Кафедра української мови

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра української мови
ЛоготипУМ1.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура УМ
Дата заснування 1989 рік
Приналежність Інститут гуманітарних та соціальних наук
Завідувач кафедри канд.філол.наук, доцент Куньч Зоряна Йосипівна
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Карпінського 2/4, 1-й корпус, каб. 306
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/um

Кафедра української мови — це навчально-науковий підрозділ Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

Зміст

Загальна інформація

Сьогодні кафедра української мови — дієздатний колектив висококваліфікованих фахівців-філологів, який обслуговує всі підрозділи університету. Тут працюють 1 доктор наук (Фаріон І.Д.) та 10 кандидатів наук (Наконечна Г.В., Куньч З.Й., Микитюк О.Р., Литвин О.Г., Булик-Верхола С.З., Василишин І.П., Теглівець Ю.В., Середницька А.Я., Городиловська Г.П., Харчук Л.В.), 8 з яких підготували свої дисертаційні дослідження, працюючи на кафедрі.

Кафедра працює також як консультативний центр для працівників та студентів Національного університету «Львівська політехніка» з питань термінознавства, культури української мови та стилістичних засад мовного спілкування.

Історія кафедри

Кн27.gif

Кафедру української мови створено 25 грудня 1989 року. Її очолив кандидат філологічних наук, доцент Г.Л.Вознюк. Заснована як фаховий навчально-методичний центр з питань української мови, покликаний сприяти пропаганді гуманітарних знань, удосконаленню студентами і працівниками університету своєї мовної підготовки, піднесенню культури мовлення.

Від 2017 р. кафедрою керує кандидат філологічних наук, доцент З.Й. Куньч. Сьогодні кафедра української мови – дієздатний колектив висококваліфікованих фахівців-філологів, який обслуговує всі підрозділи університету. Тут працюють 1 доктор наук (Фаріон І.Д.) та 10 кандидатів наук (Наконечна Г.В., Куньч З.Й., Микитюк О.Р., Литвин О.Г., Булик-Верхола С.З., Василишин І.П., Теглівець Ю.В., Середницька А.Я., Городиловська Г.П., Харчук Л.В.), 8 з яких підготували свої дисертаційні дослідження, працюючи на кафедрі.

Щороку працівники кафедри публікують понад 30 наукових статей, виступають на численних наукових конференціях. Опубліковано низку наукових монографій, понад 50 навчально-методичних видань, підготовлено до друку посібники з української мови (за професійним спрямуванням) та сучасної української мови, основ риторики і термінознавства. Кафедра працює також як консультаційний центр для працівників та студентів Львівської політехніки з питань термінознавства, культури української мови і стилістичних засад мовного спілкування.

Навчально-освітня робота кафедри базується на програмах курсів, викладання яких забезпечує кафедра. Оволодіння курсом «Українська мова (за професійним спрямуванням)» сприяє формуванню у студентів знань, умінь і навичок практичної мовленнєвої діяльності в різних ситуаціях службового, громадського, особистого спілкування. Вивчення цієї дисципліни має на меті:

 • поглиблення духовної культури студентів, формування в них гуманітарного світогляду, спрямування студентів на вдосконалення шкільних мовностилістичних знань з української мови, вироблення культури мовлення й оволодіння нормами літературної мови;
 • ознайомлення студентів з науковими засадами сучасного українського правопису і підвищення рівня їх грамотності;
 • опрацювання студентами ділового стилю і засобів ділового мовлення державною мовою, а також ділових паперів, потрібних у професійній діяльності;
 • оволодіння основами наукової термінології.

Кафедра розробила і запровадила курс сучасної української мови для базового напряму «Прикладна лінгвістика», що передбачає вивчення фонетичних, лексикологічних, граматичних, правописних і мовностилістичних явищ і тенденцій. Підбір ілюстративно-текстового матеріалу з цієї дисципліни спрямовано на краще засвоєння теоретичних законів і правил сучасної української мови, на досконаліше практичне оволодіння різними аспектами і нюансами української мови, на розвиток гуманітарно-філологічного мислення, на розуміння духовно-інтелектуальної насиченості, високої інформативності, лексичного багатства, граматичної гнучкості й досконалості української мови як державної, на розвиток культури мовлення. Програма відповідає фаховим і національно-патріотичним потребам виховання сучасної науково-технічної інтелігенції. Спецкурси «Практична стилістика української мови» та «Культура спілкування» впроваджено для студентів рівнів магістра і спеціаліста напряму «Філологія» («Прикладна лінгвістика»). Ці спецкурси покликані не лише формувати у студентів потребу володіти засадничими нормами комунікативного аспекту мови як головного засобу реалізації власної індивідуальності, але й виробити чуття естетики й постійного вдосконалення у писемному та усному мовленні.

Розроблено і впроваджено також курси «Українська мова в засобах масової комунікації» для напряму «Журналістика», а також «Основи термінознавства» та «Основи риторики» для студентів окремих напрямів як курси за вибором.

Кафедра послідовно втілює свій концептуальний задум – співпрацювати з фахівцями спеціальних кафедр у підготовці словників науково-технічної термінології. За участю працівників кафедри вже видано близько 30 словників з різних галузей знань. Завідувач кафедри доц. Вознюк Г.Л. та проф. Полюга Л.М. за активну і плідну лексикографічну роботу удостоєні Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка в галузях науки та освіти. Викладачі кафедри беруть активну участь у діяльності Товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка, ведуть значну просвітницьку роботу серед студентської молоді, пропагують українську мову та культуру мовлення у пресі, на радіо й телебаченні.

Уся навчальна, навчально-методична та наукова робота кафедри невід’ємна від культурно-просвітницької та виховної. Викладачі кафедри беруть активну участь у діяльності Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Викладач М.В. Гнатюк є членом інформаційного центру при Секретаріаті Світової федерації українських лемківсько-русинських об’єднань. Неодноразово до Дня української писемності та мови кафедра української мови спільно з Інститутом архітектури проводила мовно-мистецьку виставку «Мова – твого життя основа». Результатом цієї виставки є видані набори плакатів – студентських робіт на актуальні мовні теми. Керівником цього проєкту є доцент кафедри І.Д. Фаріон. Новий авторський проєкт Ірини Фаріон "Академічні майстер-класи: від книги - до мети", започаткований восени 2011 року, передбачає запрошення відомих науковців, літераторів, митців з презентацією своїх книг та мистецьких творів.

Кафедра має значний досвід залучення студентів до участі в масових заходах (літературно-музичні вечори, присвячені окремим письменникам; традиційні Шевченківські читання та вечори, бесіди на практичних заняттях на теми культурного життя України, зокрема Львова; екскурсії до музеїв; відвідання зі студентами картинної галереї; культпоходи до театрів тощо).

Перший завідувач кафедри української мови

GL V2.jpg

ВОЗНЮК Геннадій Леонідович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» (1989–2017 рр.), професор кафедри української мови (2017–2018 рр.), лауреат премії імені Івана Огієнка в галузі освіти (2002 р.), нагороджений численними почесними грамотами Львівської політехніки та Міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України» (1989 р.).


До 200-річчя від дня народження Т. Шевченка

Шевченко плакат2.jpg

До 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті І. Франка

Franko plakat2.jpg

Кафедральний стенд "Воскресне мова – воскресне Україна"

Plakat5.jpg

Навчальні дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням) – для студентів першого курсу всіх базових напрямів; Сучасна українська мова – для студентів першого та другого курсів напряму «Філологія»; Основи термінознавства – для студентів гуманітарних і технічних напрямів підготовки (ІКНІ: напрям 020303 для груп ФЛ; (ІМФН: напрям 030201 для груп МВ); Основи риторики – для студентів напряму «Право»; Риторика професійної діяльності – для студентів напряму «Документо­знавство»; Сучасна українська мова в засобах масової комунікації – для базового напряму 030301 «Журналістика»; Практична стилістика української мови – для студентів п’ятого курсу напряму «Філологія» (ПРЛ, спеціалісти); Культура спілкування – для студентів базового напряму “Філологія” (ПРЛ, магістри); Орфографічний практикум – для базового напряму 030301 «Журналістика»;

Українська мова (за професійним спрямуванням): загальна кількість годин – 90 (кредитів ECTS – 3), аудиторні години – 32 (практичні заняття). Зміст дисципліни: Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усного та писемного мовлення; форми мовленнєвого етикету; основи ділового мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • засвоїти основні принципи професійного спілкування українською мовою, принципи і засоби офіційно-ділового мовлення; *оволодіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування;
 • опанувати основи ведення ділової документації українською мовою;
 • використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти основні зразки ділових паперів;
 • володіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами української літературної мови;
 • правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси;
 • оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі професійного спілкування.

Сучасна українська мова: загальна кількість годин – 90 (кредитів ECTS – 3), аудиторні години – 48.

Зміст дисципліни: Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; етапи її становлення і розвитку; її роль як офіційно-державної мови в суспільному житті українського народу; місце української мови серед інших слов’янських та європейських мов; лінгвістичні характеристики (властивості) сучасної української мови, джерела її збагачення та вдосконалення; фонетичні, лексикологічні та граматичні (морфолого-синтаксичні) закони української мови та засоби їх реалізації; наукові (фонетично-словотворчо-граматичні) засади української орфографії та основні правописні норми сучасної української літературної мови; стилістично-практичні аспекти сучасної української мови, її форми (усна й писемна), літературні норми, питання культури мовлення та мовного етикету; офіційно-діловий стиль, вимоги до ділового мовлення, основні принципи оформлення та стилістичного опрацювання ділових паперів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • засвоїти основні наукові засади сучасної української літературної мови на лексичному, фонетичному та граматичному рівнях;
 • засвоїти основні лексико-граматичні категорії та вміти використовувати їх у комунікативному процесі;
 • оволодіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами сучасної української літературної мови;
 • засвоїти і вміти використовувати правила орфоепії та акцентології;
 • оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі комунікації;
 • оволодіти основними формами українського мовленнєвого етикету;
 • опанувати основи ведення ділової документації українською мовою;
 • використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти основні зразки ділових паперів;
 • виробити навички стилістичного редагування тексту та практичного перекладу.

Основи термінознавства: V сем. – 60 год (кредитів ECTS – 2), аудиторні години – 24 год (практичні заняття).

Зміст дисципліни: Основні етапи розвитку галузевих терміносистем і термінознавства в Україні; історичні традиції розвитку термінознавства; лексико-семантичні особливості термінів української мови; основні аспекти українського термінотворення і терміновжитку; особливості різних термінологічних жанрів; науковий, науково-популярний, навчальний, лексикографічний тексти; особливості історичного формування й теперішнього стану української термінології як підсистеми української літературної мови.

 • ознайомити з історією формування української науково-технічної термінології в контексті розвитку європейських терміносистем у ХІХ-ХХІ ст.;

Мета курсу:

 • виявити закономірності основних етапів становлення і розвитку галузевих терміносистем і термінознавства в Україні;
 • з’ясувати статус сучасного термінознавства в системі розділів науки про мову та галузевих дисциплін;
 • визначити основні аспекти українського термінотворення і терміновжитку;
 • виявити лексико-семантичні особливості термінів української мови; проаналізувати особливості варіантних і синонімічних *терміноодиниць у галузевих терміносистемах;
 • виявити відмінності між історично сформованими напрямами розвитку українських галузевих терміносистем;
 • проаналізувати теоретичні засади укладання наукових текстів різного стильового й жанрового спрямування (навчально-*довідкові, власне наукові тексти, лексикографічні статті, усні виступи тощо);
 • сформувати практичні вміння та навички укладання різножанрових наукових текстів.

Основи риторики: загальна кількість годин: ІV сем. – 60 год (кредитів ECTS – 2), аудиторні години – 24 год, практичні заняття – 24 год.

Зміст дисципліни: Здобутки світової риторики, основні етапи становлення і розвитку риторики в Україні; статус сучасної риторики та її зв’язки з іншими науками; основні аспекти психології та культури мовного спілкування; особливості різних форм спілкування людей у колективі; відмінностіміж різними видами промов; теоретичні засади підготовки усного публічного виступу; практичні вміння та навички ведення нарад, дискусій, виголошення промов.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен набути:

 • розуміння основних етапів розвитку риторики;
 • розуміння історичних традицій риторики;
 • розуміння основних аспектів психології та культури мовного спілкування;
 • уміння розробляти теоретичні засади підготовки промови;
 • здатність розрізняти особливості різних форм ділового спілкування;
 • уміння добирати матеріал для підготовки промови;
 • здатність організувати нараду, дискусію;
 • здатність підготувати інформаційну, агітаційну та розважальну промови;
 • уміння скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді;
 • здатність виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.

Риторика професійної діяльності: загальна кількість годин: VІ сем. – 60 год (кредитів ECTS – 2) аудиторні години – 24 год, практичні заняття – 24 год. Зміст дисципліни: основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології такультури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови, особливості різних форм ділового спілкування.

Мета курсу:

 • ознайомити студента зі здобутками світової риторики;
 • виявити закономірності основних етапів становлення і розвитку риторики в Україні;
 • з’ясувати статус сучасної риторики та її зв’язки з іншими науками;
 • опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування;
 • проаналізувати особливості різних форм спілкування людей у колективі;
 • виявити відмінності між різними видами промов;
 • осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу;
 • сформувати практичні вміння та навички ведення нарад, дискусій, виголошення промов;
 • виховати здатність організувати нараду, дискусію;
 • виховати здатність підготувати інформаційну, агітаційну та розважальну промови;
 • виховати вміння скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді;
 • виховати здатність виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.

Сучасна українська мова в засобах масової комунікації: загальна кількість годин: ЖР – ІІ сем. – 90 год.,(кредитів ECTS – 3), аудиторні години – ІІ сем. – 32 год.

Зміст дисципліни: стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; етапи її становлення і розвитку; її роль якофіційно-державної мови в суспільному житті українського народу; місце української мови серед інших слов’янських та європейських мов; лінгвістичні характеристики (властивості) сучасної української мови, джерела її збагачення та вдосконалення; фонетичні, лексикологічні та граматичні (морфолого-синтаксичні)закони української мови та засоби їх реалізації в засобах масової комунікації; наукові (фонетично-словотворчо-граматичні) засади української орфографії та основні правописні норми сучасної української літературної мови; стилістично-практичні аспекти сучасної української мови, її форми (усна йписемна), літературні норми, питання культури мовлення та мовного етикету журналістів; використання різних мовних стилів у журналістській практиці; публіцистичний стиль в засобах масової комунікації.

Мета курсу:

 • виробити стійкі навички культури усного й писемного мовлення, оволодіти нормами літературної мови та мовного етикету; *ознайомити з науковими засадами й основними положеннями сучасного українського правопису та підвищити рівень грамотності; *опрацювати публіцистичний стиль та його жанри, засоби і прийоми усного та писемного публіцистичного мовлення;
 • поглибити духовну культуру і формувати мовно-гуманітарний світогляд студентів;
 • вивчення фонетичних, лексикологічних, граматичних, правописних і мовностилі­стичних вищ і тенденцій;
 • оволодіння різними аспектами і нюансами української мови;
 • розвиток гуманітарно-філологічного мислення.

Практична стилістика сучасної української мови: загальна кількість годин – 60, аудиторні години – 28 (лекції – 14, практичні заняття – 14) – денна форма; кредитів ECTS – 2. Зміст дисципліни: основи практичної стилістики української мови як системний курс, покликаний сформувати у студента потребу володіти не лише засадничими нормами комунікативного аспекту мови як головного засобу реалізації власної індивідуальності, але й виробити чуття естетики і постійного вдосконалення в усному та писемному мовленні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • засвоїти основний теоретичний апарат курсу;
 • з’ясувати різницю між прескриптивним та дескриптивним у спілкуванні;
 • оволодіти основними лінгвістичними нормами; вільно послуговуватися етикетним спілкуванням;
 • не допускати поширеної російсько-української інтерференції на всіх мовних зрізах;
 • уникати моди на невмотивовану англізацію мовлення у професійно-діловому спілкуванні;
 • використовувати набутий практичний матеріал у перекладацькій діяльності;
 • послуговуватись вербальним і невербальним етикетом як засобом власної реалізації і засобом творення висококультурного суспільства;
 • сприймати спілкування як реалізацію власного духовного світу і як креативно-естетичну матерію та середовище для постійного самовдосконалення.

Культура спілкування: загальна кількість годин – 45 (кредитів ECTS – 1,5), аудиторні години (практичнізаняття) – 14 (стаціонар); 8 (заочна форма); кредитів ECTS – 1,5.

Зміст дисципліни: основи культури спілкування як системний курс, покликаний сформувати у студента потребу оволодіти не лише засадничими нормами комунікативного аспекту мови як головного засобу реалізації власної індивідуальності, але й виробити чуття естетики та постійного вдосконалення у спілкуванні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • з’ясувати та засвоїти основні поняття курсу;
 • з’ясувати різницю між прескриптивним та дескриптивним у спілкуванні;
 • володіти нормами культури спілкування на всіх мовних рівнях;
 • застосовувати набуті знання в усному спілкуванні;
 • не допускати поширеної російсько-української інтерференції на всіх мовних зрізах;
 • уникати моди на невмотивовану англізацію мовлення у професійно-діловому спілкуванні;
 • використовувати набутий практичний матеріал у перекладацькій діяльності;
 • послуговуватись вербальним і невербальним етикетом як засобом власної реалізації і засобом творення висококультурного суспільства;
 • сприймати спілкування як креативно-естетичну категорію.

Орфографічний практикум: загальна кількість годин – 60 (кредитів ECTS – 2), аудиторні години (практичні заняття) – 28 (стаціонар); 10 (заочна форма); кредитів ECTS – 2. Зміст дисципліни: орфографічний практикум покликаний вдосконалювати шкільні знання з української мови та систематизувати мовний матеріал, розвивати лінгвістичне мислення, поглибити засвоєння наукових засад орфографії української мови, виробити стійкі навички правильного написання слів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • оволодіти основним теоретичним матеріалом з курсу «Орфографічний практикум»;
 • володіти орфографічними нормами української літературної мови;
 • уміти використовувати її комунікативно-соціальні функції;
 • виразно і точно висловлювати думки;
 • уміти послуговуватися науковими засадами й основними положеннями сучасного українського правопису;
 • уміти реалізовувати вимоги Конституції України та офіційних державних документів щодо державності української мови і використання її як державної у засобах масової комунікації.

Наукова робота

Видання кафедри

Науково-методична робота кафедри підпорядкована єдиній кафедральній темі «Актуальні питання дослідження української мови та літератури: теорія і практика» і передбачає як дослідження теоретичних проблем, так і методичне забезпечення навчального процесу з усіх дисциплін, які ведуть викладачі кафедри.

Викладачі кафедри підготували до друку й опублікували низку наукових монографій:

 • 1999 р. вийшла друком праця доцента Г.В.Наконечної «Українська науково-технічна термінологія: Історія і сьогодення»;
 • доцент І.Д.Фаріон видала 2001 р. монографію «Українські прізвищеві назви кінця XVII—поч. ХІХ ст. (із етимологічним словником)», 2004 року монографію «Правопис — корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір», 2007 року «Мова — краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ — середині ХІХ ст.», 2010 та 2011 років «Мовна норма: знищення, пошук, віднова»;
 • 2007 року опубліковано також монографію доцента З.Й.Куньч «Українська риторична термінологія: історія і сучасність».

Особливо активну участь беруть викладачі кафедри у підготовці та виданні словників різних типів. Найбільшої популярності зажили:

 • «Словник синонімів», «Словник антонімів», «Словник українських морфем» професора Л.М.Полюги;
 • «Фінанансовий словник», «Фінансово-економічний словник» та ціла низка спеціальних термінологічних словників за співавторства доцента Г.Л. Вознюка;
 • «Універсальний словник української мови» доцента З.Й.Куньч.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій різних рівнів. Найактивніше долучається професорсько-викладацький склад кафедри до роботи міжнародних конференцій з теоретичних проблем українського термінознавства, де працівники кафедри виступають як доповідачі, наукові консультанти, керівники секцій та редактори наукових матеріалів, оскільки ці традиційні конференції відбуваються на базі Національного університету «Львівська політехніка».

Кафедра української мови систематично проводить власну науково-методичну конференцію, в якій беруть участь усі викладачі. Активно працює методичний семінар кафедри, де викладачі обговорюють актуальні проблеми навчально-методичної роботи, а також виголошують наукові доповіді. Викладачі кафедри активно розробляють просвітницькі матеріали для різних популярних видань, зокрема для освітньо-наукового і студентського тижневика «Аудиторія».

Викладачі кафедри часто виступають офіційними опонентами на захистах кандидатських і докторських дисертацій.

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Науково-методичні семінари кафедри

Щорічно кафедра української мови проводить низку науково-методичних семінарів.

Нові видання катедри

І.Фаріон.Монографія.2021.png


І. Фаріон. Мова – краса і сила: суспільно-креативна роль української мови в ХI – середині ХIХ ст. : монографія. 5-те вид., зі змінами і доповненнями. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 224 с.

Це дослідження перше в українському мовознавстві, у якому взаємини між мовою і людиною, мовою і нацією, мовою і державою розглянуто в онтологічно-діяхронному розтині: мова не лише передумова буття людини і суспільства – вона основа його творення упродовж століть (від ХI до середини ХIХ століття). Унікальність і феноменальність української ситуації у тому, що не держава стояла на сторожі мови, а мова забезпечила собою всі можливості для відродження нації та держави. Цей феномен криється у метафоричному визначенні мови як «краси і сили». «Краса» – це найвідкритіший звуковий бік мови, а «сила» – це її суспільно-креативна роль в українському націє- та державотворенні. Краса і сила мови – це те, що «двигнуло з упадку ту масу, якій, бачилося, не було рятунку» (Іван Франко). Позаяк мова – справа усіх і кожного, то це нетрадиційне лінгвістичне дослідження адресоване усім мовцям.

ISBN 978-966-941-581-3Зб.літ.2020.jpgЗбірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою): посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка». Друге видання, доповнене і виправлене / за ред.: З. Й. Куньч, І. П. Василишина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 276 с.

Збірник містить 1424 тестові завдання з української літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української літератури охоплюють усну народну творчість, усі періоди літературного процесу до кінця ХХ ст., а також теорію літератури. Опрацювання поданого матеріалу сприятиме виробленню навичок роботи з конкурсними тестами під час незалежного оцінювання і розвине вміння оперативно розв’язувати екзаменаційні тестові завдання. Типи завдань макси¬мально наближені до вимог Українського центру оцінювання якості освіти. Матеріали підготував колектив викладачів кафедри української мови Львівської політехніки за участю вчителів-словесників львівських шкіл. Для учнів і вчителів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, слухачів і викладачів підготовчих курсів.

ISBN 978-966-941-581-3


Книга Донцов.png


Щастя – бути сильним. Афоризми та сентенції Дмитра Донцова / автор ідеї та укладач Оксана Микитюк. Науковий консультант Ірина Фаріон. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 392 с.

ISBN 978-966-941-560-8

Афоризми та сентенції Д. Донцова: “Щастя – бути сильним” – це вектори політичного мислення Трибуна нації. Розділи збірника дозволяють усвідомити Божі настанови, побачити українські духові цінності, зрозуміти необхідність сильної державницько-національної політики, проаналізувати різноманітні світоглядові доктрини та відчути велич української культури та літератури.  Пропонована праця – це не лише добірка афоризмів та сентенцій мислителя, це – політичний путівник сьогодення.