Кафедра цивільного права та процесу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра цивільного права та процесу
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура ЦПП
Дата заснування 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 27
К-сть доцентів 10
К-сть докторів наук 2
К-сть співробітників 32
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри к.ю.н., доцент Паньонко Ігор Михайлович
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. № 312
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/cpp

Кафедра цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка» заснована у лютому 2011 року згідно наказу НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП», від 14.02.2011р. як кафедра новоствореного Навчально-наукового інституту права та психології.

Про кафедру:

Кафедра цивільного права та процесу, враховуючи потребу у забезпеченні і реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян в сучасних умовах та застосовуючи сучасні методики викладання правових дисциплін, здійснює підготовку бакалаврів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» та магістрів спеціальності 8.03040201 «Правознавство», а також викладає багато правових дисциплін у інших інститутах Національного університету «Львівська політехніка».

Основою діяльності викладачів кафедри цивільного права та процесу у Центрі надання безоплатної правової допомоги є можливість набуття студентами за напрямом «Право» Навчально-наукового інституту права та психології вмінь та навичок практичної діяльності за фахом, надаючи безоплатну правову допомогу соціально вразливим верствам населення. Очолює кафедру к.ю.н., доцент Паньонко І.М

До складу кафедри входить лабораторія № 1, яка створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів з питань цивільно-правового напряму, а також захисту прав і свобод громадян.

На базі лабораторії функціонує юридична клініка, метою якої є:

 • підвищення рівня практичних занять, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;
 • забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, виконавчої влади та місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів у сфері юридичних послуг.

Навчально-методична робота кафедри

На сьогодні кафедра нараховує 32 науково-педагогічних працівники. З них: 2 доктори юридичних наук, 27 кандидатів наук, 10 доцентів , 2 старших викладача та 10 асистентів, які забезпечують викладання дисциплін з:

 • господарське право;
 • природоохоронне законодавство та екологічне право;
 • трудове право;
 • цивільне право України;
 • сімейне право;
 • господарський процес;
 • цивільний процес;
 • практикум із цивільного судочинства;
 • господарське судочинств;
 • нотаріат;
 • земельне право;
 • цивільне та господарське право;
 • актуальні проблеми цивільного права;
 • житлове право;
 • захист немайнових прав;
 • розгляд окремих категорій цивільних справ у цивільному судочинстві;
 • цивільні делікти;
 • екологічна політика та право, цивільні правочини.

Частина викладацького складу має значний досвід роботи в структурі державної влади, правоохоронних органах, нотаріаті та адвокатурі.

Навчальний процес на кафедрі цивільного права та процесу – це: ділові ігри та судові дебати, тренінгові та тестові методики, інформаційні технології.

На сьогоднішній день кафедра цивільного права та процесу є однією із кафедр в Інституті права та психології. Ми здійснюємо підготовку магістрів за спеціальністю «Правознавство» (за двома спеціалізаціями «Адвокатська діяльність» та «Нотаріальна діяльність»).

Навчання здійснюється за таким формами:

 • денна;
 • заочна.


Hayкoвo-neдагогічний склад кафедри

Напрями наукових досліджень

Співробітництво кафедри

Кафедра цивільного права та процесу (ЦПП) в межах співробітництва між кафедрами та інститутами НУ «Львівська політехніка» організовує участь науково-педагогічного складу кафедри в наукових заходах, які організовуються іншими кафедрами та інститутами НУ «Львівська політехніка». Зокрема, участь в міжкафедральних семінарах щодо обговорення дисертаційних досліджень, які виконані в інституті; участь у круглих столах, що проводяться іншими кафедрами.

З метою підвищення дидактичної кваліфікації викладачів кафедри ЦПП, викладачі кафедри відвідують лекції та практичні заняття досвідчених викладачів з інших кафедр в порядку взаємовідвідування.


В межах співробітництва між навчальними закладами та обміну досвідом, кафедра співпрацює з кафедрами цивільно-правових дисциплін та господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ та кафедрами цивільного права та процесу і трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Це відображається у відвідуванні лекцій науково-педагогічних працівників цих кафедр (викладачами та магістрантами); взаємному рецензуванні методичного забезпечення навчальних дисциплін, наукових статей, навчальних посібників; участі у наукових заходах, що проводяться в цих навчальних закладах.

З метою закріплення здобутих студентами теоретичних знань на практиці, проводяться зустрічі та заняття в Львівському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України, Львівському окружному адміністративному суді, інших місцевих судах м. Львова, нотаріальних конторах.

Партнери кафедри

 • Кафедра цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ
 • Кафедра господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ
 • Кафедра трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Кафедра цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Кафедра права Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом
 • Department of civil diciplines of the law Faculty; Institute of Law, Psychology and Economy; Lviv State University of Internal affairs.
 • Department of economic diciplines of the Law Faculty; Institute of Law, Psychology and Economy; Lviv State University of Internal affairs.
 • Department of abour, agricultural and ecology law of the Law Faculty; Lviv National University of Ivan Franko.
 • Department of civil law and process of the Law Faculty; Lviv National University of Ivan Franko.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 312

E-mail: CPP_INPP@lp.edu.ua