Кафедра інформаційних систем і технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра інформаційних систем і технологій
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ІСТ
Дата заснування 2010 рік
Приналежність Інститут підприємництва та перспективних технологій
Завідувач кафедри к.т.н. Лагун Андрій Едуардович
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 507
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ist
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/kafedry/kafedra-ist.html

Кафедра інформаційних систем і технологій — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Львівської політехніки, який проводить підготовку студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», а саме:

– освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр»;

– освітнім рівнем «бакалавр» (освітня програма «Комп’ютерні науки»);

– освітнім рівнем «магістр» (освітня програма "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг").

Загальна інформація

Кафедра інформаційних систем і технологій розміщена у навчальному корпусі у м. Львові по вул. Горбачевського, 18. Навчальна площа, закріплена за кафедрою, складає 136,2 кв.м., навчальний процес відбувається у сучасно обладнаних аудиторіях та навчальних лабораторіях, а саме: штучного інтелекту на 15 посадкових місць, програмних засобів на 11 посадкових місць, інформатики і програмування на 17 посадкових місць, комп’ютерної електроніки та мікропроцесорних систем на 10 посадкових місць, систем баз даних та знань на 19 посадкових місць, розподілених систем та мереж на 14 посадкових місць, лабораторія CISCO на 9 посадкових місць, а також достатнє за площею приміщення для професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу.

Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників і студентів. Колектив кафедри інформаційних систем і технологій проводить наукову роботу за напрямом «Математичне моделювання інформаційних та динамічних систем». Результати наукових досліджень знаходять відображення в наукових статтях фахових наукових вісників, у доповідях на міжнародних наукових конференціях та конференціях різних рівнів.

Викладацький склад кафедри

Лагун Андрій Едуардович – к.т.н., доцент, завідувач кафедри ІСТ;

Баран Мар'яна Михайлівна – к.ф.-м.н., доцент, доцент;

Кенс Ігор-Роман Романович – к.т.н., доцент, доцент;

Машевська Марта Володимирівна – к.т.н., доцент;

Рашкевич Марія Іванівна – к.т.н., доцент, доцент;

Угрин Леся Євгенівна — старший викладач;

Ялечко Володимир Іванович — к.т.н., старший викладач;

Дупак Богдан Петрович – асистент;

Петришин Михайло Олегович – асистент;

Харів Андріана Ростиславівна – асистент.

Навчання

Кафедра інформаційних систем і технологій (ІСТ) – це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". Кафедра інформаційних систем і технологій проводить підготовку фахівців за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" за освітніми рівнями:

 • бакалавр (навчання за освітньою програмою "Комп’ютерні науки");
 • магістр (навчання за освітньою програмою "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг").

При кафедрі діє циклова комісія, що забезпечує підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "фаховий молодший бакалавр" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". Кафедра забезпечує підготовку студентів в межах створеного Інститутом Інноваційного навчально-науково-виробничого Комплексу "Школа-Коледж-Університет-Підприємство", що діє при Національному університеті "Львівська політехніка". Метою створення Комплексу є системний моніторинг і раціональне вирішення проблем профорієнтації випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, їх підготовки до навчання на рівні університетських вимог, адаптації до навчання в Університеті, а також з метою реалізації змісту освіти у системі ступеневої підготовки фахівців. Створення такого Комплексу є вимогою сучасності, оскільки саме такі структури здатні успішно в межах чинного законодавства забезпечити інтеграцію середньої школи і університетів, формувати зміст неперервної освіти, якісно реалізувати профілізацію середньої школи, здійснювати відбір і навчання талановитої молоді, надати можливість абітурієнту зробити правильний вибір своєї майбутньої професійної діяльності, а саме

 • освітній процес в Коледжі за змістом і методами максимально наближено до університетського рівня, що дає змогу адаптації до оволодівання всіма засобами та навичками університетської освіти (конспектування лекцій, написання рефератів, курсових робіт, робота з каталогами в науковій бібліотеці Інституту, проведення презентацій та виступів). В зв’язку з цим, до викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін залучені науково-педагогічні працівники кафедр Інституту;
 • забезпечуються можливість для студентів приймати участь у студентських наукових конференціях, диспутах, семінарах, круглих столах Інституту, що суттєво підвищує рівень самооцінки та мотивації до подальшого здобуття вищої освіти.

Навчальний процес з підготовки фахівців ОКР "фаховий молодший бакалавр" здійснюється згідно складових Галузевих стандартів вищої освіти України, затверджених МОН України ліцензованих спеціальностей. Відповідно до освітньо-професійної програми, навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста розроблені та затверджені з урахуванням таких циклів дисциплін: гуманітарної та соціально-економічної підготовки; математичної, природничо-наукової; професійної та практичної підготовки. Особливостями розроблених кафедрою освітніх програм для усіх освітніх рівнів є використання новітніх світових технологій та методів навчання; можливість вільного вибору профільних дисциплін; участь в навчальному процесі провідних викладачів університету та спеціалістів-практиків галузі інформаційних технологій; реалізація практичної компоненти при виконанні лабораторних та практичних робіт із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників і студентів. Навчальні плани підготовки фахівців на 100% забезпечені програмами дисциплін, зміст яких відповідає сучасним вимогам. Велика частина навчально-методичних комплексів розміщені у віртуальному навчальному середовищі (ВНС). Викладачі кафедри плідно працюють над удосконаленням, постійним оновленням освітнього контенту – електронних варіантів навчально-методичних комплексів, якими студенти користуються при підготовці до занять та заліково-екзаменаційних сесій. Використання віртуального навчального середовища дає змогу посилити інтерес студентів до навчального матеріалу, покращити його засвоєння, а на практичному (семінарському, лабораторному) занятті оптимальніше використати відведений час. Формою підсумкової атестації студентів усіх освітніх рівнів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" є захист кваліфікаційної роботи. Тематика кваліфікаційних робіт формується досвідченими викладачами на основі змісту освітньо-професійної програми на замовлення установ, організацій, з врахуванням специфіки баз практики, де студент планує проходити переддипломну практику. Керівництво такими роботами здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, тим самим забезпечується високий рівень їх виконання та захисту. Базами практичної підготовки студентів є навчально-виробничі та наукові підрозділи університету, дослідні господарства та інші структурні підрозділи, які мають необхідне обладнання та педагогічні кадри. Студенти можуть самостійно обирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для укладання відповідної угоди. Підготовка студентів в сучасних умовах вимагає використання та практичного освоєння сучасних програмних засобів провідних фірм-розробників. Всі цикли лабораторних робіт та деякі практичні заняття базуються на використанні програмних засобів. Програмне забезпечення зберігається як на сервері, так і на клієнтських робочих станціях, на яких розгорнуті програмні продукти, що задіяні в навчальному процесі. На сьогодні Інститут є учасником програми академічної співпраці MSDN Academic Alliance (MSDN AA). Це дозволяє одержувати всі ліцензійні операційні системи, серверні продукти, засоби розробки та інше програмне забезпечення Microsoft, технічну підтримку, доступ до інформаційних ресурсів. Крім цього, учасники програми можуть брати участь в передовому академічному співтоваристві за певними тематиками. Студенти мають можливість займатись в локальній мережевій академії CISCO, яка функціонує в Інституті, та після завершення навчання в цій академії отримувати відповідні сертифікати міжнародного взірця. Прийом на навчання здійснюється Приймальною комісією Національного університету "Львівська політехніка" за конкурсом у відповідності до Правил прийому. Набір студентів на спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" ОР "бакалавр" і "магістр" та ОКР "фаховий молодший бакалавр" проводиться в межах встановленого ліцензованого обсягу.

Наукова діяльність кафедри

Науковий напрям кафедри – математичне моделювання динамічних та інформаційних систем. На кафедрі в 2019 році працювали 2 професори (д.т.н.), 15 доцентів, к.т.н. та к.ф-м.н., 5 викладачів без ступенів. За рік працівниками кафедри опубліковано 63 наукові праці, з них 16 наукових статей (5 у науковометричних базах Scopus) та 46 тез доповідей на наукових заходах (16 міжнародних конференцій). Також опубліковано 1 монографію англійською мовою. Викладачі кафедри взяли участь в Міжнародній конференції «Інформаційні та інноваційні технології в ХХІ столітті» в Республіці Польща. У звітному році сумісником кафедри асистентом Сенетою Мар’яною захищена кандидатська дисертація. В 2020 році планується організувати науково-дослідну роботу кафедри за темою «Комп’ютерний моніторинг в інформаційних системах». За звітний рік відбулось засідання наукового семінару кафедри, на якому виступив доцент Лагун Андрій з доповіддю «Застосування криптографічних алгоритмів в інформаційних системах». Студентською науковою роботою керують 3 викладачі (доцент Баран М.М., доцент Лагун А.Е., старший викладач Машевська М.В.). В лютому 2020 року планується подати наукові роботи 3 студентів на всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів. В жовтні викладачами і 23 студентами кафедри взято участь в 77 студентській науково-технічній конференції інституту підприємництва та перспективних технологій. Переможцем став студент Іщенко Любомир, яким керувала доцент кафедри Баран Мар’яна, Навчально-наукова робота студентів полягала також у реалізації деяких студентських проектів, а саме розроблення сайту ІППТ, розроблення сайту «Туристичний Дрогобич», еколого-економічний моніторинг заповідника «Розточчя». Під час наукової роботи студентів вивчаються новітні технології розробки програмного забезпечення, зокрема під мобільну операційну систему Андроїд та з використання програмно-апаратного робото-технічного комплексу Lego Mindstorm. 18-19 квітня 2019 року було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства», у роботі якої взяли участь всі викладачі кафедри. Кафедрою також проводиться міжнародна робота. Зокрема, підписано угоду про співпрацю з Вищою школою технічною в Катовіце (Республіка Польща).

Завдання:

 • розширювати міжнародне наукове співробітництво;
 • домагатись участі у держбюджетних наукових дослідженнях.

Підрозділи кафедри

На кафедрі ІСТ в ІППТ функціонує 5-ть навчальних лабораторій, а саме:

 1. «Комп’ютерних мереж та паралельних обчислень», к.508;
 2. «Інтернет технологій та Web програмування», к. 503;
 3. «Інформатики та програмування», к.501;
 4. «Систем баз даних та знань», к.504
 5. Лабораторія «Проектування вбудованих систем» к.403.

В основному, вищезазначені, навчальні лабораторії використовуються для виконання лабораторних та практичних занять, які дають змогу студентам отримати практичні знання та вміння в області використання та розроблення загальносистемного та спеціалізованого програмного забезпечення. В навчальній лабораторії «Комп’ютерних мереж та паралельних обчислень» встановлено обладнання, яке дає змогу отримати практичні знання та вміння в області використання та проектування сучасних комп’ютерних мереж. Окрім того, в цій лабораторії встановлено графічні карти з технологією CUDA, що дасть змогу освоїти студентами нові технології в області паралельних та розподілених обчислень, а викладачами – виконувати наукові дослідження в даному напрямі. Лабораторія «Проектування вбудованих систем» (к.403) призначена для проектування та реалізації технічних систем (розроблення технічного забезпечення) на базі мікроконтролерів в процесі підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Основним завданням лабораторії «Проектування вбудованих систем» є набуття студентами практичних навичок та закріплення теоретичних знань в області розроблення спеціалізованих систем. Лабораторія включає мікроконтролери AVR та STM32 з комплектами давачів і актюаторів. В лабораторії проводяться лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін:

 • «Архітектура комп’ютерів»;
 • «Основи електроніки»;
 • «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів»;
 • «Проектування Інтернет речей»;
 • «Проектування інформаційних управляючих систем екологічного моніторингу».

Окрім того, дана лабораторія використовується в процесі виконання дипломних робіт молодшими спеціалістами, бакалаврами та магістрами. Також лабораторія «Вбудованих систем» використовується в процесі виконання науково-дослідницьких робіт, що відносяться до наукових напрямів кафедри ІСТ, а саме: автоматизація проектування та моделювання систем «Розумного будинку» та «Розумного міста», розроблення та дослідження інтелектуальних систем комп’ютерного еколого-економічного моніторингу (керівник - Машевська М.В.).

ITlab Науково-навчальна студентська лабораторія ІТ (Scientific research students laboratory IT) Науково-навчальна студентська лабораторія інформаційних технологій створена для підтримки інноваційних студентських проектів з розробки програмних та апаратних рішень в рамках науково-навчальних напрямів кафедри.

Партнери кафедри

ІТ-компанія Softserve

Веб-сайт: https://www.softserveinc.com

ІТ-компанія Eleks

Веб-сайт: https://eleks.com

ІТ-компанія Noltic

Веб-сайт: https://noltic.com

Мережева академія Cisco

Веб-сайт: https://www.netacad.com