Кузьмін Олег Євгенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кузьмін Олег Євгенович


Життєвий шлях

Кузьмін 2.jpg

Директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, академік Української академії наук, академік Академії підприємництва та менеджменту України, академік Транспортної академії України, академік Академії економічних наук України, академік Української академії наук вищої освіти України


Народився 13 травня 1949 р. в м. Кам'янка-Бузька на Львівщині у родині учителів української мови і літератури Патланя Івана Мусійовича та Патлань Ольги Степанівни (до одруження – Гулак-Артемовська, що походила із родини славетного українського композитора). Свого батька Олег втратив вже у дворічному віці, коли той помер. Згодом названим батьком для Олега став Кузьмін Євген Миколайович – офіцер, учасник Другої світової війни, з яким одружилась його мати.

У 1951 р. сім’я Кузьміних переїжджає у м. Бібрка на Львівщині у зв’язку із призначенням мати Олега директором Ланівської восьмирічної школи. У цій же школі у 1956 р. Олег стає учнем першого класу, згодом (у зв’язку із переїздом батьків) продовжує навчання у Стоківській восьмирічній школі на Бібрщині, а у 1966 р. із золотою медаллю закінчує вже Бібрську середню школу та вступає на інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту. З цього часу усе його життя пов’язане із цим вищим навчальним закладом. Як свого часу сказав про нього проректор, професор Анатолій Загородній, «трудова книжка, яку йому було у 1971 р. виписано, ось уже протягом 43 років зберігається у відділі кадрів Львівської політехніки. Змінилися тільки записи про посади, які обіймав Олег Кузьмін: асистент – старший викладач – доцент – професор – завідувач кафедри – директор інституту».

1971 р. отримав диплом за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості». З 1971 р. асистент кафедри економіки та організації машинобудування та приладобудування, потім старший викладач, доцент, професор цієї ж кафедри. У період 1995-2001 рр. – декан інженерно-економічного факультету, який був реорганізований 30 листопада 2001 р. у Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». Олег Кузьмін став його директором.

У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління якістю норм праці в машинобудуванні», а в 1989 р. – докторську дисертацію на тему «Системи матеріальних стимулів праці в промисловості: формування та управління розвитком». Вчені звання доцента і професора присвоєно відповідно 1981 та 1991 рр.

Ще із студентських років Олег Кузьмін захоплюється книжкою, спортом та музикою. Зокрема, будучи ще студентом, він неодноразово був членом футбольної команди курсу, факультету, а також колективів фізкультури Бібрського та перемишлянського районів. Окрім того, завжди любив брати до рук гітару. Не забував теперішній професор і про науку та ще студентом підготував перші наукові статті щодо проблем матеріального стимулювання, нормування праці, а також фінансування діяльності підприємств.

Автор понад 1100 наукових праць, серед них близько 100 монографій та понад 700 наукових статей. Крім того, автор понад 20 підручників, близько 70 навчальних посібників та близько 250 методичних розробок. Під науковим керівництвом (консультуванням) Олега Кузьміна захищено 21 докторську і понад 100 кандидатських дисертацій. З 1994 р. він є головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, а з 2007 р. – докторських дисертацій при Національному університеті «Львівська політехніка». Виконував обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при Інституті регіональних досліджень НАН України. Є засновником Наукової школи процесно-структурованого менеджменту. Під його науковим керівництвом виконано низку держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних тем.

Крім того, Олег Кузьмін працював у різноманітних структурах Міністерства освіти і науки України, зокрема був членом секції «Економіка» Наукової ради, членом Президії Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування, працював заступником голови експертної ради Державної акредитаційної комісії з менеджменту та торгівлі, членом Науково-методичної комісії зі спеціальності «Бізнес-адміністрування». Також професор О. Кузьмін був головою підкомісії «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Науково-методичної комісії з менеджменту та адміністрування.

У 1992 р. О. Кузьмін очолив колектив фахівців із розроблення та впровадження Програми приватизації комунального майна Львівської області. У 1993 р. брав участь у роботі Центру економічних реформ при Прем’єр-міністрові України і став одним із авторів Комплексу заходів із реформування національної економіки. Працював членом Консультативної ради при Голові Львівської обласної державної адміністрації, членом економічної ради при Голові м. Львова, завідував сектором економіки Західного наукового центру Національної академії наук України. Також він був і є радником глав Львівської обласної державної адміністрації та міського голови Львова. У 2016 р. Олег Кузьмін був членом робочої групи із удосконалення законодавства у сфері транскордонного співробітництва.

Нагороджений орденами «За заслуги» III ступеня (2009 р.), «За заслуги» II ступеня (2018 р.), державними знаками «Відмінник освіти» (2003 р.), «Петро Могила» (2005 р.), медаллю «15 років Збройних сил України» (2006 р.), медаллю «Григорій Сковорода» (2014 р.). За вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науковий і культурний розвиток Львівської області професору О. Кузьміну присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» (1999 р.).

Олег Кузьмін брав участь у різноманітних міжнародних проектах: наукова співпраця «USAID» з Вейнським державним університетом (США) (1997-2002 рр.) у програмах обміну викладачами, узгодження навчальних програм, стажування; співробітництво в межах програми «Підтримка розвитку менеджменту та бізнес-освіти в Україні» (1999-2000 рр.) з університетами Міннесоти, Вищою школою бізнесу Св. Томаса (США), Варшавською школою економіки, Ольштинським університетом (Польща); співпраця згідно з угодою про співробітництво із Міжнародною фінансовою корпорацією, Світовим банком (1991-2001 рр.) у контексті наукової співпраці та підготовки спецкурсу «Корпоративне управління»; діяльність у проекті ТЕМРUS-ТАСІS та ін. Проходив стажування за кордоном, зокрема у Франції та Польщі.

Професор О. Кузьмін є одним із авторів концепції розвитку навчального процесу перепідготовки економістів і менеджерів та її реалізації у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації Львівської політехніки, що тепер відомий як Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти. Окрім того, Олег Кузьмін – відповідальний редактор Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», а також член редколегії науково-виробничого журналу «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів», науково-практичного журналу «Регіональна економіка», міжнародного науково-практичного журналу «Економіка та держава», журналів «Інвестиційний вісник», «Зовнішньоекономічна діяльність» та «Менеджмент», збірника наукових праць «Сучасні питання економіки і права» тощо. Також професор О. Кузьмін - головний редактор англомовного журналу «Economics, entrepreneurship, management».

За ініціативи та активного сприяння професора О. Кузьміна в Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту реалізовується система заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, ефективне розв’язання навчальних, методичних, наукових і виховних завдань, розвиток навчальної матеріально-технічної бази. Випускники кожної спеціальності та спеціалізації очолюваного Олегом Кузьміним Інституту є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають ключові посади керівників і провідних фахівців бізнес-структур, організацій, наукових установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжнародних організацій.

Інститут економіки і менеджменту під керівництвом професора О. Кузьміна здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог світового освітнього простору. Для вирішення відповідних завдань ведеться активна співпраця із бізнесом, уніфікуються освітні програми підготовки фахівців з економіки і менеджменту, впроваджуються сучасні інформаційні технології, розвивається міжнародна співпраця з провідними університетами та науковими центрами, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються творчі зв’язки з підприємствами, організаціями, підприємницькими структурами, банківськими установами, органами державного управління тощо. Навчання в ІНЕМ забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного студента. Щорічні їхні перемоги на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього.

Інноваційні технології і методи навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. ІНЕМ – це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. У навчальному процесі використовуються відеоконференції. Кожен студент Інституту має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища.

Студенти Інституту економіки і менеджменту під час навчання мають змогу здобути паралельно диплом іноземного навчального закладу у рамках програми мобільності студентів і викладачів згідно Болонської декларації. Налагоджені міжнародні контакти ІНЕМ із провідними іноземними університетами забезпечують можливість студентам поглиблювати свої знання іноземних мов, здобувати освіту на міжнародному рівні, а також проходити практику за кордоном. Зокрема, укладені відповідні угоди із Краківським гірничо-металургійним університетом (Польща), Вищою фаховою школою Ліппе і Гюкстер (Німеччина), Суспільною академією наук (Польща), Економічним університетом (Словаччина), Жешувською політехнікою (Польща), Університетом ім. Матея Беля (Словаччина), Вищою школою бізнесу у Домброві-Гурнічій (Польща), Вищою економічною школою у м. Білосток (Польща), Економічною академією (Польща), Вищою школою менеджерських кадрів (Польща), Університетом інформаційних технологій та менеджменту (Польща), Угорським національним економічним університетом (Угорщина), Інститутом економіки малих і середніх підприємств Віденського економічного університету (Австрія), Університетом прикладних наук (Німеччина), Вищою школою маркетингового управління та іноземних мов (Польща), Громадською вищою школою підприємництва та управління (Польща), Університетом Леона Козмінського (Польща) тощо. Зокрема, понад 100 студентів Інституту щорічно під час навчання у магістратурі паралельно навчаються у Вищій школі бізнесу у м. Домброва Гурніча (Польща), Вищій економічній школі у м. Білосток (Польща) та у Краківському гірничо-металургійному університеті (Польща). Студенти Інституту беруть активну участь у різних міжнародних програмах обміну.

Календар основних подій у життєписі О. Кузьміна

1949-1988

______________________________________________________________

1949 (13 травня)

Народився у Кам’янка-Бузька на Львівщині

1956

Стає учнем першого класу

1966

Із золотою медаллю закінчує Бібрську середню школу та вступає на інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту

1971

Завершує навчання на інженерно-економічному факультеті Львівського політехнічного інституту та отримує диплом за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості». Починає працювати асистентом кафедри економіки і організації машинобудування та приладобудування до 1976 р.

1973

Навчається в заочній аспірантурі (до 1977 р.). Виконує дисертаційне дослідження під керівництвом д-ра екон. наук, професора Сидорова Олександра Петровича

1976

Зарахований на посаду старшого викладача кафедри економіки і організації машинобудування та приладобудування Львівського політехнічного інституту, поєднуючи викладацьку роботу з науковою. Народжується донечка Ольга

1977

Достроково захищає кандидатську дисертацію на тему «Управління якістю норм праці в машинобудуванні» та одержує науковий ступінь кандидата економічних наук

1978

Починає працювати доцентом кафедри економіки і організації машинобудування та приладобудування до 1990 р.

1981

Одержує вчене звання доцента


1989-1999

______________________________________________________________

1989

Захищає докторську дисертацію на тему «Системи матеріальних стимулів праці в промисловості: формування та управління розвитком» та одержує науковий ступінь доктора економічних наук

1990

Працює професором кафедри економіки і організації машинобудування та приладобудування до 1991 р.

1991

Одержує вчене звання професора. Стає ініціатором створення та завідувачем кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Львівської політехніки. Працює заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України

1991-2001

Бере участь у програмі співпраці згідно з угодою про співробітництво із Міжнародною фінансовою корпорацією та Світовим банком

1992

Очолює колектив фахівців із розроблення та впровадження Програми приватизації комунального майна Львівської області

1993

Бере участь у роботі Центру економічних реформ при Прем'єр-міністрові України і стає одним із авторів Комплексу заходів з реформування національної економіки. Стає Академіком Академії підприємництва та менеджменту України. Стає членом фахової Ради за напрямком «Менеджмент» Міністерства освіти України

1994

Стає головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Львівській політехніці, а з 2007 р. також і докторських. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

1995

Стає деканом інженерно-економічного факультету (згодом перейменованого у факультет економіки і менеджменту) Львівської політехніки, який у 2001 р. реорганізується у Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

1996

Стає Академіком Транспортної академії України

1997

Працює членом комісії з іноземного інвестування Львівської облдержадміністрації. Стає членом фахової Ради за напрямком «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти України

1997-2002

Бере участь у проекті наукової співпраці «USAID» з Вейнським державним університетом (США)

1999

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науковий і культурний розвиток Львівської області одержує почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». Стає членом правління Асоціації економістів Львівської області. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

1999-2000

Бере участь у програмі «Підтримка розвитку менеджмен¬ту та бізнес-освіти в Україні» з університетами Міннесоти, Вищою школою бізнесу Св. Томаса (США), Варшавською школою економіки, Ольштинським університетом (Польща) тощо


2000-по-сьогодні

______________________________________________________________


2000

Стає членом науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти і науки України, зокрема і членом президії

2001

Призначений головою секції з менеджменту зовнішньоекономічної та антимонопольної діяльності науково-методичної комісії з менеджменту та торгівлі

2002

Стає Академіком Академії економічних наук України

2003

Нагороджений державним знаком «Відмінник освіти України»

2004

Працює заступником голови експертної ради з менеджменту, торгівлі та туризму Державної акредитаційної комісії України. Стає Академіком Української академії наук

2005

Нагороджений державним знаком «Петро Могила».

2006

Нагороджений медаллю «15 років Збройних сил України». Працює радником міського голови м. Львова

2009

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. Нагороджений державним знаком «За сприяння органам внутрішніх справ». Стає Почесним доктором Львівської комерційної академії «Honoris Causa»

2014

Нагороджений Подякою Львівської митниці Міністерства доходів і зборів України за підготовку висококваліфікованих фахівців для національної економіки. Нагороджений відзнакою Львівської обласної ради. Нагороджений медаллю Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода» за особистий внесок у розвиток української освіти, а також вагомі досягнення у сфері педагогічних наук.

2015

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом»

2017

Нагороджений відзнакою ВГО «Спілка ветеранів та працівників силових структур України» «За службу державі». Нагороджений грамотою Львівської митниці ДФС України.

2018

Нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня.

Докторські дисертації, захищені під науковим консультуванням О. Кузьміна

1. Алєксєєв І.В. Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: автореф. дис. ... д-ра екон. наук / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – К., 2002. – 33 с.

2. Комарницький І.М. Регіональна політика організаційно-економічної підтримки розвитку малих підприємств: автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Ін-т регіон. дослідж. НАН України. – Л., 2004. – 40 с.

3. Ліпич Л.Г. Прогнозування розвитку ринку товарів підприємства на засадах вивчення споживчої поведінки покупців: автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т., 2004. – 38 с.

4. Скворцов І.Б. Економічне оцінювання та управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства: теорія, методологія, механізми: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2008. – 42 с.

5. Лебедевич С.І. Теоретико-методологічні засади формування галузевої системи екологічного менеджменту (на прикладі підприємств лісового сектору економіки України): автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л., 2008. – 37 с.

6. Яремко І.Й. Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2010.

7. Захарчин Г.М. Формування і розвиток організаційної культури машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2010.

8. Подольчак Н.Ю. Соціально-економічна ефективність систем менеджменту машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2011.

9. Мельник О.Г. Полікритеріальні системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств на засадах бізнес-індикаторів: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2011.

10. Шпак Н.О. Комунікаційний менеджмент промислових підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2011.

11. Георгіаді Н. Г. Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2012.

12. Князь С.В. Формування і використання трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2013.

13. Пирог О.В. Моделі розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2014.

14. Олексів І.Б. Групи економічного впливу та методи узгодження їх інтересів в системі управління підприємством: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2014.

15. Теребух А.А. Формування та реалізація господарських рішень на машинобудівних підприємствах: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2015.

16. Бублик М.І. Економічне оцінювання та державне регулювання техногенних збитків в національному господарстві: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2015.

17. Дідик А.М. Соціально-економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2016.

18. Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2018.

19. Гончар М.Ф. Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2018.

20. Яструбський М.Я. Гармонійний розвиток та державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів України: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2018.

21. Станасюк Н.С. Економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2018.

Основні кандидатські дисертації, захищені під керівництвом О. Кузьміна

(Усього понад 100 кандидатських дисертацій)

1. Москаленко Л.Н. Совершенствование методов укрупненного определения структурной трудоемкости изготовления радиоэлектронных приборов на стадии проектирования: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1983.

2. Саталкин С.С. Совершенствование оценки и стимулирования экономической эффективности бригадного труда: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1986.

3. Комарницкий И.М. Развитие специализации и кооперации инструментального производства: автореф. дис. ... канд. экон. наук / АН УССР, Ин-т экономики. – Львов, 1989.

4. Московчук А.Т. Повышение стимулирующего воздействия заработной платы в условиях развития рыночных отношений: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1992.

5. Колісник М.В. Економічна оцінка і регулювання біржової діяльності та брокерського обслуговування (на прикладі реалізації продукції промислових підприємств): автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1993.

6. Комарницький Б.М. Управління системою контролю виробничих процесів на підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин: автореф. дис. ... канд. екон. наук / АН України, Ін-т економіки. – Л., 1993.

7. Щерба Л.В. Організаційно-економічні передумови функціонування підприємств з іноземними інвестиціями: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т., 1995.

8. Трач В.П. Розвиток систем інвестиційного менеджменту на підприємствах в умовах формування акціонерних відносин (на прикладі автобудування): автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.

9. Давидяк С.І. Організаційні структури управління: формування та виконання в системі менеджменту підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.

10. Коркуна І.І. Стратегічні та оперативні плани в структурі методів менеджменту на підприємстві: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.

11. Яворська Ж.Б. Економічна оцінка та способи зменшення управлінського ризику в системі менеджменту підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.

12. Громяк Л.С. Управління розвитком малих форм підприємництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1997.

13. Галущак О.Я. Лізинг в системі стимулювання інноваційної діяльності: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1998.

14. Ліпенцев А.В. Службовий етикет у менеджменті: формування та застосування на підприємстві: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1998.

15. Рудницька О.М. Менеджмент персоналу промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 1998.

16. Георгіаді Н.Г. Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу: автореф. дис. … канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 1999.

17. Запоточний І.В. Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1999.

18. Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в системі управління економікою: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2001.

19. Горбаль Н.І.Оцінка та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2001.

20. Машлій Г.Б. Організація та регулювання діяльності товарних бірж: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2001.

21. Ковалишин П.В. Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2002.

22. Тувакова Н.В. Організація та економічна оцінка інноваційної діяльності підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2002.

23. Гаталяк З.П. Інтегрована система планування виробничо-господарської діяльності підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.

24. Кондрат І.Ю. Прогнозування економічного розвитку малих підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.

25. Подольчак Н.Ю. Формування систем управління підприємством на засадах ризик-менеджменту: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.

26. Шуляр Р.В. Економічна оцінка та управління процесами злиття підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.

27. Вівчар О.Й. Активізування інвестиційної діяльності підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.

28. Живко З.Б. Формування маркетингової цінової стратегії підприємств сфери послуг: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2004.

29. Мельник О.Г. Бюджетування в системі управління підприємством: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2004.

30. Огерчук Ю.В. Організування збутової діяльності підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2004.

31. Мала Н.Т. Формування системи керівництва на промислових підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2005.

32. Макара О.В. Соціально-орієнтоване планування інноваційного розвитку промислового підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.

33. Мирончук Т.В. Формування та розвиток франчайзингових відносин підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.

34. Романишин С.Б. Формування рекламної стратегії підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.

35. Сай Л.П. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.

36. Когут У.І. Урахування дегресивних і прогресивних витрат в економічному оцінюванні діяльності машинобудівного підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.

37. Мельник Л.І. Управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.

38. Найчук-Хрущ М.Б. Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у машинобудуванні: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.

39. Процик І.С. Мотивування керівників в системі управління підприємством: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.

40. Дідик А.М. Управління витратами у машинобудівних корпораціях: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.

40. Ільчук П.Г. Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.

41. Князь О.В. Оцінювання та регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.

42. Мукан О.В. Формування систем корпоративного управління в машинобудуванні: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.

43. Тимощук М.Р. Оцінювання потенціалу та планування соціально-економічного розвитку підприємств машинобудування: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.

44. Бала О.І. Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

45. Тимошик Н.І. Формування цінової політики автобусобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

46. Гевко О.Б. Формування стратегії брендингу машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Терноп. держав. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2009.

47. Литвин І.В. Управління венчурними організаціями в машинобудуванні: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

48. Топоровська Л.Й. Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствами: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

49. Кужда Т.І. Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

50. Чуліпа І.Д. Моніторинг економічних показників діяльності підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

51. Смірнова Т.О. Управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.

52. Харчук В.Ю. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

53. Петришин Н.Я. Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

54. Загорська Т.В. Амортизаційна політика машинобудівного підприємства в системі антикризового управління: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

55. Андріанов Ю.О. Оцінювання та формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

56. Дорошкевич К.О. Формування і використання стратегічних карт машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

57. Івасюк В.В. Реалізація інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.

58. Матвіїшин В.Є. Управління ризиками енергозабезпечення машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.

59. Жежуха В.Й. Оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.

60. Глібчук В.М. Оцінювання та регулювання інвестиційних ризиків машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.

61. Гончар М.Ф. Управлінські рішення в системі менеджменту підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.

62. Занічковська О.Ю. Формування та оцінювання економічних планів в системі методів менеджменту машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012.

63. Передало Х.С. Формування та оцінювання місії в системі менеджменту промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012.

64. Свірська О.Б. Ринково-орієнтоване планування виробництва продукції промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012.

65. Савіцька Н.В. Управління креативним потенціалом промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012.

66. Алєксєєва С.І. Науково-технічна підготовка виробництва машинобудівного підприємства на засадах резервування ресурсів: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

67. Сухоребська О.Я. Оцінювання та контролювання діяльності венчурних організацій у промисловості: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

68. Чушак-Голобородько А.М. Мотивування суб’єктів креативної діяльності в системі менеджменту машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

69. Бала Р.Д. Економічне оцінювання та розвиток коучингу на промислових підприємствах: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

70. Смиковчук Т.В. Економічне оцінювання та обґрунтування заходів з реструктуризації промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

71. Шотік Т.М. Економічне оцінювання та розвиток інноваційної інфраструктури національного господарства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

72. Зінкевич Д.К. Розвиток систем креативного менеджменту підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

73. Дорош О.І. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах «ринкової орієнтації»: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.

74. Бобало О.Ю. Розвиток маркетингової діяльності вищих навчальних закладів: автореф. дис. … канд. екон. наук. – Л., 2013.

75. Чорненька О.Б. Управління заборгованістю машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.

76. Ліпич О.А. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.

77. Городиська Н.А. Формування та розвиток інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.

78. Кудря Я.В. Розвиток машинобудівних корпорацій: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.

79. Коломієць О.Л. Розвиток евристичних функцій у системі менеджменту машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.

80. Вороновська М.М. Стимули і мотиви інноваційної діяльності працівників машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2015.

81. Кравченко Є.В. Транскордонне співробітництво машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015.

82. Бонецький О.О. Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016.

83. Бирка М.І. Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016.

84. Скворцов Д.І. Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016.

85. Косцик Р.С. Комерціалізація інноваційної продукції машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016.

86. Телішевська О.Б. Витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2017.

87. Базилевич П.Р. Формування асинхронних дискретних систем бізнес-процесів підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2018.

88. Бортнікова М.Г. Діагностування консалтингових проектів для машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2018.

89. Кащишин В.М. Економічне оцінювання та обґрунтування інжинірингових проектів машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2018.

90. Лакіза В.В. Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2018.

91. Тарнавський М.І. Економічне оцінювання та побудова органів управління персоналом підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2018.

Основні науково-дослідні роботи, виконані під керівництвом О. Кузьміна

1.Разработка и внедрение методологии проектирования коллективных форм организации и стимулирования труда в условиях повышения качества продукции и эффективности производства Львовского завода биофизических приборов / Львов. политехн. ин-т. – № ГР 81028733. – Львов, 1982.

2.Совершенствование и внедрение бригадных форм организации и стимулирования труда рабочих основного и вспомагательного производства в условиях хозяйственного расчета ЛПО «Искра» / Львов. политехн. ин-т. – № ГР 01830020614. – Львов, 1985.

3.Дослідження та розробка проблем трансформування форм власності та формування ринкової інфраструктури в національній економіці України / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0194U0295582. – Л., 1994-1995.

4.Формування ринкової інфраструктури в процесі розбудови державності України (теоретичні та прикладні аспекти) / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0194U029514. – Л., 1994-1995.

5.Узагальнення досвіду проведення антимонопольної політики у розвинутих країнах і використання його в процесі приватизації українських підприємств в післяприватизаційний період / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0196U000149. – Л., 1996-1997.

6.Проблеми розвитку сучасних систем менеджменту на підприємствах України / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0198U002356. – Л., 1998-1999.

7.Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізм залучення іноземних інвестицій / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0102U001182. – Л., 2002-2003.

8.Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0104U002289. – Л., 2004-2005.

9.Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0107U000837. – Л., 2007-2008.

10.Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0109U001161. – Л., 2008-2010.

11.Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0111U001215. – Л., 2011-2013.


Галузеві стандарти, у розробці яких приймав участь вчений

1. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 8050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму підготовки 0502 «Менеджмент». – Вид. офіц. – К., 2003. – 62 с.

2. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра напряму підготовки 0502 «Менеджмент» кваліфікації «Бакалавр з менеджменту». – Вид. офіц. – К., 2003. – 22 с.

3. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 8.050201 «Менеджмент організацій» напряму підготовки 0502 «Менеджмент». – Вид. офіц. – К., 2003. – 66 с.

4. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 8.050207 «Менеджмент антимонопольної діяльності» напряму підготовки 0502 «Менеджмент». – Вид. офіц. – К., 2003. – 54 с.

5. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста напряму підготовки 0502 «Менеджмент» за спеціальністю 8.050207 «Менеджмент антимонопольної діяльності» кваліфікації «Економіст-менеджер». – Вид. офіц. – К., 2003. –34 с.

6. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста напряму підготовки 0502 «Менеджмент» за спеціальністю 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» кваліфікації «Спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер-економіст». – Вид. офіц. – К., 2003. – 33 с.

7. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти рівня спеціаліст напряму підготовки 0502 «Менеджмент» за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій» кваліфікації «Спеціаліст з менеджменту у галузі діяльності, менеджер-економіст». – Вид. офіц. – К., 2003. – 35 с.

8. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.000014 – «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки «Специфічні категорії». – Вид. офіц. тимчас. – К., 2007. – 19с.

9. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» галузі знань «Економіка, комерція та підприємництво». – Вид. офіц. тимчас. – К., 2007. – 35 с.

10. ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки «Специфічні категорії». – Вид. офіц. тимчас. – К., 2007. – 37 с.


Основні опубліковані праці