–393.

279. Функції і методи менеджменту / С. Давидяк, І. Коркуна, В. Трач, І. Комарницький, О. Папроцький, Р. Струтинський, Ю. Шаламай // Там само. – Розд. 10.2. – С. 393–423.

280. Керівництво організацією і вироблення управлінських рішень // Там само. – Розд. 10.3. – С. 423–436.

281. Управління колективами (групами) працівників, конфліктами і стресами // Там само. – Розд. 10.4. – С. 436–444. – Бібліогр.: 7 назв.

282. Система менеджменту автобусобудівного підприємства / Н. Георгіаді, О. Папроцький // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: праці / Транспорт. акад. України. – Л., 1996. – Т. 3.

283. Стратегічне планування в транспортному менеджменті / О. Папроцький, І. Коркуна // Там само. – С. 71–72.

284. Проблеми підготовки економічних кадрів нової формації / Ю.К. Рудавський // Менеджмент та підприємництво в Україні. Етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук.-приклад. пр. – Л., 1996. – С. 7–9.

285. Оцінка рівня інфраструктурного обслуговування промислового підприємства / І.М. Комарницький, В.В. Лазурак // Там само. – С. 155–156.

286. Принципи матеріального стимулювання праці в умовах розвитку ринкових відносин / О.Є. Польова, І.І. Коркуна // Там само. – С. 157.

287. Управління фінансовими ресурсами / Ж. Яворська, О. Горячка // Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика: зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 29–30.

288. Митна політика в системі заходів поповнення державного бюджету України / Н. Ярошевич, Т. Марусяк // Там само. – С. 40–42.

289. Проблеми мотивації менеджерів / С. Давидяк, О. Польова, Р. Струтинський // Там само. – С. 222–225.

290. Вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на зовнішньоекономічну діяльність підприємства / А.І. Бажанова // Наукові доповіді. Частина 1: «Організаційно-економічне забезпечення функціонування локальних (точкових) вільних економічних зон в Україні», м. Чернівці, 2–4 квіт. 1996 р. – Чернівці, 1996. – С. 38–40.

291. Оцінка діяльності менеджерів на підприємствах у ВЕЗ / О.Є. Польова, І.В. Горячка // Там само. – С. 41–43.

292. Адаптація організаційних структур управління в умовах розвитку ЗЕД підприємств / Н.Г. Георгіаді, І.В. Горячка // Там само. – С. 43–45.

293. Особливості оплати праці в умовах вільного підприємництва / О.Є. Польова, І.Н. Комарницький // Там само. – С. 74.

294. Фінансове планування на підприємствах ВЕЗ / Н.Б. Мілютіна, І.І. Коркуна, П.Б. Старокожев // Там само. – С. 109–110.

295. Експертна товарна політика в ВЕЗ / Н.Б. Мілютіна, І.І. Коркуна, П.Б. Старокожев // Там само. – С. 111–112.

296. Оцінка трудового вкладу маркетологів / О.Є. Польова, І.І. Коркуна // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24–25 жовт. 1996 р.). – Л., 1996. – С. 170–175.

297. Вдосконалення управління службами маркетингу на підприємстві / Р. Струтинський, Н. Георгіаді // Там само. – С. 176–178.

298. Напрям «Менеджмент»: концептуальні підходи до підготовки та перший досвід / Ю.К. Рудавський // Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний менеджмент та маркетинг: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців», 25–27 квіт. 1996 р. – К.: КДЕУ, 1996. – С. 41–42.

299. Мотивація формування науково-технічної еліти / Н.Б. Мілютіна, П.Б. Старокожев // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України: тез. доп. міжнар наук. конф., 18–20 квіт. 1996 р. – Л., 1996. – С. 137.

300. Стимулювання праці менеджерів / О.Є. Польова // Міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні проблеми видавничо-поліграфічного комплексу та його інфраструктур», 21–22 берез. 1996 р. – Л., 1996. – С. 14.

301. Нормативно-функціональна модель встановлення чисельності і структури працівників промислового підприємства / О.М. Рудницька // Там само – С. 73–75.

302. Муніципальні облігації як важлива форма інвестиційної діяльності / І.І. Коркуна, Н.Б. Мілютіна, І.В. Горячка // Там само. – С. 216.

303. Система показників оцінки цінних паперів як метод стратегічного управління фондовими активами / С.І. Давидяк, В.П. Трач, І.І. Коркуна, Р.О. Струтинський, М.В. Колісник // Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми автомобільного транспорту на сучасному етапі». – К., 1996. – С. 63–67.

304. Стабілізація очікується, прогрес під сумнівом // Діло. – 1996. – 5–11 січ. (№ 1–2). – С. 4.

1997 рік

305. Основи менеджменту: методологічні положення і прикладні механізми: підруч. для вищ. навч. закл. / Б.М. Андрушків. – Т.: Лінея, 1997. – 292 с.

306. Збірник навчальних програм: гуманітарні фундаментальні та професійно орієнтовані програми / за ред. Я.Д. Плоткіна, О.Є. Кузьміна. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1997.

307. Лізинг в системі фінансового забезпечення підприємства / І.В. Запоточний, Б.В. Наконечний // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки: зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Л .Українки. – Луцьк, 1997.

308. Лізинг як ефективна форма стимулювання ефективності виробництва і реалізації продуції / С.І. Давидяк, Б.В. Наконечний // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних заходів і поїздів : праці / Транспорт. акад. України. – Л., 1997.

309. Вплив зовнішнього середовища та контрагентів АТП на його господарську діяльність / А.Г. Загородній, Н.І. Кара // Там само.

310. Інвестиційні механізми забезпечення стратегій ПФГ / І.І. Коркуна, І.В. Запоточний, Д.В. Неміров // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – 1997. – № 317: Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення, становлення та розвитку. – С. 35–39.

311. Причини неплатежів // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – 1997. – № 319: Менеджмент та підприємництво в Україні: зб. наук.-приклад. пр., № 2. – С. 111–112.

312. Матеріальне стимулювання управлінської праці: складові елементи, принципові положення та методичні засади / О.Є. Польова, І.І. Коркуна, І.В. Запоточний // Там само. – С. 113–117.

313. Фондовий ринок України: проблеми становлення та перспективи розвитку / М.І. Куриляк // Там само. – № 3. – С. 3–7.

314. Удосконалення визначення розміру лізингових платежів / О.Я. Галущак // Там само. – С. 109–117.

315. Вдосконалення планування як фактор формування корпоративного іміджу українських підприємств / І.І. Коркуна // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 1997. – Спец. вип.: Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: мікроекономічний аспект», № 1.

316. Удосконалення оплати праці в системі управління підприємством / І.С. Процик, Н.Г. Георгіаді // Там само.

317. Improvement of planning as a factor of the Ukrainian enterprise corporate image forming / I.I. Korkuna // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 1997. – Спец. вип. : Materials of the intern. conf. «The problems of economic integration of into the European Union: microeconomic aspects», № 2.

318. Формування органів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств: регіональні та стратегічно-тактичні аспекти // Регіон. економіка. – 1997. – № 2. – С. 46–54.

319. Фунціональний підхід в системі менеджменту підприємства / Н.Г. Георгіаді // Теорія і практика підприємництва: проблеми вивчення та економічної освіти в Україні: матеріали міжнар. літ. екон. семестру «Інтереко». – Л., 1997.

320. Оцінка факторів внутрішнього і зовнішнього середовища організації в процесі розвитку підприємництва / Н.Г. Георгіаді, І.І. Коркуна, І.В. Запоточний // Там само.

321. Управління інноваційною діяльністю підприємства / Н.Г. Георгіаді, І.В. Черкашин // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання». – Чернівці, 1997.

322. Особливості формування лізингових відносин в системі інвестиційного забезпечення в розвинутих країнах / Б.В. Наконечний, І.В. Запоточний // Там само.

323. Іноземні інвестиції як фактори інтеграції в світову економіку / Я.І. Підгородецький, О.І. Папроцький // Там само.

324. Інвестиційний аспект інноваційної діяльності / Н.В. Тувакова // Там само.

325. Функціональний підхід у менеджменті / Н.Г. Георгіаді // Там само.

326. Система фінансового забезпечення підприємництва // Тез. доп. всеукр. наук.-практ. конф. «Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки», 22–23 трав. 1997 р. – Луцьк: Волин. держ. ун-т, 1997.

327. Оцінка факторів внутрішнього і зовнішнього середовища з врахуванням умов діяльності підприємства в адміністративних районах / Н.Г. Георгіаді // Соц.-екон. та екол. проблеми розвитку адм. районів: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 17–18 квіт. 1997 р. Л., 1997. – Ч. 2. – С. 100–104.

328. Імпортна діяльність дрібних підприємств: організаційні та фінансові проблеми / І.В. Горячка, І.В. Запоточний, О.О. Горячка // Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи в Україні: тез. доп. 55-ої студ. наук.-техн. конф. – Л., 1997.

329. Система менеджменту: функції та їх роль на підприємстві / І.І. Коркуна, Н.Г. Георгіаді // Мateriały VIII Międzynar. konf. «Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych», 24–27.09.1997. – Rzeszów, 1997.

330. Застосування функціонального підходу у менеджменті: метод. вказівки до викон. індивід. завдань № 1, 2, 3 з дисципліни «Основи менедж.» студ. І курсу, які навчаються за напрямом «Менеджмент» / І.І. Коркуна, Н.Г. Георгіаді. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1997.

331. Вдосконалення систем менеджменту: метод. вказівки для диплом. проектув. та викон. магістер. робіт для студ. спец. «Менедж. зовнішньоекон. діяльності» та «Транспорт. менедж.» / Л.А. Панкова, І.І. Коркуна. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1997.

332. Автомобіль – чудо ХХ століття // Автоділо. – 1997. – 26 верес. – 1 жовт. (№ 37).

333. За бюджетом ходить осінь з виплатою грошей // Діло. – 1997. – 12–19 серп. (№ 55).

334. Ставка варта ризику // Тиждень. – 1997. – 28 листоп.

1998 рік

335. Умови формування і вдосконалення системи виробничо-економічних показників діяльності підприємства / С. Давидяк, Я.І. Підгородецький, О. Папроцький // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: нові технології, конструції, рекомендації: праці / Транспорт. акад. України. – Л., 1998. – С. 90–95.

336. Лізинг як форма оновлення рухомого складу автотранспортного підприємства / А.Г. Загородній, Н.Є. Селюченко // Там само. – С. 95–97.

337. Фінансовий аналіз партнерських відносин автотранспортного підприємства / Н.І. Кара, І.І. Коркуна // Там само. – С. 98–99.

338. Особливості формування системи транспортного менеджменту в ринкових умовах / Я.І. Підгородецький, О. Папроцький // Там само. – С. 99–102.

339. Зовнішньоторгівельна політика України / Д.В. Неміров // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – 1998. – №328: Промислово-фінанасові групи в Україні: проблеми створення, становлення та розвитку. – С. 134–135.

340. Методи оцінки трудового вкладу управлінських працівників / І.І. Коркуна, О.Є. Польова // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – 1998. – №329: Менеджмент та підприємництво в Україні: зб. наук.-приклад. пр., № 2. – С. 71–76.

341. Ринок цінних паперів в Україні: стан і проблеми розвитку / М.І. Куриляк // Там само. – С. 207–213.

342. Побудова систем маркетингу в організації / Н.Г. Георгіаді // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: матеріали 2-ої Міжнар. наук. практ. конф. (Львів, 22–24 жовт. 1998 р.). – Л., 1998. – С. 7–8.

343. Методи оцінки трудового вкладу управлінських працівників автобусобудівних підприємств / І.І. Коркуна, О.Є. Польова // Мateriały IХ Międzynar. konf. «Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji», 23–26.09.1998. – Rzeszów, 1998.

344. Перспективи і проблеми розвитку транспортних підприємств / С. Давидяк, С. Князь, І. Коркуна // Ibid.

345. Проблеми сертифікації послуг з ремонту та обслуговування транспорту / С. Князь, О. Папроцький // Ibid.

346. Problems of management in system of economists and managers preparation in Lviv Polytechnic / Yu. Rudavsky, P. Kostroby // Proc. of the Intern. conf. «Facilities management in Central and Eastern Europe and commonwealth of independent states», 14–15.5 1998. – Vilnus : Vilnus Gediminas techn. univ., 1998.

347. Функціональний підхід у менеджменті: метод. вказівки для викон. контрол. роботи з дисципліни «Менеджмент» студ. заоч. форми навчання, які навчаються за напрямом «Економіка і підприємництво» / М-во освіти України, Ін-т підприємництва та персп. технологій. – Л., 1998. – 18 с.

348. Менеджмент: самостійна робота студ. і лаборатор. роботи з дисципліни «Менеджмент» для студ. напряму «Економіка і підприємництво»: навч.-метод. посіб. / Н.Г. Георгіаді, А.О. Босак. – Л., 1998. – 73 с.

349. Прикладний менеджмент: метод. вказівки для самост. роботи студ. та викон. лаборатор. роботи з дисципліни «Основи менедж.» (для студ. напряму «Менеджмент») та дисципліни «Менеджмент» (для студ. напряму «Економіка і підприємництво») / І.І. Коркуна, Н.Г. Георгіаді, А.О. Босак. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1998. – 72 с.

1999 рік

350. Міжнародні автоперевезення: економічні та управлінські аспекти / Й.А. Корнелюк, І.В. Алєксєєв, М.В. Голомовзий, І.М. Дума, І.П. Кость; за ред. О.Є. Кузьміна. – Л., 1999. – 203 c.

351. Оптимзація використання джерел інвестування / С.В. Князь // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: держ. міжвід. наук.-техн. зб. Серія. Економіка підприємства і організація виробництва. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. 36, т. 7. – С. 305–309.

352. Стимулювання платоспроможного попиту як передумова економічного пожвавлення / С. Князь // Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні: зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк: Вежа, 1999. – С. 52–54.

353. Методи оцінки ефективності реалізації інвестицій на автобудівних підприємствах / І.І. Коркуна, С.В. Князь, В.П. Трач // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. – 1999. – № 6. – С. 65–67.

354. Формування організацій на засадах застосування функціонального підходу / Н.Г. Георгіаді // Вісн. Держ. ун-ту «Львівська політехніка». – 1999. – №368: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку: зб. наук.-праклад. пр., № 5. – С. 61–65.

355. Побудова організаційних структур управління із врахуванням факторів внутрішнього і зовнішнього середовища / Н.Г. Георгіаді // Там само. – №369: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку»: зб. наук.-праклад. пр., № 6. – С. 78–81.

356. Оптимзація використання джерел інвестування / С.В. Князь // Інновац. діяльн. в системі держ. регулювання: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 4-6 трав. 1999 р.). – Івано-Франківськ, 1999. – Ч. 1. – С. 193–198.

357. Основи менеджменту: структура та побудова навчальної дисципліни // Маркетинг: теорія і практика : матеріали Ш Міжнар. наук.-практ. конф., 19–22 трав. 1999 р. – К.; Ялта, 1999. – С. 122–123.

358. Інноваційна стратегія підприємства / Н.Г. Георгіаді // Сучас. інновац.-пром. політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура: тези Х Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 6–8 квіт. 1999 р. – Чернівці, 1999. – Т. 3. – С. 3–5.

359. Шляхи оптимізації результатів інвестування у сфері матеріального виробництва / С.В. Князь // Там само. – С. 73–74.

360. Вільні економічні зони та перспективи їх розвитку в Україні / С.Р. Сончук, А.Б. Турчинський // Там само. – С. 142–144.

361. Основи менеджменту: структура та побудова навчальної дисципліни // Упр. організацією: діагностика, стратегія, ефективність: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 квіт. 1999 р. – К.; Трускавець; Дрогобич, 1999. – Ч. 2. – С. 411–414.

362. Потреба жорсткого регулювання іноземного інвестування в Україні / С.В. Князь // Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність: зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю КПІ, 26–27 берез. 1998 р. – К.; Трускавець, 1999. – С. 122–128.

363. Особливості реалізації інвестиційних проектів на автотранспортних підприємствах / С. Князь, С. Давидяк // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych: zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały X Międzynar konf. SAKON'99, Rzeszów, 22–25 wrześ. 2000 r. – Rzeszów, 1999. – C. 31–35.

364. Методи фінансового аналізу міжгосподарських зв’язків автотранспортного підприємства / Н.І. Кара // Ibid. – С. 97–100.

365. Злиття (поглинання) підприємств як фактор активізації інвестиційної діяльності / Р. Шуляр // Зовнішньоекон. кур’єр. – 1999. – № 7–8. – С. 28–29.

366. Методичні рекомендації до виконання випускних робіт бакалаврів з економіки і підприємництва (фахове спрямування «Міжнародна економіка») / Держ. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: В.Н. Гладунський]. – Л., 1999. – 20 с.

367. Методичні рекомендації щодо проходження бакалаврської практики студентами 4-го курсу фахового спрямування «Міжнародна економіка» / Держ. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: В.Н. Гладунський]. – Л., 1999. – 18 с.

368. Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики студентів спеціальностей: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організації» («Транспортний менеджмент») / Держ. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: В.Н. Гладунський]. – Л., 1999. – 14 с.

369. Формування ефективних інвестиційних портфелів: метод. вказівки до викон. курс. проекту з курсу «Фін. менедж.» для спец. 7.050201 «Менедж. oрганізацій» та 7.050206 «Менедж. зовнішньоекон. діяльності» / Держ. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: М.В. Колісник, В.П. Трач, Н.І. Кара]. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1999. – 35 с.

2000 рік

370. Путівник в мережі Internet для економістів / І.Б. Березовська, М.М. Берченко, І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома, П.І. Малех; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. – 96с.

371. Нове видання «Фінансового словника»: від тлумачення понять – до активізації фінансової діяльності / З.Й. Куньч // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 104–105. – Рец. на кн.: Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – К.: Знання, 2000. – 587 с.

372. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Н.Г. Георгіаді // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку у ІІІ тисячолітті: зб. наук. пр. / Рівнен. екон.-гуманіт. ін-т. – Рівне: Тетіс, 2000. – С. 76–78.

373. Японський досвід організації виробництва на автомобілебудівних підприємствах / С.І. Давидяк, О.Г. Мельник // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. – 2000. – № 7. – С. 46–48. – Бібліогр.: 4 назви.

374. Особливості формування вищого рівня корпоративного управління / А.М. Дідик // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2000. – №405: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 157–161. – Бібліогр.: 4 назви.

375. Аспекти корпоративного управління в умовах реформування структури власності / М.В. Колісник, В.В. Полякова // Там само. – С. 161–164. – Бібліогр.: 3 назви.

376. Основні принципи та показники оцінки ефективності інвестиційних документів / О.Й. Вівчар // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 4–6 квіт. 2000р. – Чернівці, 2000. – Т. 1. – С. 106–107.

377. Вивчення потреб ринку в процесі діяльності підприємства / Н.Г. Георгіаді // Там само. – Т. 2. – С. 134–137.

378. Злиття підприємств в автомобілебудівній промисловості України як фактор активізації інвестиційної діяльності (Рекомендації для виробників вантажних автомобілів та автобусів) / І. Коркуна, Р. Шуляр, Н. Рудницька // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych: zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały XI Konf. międzynar. SAKON'00, Rzeszów, 20–23 wrześ. 2000 r. – Rzeszów, 2000. – C. 181–186. – Бібліогр.: 12 назв.

379. Моніторинг інвестиційного ринку в процесі прийняття ефективних рішень керівниками автотранспортних підприємств / І. Кельман, С. Князь // Ibid. – С. 201–209.

380. Моделювання систем менеджменту на підприємствах / Н.Г. Георгіаді // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: матеріали доп. V Міжнар. конгр. укр. економістів, Львів, 22–26 трав. 2000 р. – Л., 2000. – Ч. 1. – С. 137–140.

381. Оцінка і аналіз підприємницького ризику / Н.Г. Георгіаді // Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку: зб. тез доп., 23–26 берез. 2000р., Львів, Дрогобич, Трускавець. – Л., 2000. – С. 13–14.

382. Розвиток міст України: планування та інвестування / А. Завербний // Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Золочів, Львів, 27–28 трав. 2000р.). – Л.: Державність, 2000. – С. 77–79.

383. Роль холдингових компаній у реформуванні економіки та стимулюванні іноземних інвестицій / Р.В. Шуляр // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9–11 листоп. 2000 р.). – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. – С. 160–162.

384. Фінансово-економічна стратегія діяльності підприємства / Н.Г. Георгіаді // Проблеми розвитку фінансової системи та обліку: зб. тез доп. міжвуз. конф. (Львів, 14–15 берез. 2000 р.) / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2000. – С. 40–41.

385. Формування функціональних стратегій як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства / Н.Г. Георгіаді // Теорія управління організацією: стан та перспективи: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 квіт. 2000 р. – К.; Трускавець, 2000. – С. 105–106.

386. Моделювання управління інвестиційною діяльністю / А.С. Завербний // Наук. вісн. Ужгород. держ. ун-ту. Сер. Економіка. – Ужгород: Ужгород. держ. ун-т, 2000. – Вип. 5: Інформатизація діяльності підприємств малого та середнього бізнесу: механізм, проблеми, розвиток: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 трав. 2000р., Ужгород (Україна). – С. 35–41. – Бібліогр.: 4 назви.

387. Вдосконалення системи обліку та аналізу міжнародних автомобільних перевезень: метод. вказівки до викон. курс. проекту з курсу «Облік і аналіз міжнар. автомоб. перевезень» для студ. спец. «Менедж. орг.» всіх форм навчання / Держ. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: С.І. Давидяк, І.І. Кельман, М.В. Колісник, В.П. Трач, О.О .Маслак, А.В. Кузь]. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. – 42 с.

388. Методичні рекомендації до виконання бакалаврських робіт, дипломних робіт (проектів) і магістерських робіт для спеціальностей напрямів «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент» / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. –10 с.

389. Методичні рекомендації до виконання бакалаврських робіт, дипломних робіт (проектів) і магістерських робіт для спеціальностей напрямів «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент» / Держ. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: А.Г. Загородній, В.Н. Гладунський]. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. – 37с.

390. Науково-методичні рекомендації до виконання економічної частини в дипломних проектах та роботах на тему: «Економічна оцінка розробки і застосування програмного забезпечення в системах телекомунікацій» для студентів всіх форм навчання спеціальності «Інформаційні мережі зв'язку» / Держ. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Л.Н. Москаленко, А.В. Дубодєлова, М.Й. Павликевич, Є.М. Ящишин]. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. – 17с.

391. Управління зовнішньоекономічною діяльністю організації: метод. вказівки до викон. індивід. завдання з курсу «Менедж. зовнішньоекон. діяльності» для спец. «Менедж. зовнішньоекон. діяльності» та «Міжнар. економіка» / Держ. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: І.І. Кельман, Ю.В. Огерчук, В.П. Трач]. – Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. – 11 с.

392. Краще більше ніж менше / А. Загородній, І. Кость, Л. Гром’як // Високий замок. – 2000. – 26 верес. (№ 220). – С. 4.

393. Це абсолютно сучасний банк // Діловий вісн. – 2000. – № 4–5 (66–67). – С. 3.

394. ...І лише, по друге, фіскальна політика // Діловий діалог. – 2000. – № 23–24 (35–36). – С. 16.

395. Малий бізнес: краще більше, ніж менше і гірше / А. Загородній, І. Кость, А. Чопик // Молода Галичина. – 2000. – 19 верес. (№ 61). – С. 1–2.

396. Львів повинен знати своїх героїв в обличчя // Поступ. – 2000. – 26 лют. (№ 37). – С. 5.

397. У праці позмагаємось з японцями [ розмова про яп. студії у Львів. політехніці з деканом екон. ф-ту О. Кузьміним / розпитувала О. Камінська] // Аудиторія. – 2000. – 14–20 квіт. – С. 4,6.

2001 рік

398. Економічна енциклопедія: у 3 т. – К. : Академія; Т.: Акад. нар. госп-ва, 2001. – Т. 2 : Менеджмент японський. – С. 315–317.

399. Гроші та кредит: навч.-метод. посіб. / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник, О.Й. Вівчар, П.Г. Ільчук, І.Ю. Кондрат; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. – 90 с. – Бібліогр.: с. 89 (32 назви).

400. Ресурсний менеджмент – складова виробничого менеджменту / Н.Б. Ярошевич // Наук. зап. / Укр. акад. друкарства. – Л., 2001. – Вип. 4. – С. 102–105. – Бібліогр.: 11 назв.

401. Глобалізація банківської діяльності і проблеми створення ПФГ / І.В. Алєксєєв // Актуальні проблеми та перспективи фінансово-кредитної системи України : зб. наук. ст. – Х.: Основа, 2001. – С. 5–6.

402. Економічні методи менеджменту: особливості формування і застосування / О.Г. Мельник // Там само. – С. 85–86.

403. Розвиток підприємств як об'єкт управління / І.В. Алєксєєв // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2001. – Вип. 108. – С. 66–72. – Бібліогр.: 1 назва.

404. Економічно-екологічні аспекти формування апарату управління вітчизняних підприємств з переробки відпрацьованих мастил / Р. Дарміць // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т народознав., Ін-т українознав., Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2001. – Вип. 8. – С. 188–199. – Бібліогр.: 5 назв.

405. Податкові знижки в системі стимулювання економічного зростання / С.В. Князь // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період : щорічник наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2001. – Вип. 24: Податкова та фінансово-кредитна політика держави і механізми її реалізації в регіонах України. – C. 68–73.

406. Японський менеджмент: характерні особливості, інформаційне забезпечення та можливості застосування на українських підприємствах / О.Г. Мельник // Наук.-техн. інформація. – 2001. – № 3. – С. 14–22. – Бібліогр.: 9 назв.

407. Планування діяльності підприємства з урахуванням економічного ризику / Н. Подольчак // Формування ринкової економіки України. – Л.: Інтереко, 2001. – Спецвип. 8: Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. – С. 415–421.

408. Процес управління ризиком на автомобілебудівних підприємствах / С.І. Давидяк, Н.Ю. Подольчак // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів, поїздів та нафтопроводів. – 2001. – № 8. – C. 54–55. – Бібліогр.: 4 назви.

409. Процес підготовки і реалізації інвестиційних проектів на автотранспортних підприємствах / І.І. Кельман, С.В. Князь // Там само. – C. 64–66. – Бібліогр.: 6 назв.

410. Застосування методів менеджменту на автомобілебудівних підприємствах: досвід Японії / І.І. Коркуна, О.Г. Мельник // Там само. – C. 77–80. – Бібліогр.: 6 назв.

411. Управління інвестиційною діяльністю на підприємствах машинобудування / І.І. Коркуна, А.С. Завербний // Там само. – C. 110–112. – Бібліогр.: 2 назви.

412. Методи визначення рекламних витрат підприємства / Н.І. Горбаль // Маркетинг в Україні. – 2001. – № 3. – С. 8–13.

413. Розвиток інвестування в регіонах на засадах формування портфеля цінних паперів / О.Й. Вівчар // Регіон. економіка. – 2001. – № 1 (19). – С. 159–163. – Бібліогр.: 6 назв.

414. Підходи до державного регулювання економіки в умовах глобалізації світових економічних відносин / Р.В. Шуляр // Там само. – № 3 (21). – С. 207–213.

415. Процес управління організацією / О.Г. Мельник // Регіон. перспективи. – 2001. – № 5–6 (18–19). – С. 22–24.

416. Оцінка професійного росту працівників апарату управління автотранспортних підприємств / Р.З. Дарміць, Х.С. Передало // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2001. – №436: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3–7. – Бібліогр.: 4 назви.

417. Врахування фактора ризику при плануванні зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Н.Ю. Подольчак // Там само. – С. 43–48. – Бібліогр.: 7 назв.

418. Вертикальна інтеграція підприємств як фактор підвищення ефективності їх діяльності / Р.В. Шуляр // Там само. – С. 120–123. – Бібліогр.: 5 назв.

419. Особливості формування системи матеріального стимулювання управлінських працівників / І.С. Процик, Р.З. Дарміць // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2001. – №425: Проблеми економіки та управління. – С. 197–201. – Бібліогр.: 2 назви.

420. Японський менеджмент: процес та стратегія управління / О.Г. Мельник // Вісн. соц.-екон. дослідж. – 2001. – Вип. 8, ч. 1. – С. 87–92.

421. Дослідження економічних передумов операцій «короткого» продажу та маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні / М.В. Колісник // Міжнар. наук.-приклад. конф. «Менеджмент і міжнародне підприємництво»: зб. матеріалів. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. – С. 59.

422. Прогнозування грошових потоків автосервісних станцій / П.І. Малех, М.В. Колісник // Там само. – С. 60.

423. Особливості японської системи управління / О.Г. Мельник // Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія і практика управління з погляду тисячоліть» (24–26 трав. 2001 р.). – К.: Політехніка, 2001. – С. 140.

424. Методи управління організацією: сутність, формування та класифікація / О.Г. Мельник // Там само. – С. 140–141.

425. Порівняльний аналіз податкових систем Японії та України / О.Г. Мельник // Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців: матеріали всеукр. наук. конф., Хмельницький, 26.05.2001. – Хмельницький, 2001. – С. 52–58.

426. Методи мінімізації ризиків у системі менеджменту підприємства / Н.Ю. Подольчак // Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 трав. 2001 р. – К., 2001. – С. 213–215.

427. Ризики в інвестиційній діяльності і методи їх оцінки / С.В. Князь // Там само. – С. 215–217. Суть та особливості ризику при здійсненні вертикальної інтеграції виробництва / Р.В. Шуляр // Там само. – С. 217–219.

429. Формування організаційної структури з урахуванням економічного ризику / Н.Ю. Подольчак // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф., 23 листоп. 2001 р., Полтава. – Полтава, 2001. – Т. 1. – С. 82–84.

430. Особливості застосування функціонального підходу на японських автомобілебудівних підприємствах / О. Мельник // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych: zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały X Konf. międzynar. SAKON'01, Rzeszów, 22–25 wrześ. 2001 r. – Rzeszów, 2001. – C. 175–181.

431. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.050206, 8.050206, 7.050103, 8.050103 з дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: М.В. Колісник, С.І. Давидяк, В.П. Трач, О.О. Маслак, Н.І. Кара, А.В. Кузь, Х.С. Передало]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. – 73 с.

432. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.050206, 8.050206, 7.050103, 8.050103 з дисципліни «Розробка проекту залучення іноземних інвестицій в організацію» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: М.В. Колісник, О.О. Маслак, Н.І. Кара, А.В. Кузь, Х.С. Передало]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. – 34 с.

433. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту бакалаврських робіт, дипломних робіт (проектів) і магістерських робіт для спеціальностей напрямів «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент» (підготовка та обгрунтування управлінських рішень у випускних роботах) / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: А.Г. Загородній, Н.В. Гладунський, С.В. Князь]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. –26 с.

434. Методичні рекомендації щодо проходження практики студентами спеціальності «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (освітньо-кваліфікаційні рівні – спеціаліст, бакалавр) / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Н.В. Гладунський, Я.І. Підгородецький]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2001 – 20 с.

435. Методичні рекомендації щодо проходження практики студентами спеціальності «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (освітньо-кваліфікаційні рівні – спеціаліст, бакалавр) / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Н.В. Гладунський, Я.І. Підгородецький]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. – 21 с.

436. Методичні рекомендації щодо проходження практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки спеціальності «Економіка і підприємництво» (фахове «Міжнародна економіка») – економічна практика; «Менеджмент» (фахове спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») – виробничо-управлінська практика / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Н.В. Гладунський, Я.І. Підгородецький]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. –16 с.

437. Методика викладанння корпоративного управління / А.Г. Загородній, Л.І. Чорнобай, А.О. Босак // Бюл. з корпорат. упр. – 2001. – № 3 (23). – С. 11–13.

438. Скромний ювілей м’якої валюти / І.В. Алєксєєв // Високий замок. – 2001. – 11 верес.

439. Реформування податкової системи Японії / О.Г. Мельник // Діловий діалог. – 2001. – № 15. – С. 12. ; № 16. – С. 13.

440. Податковий кодекс: далі відступати нікуди // Там само. – № 22. – С. 13.

441. Україні потрібні добрі економісти // Аудиторія. – 2001. – 31 серп. – 6 верес. – С. 7.

442. Менеджером стати – не кулаком гримнути: [бесіда з дир. Ін-ту економіки і менедж. О. Кузьміним / записала О. Камінська] // Там само. – 2001. – 7–13 груд. – С. 4.

443. Віталію Яковичу Гуменюку – 60 років / Є.В. Крикавський, Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, Г.С. Домарадзька // Менедж-інфо. – 2001. – № 3. – С. 1–2.

2002 рік

444. Економічна енциклопедія: у 3 т. – К.: Академія; Т.: Акад. нар. госп-ва, 2002. – Т. 3: Управлінський апарат / Р. Дарміць. – С. 771–772.

445. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Мельник. – Л.: Інтелект-Захід, 2002. – 226 с.

446. Аудит у зарубіжних країнах: конспект лекцій для студ. баз. напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» дистанц. форми навчання / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Я.І. Підгородецький; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – 44 с. – Бібліогр.: с. 42 (10 назв).

447. Менеджмент: конспект лекцій / О.Г. Мельник; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – 132 с. – (Серія «Дистанційне навчання»; № 2). – Бібліогр.: с. 130–131 (34 назви).

448. Міжнародний менеджмент: конспект лекцій для системи дистанц. навчання / Н.І. Кара, О.С. Скибінський, А.О. Босак; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – 104 с. – Бібліогр.: с. 102–103 (23 назви).

449. Міжнародні економічні організації: конспект лекцій для студ. баз. напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» дистанц. форми навчання / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.С. Скибінський; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – 40 с. – Бібліогр.: с. 39 (16 назв).

450. Страхування: конспект лекцій для студ. баз. напряму 6.0502 «Менеджмент» дистанц. форми навчання / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46 (7 назв).

451. Інформація про роботу відділень і наукових секцій Західного наукового центру НАНУ і МОНУ у 2001 р. Відділення економіки і права / В.М. Коссак, В.О. Рибинок // Бюл. Зах. наук. центру / НАН України. – Л., 2002. – С. 56–58.

452. Удосконалення бюджетування на промислових підприємствах / О.Г. Мельник // Вісн. Акад. екон. наук України. – 2002. – № 2. – С. 46–51.

453. Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату та його використання / С.В. Князь, В.А. Фльорко // Там само. – С. 142–144.

454. Управління інвестиційною діяльністю: процес та формування управлінських рішень / О.Г. Мельник // Вісн. соц.-екон. дослідж. – 2002. – Вип. 13.

455. Інфраструктура та їїспецифіка у сфері малого бізнесу / І.М. Комарницький // Наук. вісн. Ужгород.ун-ту: зб. наук. пр. Серія «Економіка». – 2002. – Вип. 11.

456. Ринок електроенергії України з урахуванням процесів європейської лібералізації енергетики / А.Г. Боярчук // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2002. – № 4 (12).

457. Методичні положення щодо аналізу прибутковості та ризиків злиття підприємств / Р.В. Шуляр // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2002. – Вип. 2 (33): Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні, ч. 1. – С. 18–22. – Бібліогр.: 7 назв.

458. Економічні методи менеджменту в системі активізації розвитку підприємництва в Японії / О.Г. Мельник // Там само. – С. 123–127. – Бібліогр.: 6 назв.

459. Механізми мотивування суб’єктів господарської діяльності до інноваційного розвитку підприємств / І.В. Алєксєєв // Там само. – Вип. 4 (35): Проблеми управління інноваційною діяльністю. – С. 101–111.

460. Інформаційна система формування та функціонування менеджменту підприємства в умовах економічного ризику / Н.Ю. Подольчак // Там само. – С. 242–248. – Бібліогр.: 4 назви.

461. Моделювання стилю керівництва на засадах компромісу інтересів / Н.В. Гладунський // Там само. – С. 306–315.

462. Проблеми дослідження розвитку підприємства / І.В. Алєксєєв // Регіон. економіка. – 2002. – № 1 (23). – С. 75–83.

463. Японський менеджмент: особливості функціонального підходу / О. Мельник // Там само. – С. 248–254. – Бібліогр.: 7 назв.

464. Нова парадигма оцінки інвестиційної привабливості регіонів: від конкретного до загального / І.М. Комарницький // Там само. – № 4. – С. 36–43.

465. Амортизаційна політика підприємств / С.В. Князь, Н.В. Тувакова // Там само. – № 12 (85). – С. 20–25.

466. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні / С.В. Князь // Фінанси України. – 2002. – № 3 (76). – С. 97–108.

467. Амортизаційна політика підприємств / С.В. Князь, Н.В. Тувакова // Там само. – № 12 (85). – С. 20–25.

468. Акціонування в системі корпоративного управління / П.Г. Ільчук // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2002. – № 446: Логістика. – С. 207–213. – Бібліогр.: 3 назви.

469. Забезпечення фінансової надійності страховика / Т.О. Смірнова // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2002. – № 448: Проблеми економіки та управління. – С. 132–136. – Бібліогр.: 2 назви.

470. Формування та становлення оптового ринку електричної енергії в Україні / А.Г. Боярчук // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2002. – № 457: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 155–162. – Бібліогр.: 6 назв.

471. Корпоративне управління: значення, підходи та особливості розвитку в Україні / О.В. Мукан // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2002. – № 466: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3–9. – Бібліогр.: 7 назв.

472. Спеціальні економічні зони у системі підтримки малих підприємств / І.М. Комарницький // Там само. – С. 145–154. – Бібліогр.: 19 назв.

473. Державне управління економікою в Японії / Ю.Г. Наумець // Там само. – С. 291–296. – Бібліогр.: 6 назв.

474. Оперативне планування у системі менеджменту / О. Мельник // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т., 2002. – Вип. 7 (3). – С. 8–11. – Бібліогр.: 7 назв.

475. Стратегічне планування у системі менеджменту торгівельного підприємства / О.Г. Мельник // Наук. вісн. / Чернів. торг.-екон. ін-т, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Чернівці, 2002. – Вип. 2: Економічні науки: зб. наук. пр., ч. 2. – С. 7–11. – Бібліогр.: 5 назв.

476. Кількісний аналіз економічного ризику за допомогою фінансових індикаторів та оцінка ризику банкрутства підприємства / Н.Ю. Подольчак // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту. – Луцьк, 2002. – № 2. – С. 214–218. – Бібліогр.: 11 назв.

477. Система знижок на податок з прибутку для підприємств-отримувачів інвестиційних ресурсів / С. Князь, В. Фльорко // Наук. вісн.: зб. наук. пр. / Акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2002. – № 4 (18). – С. 265–268. – Бібліогр.: 6 назв.

478. Система участі у прибутках підприємства / Г. Кіндерманн // Економічні проблеми ринкової трансформації України: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф., 3–4 груд. 2002 р. – Л.: ЛБІ НБУ, 2002. – С. 137–138.

479. Оцінювання фінансово-господарського стану підприємств на засадах аналізу бюджетних систем / О.Г. Мельник // Там само. – С. 138–140.

480. Стратегії виробничо-господарських структур в системі трансформаційних концепцій / І.В. Алєксєєв // Інноваційна модель та стратегія економічного розвитку: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. – К., 2002. – С. 70–72.

481. Послідовне бюджетування в системі менеджменту / О.Г. Мельник // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 7–9 листоп. 2002 р.). – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – С. 192–193.

482. Маркетингові стратегії зарубіжних підприємств в Україні / У.Р. Сухорська // Там само. – С. 194–195.

483. Інвестиційний клімат: сутність поняття, шляхи покращання / В.А. Фльорко // Там само. – С. 196. – Бібліогр.: 2 назви.

484. Статистичний аналіз впливу виробничого потенціалу регіону на параметри навколишнього середовища / В. Войцеховська // Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: тези доп. V Студент. наук.-техн. конф. ТДТУ ім. І. Пулюя (22–23 трав. 2002 р.), Тернопіль. – Т., 2002. – С. 143.

485. Основні напрями розвитку рекреаційного комплексу у Львівській області / Н. Чулой // Там само. – С. 144.

486. Еволюція менеджменту: закордонні та вітчизняні аспекти / О.Г. Мельник // Управління державою ІІІ тисячоліття: матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25–27 черв. 2002 р. – Л.: ЛвЦНТЕІ, 2002. – С. 18–22. – Бібліогр.: 7 назв.

487. Бюджетування в системі менеджменту автомобілебудівних підприємств / О. Мельник // Управління організацією: регіональні аспекти: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12–13 квіт. 2002 р. – К.: Політехніка, 2002. – С. 163. – Бібліогр.: 10 назв.

488. Регіональний розвиток та економічна безпека підприємства / В.І. Довбенко // Там само. – С. 164–165.

489. Методи управління організацією: сутність формування та класифікація / О.Г. Мельник // Там само. – С. 165–166.

490. Наукове обгрунтування системи заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості регіонів / І.М. Комарницький // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період.: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2005. – Вип. 6 (37). – С. 514–520.

491. Доля Аргентини нам не загрожує // Аргумент-газета. – 2002. – 3 січ. – С. 5.

492. З ким дружити українській гривні // Високий замок. – 2002. – 29 січ. – С. 4.

493. ПДВ сьогодні неефективний. Чим його замінити? // Діловий діалог. – черв. – С. 5–6.

494. Фах менеджера – сходинка до кар’єри // Шанс. – 2002. – лют. – С. 2.

495. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальностей 7.050206, 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: І.І. Коркуна, М.В. Колісник, О.О. Маслак, Н.О. Микитюк, Л.І. Чернобай, Н.Г. Георгіаді, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – 76 с.

496. Підготовка та обгрунтування управлінських рішень у випускних роботах: метод. рек. по викон. та захисту бакалавр. роботи 6.0501 «Економіка і підприємництво» (спец. «Міжнар. економіка») / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: А.Г. Загородній, Н.В. Гладунський, С.В. Князь, Г.С. Домарадзька]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – 32с.

2003 рік

497. Інвестиційна та інноваційна діяльність / С.В. Князь, Н.В. Тувакова, А.Я. Кузнєцова; за наук. ред. О.Є. Кузьміна; Нац. ун-т «Львів. політехніка», НБУ, Львів. банк. ін-т. – Л.: ЛБІ НБУ, 2003. – 231 с.

498. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи: монографія / М.Г. Чумаченько, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський та ін.; Акад. екон. наук України, Ін-т економіки пром-сті НАНУ. – Донецьк, 2003. – 292 с.

499. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Мельник; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Л., 2003. – 350 с.

500. Основи менеджменту: підручник / О.Г. Мельник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с. – (Серія «Альма-матер»).

501. Міжнародні фінанси: конспект лекцій для студ. баз. напряму 6.0501 «Економіка та підприємництво» дистанц. форми навчання / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – 64 с. – Бібліогр.: 18 назв.

502. Практикум з менеджменту для студентів всіх форм навчання напряму «Менеджмент» з дисципліни «Основи менеджменту» та напряму «Економіка і підприємництво» з дисципліни «Менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Р.З. Дарміць, Х.С. Передало, І.С. Процик, О.О. Жовтанецька]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109–111 (55 назв).

503. Інформація про роботу відділень і наукових секцій Західного наукового центру НАН України і МОН України. Відділення економіки і права. Наукова секція економіки // Бюл. Зах. наук. центру / НАН України. – Л.: Ліга-Прес, 2003. – С. 53–55.

504. Бюджетна система: сутність і застосування при аналізі фінансово-господарського стану підприємства / О.Г. Мельник // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період.: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2003. – Вип. 1 (39). – С. 7–16.

505. Особливості системи участі у прибутках підприємства / Г. Кіндерманн // Там само. – С. 474–480.

506. Проблеми впровадження сучасного менеджменту на промислових підприємствах / О.Г. Мельник // Теорет. та приклад. питання економіки: зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 2. – С. 98–106.

507. Формування інвестиційної політики: досвід Японії / О.Г. Мельник // Проблеми формування і розвитку ринкової економіки в Україні: наук. пр. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2003. – Вип. 8. – С. 29–31.

508. Проблеми створення і використання сприятливого інвестиційного клімату / С.В. Князь // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Серія : економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2003.

509. Формування та функціонування управлінських систем на засадах урахування фактора ризику / Н.Ю. Подольчак // Актуал. пробл. економіки. – 2003. – № 10. – С. 128–141.

510. Бюджетне планування в автомобілебудуванні: значення, проблеми впровадження та використання / І.І. Кельман, О.Г. Мельник // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. – 2003. – №10. – С. 82–87.

511. Чинники під впливом яких формується інвестиційна привабливість автотранспортного підприємства / С.В. Князь, В.А. Фльорко // Там само. – С. 121–124.

512. Збутова діяльність кавових компаній Німеччини: проблеми управління та регіональні особливості / Ю.В. Огерчук // Регіон. економіка. – 2003. – № 4. – С. 155–162.

513. Складові інвестиційного клімату і чинники, які його формують / С.В. Князь, В.А. Фльорко // Схід. – 2003. – № 4. – С. 33–39.

514. Фінансова інфраструктура для підтримки малих підприємств / І.М. Комарницький // Фінанси України. – 2003. – № 2 (87).

515. Емісійна політика корпорацій: сутність та особливості / П.Г. Ільчук // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2003. – № 469: Логістика. – С. 432–441. – Бібліогр.: 8 назв.

516. Маркетинг корпорацій / О.В. Мукан // Там само. – №472: Логістика. – С. 93–97. – Бібліогр.: 9 назв.

517. Облігації як фінансовий інструмент емісійної політики корпорацій / П.Г. Ільчук // Там само. – №484: Проблеми економіки та управління. – С. 12–18. – Бібліогр.: 4 назви.

518. Суб'єкти корпоративного управління / О.В. Мукан // Там само. – С. 210–217. – Бібліогр.: 10 назв.

519. Проблеми економічного оцінювання інвестиційних проектів / Н.Р. Стасюк // Там само. – №494: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 266–272. – Бібліогр.: 5 назв.

520. Способи і джерела акумуляції ресурсів для реалізації інвестицій / С.В. Князь, Н.В. Тувакова // Вісн. Акад. екон. наук України. – 2003. – № 1. – С. 99–105.

521. Управління соціально-економічним розвитком регіону: теоретичні та прикладні аспекти / О.Г. Мельник // Вісн. Укр. держ. ун-ту вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2003. – №1: Економіка: проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком. – С. 82–88.

522. Бюджетування на підприємствах: сутність та етапи здійснення / О.Г. Мельник // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 68–73.

523. Бюджетне планування в регіоні / О.Г. Мельник // Наук. вісн. / Чернів. торг.-екон. ін-т, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Чернівці, 2003. – Вип. 1: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 15–26 квіт. 2003 р. – С. 134–139.

524. Формування інвестиційного клімату підприємства і його оцінка / В.А. Фльорко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Державне управління і регуляторна реформа в Україні: теоретичні засади і практичні результати». – Івано-Франківськ, 2003. – С. 100–101.

525. Необхідність управління науково-технічною підготовкою виробництва на підприємстві / Л.П. Сай // Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика: матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 23 січ. 2003 р. – Л., 2003. – Ч. 2. – С. 159–162.

526. Чинники, які формують інвестиційний клімат /С.В. Князь, В.А. Фльорко// Там само. – С. 162–166.

527. Аналіз динаміки фондового ринку України / А.А. Теребух // IV Symp. Instytutu ekonomii i zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej «Ekonomia. Technika. Zarządzanie». – Kielce, 2003. – Cz. 2. – S. 1

528. Бюджет та бюджетний аналіз на автомобілебудівних підприємствах/ І.І. Кельман, О.Г. Мельник // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych: zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały X Konf. międzynar. SAKON'03, Rzeszów, 22–25 wrześ. 2003 r. – Rzeszów, 2003. – C. 153–162.

529. Менеджмент: прикладний аспект: метод. вказівки і завдання для проведення практ. занять з курсу «Менеджмент» (для студ. напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво») та з курсу «Основи менедж.» (для студ. напряму 6.0502 «Менеджмент») всіх форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Н.Г. Георгіаді, А.О. Босак]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – 132 с. – Бібліогр.: с. 130–131 (45 назв).

530. Планування зовнішньоекономічної діяльності організацій: метод. вказівки до практ. занять для студ. баз. напряму підготов. «Економіка і підприємництво» (спец. «Міжнар. економіка») усіх форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: О.Ю. Григор'єв, Л.І. Чернобай, О.Г. Мельник]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – 48 с. – Бібліогр.: с. 47 (20 назв).

531. Практичні аспекти менеджменту: метод. вказівки і завдання до проведення практ. занять з курсу «Менеджмент» для дистанц. навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Н.Г. Георгіаді, А.О. Босак]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – 120 с. – Бібліогр.: 45 назв.

532. Прикладний менеджмент: метод. вказівки для викон. лаборатор. робіт з дисципліни «Основи менедж.» (для студ. напряму «Менеджмент») та дисципліни «Менеджмент» (для студ. напряму «Економіка і підприємництво») для усіх форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Н.Г. Георгіаді, А.О. Босак]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – 80 с. – Бібліогр.: с. 71–73 (50 назв).

533. Współpraca szansą rozwoju: [rozmowa z prof. dr. O. Kuźminem – dyrektorem Instytutu ekonomiki i zarządzania Uniwersytetu «Politechnika Lwowska» / L. Mykuła, J.I. Pondel] // Prestiż. – 2003. – № 2(3). – S. 49.

2004 рік

534. Корпоративне управління / Л.І. Чернобай, А.О. Босак, О.С. Скибінський, М.В. Колісник, З.П. Гаталяк, О.В. Мукан. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2004. – 172 с.

535. Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности: монография / В.Г. Вороновский, И.В. Недин, Е.Д. Домашев и др.; под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2004. – 386 с.

536. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): навч. посіб. для студ. «Міжнар. економіка» / Н.І. Горбаль. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2004. – 187 с. – Бібліогр.: с. 183–186 (76 назв).

537. Інформація про роботу відділень і наукових секцій Західного наукового центру НАН України і МОН України у 2003 році. Наукова секція економіки // Бюл. Зах. наук. центру / НАН України. – Л.: Ліга-Прес, 2004. – С. 115–116.

538. Управление рисками при формировании благоприятного инвестиционного климата / С.В. Князь, В.А. Фльорко // Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности. – Киев: Знания Украины, 2004. – С. 264–272.

539. Бюджетирование в системе управления инвестиционными проектами / О.Г. Мельнык // Там же. – С. 275–281.

540. Бюджетне контролювання в системі управління організацією / О.Г. Мельник // Екон. вісн.: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2004. – Вип. 1. – С. 263–267.

541. Регулювання в організаційних системах / В.В. Лакіза // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2004. – Т. 2. – С. 31–37. – Бібліогр.: 4 назви.

542. Соціально-економічна ефективність управління інноваційними процесами: загальнодержавний та регіональний аспект / С.В. Князь, О.Г. Мельник // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період.: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2004. – Вип. 3 (47), ч. 1. – С. 240–255.

543. Соціальні завдання інноваційного розвитку підприємства і проблеми їх оцінювання / О.В. Шумлянська // Теорет. та приклад. питання економіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т, Ін-т конкурент. сусп-ва. – К.: Видавн.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2004. – Вип. 4. – С. 66–71.

544. Бюджетування на підприємствах в умовах активізації розвитку промислового виробництва / Н.О. Шпак, О.Г. Мельник // Тр. Одес. политехн. ун-та: науч. и произв.-практ. сб. по техн. и естеств. наукам. – Одесса, 2004. – Т. 2. – С. 169–172.

545. Інтегрований нормативний метод бюджетного планування діяльності підприємства / О.Г. Мельник // Актуал. пробл. економіки. – 2004. – № 7. – С. 111–122.

546. Бюджетне планування в організації / О.Г. Мельник // Вісн. Акад. екон. наук України. – 2004. – № 1. – С. 53–60.

547. Економічні проблеми злиття підприємств / Р.В. Шуляр // Економіка України. – 2004. – № 12. – С. 26–33. – Бібліогр.: 5 назв.

548. Структура та консолідація бюджетів автомобілебудівного підприємства / О.Г. Мельник // Пректув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. – 2004. – № 11. – С. 117–122. – Бібліогр.: 5 назв.

549. Корпоративне управління та шляхи його розвитку у транспортній сфері / Є.В. Коваль, Р.В. Фещур, О.Б. Скварко // Там само. – С. 123–127. – Бібліогр.: 4 назви.

550. Регіональні бюджети: способи формування та використання в управлінні / О.Г. Мельник // Регіон. економіка. – 2004. – № 2. – С. 189–202. – Бібліогр.: 5 назв.

551. Удосконалення інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в організації на засадах бюджетів / Н.О. Шпак, О.Г. Мельник // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2004. – №517: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3–10. – Бібліогр.: 18 назв.

552. Динаміка взаємодії керівника з підлеглими та фактори, які впливають на неї / Н.Т. Мала // Там само. – С. 11–16. – Бібліогр.: 3 назви.

553. Формування бюджету маркетингових комунікацій на підприємстві / О.Г. Мельник // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 7–9 жовт. 2004 р.). – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2004. – С. 173–174. – Бібліогр.: 5 назв.

554. Управлінські рішення в збутовій діяльності / Н.О. Шпак // Там само. – С. 175–177. – Бібліогр.: 10 назв.

555. Бюджетування маркетингової діяльності підприємства / О.Г. Мельник // Маркетингові дослідження в Україні: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–28 трав. 2004 р., Ялта. – Ялта, 2004. –С. 156–158.

556. Проблеми іноземного інвестування банківської системи України / Ю.В. Гордійчук // 61-ша Студ. наук.-техн. конф: зб. тез доп., Львів, листоп. – груд. 2004 р. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2004. – С. 41–45. – Бібліогр.: 9 назв.

557. Мікроекономічні чинники конкурентоспроможності японських компаній / О.В. Засанська // Там само. – С. 46–48. – Бібліогр.: 4 назви.

558. Інформаційне забезпечення формування основних бюджетів на підприємстві / О.Г. Мельник // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 черв. 2004 р., Луцьк). – Луцьк, 2004. – С. 84–86.

559. Планування зовнішньоекономічної діяльності організацій: метод. вказівки до викон. контрол. робіт для студ. баз. напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» (спец. 7.050103 «Міжнар. економіка») заоч. форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: О.Є. Григор'єв, Л.І. Чернобай, Х.С. Передало, О.Г. Мельник]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2004. – 24 с. – Бібліогр.: с. 8 (20 назв).

560. Методичні рекомендації щодо проведення 2-го (заключного) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: В.А. Павлиш, Р.В. Фещур, Л.А. Панкова, М.В. Колісник, Л.І. Чернобай, О.С. Скибінський, А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, Ю.В. Огерчук, Х.С. Передало, О.Г. Мельник, Т.В. Мирончук]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2004. – 104 с.

2005 рік

561. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту: монографія / А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. – 336 с.

562. Менеджмент у фармації: підручник / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька, О.Г. Мельник; за ред. О.Є. Кузьміна, Б.П. Громовика. – Вінниця: Нова кн., 2005. – 448 с. – Бібліогр.: с. 434–441 (173 назви).

563. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / Н.Г. Горбаль. – Л.: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с. – Бібліогр.: с. 291–298 (131 назва).

564. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств / С.В. Князь, О.Й. Вівчар, Л.І. Мельник; за наук. ред. О.Є. Кузьміна. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. – 250 с. – Бібліогр.: с. 224–250 (321 назва).

565. Информационное обеспечение бюджетирования на предприятиях топливно-энергетического комплекса / О.Г. Мельник // Интеграция в энергетике и экономическая безопасность государства. – Киев: Знания Украины, 2005. – С. 510–522.

566. План розвитку партнерства підприємства автотранспорту та швейної промисловості / Р.В. Фещур, Т.В. Паливода // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. – 2005. – № 12. – С. 91–92. – Бібліогр.: 5 назв.

567. Банківське кредитування як форма фінансування капітальних вкладень автотранспортного підприємства / М.Б. Ковальчук, Я.І. Підгородецький // Там само.– С. 98–101. – Бібліогр.: 6 назв.

568. Проблеми застосування бюджетування на вітчизняних підприємствах / Н.О. Шпак, О.Г. Мельник // Екон. вісн.: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2005. – Вип. 2. – С. 167–174. – Бібліогр.: 15 назв.

569. Методи оцінки ефективності трудової діяльності керівника / Н.Т. Мала // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період.: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2005. – Вип. 1 (51). – С. 305–314. – Бібліогр.: 5 назв.

570. Проблеми управління холдинговими структурами / М.Б. Найчук-Хрущ // Наук. вісн.: зб. наук. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л., 2005. – Вип. 15.3. – С. 228–230.

571. Методика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств / Т.В. Мирончук // Актуал. пробл. економіки. – 2005. – № 11. – С. 56–65.

572. Методичні положення щодо контролювання та регулювання витрат підприємства / О.Г. Мельник // Економіка і прогнозування. – 2005. – №1. – С. 134–144. – Бібліогр.: 14 назв.

573. Бюджетування в управлінні вітчизняними промисловими підприємствами / О.Г. Мельник // Податк. планув. – 2005. – № 9 (59). – С. 49–63.

574. Формування основних бюджетів на підприємствах з урахуванням регіонального фактора / Н. Шпак, О. Мельник // Регіон. економіка. – 2005. – №1 (35). – С. 177–187. – Бібліогр.: 11 назв.

575. Дослідження моделі взаємодії керівника з підлеглим: методичні підходи / Н. Мала // Там само. – № 2 (36). – С. 225–231. – Бібліогр.: 4 назви.

576. Подальший розвиток фінансово-економічної термінології // Там само. – № 3 (37). – С. 246–248.

577. Побудова бюджетів в організації / О.Г. Мельник // Фінанси України. – 2005. – № 7 (116). – С. 136–146.

578.Планування фінансово-економічних показників діяльності підприємства / І.Б. Олексів, Р.В. Фещур // Там само. – № 11 (120). – С. 93–103.

579. Побудова систем менеджменту в умовах трансформації підприємств / Л.В. Марчук, О.М. Рудницька // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2005. – №526: Логістика. – С. 89–93. – Бібліогр.: 7 назв.

580. Сутність та значення керівництва в організації / Н.Т. Мала // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2005. – №527: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3–9. – Бібліогр.: 17 назв.

581. Сутність та розвиток венчурного підприємництва / І.В. Литвин // Там само. – С. 93–98. – Бібліогр.: 9 назв.

582. Сутність корпоративного управління / Я.В. Кудря // Там само. –№547: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3–8. – Бібліогр.: 17 назв.

583. Проблеми бюджетування у дисципліні «Основи менеджменту» / О.Г. Мельник // Вісн. Львів. комерц. акад. Серія економічна. – Л., 2005. – С. 365–370.

584. Методи оцінювання потенціалу розвитку підприємства / М.Р. Тимощук, Р.В. Фещур // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2005. – Вип. 207, т. 2. – С. 374–383.

585. Управління інноваційним процесом на засадах покращання технології управлінських рішень / Л.І. Мельник, С.В. Князь, В.А. Новицький // Там само. – Вип. 208, т. 1. – С. 23–32.

586. Управління інноваційним процесом на підприємствах: проблеми і шляхи їх розв’язання / С.В. Князь, Л.І. Мельник // Екон. вісн.: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2005. – Вип. 2. – С. 371–382. – Бібліогр.: 14 назв.

587. Банківські ризики: методи управління та шляхи мінімізації / М.Б. Ковальчук // Наук. вісн. Львів. юрид. ін-ту. Серія економічна. – Л., 2005. – Вип. 1. – С. 19–25. – Бібліогр.: 10 назв.

588. Мотиви поведінки керівника / Н.Т. Мала // Там само. – Вип. 2. – С. 200–211. – Бібліогр.: 11 назв.

589. Фактори, які впливають на ефективність управління інноваціями / О.В. Князь, Л.І. Мельник // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з фін.-екон. пробл. розв. підприємництва в Україні, Житомир, 6–7 жовт. 2005 р. – Житомир, 2005. – С. 93–95. – Бібліогр.: 8 назв.

590. Інноваційний розвиток підприємств та принципи його забезпечення в умовах активізування інтеграційних процесів / С.В. Князь, В.А. Новицький // Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір: матеріали першої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчен., Маріуполь, 9 груд. 2005 р. – Маріуполь, 2005. – С. 99–101.

591. Проблеми розвитку консалтингу щодо нововведень у сфері комерціалізації інтелектуальної власності / О.В. Князь, В.А. Новицький // Комерціалізація інтелектуальної власності: стан, проблеми, перспективи: інформ.-метод. матеріали конф. – Л.: ЛвЦНТЕІ, 2005. – С. 87–90.

592. Аналіз систем підготовки, прийняття та виконання управлінських рішень на вітчизняних автобудівних підприємствах / Т. Федак, Н. Шпак // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały XVI Międzynar. konf., Rzeszów, 14–17 wrześ. 2005 r. – Rzeszów, 2005. – S. 199–206.

593. Бюджетне планування в управлінні автобудівними корпораціями: сутність та особливості застосування / О. Мельник, А. Дідик // Ibid. – S. 207–220. – Бібліогр.: 11 назв.

594. Основи менеджменту: метод. вказівки до викон. контрол. робіт для студ. баз. напряму підготов. 6.0502 «Менеджмент» заоч. форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. – 24 с. – Бібліогр.: с. 14 (18 назв).

595. Прикладні засади планування зовнішньоекономічної діяльності організацій: метод. вказівки до викон. контрол. робіт з дисципліни «Планув. зовнішньоекон. діяльн. і орг.» для студ. баз. напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» (фахове спрямування «Міжнар. економіка») усіх форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: О.Ю. Григор’єв, Л.І. Чернобай, Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. – 20 с.

596. Процес менеджменту: метод. вказівки для викон. контрол. роботи з дисципліни «Менеджмент» для студ. баз. напряму підготов. 6.0501 «Економіка і підприємництво» заоч. форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Л.С. Ноджак, Р.З. Дарміць, О.Г. Мельник]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. – 16 с. – Бібліогр.: с. 9 (18 назв).

597. Основи менеджменту: метод. рек. для викон. індивід. завдань для студ. баз. напряму 6.0502 «Менеджмент» стац. форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Р.З. Дарміць, О.Г. Мельник]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 11 (23 назви).

598. Олег Кузьмін: «Економісти мусять одними з перших перейти на болонські ідеї»: [бесіда з дир. Ін-ту економіки і менедж. О. Кузьміним / розмовляла О. Шиян] // Аудиторія. – 2005. – 22–28 квіт. – С. 4.

2006 рік

599. Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики / М.І. Долішній, І.П. Булеев, В.Г. Шинкаренко та ін.; Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку НАН України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: ІНЖЕК, 2006. – 248 с.

600. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: навч. посіб. для студ. екон. спец. / О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 352 с.

601. Менеджмент: теоретичні засади та прикладні аспекти: конспект лекцій для студ. баз. напрямів підготов. «Менеджмент» та «Економіка і підприємництво» / Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 152 с. – Бібліогр.: с. 149–150 (34 назви).

602. Міжнародний фінансовий менеджмент: конспект лекцій з курсу «Міжнар. фін. менедж.» для студ. напряму 6.0502 «Менеджмент» для магістрів спец. 8.050206 «Менедж. зовнішньоекон. діяльн.» усіх форм навчання / М.В. Колісник, І.Б. Олексів, В.В. Івасюк, І.М. Комарницький; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 148 с. – Бібліогр.: с. 146–147 (22 назви).

603. Контролювання та регулювання економічного розвитку підприємства: проблеми, методологічні та прикладні аспекти / С.В. Князь, Н.О. Шпак, В.А. Новицький; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 148 с.

604. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства / Н.Г. Георгіаді; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 368 с.

605. Формирование расходов на предприятиях муниципальной энергетики / О.Г. Мельник, А.М. Дидык // Малая энергетика в системе обеспечения экономической безопасности государства / под. общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2006. – С. 171–182.

606. Індикатори формування та використання персоналу підприємства / О. Мельник, Т. Меренюк // Наук. зап.: зб. наук. пр. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Т.: Екон. думка, 2006. – Вип. 16. – С. 62–68. – Бібліогр.: 11 назв.

607. Оцінювання ефективності формування холдингових структур / М.Б. Найчук-Хрущ // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2006. – Вип. 221, т. 1. – С. 39–50. – Бібліогр.: 11 назв.

608. Оцінювання ефективності системи корпоративного управління / О.В. Мукан // Теорет. та приклад. питання економіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т, Ін-т конкурент. сусп-ва. – К.: Видавн.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2007. – Вип. 9. – С. 89–95.

609. Матеріальне стимулювання науковців вищих навчальних закладів / І.Ю. Ходикіна, Н.Ю. Подольчак // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 73. – С. 144–147.

610. Розвиток фінансового механізму інвестування освітньої сфери / І.Ю. Ходикіна, Н.Ю. Подольчак // Там же. – № 74. – С. 105–110.

611. Формування системи мотивування наукової діяльності працівників освітньо-наукової сфери: методичні та прикладні аспекти / І.Ю. Ходикіна, Н.Ю. Подольчак // Там же. – № 76. – С. 198–204.

612. Мотивування наукової діяльності працівників освітньо-наукової сфери як суб’єктів інноваційного процесу / І.Ю. Ходикіна, Н.Ю. Подольчак // Менеджер. – 2006. – № 1 (35). – С. 82–92. – Бібліогр.: 11 назв.

613. Автоматизація бюджетування на підприємстві / О. Мельник // Податк. планув. – 2006. – № 5 (67). – С. 35–41.

614. Особливості формування напрямів системного знищення собівартості продукції автомобілебудівних підприємств / І.І. Кельман, У.І. Когут // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. – 2006. – № 13. – С. 88–92. – Бібліогр.: 8 назв.

615. Холдингові компанії у житлово-будівельному секторі / Я.В. Кудря // Регіон. економіка. – 2006. – № 2 (40). – С. 71–80.

616. Проблеми формування і тенденції розвитку корпоративного управління // Там само. – № 3 (41). – С. 225–226.

617. Регіональні особливості функціонування корпорацій / О. Мельник, О. Мукан // Там само. – № 4 (42). – С. 18–28. – Бібліогр.: 7 назв.

618. Проблеми досліджень інноваційних процесів в регіонах // Там само. – С. 299–301.

619. Фактори інноваційного розвитку підприємств / Т. Кужда // Схід. – 2006. – № 6. – С. 16–19.

620. Оцінювання якості інформаційного забезпечення управлінської діяльності / М.Ф. Гончар // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2006. – №552: Логістика. – С. 365–370. – Бібліогр.: 11 назв.

621. Управлінський консалтинг: сутність, проблеми та перспективи розвитку в Україні / М.Г. Книш // Там само. – №575: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 193–197. – Бібліогр.: 9 назв.

622. Процесійний підхід до управління витратами у корпораціях / О.Г. Мельник, А.М. Дідик, О.В. Мукан // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т»: зб. наук. пр. – К., 2006. – № 3. – С. 314–321. – Бібліогр.: 16 назв.

623. Західні тенденції в Україні – або чи справді потрібна підприємцеві України корпоративна культура? / О. Бала // Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці: матеріали всеукр. наук. конф. студ., аспірантів та молодих вчен., 23 трав. 2006 р., Хмельницький: тези, ст. та повідомл. – Хмельницький, 2006. – Ч. 1: Секція економічна. – С. 12–13. – Бібліогр.: 4 назви.

624. Параметри оцінювання ефективності організаційної структури управління корпорацією / О.В. Мукан // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9–11 листоп. 2006 р.). – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – С. 176–178.

625. Моделі корпоративного управління в Україні та роль корпоративної культури / О. Бала // Перший крок у науку: матеріали всеукр. студент. наук.-практ. конф. – Луганск, 2006. – Т. 3: Економічні, технічні та природничо-географічні науки. – С. 4–7. – Бібліогр.: 9 назв.

626. Планування витрат на інноваційну діяльність у корпораціях / А.М. Дідик // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики: міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 11–13 трав. 2006 р. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – С. 327.

627. Планування діяльності корпорацій в умовах ринку / О.В. Мукан // Там само. – С. 328–329.

628. Управленческая деятельность руководителя: оценивание и моделирование / В.И. Герасимчук, Н.Т. Мала // IV Intern. sci. conf. «Management and engineering’ 2006», June 19–23, 2006, – Sozopol, 2006. – P. XIX–XXIII. – Библиогр.: 9 назв.

629. Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю організації: метод. вказівки до викон. контрол. роботи з курсу «Менедж. зовнішньоекон. діяльн.» для студ. заоч. форми навчання спец. 8.050206 (7.050206) «Менедж. зовнішньоекон. діяльн.» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: О.С. Скибінський, Ю.В. Огерчук, А.Б. Гайдук, І.М. Комарницький]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 16 с. – Бібліогр.: с.13 (18 назв).

630. Розроблення системи менеджменту в організації: метод. вказівки до викон. курс. проекту з дисципліни «Основи менедж.» для студ. напрямів підготов. «Менеджмент» та «Економіка і підприємництво» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник, Ю.В. Огерчук]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 24 с.

631. Формування органів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств: метод. вказівки до викон. курс. проекту з курсу «Менедж. зовнішньоекон. діяльн.» для студ. спец. 8.050206 «Менедж. зовнішньоекон. діяльн.» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Ю.В. Огерчук, Л.С. Ноджак, А.Б. Гайдук, У.І. Моторнюк, О.Г. Мельник, Х.С. Передало, О.Ю. Григор’єв]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 24 с.

632. Міжнародний ринок капіталів: метод. вказівки до проведення практ. занять для студ. напряму 6.0502 «Менеджмент» всіх форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: І М. Комарницький, М.В. Колісник, А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, В.В. Івасюк, Н.О. Шпак, У.І. Моторнюк]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. – 60 с. – Бібліогр.: с. 42 (25 назв).

633. «Ми тоді дуже вгадали...» : [бесіда із зав. каф. менедж. і міжнар. підприємництва Ін-ту економіки і менедж. О. Кузьміним / розмовляла К. Гречин]// Аудиторія. – 2006. – 2–8 листоп. – С. 6.

2007 рік

634. Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: монографія / О.Г. Мельник, І.В. Алєксєєв, А.В. Шегда та ін. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 344 с.

635. Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник, Ю.Б. Іванов та ін.; за заг. ред. О.Є. Кузьміна, А.В. Алєксєєва – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – 152 с.

636. Планування соціально-економічного розвитку підприємств: монографія / М.Р. Тимощук, Р.В. Фещур, Р.В. Шуляр, Н.Ю. Подольчак, І.Б. Олексів. – К.: Ун-т банк. справи НБУ, 2007. – 449 с.

637. Основи менеджменту: підручник / О.Г. Мельник. – 2-ге вид., виправл., доповн. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 451–463.

638. Основи соціального менеджменту: теоретичні положення та прикладні механізми: навч. посіб. для студ. та викладачів екон. спец. вищ. і серед.-спец. навч. закл., системи підвищ. кваліфікації працівників держ. установ та органів місц. самоврядування / авт.-уклад.: М. Папієв, Т. Кирян, Б. Андрушків, В. Коломийчук, В. Толуб’як, Б. Бакушевич, Н. Кирич, В. Піча, О. Погайдак, П. Харів, В. Цилина; Наук.-дослід. ін-т праці та зайнятості, Терноп. ін-т соц. та інформ. технологій. – Т.: Терно-граф, 2007. – 1024 с. – Бібліогр.: с. 945–987.

639. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Мельник; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Л., 2007. – 384 с. – Бібліогр.: с. 365–372.

640. Франчайзинг у підприємницькій діяльності: навч. посіб. / У.Р. Сухорська, Т.В. Мирончук. – Л., 2007. – 144 с. – Бібліогр.: с. 134–142 (178 назв).

641. Міжнародні страхові послуги: конспект лекцій з курсу «Міжнар. страх. послуги» для студ. напрямів 6.0501 «Економіка і підприємництво» та 6.0502 «Менеджмент» усіх форм навчання / А.С. Завербний, Н.Л. Іващук, О.Ю. Григор’єв, Н.В. Завербна; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – 244 с. – Бібліогр.: с. 232–235 (86 назв).

642. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні та прикладні засади / О.Г. Мельник ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – К.: Кондор, 2007. – 234 с. – Бібліогр.: с. 208–222.

643. Технологія розроблення основних бюджетів у корпораціях / О.Г. Мельник // Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики / Харк. нац. екон. ун-т, Наук.-дослід. центр індустріал. пробл. розв. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – С. 201–227. – Бібліогр.: 18 назв.

644. Формирование системы корпоративного управления антикризисной направленности / Е.Г. Мельник, Е.В. Мукан // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения / под ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – Киев: Знания Украины, 2007. – С. 97–103.

645. Особливості фінансування початкових етапів розвитку венчурного підприємства / І.В. Литвин // Вісн. соц.-екон. дослідж.: зб. наук. пр. / Одес. держ. екон. ун-т. – О., 2007. – Вип. 25. – С. 198–204. – Бібліогр.: 8 назв.

646. Фактори впливу на корпоративну культуру: сутність та класифікація / О.І. Бала, Р.Д. Бала // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2007. – Вип. 222, т. 5. – С. 1078–1083. – Бібліогр.: 6 назв.

647. Холдингування як інструмент фінансування інноваційної діяльності підприємств / М.Б. Найчук-Хрущ // Проблеми інтеграції науково-освітнього інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі: зб. наук. пр. / Терноп. держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Т.; Севастополь; Івано-Франківськ, 2007. – Вип. 5. – С. 170–177.

648. Фінансовий механізм функціонування акціонерних товариств / О.Г. Мельник, А.М. Дідик // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. / Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2007. – С. 1341–1352. – Бібліогр.: 10 назв.

649. Чинники, які визначають на побудову систем індикаторів на підприємствах / О.Г. Мельник // Теорет. та приклад. питання економіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т, Ін-т конкурент. сусп-ва. – К.: Видавн.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2007. – Вип. 12. – С. 105–113. – Бібліогр.: 15 назв.

650. Індикатори діяльності підприємства: європейський вектор / О.Г. Мельник // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Фін.-екон. системи: трансформація та євроінтегр.: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2007. – Вип. 1 (63). – С. 475–483. – Бібліогр.: 9 назв.

651. Дегресивні і прогресивні витрати в економічному оцінюванні виробничо-господарської діяльності підприємств та інжинірингу / У.І. Когут // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 1 (67). – С. 48–62. – Бібліогр.: 10 назв.

652. Регулирование влияния значений амортизационных отчислений на величину прибыльности машиностроительных предприятий / И.Б. Скворцов // Бизнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 79–83.

653. Організація діяльності вітчизняних корпорацій / Я.В. Кудря // Вісн. екон. науки України. – 2007. – № 2 (12). – С. 91–97.

654. Інвестиційна привабливість національної економіки України // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С. 88.

655. Регіональні проблеми управління інноваційними процесами // Там само. – № 2. – С. 84.

656. Визначення рівня ризику у процесі оцінювання економічної ефективності діяльності холдингових структур / М.Б. Найчук-Хрущ // Там само. – № 6. – С. 13–17. – Бібліогр.: 11 назв.

657. Кооперирование на мировом туристическом рынке / А. Гайдук // Журн. европ. экономики. – 2007. – Т. 6, № 2. – С. 151–165. – Библиогр.: 16 назв.

658. Економічне оцінювання організаційних структур управління корпораціями / Л.С.Ноджак, О.В. Мукан // Менеджер. – 2007. – № 1 (39). – С. 186–195. – Бібліогр.: 13 назв.

659. Індикатори в системі управління підприємством / О. Мельник // Податк. планув. – 2007. – № 3 (77). – С. 43–48.

660. Підприємницька діяльність на основі франшизи /Т.В. Мирончук//Там само. – № 5 (79). – С. 30–36.

661. Аналізування фінансового потенціалу машинобудівних підприємств на засадах системи індикаторів / І.І. Кельман, О.Г. Мельник // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. – 2007. – №14. – С. 81–85. – Бібліогр.: 8 назв.

662. Проблеми розвитку регіональної економіки шляхом підвищення ефективності діяльності малих і середніх підприємств // Регіон. економіка. – 2007. – № 4 (46). – С. 244–245.

663. Методологічні засади побудови систем індикаторів на підприємствах / О.Г. Мельник // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2007. – №576: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 150–154. – Бібліогр.: 8 назв.

664. Ринок консалтингових послуг: стан та особливості розвитку / М.Г. Книш // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2007. – №599: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 67–72. – Бібліогр.: 15 назв.

665. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – С. 119–124. – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 606). – Бібліогр.: 12 назв

666. Фактори створення вартості і передумови капіталізації вітчизняних підприємств машинобудування / І.Й. Яремко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2007. – №606: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 119–124. – Бібліогр.: 12 назв

667. Економічне оцінювання виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств / У.І. Когут // Вісн. Львів. держ. Ін-ту новіт. технологій та упр. ім. В. Чорновола. Серія «Економічні науки». – 2007. – № 1. – С. 76–89. – Бібліогр.: 18 назв.

668. Визначальні фактори формування систем індикаторів на машинобудівних підприємствах / О. Г. Мельник // Там само. – №2: Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 108–117. – Бібліогр.: 11 назв.

669. Особливості контролювання витрат на оплату праці / Б.Б. Комарницька // Там само. – С. 251–256. – Бібліогр.: 13 назв.

670. Індикатори оцінювання фінансового стану машинобудівних підприємств / І. Кельман, О. Мельник // Вісник: наук.-техн. зб. / Нац. транспорт. ун-т. – К., 2007. – Вип. 14. – С. 58–63. – Бібліогр.: 12 назв.

671. Оцінювання ефективності функціонування підприємства на засадах системи індикаторів / О. Мельник // Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці: матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. студ., аспірантів та молодих вчен., 24 трав. 2007 р., Хмельницький: тези, ст. та повідомл. – Хмельницький, 2007. – Ч. 1. – С. 195–198. – Бібліогр.: 7 назв.

672. Індикатори оцінювання ефективності функціонування корпорації / О.Г. Мельник // Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 трав. 2007 р. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – С. 144–147. – Бібліогр.: 3 назви.

673. Принципи формування систем індикаторів на підприємствах / О.Г. Мельник // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доп. наук.-практ. конф. (Львів, 20–22 квіт. 2007 р.). – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – С. 114–115.

674. Проблеми державного управління інвестиційно-інноваційним розвитком природних монополій / І.М. Талатура, Ю.О. Андріанов // Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 груд. 2007 р., Львів). – Л.: Укр. технології, 2007. – С. 137–143.

675. Проблеми управління регіональним розвитком в умовах глобалізації // Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – С. 17–18.

676. Особливості формування напрямів системного зниження собівартості продукції автомобілебудівних підприємств / І.І. Кельман, У.І. Когут // 63 Наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, аспірантів, студ. та структур. підрозділів ун-ту: тези доп. – К., 2007. – С. 396.

677. Information disclosing models on capital market (experience of Ukraine) / O. Mykhaylovska, I. Kelman // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych: zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały X Konf. międzynar. SAKON'07, Rzeszów, 26–29 wrześ. 2000 r. – Rzeszów, 2007. – C. 155–166.

678. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: метод. вказівки для викон. курс. проекту з дисципліни «Планув. та бюджетування зовнішньоекон. діяльн. орг.» для студ. баз. напряму підготов. 6.0501 «Економіка і підприємництво» (фах. спрямування «Міжнар. економіка») та дисципліни «Бюджетування зовнішньоекон. діяльн. п-в» для студ. баз. напряму підготов. 6.0502 «Менеджмент» (фах. спрямування «Менедж. зовнішньоекон. діяльн.») усіх форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: О.Г. Мельник, А.С. Завербний, Г.Л. Вербицька, Н.Т. Мала]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – 60 с. – Бібліогр.: с. 28–33 (95 назв).

679. Планування та бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організації: метод. вказівки до проведення практ. занять та викон. індивід. контрол. робіт для студ. баз. напряму підготов. 6.0501 «Економіка і підприємництво» (фах. спрямування «Міжнар. економіка») усіх форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: О.Г. Мельник, І.М. Комарницький, Г.Л. Вербицька, Н.Т. Мала]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – 84 с. – Бібліогр.: с. 70–75 (95 назв).

680. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: метод. вказівки до проведення практ. занять та викон. індивід. контрол. робіт для студ. баз. напряму підготов. 6.0502 «Менеджмент» (фах. спрямування «Менедж. зовнішньоекон. діяльн.») усіх форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: О.Г. Мельник, С.Б. Романишин, Л.П. Сай, Н.Т. Мала]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – 56 с. – Бібліогр.: с. 41–47 (94 назви).

681. Україні потрібна стратегія розвитку // Україна і час. – 2007. – 27 груд. – С. 7.

2008 рік

682. Проблеми оцінювання і формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств: монографія / С.В. Князь, Ю.О. Андріанов. – Л.: Укрпол, 2008. – 236 с.

683. Рекламна стратегія підприємства: монографія / С.Б. Романишин, Н.І. Горбаль; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – 168 с.

684. Система корпоративного управління: формування та оцінювання на засадах економічних індикаторів (на прикладі машинобудування): монографія / А.М. Дідик, О.Г. Мельник, О.В. Мукан; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Тріада плюс, 2008. – 369 с.

685. Бюджетування на підприємстві: навч. посіб. / О. Г. Мельник. – К.: Кондор, 2008. – 312 с.

686. Керівництво організацією: навч. посіб. / Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. –244 с.

687. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посіб. для студ. спец. 6.0501 «Економіка і підприємництво» / Г. Л. Вербицька, О. Г. Мельник; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – 212 с. – Бібліогр.: с. 195–211 (312 назв).

688. Форми та важелі мотивування праці на машинобудівних підприємствах / Б.Б. Комарницька // Вісн. соц.-екон. дослід.: зб. наук. пр. / Одес. держ. екон ун-т. – О., 2008. – Вип. 31. – С. 187–192. – Бібліогр.: 7 назв.

689. Фактори, які визначають вибір та застосування технологій стратегічного планування на машинобудівних підприємствах / Н.Я. Петришин // Теорет. та приклад. питання економіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т, Ін-т конкурент. сусп-ва – К.: Вид.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2008. – Вип. 17. – С. 52–57. – Бібліогр.: 9 назв.

690. Венчурні підприємства «spin–off» та «spin–out» в системі підприємницької діяльності університетів / І. Литвин // Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 86–98.

691. Формування інтегрального механізму ціноутворення на підприємствах автобусобудування / Н. Тимошик // Галиц. екон. вісн. – 2008. – № 2 (17). – С. 29–33. – Бібліогр.: 7 назв.

692. Фінансові індикатори діагностики діяльності машинобудівних підприємств / І.І. Кельман, О.Г. Мельник // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. – 2008. – № 15. – С. 89–94. – Бібліогр.: 10 назв.

693. Підходи до класифікації стратегічних карт машинобудівних підприємств / К.О. Дорошкевич // Там само. – С. 114–117.

694. Оцінювання конкурентоспроможності галузей промисловості України / М.М. Галелюк // Там само. – С. 118–122.

695. Стратегічне планування інноваційної венчурної діяльності на машинобудівних і транспортних підприємствах / В. М. Кисельов, І. В. Литвин // Там само. – С. 123–128. – Бібліогр.: 10 назв.

696. Метод детермінування видів корпоративної культури машинобудівних підприємств / О.І. Бала // Регіон. економіка. – 2008. – №1 (47). – С. 31–41. – Бібліогр.: 7 назв.

697. Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик / О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2008. – № 2 (147). – С. 59.

698. Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств / Н.Я. Петришин // Там само. – № 9 (154). – С. 103–110.

699. Переваги та недоліки застосування стратегічних карт на машинобудівних підприємствах / К.О. Дорошкевич // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2008. – №624: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3–7. – Бібліогр.: 11 назв.

700. Проблеми стимулювання інновацій машинобудівних підприємств України / Ю.Л. Логвиненко // Там само. – С. 151–159. – Бібліогр.: 16 назв.

701. Оцінка інвестиційних ризиків комплексним методом / В. Глібчук // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – Т.: Екон. думка, 2008. – Вип 1. – С. 56–68.

702. Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств: сутність, класифікація та перспективи використання / Н. Петришин // Там само. – Вип. 2. – С. 80–89. – Бібліогр.: 9 назв.

703. Еволюція поглядів на ризик в економічній науці / В. Глібчук// Там само. – Вип. 4. – С. 92–101.

704. Оцінювання стратегій машинобудівних підприємств у сфері використання стратегічних карт / К.О. Дорошкевич // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф., 6–8 листоп. 2008 р., Львів. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – С. 245–246. – Бібліогр.: 3 назви.

705. Інноваційні системи індикаторів діагностики діяльності підприємств / О. Мельник // Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ.. конф. [ 22–24 жовт. 2008 р., Тернопіль]. – Т.: Екон. думка, 2008. – С. 275–277.

706. Проблеми формування фінансової стратегії підприємства / Н. Петришин // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи: тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. асп. та молодих вчен., 23–24 жовт. 2008 р., Львів. – Л., 2008. – С. 41–42.

707. Правове регулювання протидії легалізаціїї доходів, отриманих злочинним шляхом на ринку фінансових послуг / М.К. Колісник // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: зб. матеріалів Першої всеукр. наук.-практ. конф., 3 груд. 2008 р. [Харків].– Х.: ХНЕУ, 2008. – С. 77–78.

708. Оцінювання і формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств: теоретичні і прикладні аспекти / Ю.О. Андріанов, О.В. Князь // Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність: матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф., Таллінн, 10–11 квіт. 2008 р. – К.: ВПІ «Політехніка», 2008. – С. 113–114.

709. Problems of determination of technologies' innovationess for machine-building enterprises / W. Zezukha // Forum on higher education of Congress of the Black Sea Universities Network: forum abstr., Apr. 2–5, 2008. – Kyiv, 2008. – Bibliogr.: 4 titles.

710. Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 7.050103 «Міжнародна економіка», 7.50104.05 «Фінанси» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Р.З. Дарміць]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – 24 с. – Бібліогр.: с. 18 (9 назв).

711. Методичні вказівки з економічного обгрунтування заходів за темами дипломних робіт для студентів базового напряму «Документознавство» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: О.О. Маслак, В.Й. Жежуха]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22–23 (19 назв).

712. Техніко-економічне обг'рунтування та організаційно-методичне забезпечення виконання кваліфікаційних робіт: метод. вказівки до викон. магіст. робіт (диплом. проектів) для студ. галузей знань «Економіка і підприємництво», «Менедж. і адміністрування» освіт.-кваліфікац. рівня «Спеціаліст» спец. 7.050206 «Менедж. зовнішньоекон. діяльн.», 7.050103 «Міжнар. економіка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: О.Г. Мельник, Р.З. Дарміць]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – 40 с. – Бібліогр.: с. 30–31 (22 назви).

713. Криза дасть величезний поштовх структурним змінам нашої економіки // Львів. газ. – 2008. – 4–5 листоп. – С. 5.

2009 рік

714. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Є.В. Крикавський; за ред. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с

715. Менеджмент у фармації: підручник / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька, О.Г. Мельник; за ред. О.Є. Кузьміна, Б.П. Громовика. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – Вінниця: Нова кн., 2009. – 432 с.

716. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навч.-метод. посіб. / Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. – 176 с.

717. Проблеми та теоретико-методичні засади управління витратами на машинобудівних підприємствах: монографія / Дідик А.М., Когут У.І., Мельник О.Г.; за заг. ред.. Кузьміна О.Є. – Л.: «Тріада плюс», 2009. – 325 с.

718. Полікритеріальна діагностика діяльності машинобудівних підприємств в умовах ЗЕД / О.Г. Мельник // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 9–10 квіт. 2009 р.). – Донецьк, 2009. – С. 234–236.

719. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / І.В. Литвин // Актуал. пробл. економіки. – 2009. – № 1 (91). – С.126–135.

720. Українська криза є кризою держуправління // ЕВРО 2012. – 2009. – № 4. – С. 4.

721. Споживча корисність бренду / О.Б. Гевко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – С. 34–37.

722. Олег Кузьмін: «Розробляємо інноваційну модель розвитку економіки»: [бесіда з дир. Ін-ту економіки та менедж. О. Кузьміним / спілкувалася К. Гречин] // Аудиторія. – 2009. – 26 берез. – 1 квіт. – С. 5.

723. Показники інноваційності економічних явищ, процесів і діяльності підприємств: досвід економічно розвинених країн / В.Й. Жежуха // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. – К.: Вид-чо-полігр. центр «Київський ун-т», 2009. – Вип.. 19. – С. 38-45.

724. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади / Завербний А.С., Іващук Н.Л.// Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 200 с.

725. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики / Пономаренко В.С., Кизим Н.А., Мельник О.Г. / Монография /Под ред. Пономаренко В.С., Кизима Н.А., Раевневой Е.В. – Х.: ФЛП Либуркина Л.М.; ИД «ИНЖЕК», 2009. – 464 с.

726. Фінансова складова в розвитку й функціонуванні національної інноваційної системи / Шотік Т.М. // Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Фінанси України» №5 (162) травень 2009 р. С. 21-30.

727. Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств / Жежуха В.Й. // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» №6 (78) червень 2009 р. С. 24-29.

728. Стратегічні карти машинобудівних підприємств: сутність та принципи формування / Дорошкевич К.O. // Науковий журнал Вісник тернопільського національного економічного університету Випуск 2 квітень-червень 2009 рік Тернопіль ТНЕУ С. 101-106.

729. Полікритеріальна діагностика в системі менеджменту машинобудівного підприємства / Мельник О.Г. // Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» 26-27 травня 2009 р. / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – С. 277-278.

730. Стоимость и формирование стоимости компаний: категориальный базис / Яремко И.И. // Научно-информационный журнал «Бизнес-Информ» №4(3) 2009 г. С. 69-73.

731. Комплексна система моніторингу економічних показників в управлінні машинобудівними підприємствами / Чуліпа І.Д. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки «Економічні науки» №7 2009. С. 90-93.

732. Економіст від Бога, педагог за покликанням / «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 вересня 2009 р. – Львів: ТзОВ «Компанія «Манускрипт»», 2009. – 183-185.

733. Вибір та формування конкурентних стратегій діяльності машинобудівних підприємств / Петришин Н.Я. // «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 вересня 2009 р. – Львів: ТзОВ «Компанія «Манускрипт»», 2009. – 183-185.

734. Мотивування працівників машинобудівних підприємств: основні поняття та процес реалізації / Комарницька Б.Б. // Актуальні проблеми ринкової економіки Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім.. В. Чорновола №5 м. Луцьк Волинський інститут економіки та менеджменту ЦІЗРВД 2009 С. 165-172.

735. Категорії «технологія» та «технологічний процес» в системі інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / Жежуха В.Й. // Збірник наукових праць «Економічний простір» №27. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 188-194.

736. Стратегічні карти в управлінні машинобудівними підприємствами / Дорошкевич К.О. // Щорічний науково-практичний журнал «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів та поїздів» Національний транспортний університет №17. м. Львів. – 2009. С. 202-209.

737. Модель фінансово-інноваційного розвитку машинобудівного підприємства /Кужда Т.І.//Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Фінанси України» №9 (166) вересень 2009 р.– С.78-86.

738. Моніторинг машинобудівного підприємства в контексті розвитку моніторингових систем / Чуліпа І.Д. // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики» Випуск 253 Том ІІІ, ДНУ Дніпропетровськ 2009 р. С. 811-816.

739. Засади матричного моделювання вибору діагностичних бізнес-індикаторів на машинобудівних підприємствах / Мельник О.Г. // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 8-9 жовтня 2009 р. – Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – С. 240-241.

740. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття / Процик І.С., Передало Х.С., Дарміць Р.З. / Навчальний посібник – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 172 с.

741. Ризики як об’єкти діагностики на підприємствах / Мельник О.Г. / Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспект (тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції 17-20 вересня 2009 р.) за ред. д.е.н., проф. З.В. Гуцайлюка. Тернопіль, 2009. – С. 23-25.

742. Оцінювання ефективності венчурного фінансування проектів / Литвин І.В. / Вісник НУ «Львівська політехніка» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку № 647. – 2009. С. 87-92.

743. Технологія вибору виробничих стратегій для машинобудівних підприємств / Петришин Н.Я. / Вісник НУ «Львівська політехніка» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку № 647. – 2009. С. 92-99.

744. Класифікація показників ефективності венчурної діяльності / Литвин І.В. / Тези доповідей ІІ науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (Львів 23-24 жовтня 2009 р.) С. 68-70.

745. Проблеми формування бюджетів вищих навчальних закладів / Науковий журнал «Менеджер» вісник Донецького державного університету управління №3(49) – 2009. С. 34-41.

746. Планування та організування науково-технічної підготовки виробництва на машинобудівному підприємстві / Алєксєєва С.І. / Вісник НУ «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління № 640. Львів Вид-во НУ «ЛП» – 2009. С. 313-318.

747. Особливості управління науково-технічною підготовкою виробництва на машинобудівному підприємстві / Алєксєєва С.І. / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Львів – 2009 С. 245-249.

748. Оцінювання та регулювання інноваційної діяльності в умовах трансформацій машинобудівних підприємств / Князь О.В., Марчук Л.В., Шуляр Н.В., Шуляр Р.В. / Монографія. – Львів: Видавництво ПП «Вежа і Ко», 2009. – 172 с.

749. Прикладний менеджмент / Мельник О.Г., Петришин Н.Я. / Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 292 с.

750. Особливості організації господарської діяльності підприємств в умовах конвергенції ринків / Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи» 26-27 листопада 2009 р. м. Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – С. 138-139.

751. Оцінювання ризику нововведень на машинобудівних підприємствах / Харчук В.Ю. / Міжгалузевий науково-технічний журнал «Проблеми науки» №11. – 2009. С.34-41.

752. Міжнародні організації та транснаціональні корпорації / Вербицька Г.Л., Кара Н.І., Григор’єв О.Ю. / Конспект лекцій для студентів базового напряму підготовки «Економіка і підприємництво», - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 100 с.

753. Вплив виробничих стратегій на розвиток машинобудівних підприємств / Петришин Н.Я. // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування та кредиту», м. Львів, 18-21 листопада 2009 р. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 221-223.

754. Використання фінансових показників для експрес-оцінювання рівня ефективності систем менеджменту підприємства / Подольчак Н.Ю. // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування та кредиту», м. Львів, 18-21 листопада 2009 р. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 224-226.

755. Антикризовий моніторинг машинобудівних підприємств / Чуліпа І.Д. // Науково-практичний журнал «Економіка Криму» . №28. – 2009. – м. Сімферополь. – С. 72-74.

756. Міжнародні страхові послуги / Завербний А.С., Іващук Н.Л. // Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2009. – 444 с. (гриф МОНУ)

757. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності / Босак А.О., Дарміць Р.З. // Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 324 с.

758. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту (Розділ 1. Венчурні організації: класифікація, оцінювання та управління) / Литвин І.В. // Монографія. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 168 с. (с. 8-25)

759. Амортизація як економічне явище / Скворцов І.Б., Загорська Т.В. // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип.. 20 / за заг. ред.. чл..-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. С. 313-323.

760. Рішення щодо забезпечення розвитку креативного менеджменту підприємства як елемент інформаційно-комунікаційної системи / Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Зінкевич Д.К. // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 259: В 7 т. – Т. VII. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1853-1861.

761. Послідовність розроблення технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств / Петришин Н.Я. // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України», т. Х, вип. 122, серія «Економіка», - Донецьк, ДонДУУ, 2009. – С. 206-215.

762. Менеджмент / Ноджак Л.С., Мельник О.Г. // Навч. посібник для студентів галузей знань «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент та адміністрування». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 152 с.

2010 рік

763. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / Жежуха В.Й. // Науковий журнал «Економіка України» №2 (579) лютий 2010 р. Київ Видавництво «Преса України» 2010. С. 14-23.

764. Модель здійснення полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств / Мельник О.Г. // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 15-16 квітня 2010 р. – Тернопіль: «Економічна думка», 2010. - С. 120-122.

765. Обґрунтування інструментарію полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи / Мельник О.Г. // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 21. (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 27-33.

766. Метод кількісного оцінювання енергоресурсів машинобудівного підприємства / Подольчак Н.Ю., Матвіїшин В.Є. // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» №3 березень 2010 р. С. 37-43.

767. Еконофізика – перспективний напрям економічної науки / Козик В.В., Сидоров Ю.І. // Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки» №3. 2010. – С. 2-6.

768. Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні (розділ 4.4. Полікритеріальна діагностика як інструмент підвищення ефективності системи управління підприємств у кризових умовах) / Мельник О.Г. // Монографія / В.П. Антонюк, С.С. Аптекар, Н.А. Балтачеєва та ін. під заг. ред.. В.І. Ляшенка. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 414 с. (с. 235-249).

769. Концептуальні засади формування та використання полікритеріальних діагностичних систем на підприємствах машинобудування / Мельник О.Г. // Науковий журнал Вісник економічної науки України №1 (17) 2010. – С. 56-60.

770. Категорії «інноваційність» та «інноваційний потенціал» в системі інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / Жежуха В.Й. // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики». – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. – С. 244-246.

771. Комплексная диагностика развития машиностроительных предприятий / Мельник О.Г. // Научный-информационный журнал «Бизнес Информ» №3(2)."2010 г". С. 60-67.

772. Проблеми діагностики кредитоспроможності машинобудівних підприємств України / Мельник О.Г. // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: (матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 травня 2010 р.)) / відп. ред.. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 63-65.

773. Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креатині рішення і моделі їх трансферного забезпечення / Князь С.В., Гнилянська Л.Й., Зінкевич Д.К. // Монографія - Львів: СПОЛОМ, 2010. – 345 с.

774. Економіка зарубіжних країн / Чернобай Л.І., Босак А.О., Кізло М.В. // Навчальний посібник – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 408 с.

775. Діагностика кредитоспроможності машинобудівних підприємств: економічний та правовий аспекти / Мельник О.Г. // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» №7, липень 2010. – С. 10-13.

776. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності для менеджерів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (галузь знань «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання / Мельник О.Г., Логвиненко Ю.Л., Петришин Н.Я. // Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 32 с.

777. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності для економістів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (галузь знань «Економіка і підприємництво») усіх форм навчання / Мельник О.Г., Логвиненко Ю.Л., Петришин Н.Я. / Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 32 с.

778. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства / Мельник О.Г. // Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Фінанси України» №8 (177) серпень 2010 р. – С.105-114.

779. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації» для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (галузь знань «Економіка і підприємництво») усіх форм навчання / Мельник О.Г., Петришин Н.Я., Жежуха В.Й. // Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2010. – 28 с.

780. Методичні вказівки для виконання курсового проекту на тему: «Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації» з дисципліни «Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації» для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання / Мельник О.Г., Петришин Н.Я., Жежуха В.Й. // Львів: НУ «Львівська політехніка», 2010. – 56 с.

781. Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання індивідуальної контрольної роботи з дисципліни «Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації» для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (галузь знань «Економіка і підприємництво») усіх форм навчання / Мельник О.Г., Петришин Н.Я., Жежуха В.Й. / Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2010. – 64 с.

782. Довіра як економічна категорія / Бонецький О.О. / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип.. 20.2 – С. 100 – 104.

783. Склад та пріоритетність бізнес-індикаторів діагностики діяльності машинобудівних підприємств Львівщини / Мельник О.Г. / Наукові записки Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: збірник наукових праць. – Чернівці ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – (Випуск 1). – С. 174 – 182.

784. Діагностика маркетингової діяльності інноваційно-активного підприємства / Мельник О.Г. / Збірник тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 29 вересня – 1 жовтня 2010 р. – Суми: МОВ Друкарський дім «Папірус», 2010 – С. 271 – 273.

785. Востребованность как характеристика научно-технической подготовки производства / Алексеева С.И. /Научный информационный журнал «Бизнес информ» №5 (1). 2010 г. С. 53 – 55.

786. Показник потрібності у плануванні науково-технічної підготовки виробництва / Алєксєєва С.І. / Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 21. – С. 285 – 287.

787. Проблеми соціально-економічної діагностики діяльності підприємств в умовах глобалізації / Мельник О.Г., Петришин Н.Я. / Тези доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 285-286.

788. Проблеми управління венчурними організаціями / Литвин І.В. / Монографія – Стрий: ДП «Видавничий дім» Укрпол», 2010. – 148 с.

789. Креативний менеджмент / Князь С.В., Литвин І.В., Зінкевич Д.К. / Навчальний посібник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 124 с.

790. Навчальна практика «Вступ до фаху» Методичні вказівки щодо проходження практики для студентів галузей знань 6.0502 «Менеджмент і адміністрування», 6.0501 «Економіка і підприємництво» усіх форм навчання /Мельник О.Г., Мукан О.В./Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2010. – 21 с.

791. Національна економіка: прикладний аспект / Пшик-Ковальська О.О., Жовтанецька О.О., Жежуха В.Й. / Навчальний посібник.((рекомендований) МОН України) – Львів: «Растр-7», 2010. – 212 с.

792. Мотивування працівників системи комунікацій машинобудівного підприємства: організаційні та фінансово-економічні аспекти / Шпак Н.О. / Науково-практичний журнал «Економіка промисловості» НАНУ №1 (49). – 2010 р. С. 123-130.

793. Принципи побудови кооперативних відносин у системі креативно-інноваційного розвитку підприємств / Офік М.П., Чушак-Голобородько А.М., Коломієць О.Л. / Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України» Львів: 2010. – Випуск 20.12. – С. 105 – 112.

794. Особливості управління інформаційними системами вищого навчального закладу / Ткаченко І.В. / Матеріали 2-ї науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі» м. Львів, 23-25 листопада 2010 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки», 2010. – С. 126-130.

795. Сутність місії організації як ключової категорії менеджменту / Передало Х.С. / Вісник НУ «ЛП» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» №682. м. Львів, Видавництво Львівської політехніки. 2010. – С. 3-10.

796. Маркетинг. Менеджмент. Інновації. (Розділ 6.1. Полікритеріальна діагностика кредитоспроможності інноваційно-активних підприємств) / Мельник О.Г. та інші / Монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 с. (с. 222-232).

797. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики. (Планирование научно-технической подготовки производства по критерию востебованости) / Алексеева С.И. / Монография / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Пономаренко В.С., д-ра экон. наук, проф. Кизима Н.А., д-ра экон. наук, доц. Раевневой Б.В. – Х.: ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЭК», 2010. – 344 с. (С. 303-309.)

798. Національна економіка: прикладний аспект / Когут У.І., Процик І.С., Вербицька Г.Л. / Навчальний посібник. – Львів: Видавництво львівської політехніки. 2010. – 132 с.

799. Основи бюджетування зовнішньоекономічної діяльності / Мельник О.Г., Ноджак Л.С., Петришин Н.Я., Логвиненко Ю.Л. / Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2010. – 216 с.

800. Нова парадигма побудови систем менеджменту / Петришин Н.Я., Сиротинська Н.М. / Науковий вісник «Демократичне врядування» Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – Вип.. 6. – Львів: ЛРІДУ НАДУ – 2010.

801. Моделювання процесу резервування у підготовці виробництва / Алєксєєва С.І., Алєксєєв В.І. // Науково інформаційний журнал «Бізнес інформ» №11.- 2010. – С. 151-153.

802. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком (Розділ 5.1. Полікритеріальна діагностика розвитку підприємств) / Мельник О.Г. та інші // Монографія / за заг. Ред.. О.А. Біловодської. – Суми: Університетська книга, 2010. – 432 с.(С. 142-155)

2011 рік

803. Франчайзинг / Мирончук Т.В., Салата І.З., Марчук Л.В. // Навчальний посібник / За ред. О.Є. Кузьміна. – К.: Знання, 2011 – 267 с.

804. Симуляційне моделювання економічних процесів / Козик В.В., Сидоров Ю.І., Єрашок В.Е. // Науково-практичний журнал «Наука та інновації», 2011. Т. 7. №1. С. 16-25.

805. Засоби реагування на ризик нововведень у діяльності підприємств машинобудування / Харчук В.Ю. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №1(115) 2011.- С. 117-127.

806. Формування системи оцінювання діяльності підприємства з урахуванням інтересів груп економіко-управлінського впливу / Олексів І.Б. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №2 (116) 2011. – С. 77-88.

807. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій / Мельник О.Г., Мукан О.В. // Навчальний посібник (рекомендований МОН України). – Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 338 с.

808. Діагностика потенціалу підприємства / Мельник О.Г. // Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011. - №1. – С.155-166.

809. Стимуляційне моделювання економічних процесів / Козик В.В., Сидоров Ю.І., Єрашок В.Е. // Науково-практичний журнал «Наука та інновації» НАН України №1. – 2011. – С. 16-25.

810. Економічна довіра як чинник формування акціонерних відносин / Бонецький О.О. // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» №3 березень, 2011. С. 4-7.

811. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика / Мельник О.Г., Романко О.П. // Монографія / за заг. ред.. д.е.н., проф.. Кузьміна О.Є. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 198 с.

812. Управління ризиками машинобудівних підприємств: планування та мотивування / Подольчак Н.Ю., Беднарська О.Р. // Монографія – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 128 с.

813. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття / Процик І.С., Передало Х.С., Дарміць Р.З. / 2-ге вид., доп. і переробл. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 172 с.

814. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств регіону / Мельник О.Г. / «Економіка і регіон» Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка №30-С. 2011. – С. 23-28.

815. Резервування ресурсів НТПВ / Алексєєва С.І. / Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – Вип.. 24. – 2011. – С. 156-162.

816. Складові інвестиційної привабливості підприємств регіону / Мельник О.Г. / Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. ПолтНТУ, 25-27 травня 2011 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – С. 134-135.

817. Теоретико-методичні засади діагностики конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / Мельник О.Г. / Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – Вип.. 25. – 2011. – С. 14-22.

818. Стратегічна діяльність підприємств технології планування та побудова карт / Петришин Н.Я., Дорошевич К.О. / Монографія / Львів: Міські інформаційні системи. 2011.- 320 с.

819. Управління ризиками в системі процесно-структурованого менеджменту /Мельник О.Г., Мукан О.В., Сиротинська Н.М./ Електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрного університету «Ефективна економіка» №4, 2011 р. – режим доступу до журналу: http: / www.economy.nayka.com.ua

820. Особливості економічної діагностики діяльності підприємств в умовах глобалізації /Мельник О.Г/ Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Донецьк, 17-18 травня 2011 р.) – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – С. 57-61.

821. Капитализация предприятий: теория и практика (глава 4.1. Капитализация активов как базовая основа стоимостной характеристики предприятия)/Яремко И.И. и тр/ Монография / под ред. Д.э.н., проф. И.П. Булева, д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. (С. 125-136).

822. Теоретичні тп концептуальні засади оцінювання вартості підприємства /Яремко І.Й./Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика: тези доп. і повідом. міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 27 травня. 2011 р.) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: І.П. Булєєв (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2011. - С. 123-125

823. Управління та зниження рівня ризиків енергозабезпечення підприємств /Подольчак Н.Ю., Матвіїшин В.Є./ Монографія. – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 236 с.

824. Особливості трудової діяльності керівника-інноватора /Колінко Н.О./ Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» №6, червень 2011. – С. 45-48.

825. Місце стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства в загальній ієрархії стратегій /Ліпич О.А./ Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали ХVІ Міжн. наук.-практ. конф. (24-25 травня 2011 р.). – Луцьк: Волин. мистецька агенція «Терен», 2011. – С. 92-93.

826. Оцінювання використання мотиваційного потенціалу підприємства /Горбань В.Б./ Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №8 (122) 2011. – С.202-212.

827. Інструментарій діагностики конкурентоспроможності підприємств /Мельник О.Г./ Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 15-16 вересня 2011 р.) / НУ «Львівська політехніка», Львівське обласне територіальне відділення АКУ, ЛОДА та ін. – Львів: ТзОВ «Сплайн», 2011. – С. 94-95

828. Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації /Мельник О.Г., Петришин Н.Я., Мукан О.В./ Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» (галузь знань «Економіка і підприємництво») усіх форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 48 с.

829. Діагностика та експертиза в митній діяльності /Мельник О.Г.,Мукан О.В.,Жежуха В.Й.,Адамів М.Є./ Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціалізації 0200 «Управління митною діяльністю» усіх форм навчання Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2011. – 33 с. (№3673 від 05.10.2011 р.)

830. Діагностика та експертиза в митній діяльності /Мельник О.Г., Мукан О.В., Жежуха В.Й., Скибінський О.С/ Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціалізації 0200 «Управління митною діяльністю» усіх форм навчання Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2011. – 12 с. (№3674 від 05.10.2011 р.)

831. Документально-інформаційне забезпечення митної діяльності /Мельник О.Г., Мукан О.В., Жежуха В.Й., Скибінський О.С/ Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціалізації 0200 «Управління митною діяльністю» усіх форм навчання Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2011. – 14 с. (№3679 від 05.10.2011 р.)

832. Документально-інформаційне забезпечення митної діяльності Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціалізації 0200 «Управління митною діяльністю» усіх форм навчання Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2011. – 14 с. (№3679 від 05.10.2011 р.) Мельник О.Г., Мукан О.В., Жежуха В.Й., Скибінський. О.С.

833. Технологія митного оформлення зовнішньоекономічних операцій /Мельник О.Г., Мукан О.В., Жежуха В.Й., Скибінський О.С./Методичні вказівки до виконання курсового проекту із дисципліни «Документально-інформцаційне забезпечення митної діяльності» для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2011. – 14 с. (№3681 від 05.10.2011 р.)

834. Управління митною діяльністю /Мельник О.Г., Мукан О.В.,Жежуха В.Й., Григор’єв О.Ю./ Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2011. – 19 с. (№3701 від 05.10.2011 р.)

835. Управління митною діяльністю /Мельник О.Г., Мукан О.В., Жежуха В.Й., Дідик А.М./ Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” спеціалізації 0200 «Управління митною діяльністю» усіх форм навчання – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2011. – 52 с. (№3702 від 05.11.2011 р.)

836. Діагностика та експертиза в митній діяльності /Мельник О.Г., Мукан О.В., Жежуха В.Й., Григор’єв О.Ю./Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” спеціалізації 0200 «Управління митною діяльністю» – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» (кафедра ММП), 2011 р. – 57 с. (№3678 від 05.10.2011 р.)

837. Управління митною діяльністю /Мельник О.Г., Мукан О.В., Жежуха В.Й./ Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” спеціалізації 0200 «Управління митною діяльністю» – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» (кафедра ММП), 2011. – 91 с. (№3700 від 05.10.2011 р.)

838. Експрес-діагностика загрози банкрутства підприємства на засадах використання теорії нечітких множин /Мельник О.Г., Мукан О.В./Ефективність державного управління: наук. збірник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за аг. Ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України –– Львів. - 2011. - Вип. 26. – С. 283-296.

839. Еволюція світової валютно-фінансової системи: трансферні можливості й перспективи розвитку /Князь С.В./ Науковий журнал «Економіка України». №10 (599) жовтень 2011. – С.53 – 59.

840. Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку /Князь С.В., Політило М.П., Коломієць О.К./ Монографія. – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. 250 с.

841. Капітал підприємства: формування та реалізація /Загородній А.Г., Яремко І.Й./Монографія. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ «Біарп», 2011. – 224 с.

842. Економіка інноваційного підприємства /Пащенко І.Н., Чернобай Л.І.,Босак А.О./ Навчальний посібник (з грифом МОНМСУ) – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 390 с.

843. Національна економіка /Когут У.І., Процик І.С.,Вербицька Г.Л./ Навчальний посібник (з грифом МОНМСУ). – 2-ге вид., пер. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 308 с.

844. Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку /Найчук-Хрущ М.Б., Гук О.В./ Навчальний посібник за ред. Кузьміна О.Є.. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 194 с.

845. Ризик-менеджмент у міжнародній туристичній діяльності /Харчук В.Ю., Подольчак Н.Ю., Беднарська О.Р., Гук О.В./ Навчальний посібник (з грифом МОНМСУ) – Львів:2011. – 150 с.

846. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування /Чернобай Л.І.,Харчук В.Ю./ Монографія Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 240 с.

847. Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур /Найчук-Хрущ М.Б., Шпак Н.О./ Монографія Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 172с.

848. Сорок п’ять років досягнень і поступу /Освітній студентський тижневик «Аудиторія» №33 (2753) 10-16 листопада 2011 р. С.5.

849. Організація експортної діяльності підприємства /Демчук А.В./ Сучасні проблеми економіки та менеджменту. Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції. Львів, 10-12 листопада 2011 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - С. 173-174.

850. Проблеми діагностики інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств /Товстенюк О.В./ Сучасні проблеми економіки та менеджменту. Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції. Львів, 10-12 листопада 2011 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - С. 397.

851. Поняття та види реструктуризації підприємств /Смиковчук Т.В./ Сучасні проблеми економіки та менеджменту. Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції. Львів, 10-12 листопада 2011 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - С. 675

852. Концепція безперервної освіти у інноваційній економіці /Мельник О.Г./Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Партнерство вищої освіти та бізнесу: підготовка кадрів для інноваційної економіки» 20-21.10.2011 р. – Луганськ – Алушта: «Ноулідж», 2011. – С.97-99.

853. Характеристика елементів структури інноваційного потенціалу системи управління /Кишеня П.Б./ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Партнерство вищої освіти та бізнесу: підготовка кадрів для інноваційної економіки» 20-21.10.2011 р. – Луганськ – Алушта: «Ноулідж», 2011. – С.200-201.

854. Концептуальні засади управління інтелектуальним капіталом підприємства /Ліпич О.А./ Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №11 (125) 2011. - С. 137-144.

855. Управління персоналом /Процик І.С., Передало Х.С., Комарницька Б.Б./ Навчально-методичний посібник / за заг. ред.. Кузьміна О.Є.. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 240 с.

856. Розроблення полі параметричної моделі вибору заходів мінімізації ризиків лізингової діяльності /Кулиняк І.Я./Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», №12 (126). 2011. – С. 280-288.

857. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика /Литвин І.В./ Навчальний посібник посібник-практикум. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 168 с.

2012

858. Інновації: проблеми науки та практики (Інноваційна складова технологічних процесів підприємств машинобудування) /Жежуха В.Й./ Монографія / Під заг. ред.. д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О., д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С. – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2012. – 276 с. (С. 122-148.)

859. Менеджмент: 1001 тест /Гладун Т.М./ Збірник тестових завдань. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284 с.

860. Кузьмін О.Є. Метод відбору результативних груп економічного впливу підприємства / О.Є. Кузьмін, І.Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №1 (127). – С. 289-302.

861. Міжнародний менеджмент /Скибінський О.С.,Кара Н.І., Сай Л.П./ Навчальний посібник – Л.: ЗУКЦ, 2012. – 216 с.

862. Шляхи формування зерно продуктових кластерів в Україні. Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №1 (127).2012. – С, 473-475.

863. Оцінювання виконання бюджетних програм на основі системи показників результативності. Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» №3, березень 2012. – С. 12 – 15. Сорока І.Й., Тропак Ю.А.

864. Інноваційна діяльність промислових підприємств: види та особливості. Збірник наукових праць «Економічний простір». - №57. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 276-283. Дорошкевич К.О., Вороновська М.М.

865. Інформаційне забезпечення діагностики інвестиційної привабливості підприємства. Тези доповідей науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. - С. 150. Товстенюк О.В.

866. Концептуальні положення визначення сутності інжинірингових підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» №722. – Львів Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 131-135. Городиська Н.А.

867. Економічна діагностика. Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорт України. – К.: Знання, 2012. – 318 с. Мельник О.Г.

868. Ризики діяльності персоналу підприємств: особливості управління та економічне оцінювання. Монографія. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2012. – 272 с. Подольчак Н.Ю., Романенко М.О.

869. Управління ризиками в інноваційній діяльності. Навчальний посібник (з грифом МОНмолодьспорт України) – 2-ге вид., перероб. і доп. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240 с. Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І., Вербицька Г.Л.

870. Система контролю діяльності промислового підприємства: формування та формалізація. Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №4 (130) 2012. – С.184-194. Кізло М.В.

871. Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації. Навчальний посібник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012 – 284 с. Мельник О.Г., Петришин Н.Я., Ноджак Л.С.,Скибінський О.С.

872. Інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємтвами. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка» №1 (63) .2012. - С. 81-90 Адамів М.Є.

873. Креативні колективи як каталізатор розвитку інноваційної діяльності підприємств. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації» 22-23 березня 2012 р. КЕІ ДВНЗ «КНЕУ» ім. В.Гетьмана, Сімферополь. – Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – С.205-207 Горячка О.О.

874. Вплив використання уживаних технологій на діяльність інжинірингових підприємств та інноваційний розвиток суб’єктів господарювання. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної відео конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізацій науково-технічних розробок». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 156-157. Городиська Н.А.

875. Ключові властивості системи процесно-структурованого менеджменту. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної відео конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізацій науково-технічних розробок». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 158-159. Мельник О.Г., Петришин Н.Я.

876. Інвестиційна привабливість підприємства як каталізатор інноваційної діяльності. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної відео конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізацій науково-технічних розробок». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 160 Товстенюк О.В.

877. Взаємовідносини у системі «підприємство-державна податкова служба»: формування механізмів та напрями розвитку. Монографія. – Львів: Міські інформаційні системи, 2012. 218 с. Подольчак Н.Ю., Тимейчук А.А., Гаврилюк В.Я.

878. Фріланс та загальна характеристика фрілансера. Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України». – Львів: РВВ НЛТУ України – 2012. – Вип.22.7. – С. 375-380. Солярчук Н.Ю.

879. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств (Розділ 3.4. Трансфертний потенціал, підприємства: сутність, складові елементи, параметри). Монографія / за ред.. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – 458 с. (С.188-224) Георгіаді Н.Л., Князь С.В. та інші

880. Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів. Монографія. – Львів: Видавництво ТзОВ «Тріада плюс», 2012. – 464 с. Князь С.В., Жежуха В.Й.,Савіцька Н.В.

881. Технологічні збитки промислових підприємств: зовнішнє середовище. Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, Економічні науки №3, 2012. – С. 15-27. Бублик М.І.

882. Асинхронна дискретна модель бізнес-системи. Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №6 (132) 2012. С. 304-310. Базилевич П.Р.

883. Класифікація видів реструктуризації підприємств друк. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» №727, Львів – Видавництво Львівської політехніки 2012. – С.181-188. Смиковчук Т.В.

884. Галузевий стандарт вищої освіти України магістра зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Київ – 2012. – 39 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

885. Галузевий стандарт вищої освіти України освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Галузевий стандарт вищої освіти України освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Київ – 2012. – 19 с. Мазаракі А.А., Зверяков М.І., Згуровський М.З. та інші

886. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» Київ – 2012. – 40 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

887. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012. – 38 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

888. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» вимоги до матеріально-технічного забезпечення. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Науково-методична рада, Науково-методична комісія з менеджменту і адміністрування Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» вимоги до матеріально-технічного забезпечення Київ – 2012 – 24 с. Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Ткаченко Т.І. та інші

889. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060105 «Менеджмент інвестиційної діяльності». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060105 «Менеджмент інвестиційної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012. – 37 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

890. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» друк. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012. – 37 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

891. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060105 «Менеджмент інвестиційної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060105 «Менеджмент інвестиційної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012 – 38 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

892. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060106 «Управління в сфері економічної конкуренції» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060106 «Управління в сфері економічної конкуренції» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»Київ – 2012 – 38 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

893. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012. – 36 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

894. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060107 «Логістика» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060107 «Логістика» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012 – 37 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

895. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060106 «Управління в сфері економічної конкуренції» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060106 «Управління в сфері економічної конкуренції» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012. – 39 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

896. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060107 «Логістика» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060107 «Логістика» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012. – 39 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

897. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012. – 39 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

898. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012. – 38 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

899. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012. – 36 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

900. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (За видами економічної діяльності) напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» друк. Галузевий стандарт вищої освіти України засоби діагностики якості вищої освіти магістра зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (За видами економічної діяльності) напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Київ – 2012. – 38 с. Мазаракі А.А., Колот А.М., Ткаченко Т.І. та інші

901. Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка» №2 (64). 2012. – С. 89-98. Фещур Р.В., Горбань В.Б.

902. Стати другим друк. Львівська газета, 19 липня 2012 р. №29 (678) – С. 16. О. Сирцов, О. Загрева, В. Корпан

903. Венчурний бізнес. Навчальний посібник (рекомендований МОНМСУ) Київ «Знання». – 2012. – 350 с. Литвин І.В.

904. Теоретико-методологічні засади провесно-структурованого менеджменту. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVII Міжн. наук.-практ. конф. (29-30 травня 2012 р.) . – Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012. – С.233-234. Мельник О.Г.

905. Витрати в експортній діяльності підприємств. Монографія – Львів: «Растр-7», 2012. – 278 с. Чернобай Л.І., Мельник О.Г., Вацик Н.О.

906. Міжнародний менеджмент: теоретичні та прикладні положення. Навчальний посібник (з грифом МОНМСУ). – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 264 с. Скибінський О.С., Кара Н.І., Сай Л.П., Босак А.О.

907. Менеджмент. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240 с. Мала Н.Т., Мельник О.Г., Савіна О.Р.

908. Чинники формування конкурентоспроможності підприємств на ринку озброєння. - Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №8 (134). 2012. – С.182-191. Мельник О.Г., Панасенко Д.А.

909. Менеджмент. - Навчальний посібник для самостійної роботи студента (з грифом МОНУ). – К.: Академвидав, 2012. – 296 с. – (серія «САМ!»). Мельник О.Г., Петришин Н.Я.

910. Полікритеріальна діагностика розвитку підприємств в умовах глобалізації. - Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів» 19 квітня-23 травня 2012. р, м. Донецьк. – С. 67-72. Мельник О.Г.

911. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України (Розділ 8.2. Діагностика як інструмент інформаційного забезпечення удосконалення систем управління підприємством). - Монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г., Білопольський, С.І. Юрій та ін.. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.(с. 792-807). Мельник О.Г.

912. Концепція та еволюція провесно-структурованого менеджменту. - Науковий журнал «Економіка: реалії часу» Одеський національний політехнічний університет №2 (3), 2012. Одеса – 2012. - С. 7-16.

913. Антисипативне управління підприємствами: провесно-структурований підхід. - Науковий журнал «Економіка: реалії часу» Одеський національний політехнічний університет №2 (3), 2012. Одеса – 2012. - С. 71-77. Мельник О.Г., Адамів М.Є.

914. Ідентифікування узгодженості потреб у системі мотивування креативно-інвестиційної діяльності підприємства. - Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід» №17, вересень 2012 р. – С. 4-7. Чушак-Голобородько А.М.

915. Рефлексивний підхід до регулювання техногенних збитків промислових підприємств. - «Рефлексивні процеси і управління в економіці» тези допов. ІІІ Всеукр. наук. конф. (Севастополь, 26-29 вересня) / НАН України, Інститут економіки промисловості; ред.кол.Р.М. Лепа та інші. – Донецьк, 2012. – С.187-190. Бублик М.І.

916. Концептуальні засади формування та використання систем антисипативного управління на підприємствах. - Науковий журнал «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» №11 (182) Частина 1. 2012. Луганськ 2012 - С. 242-248. Мельник О.Г., Адамів М.Є.

917. Викладання проблем техногенних збитків в економічних дисциплінах. - Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика» 26 жовтня 2012 р. Кам’янець-Подільський: ПП «Мошак М.І,», 2012. – С.103-105. Бублик М.І.

918. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. - Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 7/8.03030104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання. – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД. 2012. – 67 с. Мельник О.Г, Жежуха В.Й.,Ноджак Л.С.

919. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. - Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 7/8.03030104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання. – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД. 2012. – 31 с. Мельник О.Г, Жежуха В.Й., Тодощук А.В.

920. Переваги і недоліки використання промисловими підприємствами форм комерціалізації інноваційної продукції. - Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету» економічні науки, том 2 №5. – 2012. С. 88-91. Косцик Р.С.

921. Економічні системи (Розділ 3.2. Концептуальні засади формування, використання та розвитку систем економічної діагностики на підприємствах). - Монографія. Т.3 /за ред. Г.І. Башнянина. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 490 с. (С.367-399). Мельник О.Г. та інші.

922. Маркетингова складова формування інвестиційної привабливості підприємства. - Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». (8-10 листопада 2012 р.) – Львів: Видавництво львівської політехніки, 2012. - С. 232-233. Товстенюк О.В.

923. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття. - Навчальний посібник – 3-тє видання, доповнене і перероблене, Львів Видавництво Львівської політехніки. – 2012. 172 с. Процик І.С., Передало Х.С., Дарміць Р.З.

924. Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты (Раздел 1. Концепция техногенной рефлексии хозяйственной деятельности промышленных предприятий). - Монография / Р.Н. Лепа, О.Е. Кузьмин и др.; НАН Украины, Ин-т Экономики пром-сти. – Донецк: АПЕКС, 2012. – Т.2 – 204 с. – (Серия «Жизнеспособные системы в экономике» вип. 3). Бублык М.И. и др.

925. Деякі задачі моделювання ресурсів виробничих систем мережами Петрі. - Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №12 (138). – 2012. – С. 207-216. Базилевич П.Р.

926. Ризики підприємств - лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти. - Монографія. – Львів: Видавництво «Растр-7». 2012. – 256 с. Чернобай Л.І., Кулиняк І.Я.

927. Рефлексивний підхід до регулювання техногенних збитків від господарської діяльності підприємств. - Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки №4. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – С.232-245. Бублик М.І.

928. Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання (Розділ 2.3. Механізм виявлення елементів «тіньової» діяльності в системі управління економічною безпекою підприємств). - Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – 639 с. (С. 222-245). Хома І.Б. та інші.

929. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: особливості планування та організування. - Монографія. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 256 с. Алєксєєв І.В., Сай Л.П., Коць О.О.

930. Обґрунтування вибору найкращого варіанта інноваційного проекту виготовлення продукції з підвищеним рівнем якості. - Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України» №2 (14). 2012. С. 100 – 103. Кащишин В.М.

931. Переваги та недоліки методів комерціалізації інноваційної продукції на промислових підприємствах. - Збірник наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування» Економіка випуск 3 (59). Рівне 2012. С. 122 - 137. Косцик Р.С.

932. Використання економетричних моделей при економічному оцінюванні та обґрунтуванні реструктуризаційних заходів. - Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» №7. 2012. С. 211 – 215. Смиковчук Т.В.

2013

933. Теоретико методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України ( розділ 2 Концепція оцінювання інвестиційної захищеності промислового підприємства). - Монографія / за ред. Чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М. Грищенка, д.е.н., проф. В.М. Узунова, д.е.н., проф. Денисенка М.П., 2013. – 464 с. (с. 250 – 281). Хома І.Б. та інші.

934. Особливості функціонування та контролювання діяльності венчурних організацій. - Монографія. – Львів: Видавництво «Ліга –Прес». 2013. – 182 с. Литвин І.В., Сухоребська О.Я.

935. Чинники формування інвестиційної привабливості промислових підприємств. - Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 15-16 лютого 2013 р.): у 2-х частинах / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2013. Ч.1 - С. 110 -111. Товстенюк О.В.

936. Інноваційна складова підприємницької діяльності із використанням концепції провесно-структурованого менеджменту. - Тези Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки України» (15 березня 2013 р.) – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. - С. 190-191. Жежуха О.Й.

937. Маркетингове забезпечення процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства. - «Економіст» №3 березень 2013. С. 15 - 19. Бирка М. 938. Фактори впливу на заборгованість підприємства та їх класифікація. - Науковий журнал «Бізнес інформ» №1. 2013. С. 200 - 204. Волович О.Б.

939. Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень на підприємстві. - Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» №1 січень 2013. С. 4 - 9. Теребух А.А.

940. Фактори формування інвестиційної привабливості підприємств. - Технологічний аудит та резерви виробництва №1/3(9),2013 – С. 29-33. Товстенюк О.В.

941. Типологія інжинірингових підприємств як суб’єктів ринкового середовища та інноваційної інфраструктури. - Технологічний аудит та резерви виробництва №2/2(10),2013 – С. 30-35. Городиська Н.А.

942. Міжнародний фондовий ринок. - Навчальний посібник-практикум – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 200 с. Шпак Н.О., Григор'єв О.Ю., Дорошкевич К.О., Князь С.В., Ясінська Т.В.

943. Інтегральний метод оцінювання стабільності розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства - Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №4 (142). 2013. – С. 88-102. Пирог О.В.

944. Метод перспективної діагностики слабких сигналів потенційних явищ за видами діяльності підприємства - Науковий журнал «Бізнес інформ» №2. 2013 – С.69 – 74. Адамів М.Є.

945. Актуальне дослідження інноваційного розвитку туризму - Вісник Київського торговельно-економічного університету №2 (88). 2013. – С. 124-128.

946. Типологія інжинірингу та змістова характеристика його видів - Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» №7 липень 2013. – С. 13-16. Городиська Н.А.

947. Modeling of Business Processes Queues by Petri Nets - Actual Problems of Computer Science No. 1 (3)/2013 ECCC Foundation ECCC Lublin, PolandSt. 44-50. P.R. Bazylevych

948. Концепція методології оцінювання техногенних збитків підприємств в Україні та світі - Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» №5 (43, 2013. – С. 132-136. Бублик М.І.

949. Кластери як важливий чинник залучення інвестицій на промислові підприємства - Науковий журнал «Бізнес інформ» №4. – 2013 - С. 127-134. Саталкіна Л.Ю.

950. Винахід українського велосипеда – суміш двох взаємовиключних податків - Газета «Дзеркало тижня» №31 (74) 8 вересня 2013 р. С. 10. Худицький В., Рущишин Я.

951. Секторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства - Науковий журнал «Бізнес інформ» №7 (426). 2013. – С. 8-13. Пирог О.В.

952. Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій - Монографія / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та ін.; за ред.. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с. І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та інші

953. Діагностика впливу зовнішнього середовища на формування інвестиційної привабливості підприємств - Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 травня 2013 р.) відп. ред.. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. - С. 182-184. Товстенюк О.В.

954. Структурно-функціональна діагностика фінансово-економічної захищеності підприємства - Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Фінанси України» ;4 (209). 2013. – С. 106-116. Алєксєєв І.В., Хома І.Б.

955. Прогнозування економічних показників діяльності підприємства на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу - Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №9 (174). 2013. – С. 219-228. Олексів І.Б.

956. Вибір методів комерціалізації інноваційної продукції підприємств - Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» №9 вересень 2013. - С. 6-8. Косцик Р.С.

957. Методологія оцінювання техногенних збитків підприємств в Україні та світі - Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» №754. Львів Видавництво Львівської політехніки 2013. – С.115-120. Бублик М.І.

958. Діагностика соціальної привабливості підприємств для потенційних інвесторів - Матеріали І Всеукраїнської наукової-практичної конференції «Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку» 10-12 жовтня 2013 р. м. Львів «Бест Друк» С. 97-98. Товстенюк О.В.

959. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств (розділ 2.16. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах забезпечення інноваційності технологічних процесів) - Колективна монографія у 4 т. / за ред. О.А. Паршиной – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т.2. – 334 с. (С. 135-142.). Жежуха В.Й., Мельник О.Г. та інші

960. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств (розділ 4.22. Формування методу прогнозування економічних показників конкурентоспроможності організації на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу) - Колективна монографія у 4 т. / за ред. О.А. Паршиной – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т.4. – 325 с. (С. 173-181). Олексів І.Б. та інші

961. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств (розділ 4.23. Transformation directions of industrial enterprises as a means of providing their competitive ability) - Колективна монографія у 4 т. / за ред. О.А. Паршиной – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т.4. – 325 с. (С. 182-188). Kondur O.S., Smykovchuk T.V.

963. Особливості оподаткування підприємств в умовах зовнішньоекономічної діяльності - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Донецьк, 21-24 травня 2013 р.). – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С.95-97. Мельник О.Г.

964. Основні положення економічного оцінювання техногенних збитків національного господарства - Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки №5. 2013. м. Хмельницький. – С.158-172. Бублик М.І.

965. Організація біржової діяльності - Навчальний посібник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 240 с. Юринець О.В., Дубодєлова А.В., Кулиняк І.Я.

966. Формування та розвиток систем поточного контролювання діяльності промислових підприємств - Монографія / під ред. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. – Львів: Видавництво «Растр 7», 2013. – 242 с. Мельник О.Г., Пецкович М.Д.

967. Формування стратегії уникнення та врегулювання управлінських конфліктів - Журнал «Наукові праці НУХТ» №50. – Київ. НУХТ. 2013 – 176-183. Подольчак Н.Ю., Ковальчук Г.Р.

968. Система управління заборгованістю підприємства - Журнал «Наукові праці НУХТ» №50. – Київ. НУХТ. 2013 – 243-247. Волович О.Б.

969. Розроблення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства - Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7/8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 40 с. Мельник О.Г., Жежуха В.Й., Ноджак Л.С., Тодощук А.В.

970. Методичні вказівки для перевірки знань студентів заочної та дистанційної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» і 6.030503 «Міжнародна економіка», а також спеціальностей 7/8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 7/8.03050304 «Міжнародна економіка» - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 44 с. Мельник О.Г., Жежуха В.Й., Мукан О.В., Петришин Н.Я., Руда М.В., Горбаль Н.І., Завербний А.С., Маслак О.О., Моторнюк У.І., Ноджак Л.С., Передало Х.С., Григор’єв О.Ю., Чиркова Ю.Л., Пецкович М.Д., Книш М.Г.

971. Методи впливу як ефективний інструмент керівної інноваційної діяльності - Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» Випуск 2 квітень – червень 2013. Тернопіль. ТНЕУ. 2013 – С. 71-80. Колінко Н.

972. Сучасні тенденції в оцінці ефективності управління, плануванні та обліку діяльності суб’єктів господарювання (4.7. Регулювання складу і структури оборотних коштів промислової корпорації у системі заходів з антикризового управління на ній) - Міжнародна колективна монографія під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 235 с. (С. 147-156). Кудря Я.В. та інші

973. Modeling of investment development of national economy of Ukraine on basic of regression analysis - ECONTECHMOD. An International quarterly journal on economics of technology and modeling processes, Vol. 2. No 3, 2013. S. 47-52. O. Pyrog

974. The instruments of the enterprises rating activity - ECONTECHMOD. An International quarterly journal on economics of technology and modeling processes, Vol. 2. No 4, 2013. S. 39-46. O. Melnyk, Yu. Chyrkova

975. Структурні зрушення секторної моделі розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства - Збірник наукових праць SWorld. – Випуск 4. Том 40. – Іваново: Маркова АД., 2013 – С. 30-35. Пирог О.В.

976. Регулювання техногенних збитків промисловості: економічне обґрунтування впровадження природоохоронних заходів - Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки №6. 2013. м. Хмельницький. – С.248-263. Бублик М.І.

2014

977. International economic relations (Міжнародні економічні відносини) - Edited by Yuriy Kozak, Tadeusz Sporek – Kiev-Katowice CUL., 2014. – 214 p. Навчальний посібник 3-тє видання, перероблене та доповнене (Реком. МОНУ) Англ. мова. Y.Kozak, T.Sporek, A.Kozak, J.Szoltysek, E.Voronova, I.Ukhanova, D.Aliabieva, N.Prytula

978. Финансово-инвестиционное обеспечение производственно-хозяйственных проектов машиностроительных предприятий на основе их инвестиционных портфелей - Экономика и предпринимательство №1 ч. 1. 2014. – С. 251-258. Саталкина Л.А.

979. Концептуальні засади здійснення експрес-діагностики діяльності промислових підприємств - Науковий еконмічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №1 (151). 2014 – С. 193-202. Мельник О.Г., Гром’як О.Б.

980. Опис виробничих систем типу «запити – черга – виконавці» мережами Петрі вищого порядку - Науковий еконмічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №2 (152). 2014 – С. 501-508. Базилевич П.Р.

981. Господарство України чекає наукової підтримки - Освітній студентський тижневик «Аудиторія» №8 (2848) 6-20 березня 2014. – С. 6.

982. Концептуальні засади здійснення експрес-діагностики діяльності промислових підприємств (стаття на англ. мові: Conceptual framework for express diagnostic analysis of industrial enterprises) - Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №1 (151). 2014. – С. 193-202. Мельник О.Г., Гром’як О.Б.

983. Експрес-діагностика інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств - Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка, фінанси, право» №2. 2014. – С. 12-17. Товстенюк О.В.

984. Митна справа - Посібник-практикум (рекомендований МОНУ) Київ «Каравела» 2014. – 231 с. Мельник О.Г., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Дорошкевич К.О., Тодощук А.В., Книш М.Г., Маслак О.О.

985. Особливості формування та розподілу фонду інноваційного розвитку при мотивуванні працівників підприємств - Науковий журнал «Бізнес інформ» №2 (433) 2014. – С. 196-200. Вороновська М.М.

986. Управління витратами - Навчальний посібник / за заг. ред.. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. та д.е.н., проф. Данилюка М.О. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 264 с. Данилюк М.О., Мельник О.Г., Фадєєва І.Г., Когут У.І., Перевозова І.В.

987. Методичні засади вибору та обґрунтування моделі розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства - Економіка і менеджмент – 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук. – практ. конф., 24-25 квітня 2014 р.: у 6 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2014. –С. 68-70. Пирог О.В.

988. Інтелектуальна власність: прикладний аспект - Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 172 с. Сай Л.П., Пшик-Ковальська О.О.

989. Вітчизняний та іноземний досвід інжинірингової діяльності як передумови інноваційних перетворень - Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками», - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Електронне видання на CD-ROM. С. 32. Жежуха В.Й.

990. Розвиток систем діагностики менеджменту підприємств - Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками», - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Електронне видання на CD-ROM. С. 154. Мельник О.Г.

991. Використання технології ASSESSMENT CENTRE для оцінювання працівників інжинірингових компаній під час реалізації міжнародних інжинірингових проектів - Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - Електронне видання на CD-ROM. С. 114. Жежуха В.Й.

992. Процесно-структуроване управління експортно-імпортною діяльністю підприємств - Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - Електронне видання на CD-ROM. С. 129. Мельник О.Г.

993. The formation of the enterprises rating activity system on the criterion of investment attractiveness - Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – Lublin, Rzeszow , 2014. – Vol. 1, No 1. - P. 61-68 . Yu. Chyrkova, O. Tovstenyuk.

994. Дипломна кваліфікаційна робота (ОКР «бакалавр») - Методичні рекомендації для виконання дипломної роботи студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 68 с. О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Ю.Л. Чиркова

995. Дипломна кваліфікаційна робота (ОКР «спеціаліст») - Методичні рекомендації для виконання дипломної роботи студентами спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 80 с. О.Г. Мельник, Ю.Л. Чиркова, Л.С. Ноджак, В.В. Овчарук

996. Дипломна кваліфікаційна робота (ОКР «магістр») - Методичні рекомендації для виконання дипломної роботи студентами спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання. - Львів: Видаництво Львівської політехніки, 2014. – 72 с. О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Ю.Л. Чиркова, А.В. Тодощук

997. Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації - Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації» для студентів напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» та 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 32 с. О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, В.В. Овчарук, В.Й. Жежуха

998. Інтегральне оцінювання системи компетенцій працівників підприємств - Науковий еконмічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №5 (155). 2014 – С. 506-513. Олексів І.Б., Михайляк Г.В.

999. Масштабно-якісна модель використання інвестиційного портфелю машинобудівного підприємства - Науковий еконмічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №6 (156). 2014 – С. 494-505. Фещур Р.В., Cаталкіна Л.О.

1000. Економічна оцінка та способи зменшення управлінського ризику в системі менеджменту підприємств - Монографія. – Львів, 2014. – 160 с. Яворська Ж.Б.

1001. Тенденции развития фрилансовой деятельности в условиях глобализации - Международный научный журнал «Экономика и предпринимательство» №5 ч.1 2014 г. С. 55-59. Фещур Р.В., Скибинский А.С., Солярчук Н.Ю.

1002. Економічна складова децентралізації влади - Децентралізація влади в Україні: варіанти, можливості, наслідки / Матеріали Регіональної наукової конференції від 21 травня 2014 року. – Львів: НУ «ЛП», 2014. – С.131-134. Мельник О.Г., Юринець О.В.

1003. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика (Розділ 2.6. Науково-методичний підхід до управлінського аналізу розвитку національного господарства України) - Колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т.1. – 216 с. (С. 108-114). Пирог О.В. та інші

1004. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку (Розділ 1.1. Трансформація моделей розвитку національних господарств в умовах постіндустріального суспільства) - Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х., «НТМТ», 2014. – 296 с. (С. 7-12.) Пирог О.В.

1005. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку (Розділ 2.4. Вітчизняний досвід інжинірингу й інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств) - Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х., «НТМТ», 2014. – 296 с. (С. 37-43.) Жежуха В.Й., Городиська Н.А.

1006. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку (Розділ 10.6. Теоретико-методичні засади здійснення фундаментальної діагностики конкурентоспроможності підприємств) - Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х., «НТМТ», 2014. – 296 с. (С. 256-262.) Мельник О.Г.

1006. Management process of development of creative collectives at the enterprise - Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ö konomik unter den Bedingungen der Transformation : Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel . Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – PP. 224-226 ( РИНЦ , Übergeben für die Rezension, Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH), Thomson Reuters) O.O. Goryachka

1007. Methodological foundations of economic evaluation of technogenic losses of national economy - Economics, Entrepreneurship, Management / Volume 1 Number 1/ 2014/ - S. 1-8. Bublyk M.I.

1008. Assessment of the investment factor impact on the economic development of national economy of Ukraine - Economics, Entrepreneurship, Management /Volume 1 Number 1/2014/-S.9-14. Pyrog O.V.

1009. Conceptual basis of management activities diagnostics in the system of process-structured management - Economics, Entrepreneurship, Management / Volume 1 Number 1/ 2014/ - S. 15-23. Melnyk O.H., Mukan O.V.

1010. Управління витратами на підприємствах - Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 244 с. Мельник О.Г., Когут У.І.

1011. Інструментарій теорії ігор у ціноутворенні на інжинірингові продукти - Науковий журнал «Проблеми економіки» №2. 2014.- С. 334-339. Жежуха В.Й., Городиська Н.А.

1012. Установлення структури інжинірингових платежів під час реалізації інжинірингових проектів друк. Науковий журнал «Бізнес інформ» №6 (437). 2014. – С. 373-377. 0,3 Жежуха В.Й., Городиська Н.А.

1013. Кузьмін О.Є. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: концепція та інструментарій: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.Г. Ліпич, О.Г. Мельник, О.В. Товстенюк. - Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 196 с.

1014. Кузьмін О.Є. Розвиток бюджетування на промислових підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 травн. 2014 р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С. 232-234.

1015. Кузьмін О.Є. Концептуальні засади побудови системи діагностики ефективності митних процедур / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур: Збірник тех. науково-практичної заочної конференції (м. Хмельницький, 25.09.14 р.). - Хмельницький, 2014. - С. 9-11.

1016. Кузьмін О.Є. Методико-прикладні засади аналізування антисипативного менеджменту на машинобудівних підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» №794. Львів Видавництво Львівської політехніки 2014. - С. 273-280.

1017. Kuzmin O. Cross-border cooperation of enterprises: essence and significance / O. Kuzmin, I. Kravchenko // Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – Lublin, Rzeszow , 2014. – Vol. 3, No 2. - P. 35-40.

1018. Kuzmin O. Transformation of Development Model of National Economies at Conditions of Postindustrial Society / O. Kuzmin, O. Pyrog, L. Melnik // Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – Lublin, Rzeszow , 2014. – Vol. 3, No 2. – P. 41-45.

1019. Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 с.

1020. Кузьмін О.Є. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. - Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 242 с.

1021. Кузьмін О.Є. Дослідження бюджетно-податкової політики у сфері державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві / О.Є. Кузьмін, М.І. Бублик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» №797. - Львів Видавництво Львівської політехніки, 2014. - С. 447-460.

1022. Кузьмін О.Є. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств: теоретичні та прикладні положення: монографія / О.Є. Кузьмін, О.а. Хілуха, Л.Г. Ліпич. - Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 200 с.

1023. Kuzmin O. Management of innovative creative collectives at the enterprises / O. Kuzmin, N.Shpak, M.Adamiv, O.Goryachka // Quarterly scientific journal published of the Academy of Businessin Dabrowa Gornicza “Forum Scientiae Oeconomia”: Management of human capital in the face of challenge sin the modern economy. - Wydawnictwo Naukowe WSB, Dabrowa Gornicza, Polska. – Vol. 2 (2014). – No. 1. – 129 p.

1024. Кузьмін О.Є. Вплив зовнішніх соціально-економічних важелів на активізування діяльності промислових підприємств на ринку / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (6-8 листопада 2014). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.- С. 193-194.

1025. Кузьмін О.Є. Сутність та особливості маркетингового забезпечення інноваційної діяльності підприємств / О.Є. Кузьмін, І.В. Малахова // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (6-8 листопада 2014). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.- С. 194-196.

1026. Кузьмін О.Є. Проблеми здійснення фундаментальної діагностики інвестиційної привабливості промислових підприємств / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (24-25 жовтня 2014). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - С. 117-118.

1027. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія у ІІ томах (Розділ 9.1. Діагностика діяльності підприємства як передумова забезпечення його полівекторного розвитку) / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, О.Г. Мельник. - Т. 2 / за заг. ред. Савчук Л.М. / Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – 429 с.

1028. Кузьмін О.Є. Обґрунтування ухвалення поточних господарських рішень / О.Є. Кузьмін, А.А. Теребух // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №10 (160). - С. 171-179.

1029. Кузьмін О.Є. Забезпечення розвитку підприємництва на засадах реалізації стимулювальної функції податкових важелів / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, А.М. Дідик // Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»] (м. Київ, 26 листопада 2014 р.) / НТУУ «КПІ», БНТУ. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – С. 140.

1030. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів (Кузьмін О.Є., Бай С.І., Брич В.Я., Гавриш О.А., Мельник О.Г., Подольчак Н.Ю., та інші; за ред. А.А. Мазаракі). – Харків: Фоліо, 2014. – 846 с.

1031. Кузьмін О.Є. Створення сприятливого підприємницького середовища як передумови розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, А.М. Дідик // Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Крок за кроком до мети: стратегія успіху для України" (м. Львів, 21 жовтня 2014 р.). – Львів: ПП «Оріон», 2014. – С. 137-140.

1032. Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: колективна монографія у ІІ томах (Розділ 5.4. Мотиваційне ядро інноваційної діяльності працівників машинобудівних підприємств) / К.О. Дорошкевич, М.М. Вороновська, І.З. Салата та ін.- Т. 1. - За заг. ред. Савчук Л.М. – Павлоград: Арт Синтез-Т, 2014. – 436 с. (С. 409-415).

1033. Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: колективна монографія у ІІ томах (Розділ 9.1. Діагностика діяльності підприємства як передумова забезпечення його полівекторного розвитку) / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник.- Т. 2. - За заг. ред. Савчук Л.М. – Павлоград: Арт Синтез-Т, 2014. – 429 с. (С. 299-308).

1034. Кузьмін О.Є. Інструментарій забезпечення полівекторного розвитку підприємств / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик // Технологічний аудит і резерви виробництва. - 2014. - №6/2 (20). – С. 21-24.

1035. Кузьмін О.Є. Іноземний досвід інжинірингової діяльності / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Проблеми економіки. - 2014. - №3. - С. 240-245.

1036. Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: колективна монографія у ІІ томах (Розділ 4.9. Методичні положення щодо прийняття управлінських рішень в інжиніринговому ціноутворенні) / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська.- Т. 2. - За заг. ред. Савчук Л.М. – Павлоград: Арт Синтез-Т, 2014. – 429 с. (С. 299-308).

1037. Потенціал економічного розвитку країни: теорія і практика (розділ 2.2. Самомотивація працівників та напрями її розвитку) / Дорошкевич К.О., Салата І.З., Вороновська М.М. та інші / Колективна монографія у 2 т. ДонНУЕТ. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – т.1. – 354 с. (С. 110-119).

1038. Потенціал економічного розвитку країни: теорія і практика (розділ 2.3. Особливості оцінювання компетенцій управлінців як фактор економічного розвитку машинобудівних підприємств) / Олексів І.Б., Михайляк Г.В. та інші / Колективна монографія у 2 т. ДонНУЕТ. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – т.1. – 354 с. (С. 120-128).

1039. Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів: економічні важелі та полівекторний аспект / Дідик А.М., Мельник О.Г., Жежуха В.Й. / Монографія. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. – 278 с.

1040. Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналів / Ліпич Л.Г., Мельник О.Г., Адамів М.Є., Хілуха О.А. / Монографія. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 224 с.

1041. Йосифові Петровичу - 80 / Науковий часопис «Технічні вісті» 2014/1(39), 2(40). - С. 6-7.

1042. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation (Розділ 1.13.) Державне регулювання техногенних збитків та його оцінювання в структурі механізму стійкого розвитку економічних систем / Бублик М.І. та інші / Collective monographie Volume 1 Verlang SWG imex GmbH Nurnberg, Deutschland, 2014. –232 p. (С. 109-114).

1043. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation (Розділ 4.13.) Використання матеріальних стимулів при мотивуванні працівників за результатами інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / Дорошкевич К.О., Салата І.З., Вороновська М.М. та інші / Collective monographie Volume 2 Verlang SWG imex GmbH Nurnberg, Deutschland, 2014. – 392 p. (С. 259-266).

1044. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation (Розділ 4.14.) Оцінювання компетенцій працівників як один із чинників формування потенціалу економічного розвитку / Олексів І.Б., Михайляк Г.В. та інші / Collective monographie Volume 2 Verlang SWG imex GmbH Nurnberg, Deutschland, 2014. – 392 p. С. 266-272.

1045. Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України (Розділ 3.1. Інноваційний розвиток сучасного вищого навчального закладу на засадах споживчоорієнтованих чинників) / Подольчак Н.Ю., Гаврилюк В.Я. та інші / Монографія / за ред. Професорів Лаптєва С.М., Сідака В.С., Денисенка М.П. – К.: Університет економіки та права «КРОК» 2014. – 410 с.

1046. Ефективність застосування стратегії інвестиційного розвитку підприємств в умовах глобалізації / Пирог О.В., Стельмах Х.П. / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9-1. Частина 4. Херсон 2014. С. 94-97.

1047. Управління змінами / Яцура В.В., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська Н.В., Гункевич М.Б., Замроз М.В. / Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 356 с.

2015

1048. Міжнародний фондовий ринок / Шпак Н.О., Григор’єв О.Ю., Дорошкевич К.О., Ясінська Т.В. / Навчальний посібник-практикум. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 336 с.

1049. Розвиток нетарифних інструментів в системі державного регулювання техногенних збитків в умовах європейської інтеграції України / Бублик М.І. / Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Проблеми управління зовнішньоекономічної та митної діяльності в умовах європейської інтеграції України» Львів, 24 квітня 2015 р. – С. 19.

1050. Особливості імплементування угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом / Мельник О.Г., Юринець О.В. / Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Проблеми управління зовнішньоекономічної та митної діяльності в умовах європейської інтеграції України» Львів, 24 квітня 2015 р. – С. 20.

1051. Перспективи розвитку вітчизняних підприємств в умовах Європейської інтеграції України / Мельник О.Г. / Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості» Львів, 14-16 травня 2015 р. Львів Видавництво Львівської політехніки – С. 503.

1052. Система державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві / Бублик М.І. / «Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізацій них процесів» збірник тез Науково-практичної конференції, посвяченій науковій діяльності професора І.Р. Михасюка, 15 травня 2015 р., Львів, СПОЛОМ, 2015. С. 83-87.

1053. Cechy wielokierunkowego rozwoju przedesiebiorstw / Olga Melnyk, Andry Didyk / Miedzynarodowa konferencia naukowa “Wybrane zagadnenia wspolczesnej rachunkowosci w Polsce I na Ukraine” Lublin, 21-22 maja 2015. S. 16-17.

1054. Specifics of self-commercialization of innovative products by machine-building companies / R. Kostsyk / Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – Lublin, Rzeszow , 2015. – Vol. 4, No 1. - P. 61-67 .

1055. Взаємозв’язок понять «мотивація» та «мотивування» у системі мотивування персоналу підприємств / Бодарецька О.М. / Науковий журнал «Бізнес інформ» №1. 2015. С. 347-352.

1056. Перспективи розвитку вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції України / Мельник О.Г. / Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості» Львів, 14-16 травня 2015 р., Видавництво Львівської політехніки 2015. – С. 503.

1057. Особливості політики корпоративного управління на вітчизняних промислових / Ліпич Л.Г., Хілуха О.А. / Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика (25-26 травня 2015 р.) Луцьк: Вежа-Друк, 2015. - С. 74-76.

1058. Тенденції відновлення економічного зростання світового господарства в умовах глобальної нестабільності / Пирог О.В. | Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки», 22 травня 2015 р. – Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 8-9.

1059. Готуємо фахівців практично для будь-якої сфери діяльності / Газета «Високий замок» №64 (5320), тижневик 18-24 червня 2015 р. С. 3.

1060. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять / Мельник О.Г., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Дорошкевич К.О., Тодощук А.В., Мукан О.В., Дорош О.І. / Навчальний посібник. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162 с.

1061. Митна справа / Мельник О.Г., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Дорошкевич К.О., Тодощук А.В., Бортнікова М.Г., Рогальський Р.Б. / Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 232 с.

1062. Теоретико-методичні засади побудови системи ціноутворення на продукцію підприємств / Мельник О.Г., Адамів М.Є. / Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. - №6 (226). – С. 160-175.

1063. Розвиток системи менеджменту підприємства на засадах інтегрування технології HR- управління / Мельник О.Г., Адамів М.Є. / «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти» - ІІ міжнародна науково-практична конференція, 4-5 червня 2015 р. – Одеса. С. 1-2.

1064. Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності як важливий чинник фінансово-економічної безпеки / Мельник О.Г., Пирог О.В. / Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та макрорівні в контексті сталого розвитку», 20 березня 2015 р. – Київ: КНУТД, 2015. – С. 159-161.

1065. Диверсифікація як стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / Дрималовська Х.В., Стельмах Х.П. / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики розвитку світової економіки» 19-20.11.2015 р. К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2015. – С. 237-238.

1066. Принципові засади державного управління загальними ресурсами / Бублик М.І. / Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ТзОВ «Простір-М», 2015. - С. 102.

1067. Економічна ефективність стратегічного планування: діагностичний аспект / Петришин Н.Я. / Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ТзОВ «Простір-М», 2015. - С. 103.

1068. Венчурный бизнес / Литвин И.В., Осик Ю.И. / Учебное пособие. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2015. – 354 с.

1069. Венчурлық бизнес / Литвин И.В., Осик Ю.И. / Оқу. құралы. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. - 347 бет.

1070. Концепція та інструменти проектного підходу до диверсифікації видів діяльності підприємства / Фещур Р.В., Дрималовська Х.В. / Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №12 (174). 2015. - С. 415-422.

1071. Особливості полівектоного розвитку підприємств (Cechy wielokierunkowego rozwoju przedsiebiorstw) / Мельник О., Дідик А. / Wybrane zagadnienia wspolczesnej rachunkowosci w Polsce i na Ukrainie pod redakcja H.Ronka, A.Zahorodnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skiodowskiej Lublin. 2015. С. 93-102.

1072. Contradictions of the national legal and regulatory framework in the field of socio-economic diagnosing in conditions of European integration / Melnyk O.H., Mukan O.V., Adamiv M.Ye.

1073. Methodology of calculations of logistic costs and charges for delivery / Telishevska O. / Economics, Entrepreneurship, Management / Volume 2 Number 2/ 2015/ - S. 51-57.

1074. Проблеми забезпечення соціально-економічного розвитку машинобудівних підприємств / Мельник О.Г., Дідик А.М. / Матеріали ІІІ Міжнародної нуково-практичної конференції «Проблеми забезпечення економічного розвитку промислових підприємств» (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 28-29 вересня 2015). Том 1. – Одеса, ОНПУ, 2015. – С. 32-34.

1075. Будемо готувати економістів-аналітиків і бізнес-адміністраторів / Освітній студентський тижневик «Аудиторія» №14 (2894) 21-27- травня 2015 р. – С. 7.

2016

1076. Випускаємо універсальних фахівців / Освітній студентський тижневик «Аудиторія» №7 (2927) 17-25- березня 2016 р. – С. 6-7.

1077. Досвід митного оформлення інтелектуальної власності в Україні і США / Григор’єв О.Ю. / Актуальні питання охорони та захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні України: Збірник тез круглого столу (м. Хмельницький, 25 березня 2016 р.). – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи, 2016. – С. 36-37.

1078. Проблеми реалізації інжинірингових проектів у вітчизняній промисловості у контексті євро інтеграційних процесів / Жежуха В.Й. / Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 12.05.2016 р., - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – І електр. опт. диск (CD-ROM). – С. 75-76.

1079. Соціально-економічна діагностика підприємств: теоретико-методичні положення, лабораторні роботи та курсовий проект / Мельник О.Г., Петришин Н.Я., Мукан О.В., Ноджак Л.С. / Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2016. – 234 с.

1080. Державне управління фінансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку / Мельник О.Г., Скибінський О.С., Саталкіна Л.О., Реверенда Н.Ю. / Монографія. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2016. – 168 с.

1081. Venture business / Lytvyn I.V., Ossik Yu.I / Teaching manual. – Karaganda: KarSU publ., 2016. – 311 p.

1082. Глобальна економіка / Пирог О.В., Литвин І.В. / Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 300 с.

1083. Етимологія та типологія розвитку підприємств / Дідик А.М. / Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету». Серія Економіка, том 21. Випуск 5 (47). 2016. Одеса – С. 86-92.

1084. Economic security and protection of information: theory, methodology, practice / Скворцов І.Б., Кудря Я.В. та інші / Collective monograph. – Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016. – 112 p.

1085. Crowdfunding essence, value and typology / Skybinskyi O.S., Ugolkova O.Z. / Scientific Journal Marketing and management of innofations (Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – Суми: ТЩВ «ВТД «Університетська книга», 2016. - №2. – С. 170-180.

1086. Инновационный менеджмент сложных социально-економических систем (Розділ 5.4. Фактори розвитку промислового потенціалу (концепція, місце і роль) / Станасюк Н.С. / Коллективная монография/ С.Н. Войт, В.А. Ткаченко, С.Б. Холод и др.; под. науч. ред. д.э.н., проф., акад. АЭН Украины В.А. Ткаченко. – Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – 400 с.

1087. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки (Розділ 3.4 Державне управління розвитком промислового потенціалу (теоретико-методологічні засади) / Станасюк Н.С. / Колективна монографія за ред. д. е. н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «Смугаста типографія», 2016. – с.365.

1088. Проблеми економіки / Дідик А.М. / Стан застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні // Проблеми економіки. – 2016. – С. 102-109.

1089. Economic Evaluation and Government Regulation of Technologenic (Man-Made) Damage in the National Economy / Бублик М.І. / Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 37-39.

1090. Ефективна економіка / Дідик А.М. / Шляхи покращення соціально-психологічного мікроклімату колективу в умовах полівекторного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик // Ефективна економіка. – 2013. – №10. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

1091. Ефективна економіка / Дідик А.М. / Методичні положення з аналізування впливу соціально-економічних важелів на забезпечення полівекторного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик // Ефективна економіка. – 2013. – №12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

1092. Іноземний досвід інжинірингу: можливості для вітчизняного бізнесу / Жежуха В.Й. / Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 352 с. (с.138-139)

1093. Реформування митної політики України в умовах європейської інтеграції / Тодощук А.В., Мельник О.Г. / Актуальні Проблеми Економіки НАУКОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ № 11(185), 2016. (Scopus) (с.53-60)

1094. Проблеми діагностування банкрутства та врегулювання процедур неплатоспроможності підприємств в Україні / Мельник О.Г., Адамів М.Є. / НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «БІЗНЕС ІНФОРМ» № 10 '2016 р. (465) (Index Copernicus) (с.256-260)

1095. Economic Evaluation and Government Regulation of Technogenic (Man-Made) Damage in the National Economy / Бублик М.І. / Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХІ міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 238 с. (с.37-39)

1096. Розділ 2. Економічне оцінювання техногенних збитків у національному господарстві України (с.15-22) / Бублик М.І. / Human health: realities and prospects. Monographic series.Volume 1. «Promoting healthy lifestyle», edited by Nadiya skotna, Drohobych: Posvit, 2016, 352 p.

1097. Теоретико-методологічні засади управління толінговими операціями на підприємствах / Коць І.І. / ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Збірник наукових праць №851 Серія: менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 224 с. (с.3-11)

1098. До питання державного управління кластеризацією промисловості / Маслак О.О., Удовиченко Т.В. / ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Збірник наукових праць №851 Серія: менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 224 с. (с.48-54)

2017

1099. Рекомендаці / Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 17-19 лютого 2016 року / Асоціація українських банків; ДВНЗ «Університет банківської справи»; відп. ред. С.М. Аржевітін. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи» 2017. – 523 с. (с.387)

1100. Державне управління фрілансовою діяльністю: теоретичні та прикладні засади / Мельник О.Г., Скибінський О.С., Реверенда Н.Ю. / Монографія. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2017. – 193 с.

1101. Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства: методологія / Мельник О.Г., Скибінський О.С., Саталкіна Л. О. / Монографія. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2017. – 192 с.

1102. Як написати підручник? / Куцик П.О., Скибінський О.С., Скибінський С.В. / Науково-популярне і методичне видання. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 416 с.

1103. Регулювання інтересів стейкхолдерів у корпоративному управлінні шляхом проведення корпоративних переговорів / Хілуха О.А. / Еономічний часопис – ХХІ, 161 (9-10)’ 2016 (100 с.) (Scopus, Index Copernicus, Ulrich`s Periodicals Directory, Central and Eastern European Online Library, InfoBase Index, Russian Index of Science Citation, ERIH PLUS Index) (с.56-60)

1104. Типологія витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств / Телішевська О.Б. / Бізнес Інформ. – 2017. - №3. – С.70-80. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichswed Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, InfoBase Index та ін.)

1105. SECURITY PROVISION MECHANISM OF THE INDUSTRY INNOVATIVE DEVELOPMENT UNDER CONDITIONS OF NATIONAL ECONOMICS CLUSTERING: FUNCTIONS AND PRACTICAL VALUE / Oleksandr Maslak, Nataliia Petryshyn / Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics Association 1901 “SEPIKE”. – 2017. – Edition 16. – P. 110-114 (Міжнародна представленість Index Copernicus)

1106. Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України / Геращенко І.В., Юринець О.В., Іонова М.М. та Ін. / Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України: матеріали парлам. Слухань у Верховній Раді України 8 черв. 2016 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань європейської інтеграції. – К.: Парлам. вид-во, 2016. – 192 с.

1107.