Кондрат Ірина Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кондрат Ірина Юріївна
Kondratiy.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 1998
Спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2008
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2004 – дотепер - Доцент кафедри фінансів
 • 2003-2004 - Старший викладач кафедри фінансів
 • 2001-2003 - Асистент кафедри фінансів
 • 2000-2001 - Асистент кафедри економіки, фінансів та обліку

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

Страхові послуги

 1. Бондарчук М.К., Кондрат І.Ю. Особливості розвитку сільськогосподарського страхування в Україні на засадах державно-приватного партнерства / М.К. Бондарчук, І.Ю. Кондрат // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 182-188.
 2. Біла Г.І., Кондрат І.Ю. Необхідність, можливість та перспективи розвитку накопичувального рівня пенсійної системи України // Український соціум: Науковий журнал. – Київ: Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка. – 2009. - №2(29). – С. 91-103.
 3. Кондрат І.Ю. Розвиток перестрахувального ринку України в умовах глобалізації / І.Ю.Кондрат // Концепції та механізми сучасних трансформацій на фінансовому ринку: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України. – 2012. – С. 62-64.
 4. Кондрат І.Ю. Причини дефіциту Пенсійного фонду України та шляхи його подолання / І.Ю.Кондрат, С.М.Грегораш // Проблеми та перспективи економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: ЗУКЦ, 2013. – С. 164-167.
 5. Kondrat I. Private pension system in Ukraine: its advantages and disadvantages / I. Kondrat, O. Malets // Economics & Management: Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists EM-2013. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. – Electronic edition on CD-ROM. – P. 50-51.

Портфельний менеджмент

 1. Топій І.І. Теоретичний підхід до трактування поняття «криза» та виокремлення притаманних їй особливостей / І.І. Топій, І.Ю.Кондрат // Економічний простір. – 2013. - №71. – С. 84-91.
 2. Бондарчук М.К. Ефективні методи діагностики фінансового стану страхової компанії та їх апробація / М.К. Бондарчук, І.Ю. Кондрат // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 147-153.
 3. Кондрат І.Ю. Роль страхових компаній у розбудові інноваційної інфраструктури в Україні / І.Ю.Кондрат, С.М.Грегораш // Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету Львівська політехніка. - №769. – 2013. - C. 274-281.
 4. Кондрат І.Ю. Антикризове управління проблемними активами українських банків / І.Ю. Кондрат, С.М. Грегораш // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених, 11–12 квітня 2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 157-159.
 5. Кондрат І.Ю. Фінансовий механізм соціального страхування / І.Ю.Кондрат, Н.В.Мороз // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво «Львівської політехніки». – 2012. – С.203-204.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • "Прогнозування економічного розвитку малих підприємств", 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, 2003 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2013 - АСК «Дністер»
 • 2009 - ВАТ АСК «Скарбниця»
 • 2004 - Управління Державного казначейства у Львівській області ГУДКУ

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 • Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:
 1. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ільчук П.Г. Бюджетна система: Нав.посіб. – К.: Знання, 2011. – 468с.
 2. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Ільчук П.Г. Страхові послуги: Нав.посіб. – К.: Знання, 2011. – 399с.
 • Навчальні посібники, рекомендовані Науково-методичною радою Національного університету „Львівська політехніка”:
 1. Ільчук П. Г. Гроші та кредит: підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Ю. Кондрат, Н. Б. Ярошевич. – Львів: Видавець ПП Сорока Т.Б., 2016. – 412 c.
 2. Алексєєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Страхові послуги: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 204с.
 3. Алексєєв І.В., Колісник М.К., Вівчар О.Й., Ільчук П.Г., Кондрат І.Ю. Гроші та кредит: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 168 с.
 4. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Бюджетна система: Навч.посібник / Серія „Дистанційне навчання”. – №19. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 164с.

Публікації, що належать до SCOPUS

 1. Slav’yuk R., Shkvarchuk L., Kondrat I. Financial market imbalance: reasons and pecularities of occurrence in Ukraine // Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації. – 2017. – Т.14, № 1. – C.227 – 235.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Масштаби та наслідки пільгових перевезень міським та приміським транспортом загального користування в Україні // Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали міжнародного наукового симпозіуму SDEV'2018 (28 лютого – 3 березня 2018 року, Львів–Славське, Україна). - Львів: ТзОВ "Видавничий дім "Панорама". – C.265 – 268.
 2. Сватюк О., Кондрат І.Ю., Сиротюк О. Стратегічне значення системи депозитарного обліку цінних паперів для національної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2017. – Т.1, № . – C.137 – 145.
 3. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Шляхи забезпечення боргової стійкості України // International Scientific Conference Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology: Conference Proceedings, October 20th, 2017. Kaunas, Lithuania: Baltija Publishing. – Р. 52-54.
 4. Кондрат І.Ю. Типологія банківської діяльності в контексті сталого розвитку // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : тези ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Ірпінь, 27–31 березня 2017 р.). - Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України. – C.313 – 316.
 5. Кондрат І.Ю., Данилів І.Л. Порівняльне оцінювання розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні та окремих державах світу // Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів "Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти". – C.21 – 23.
 6. Кондрат І.Ю., Ступницька Г.М. Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 квітня 2017 р., Ужгород, Україна). - Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла». – C.252 – 254.
 7. Кондрат І.Ю., Сокіл Ю.Р. Актуальні проблеми інтеграції фінансового ринку України у світовий ринок // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2015. – № 835. – C.281 – 289.
 8. Kondrat I., Malets O. IPO of Ukrainian companies on the Warsaw Stock Exchange (WSE) // Proceedings 5th International Youth Science Festival "Litteris et Artibus", 26–28 November 2015, Lviv-Polyana, Ukraine, 2015. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2015. – C.234 – 237.
 9. Кондрат І.Ю., Топій І.І. Антикризове управління фінансами банків на прикладі ПАТ «Брокбізнесбанк» // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2014. – № 797. – C.461 – 469.
 10. Кондрат І.Ю. Страхування транснаціональних компаній на засадах змішаного фінансування ризику // Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України». - Львів: Видавництво Львівської політехніки. – C.53.
 11. Кондрат І.Ю., Сокіл Ю.Р. Пріоритетні напрями залучення інвестицій в агропромисловий комплекс Львівщини в контексті євроінтеграційних процесів // Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України». - Львів: Видавництво Львівської політехніки. – C.54.
 12. Кондрат І.Ю., Сокіл Ю.Р. Кластеризація фінансового ринку України як напрям підвищення його конкурентоспроможності в контексті євроінтеграційних трансформацій // Матеріали IV Міжнародної науково – практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 24 – 25 вересня 2015 р.). - Львів: "Простір-М". – C.95 – 96.
 13. Кондрат І.Ю., Топій І.І. Проблеми та заходи антикризового управління банківськими установами // Тези доповідей X міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту», (Львів, 6-8 листопада 2014 р.) . – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2014. - Львів: Видавництво Львівської політехніки. – C.171 – 173.
 14. Кондрат І.Ю., Топій І.І. Сутність та значення поняття «фінансова стабільність» // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 17-18 квітня 2015 р. - Львів: Видавництво Львівської політехніки. – C.170 – 172.
 15. Кондрат І.Ю. Роль страхових компаній у розбудові інноваційної інфраструктури в Україні // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2013. – № 769. – C.274 – 281.
 16. Кондрат І.Ю., Бондарчук М.К. Особливості розвитку сільськогосподарського страхування в Україні на засадах державно-приватного партнерства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – 2014. – Т.Вип. 24.1, № . – C.182 – 188.
 17. Кондрат І.Ю., Бондарчук М.К. Ефективні методи діагностики фінансового стану страхової компанії та їх апробація // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – 2013. – Т.Вип. 23.15, № . – C.147 – 153.
 18. Кондрат І.Ю., Топій І.І. Антикризове управління фінансами банків на прикладі ПАТ «Брокбізнесбанк» // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2014. – № 797. – C.461 – 469.
 19. Kondrat I., Malets O. Private pension system in Ukraine: its advantages and disadvantages // Тези доповідей ІІІ міжнародної конференції молодих вчених «Економіка і менеджмент 2013», (Львів, 21-23 листопада 2013 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - Львів: Видавництво Львівської політехніки. – C.50 – 51.
 20. Кондрат І.Ю. Проблеми розвитку екологічного страхування в Україні // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей Х науково-практичної конференції, 31 березня-5 квітня 2014 р. – Львів, 2014. - Львів: ЗУКЦ. – C.121 – 123.
 21. Кондрат І.Ю., Грегораш С.М. Антикризове управління проблемними активами українських банків // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», (м. Львів, 11-12 квітня 2014 р.) / МОНУ, НУ «ЛП», ІНЕМ, РМВ ІНЕМ та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – C.157 – 159.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

«Страхові послуги», «Соціальне страхування», «Перестрахування», «Фінанси, гроші та кредит», «Портфельний менеджмент»

Додаткові відомості

 • Координатор впровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) від кафедри фінансів
 • Відповідальна за підвищення кваліфікації викладачів та семінар психолого-педагогічних знань від кафедри фінансів
 • Відповідальна за каталог освітніх послуг від кафедри фінансів
 • Наукові інтереси - теоретичні та прикладні проблеми функціонування фінансового ринку, зокрема страхового ринку. Значна увага приділяється дослідженню перспектив розвитку особистого (медичне та пенсійне), а також інших видів страхування.


Кафедра фінансів