Кафедра менеджменту організацій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра менеджменту організацій
Герб кафедри менеджменту організацій

Загальна інформація

Кафедру менеджменту засновано 1945 року як профілюючу кафедру економіки промисловості та організації виробництва при механічному факультеті Львівського політехнічного інституту. Кафедра готує сучасних фахівців з менеджменту, а також обслуговує технічні інститути, Інститут дистанційного навчання та Інститут післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Коротка історія

Кафедру менеджменту засновано 1945 року як профілюючу кафедру економіки промисловості та організації виробництва при механічному факультеті Львівського політехнічного інституту. У різні роки кафедру очолювали: к.е.н., доц. З.А.Рубін (1945-1949рр.), к.е.н., доц. С.М.Ямпольський (1950-1956рр.), доц. З.А.Рубін (1956-1957рр.), к.е.н., доц. І.Я.Рябченко (1957р.), ст. викл. М.М.Адарюков (1957-1958рр.), д.е.н., проф. М.Л.Шраг (1958-1964рр.). У 1964р. кафедру об'єднали з кафедрою економіки та організації хімічної промисловості і енергетики в кафедру економіки та організації галузевої промисловості (завідувач — д.е.н., професор В.Й.Бородкін). У 1967р. її розділили на профілюючі кафедри: при цьому утворилась кафедра економіки та організації машинобудування й приладобудування, яку очолювали: д.е.н., проф. О.П.Сидоров (1967-1978рр.), к.е.н., доц. Й.А.Корнелюк (1978-1980рр.), к.е.н., доц. О.К.Янушевич (І980-1985рр.), д.е.н., проф. Й.М.Петрович (1985-2005рр.), к.е.н., доц. Г.М. Захарчин (2005-2008рр.). У 1996 році кафедра отримала назву "кафедра економіки підприємства та менеджменту". Сучасна назва кафедри - кафедра менеджменту організацій. 2008-2014 рр. кафедру очолювала д.е.н., професор Чухрай Наталія Іванівна, академік Української академії наук, автор понад 300 наукових праць з проблем інноваційного та стратегічного менеджменту, у тому числі 12 монографій, 10 підручників та 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Під керівництвом професора Наталії Чухрай захищено 10 кандидатських дисертацій.

З 2015 р. на чолі кафедри - д.е.н., доцент Карий Олег Ігорович.

Кафедра є членом академічного альянсу Microsoft (MSDN AA) і забезпечує вивчання технологій Microsoft.

Список спеціалностей, Навчальна робота

На кафедрі ведеться підготовка фахівців з напряму підготовки 030601 «Менедж­мент» галузі знань «Менеджмент та адміні­стрування». Підготовка студентів на кафедрі здійсню­ється за ступеневою системою (див. рисунок).

Схема навчання на кафедрі менеджменту організацій

Кафедра готує фахівців широкого профілю з менеджменту організацій у сфері послуг, туризму та рекреації, обробної промисловості. Її випускники можуть вирішувати проблеми, що виникають у виробничій, інноваційній, фінансовій, маркетингово-збутовій діяльності промислових підприємств, інноваційних структурах і організаціях сфери рекреації та туризму, готельного господарства тощо. Ґрунтовна підготовка випускників дає їм змогу працювати на промислових підприємствах, в організаціях сфери послуг, установах державного управління, фінансової, інвестиційної та банківської систем, а педагогічна майстерність викладачів допоможе не загубитися у складному сучасному світі.


Керівництво

Наукова діяльність

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія НДЛ-54 (науковий керівник Й.М. Петрович).

Кафедра має загальновизнані в Україні наукові школи, веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через докторантуру і аспірантуру. За час існування кафедри її співробітниками захищено вісім докторських (М.І.Шраг, О.П.Сидоров, І.О.Черевко, Я.Д.Плоткін, Й.М.Петрович, В.Я.Гуменюк, О.Є.Кузьмін, Г.М. Захарчин) і близько ста кандидатських дисертацій.

Упродовж останніх років наукові дослідження проводилися з проблем управління процесом формування і використання виробничого потенціалу підприємств, його розвитку і оновлення в умовах переходу до ринку, створення ефективних механізмів адаптації підприємств до зміни середовища в умовах глобалізації світової економіки тощо.

Наукова робота кафедри окреслена такими напрямками:

 • проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового та організаційно-управлінського потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурної перебудови економіки;
 • проблеми узгодження функціонування економічних, організаційних та мотиваційних механізмів господарювання та регулювання їх впливів на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів.

Кафедрою були проведено низку фундаментальних робіт за такими держбюджетними темами:

 • Адаптація виробничих структур підприємств машинобудування та приладобудування до ринкового середовища;
 • Розроблення системи ринкового управління інноваційним процесом на основі моніторингу показників діяльності та конкурентоспроможності підприємства;
 • Удосконалення управління інноваційним та інвестиційним процесами на підприємствах України;
 • Проблеми управління інтенсифікацією використання та оновлення виробничого потенціалу підприємств регіону за сучасних умов;
 • Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості.

З 2006р. кафедра успішно проводить раз на два роки міжнародну науково - практичну конференцію за напрямом «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики», учасниками якої є представники вищої школи України, Білорусі, Польщі та Німеччини. Всі викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та закордонних конференціях.

Особовий склад кафедри

На кафедрі працюють 35 осіб професорсько-викладацького складу, се­ред яких 2 доктори економічних наук, 2 професори, понад 20 кандидатів наук, до­центів. Провідними викладачами кафе­дри є: д-ри екон. наук, проф.: Н.І. Чухрай, Й.М. Петрович; канд. екон. наук, доц.: А.В. Дубодєлова, О.З. Сорочак, Г.Р. Копець, Ю.В. Войцеховська, Л.С. Лісовська, О.В. Юринець, В.Я. Гавран, Т.В. Кулініч, І.І.Грибик, І.І. Новаківський, О.П. Просович, канд. екон. наук: І.Є. Матвій, Г.В. Рачинська, К.В. Процак, Я.В. Демків, А.О.Мавріна та інші.

Кафедра має загальновизнані в Україні наукові школи, веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через док­торантуру й аспірантуру. За час існування кафедри її працівники захистили дев'ять докторських (М.І. Шраг, О.П. Сидоров, І.О. Черевко, Я.Д. Плоткін, Й.М. Петрович, В.Я. Гуменюк, О.Є. Кузьмін, М.В. Римар, Г.М. Захарчин) і близько ста кандидатських дисертацій.

У 2010 році д.е.н, професору кафедри Петровичу Й.М. Президентом України було присуджено «Державну стипендію видатним діячам освіти» .

Міжнародна співпраця

Кафедра підтримує тісні міжнародні зв'язки з низкою закордонних навчально-наукових закладів та підприємств: Університет прикладних наук (м. Гоф, Німеччина); Університет прикладних наук (м. Гайльброн, Німеччина); Громадська вища школа підприємництва і управління (м. Лодзь, Польща); Корпорація «Хігея» (США); Економічна академія ім. Кароля Адамецького (м. Катовіце, Польща); Вища школа маркетнгового управління та іноземних мов (м. Катовіце, Польща); Вища школа менеджменту SIG (Польща); Вища школа економі¬ки та адміністрації (м. Битом, Польща). За програмою міжнародної співпраці з Громадською вищою школою підприємництва і управління (м. Лодзь, Польща) студенти кафедри проходять практику за темою випускної роботи в Республіці Польщі. У 2007 р. розширено зв'язки із міжнародної співпраці із закордонними навчально-науковими закладами та підприємства¬ми, зокрема: Варшавським університетом, Ягеллонським університетом м. Кракова, Університетом м. Вроцлава, Університетом м. Познань, Університетом Марії Кюрі-Склодовської м. Любліна, Економічним університетом м. Кракова.Підписано угоди щодо співпраці із Громадською вищою школою підприємництва і управління (м. Лодзь, Польща), Школою менеджменту Політехнічного інституту Саvado and Ave (Португалія), за якими передбачено щорічний обмін студентами, викладачами.

Основні праці кафедри

 1. Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: Підручник / Н.І. Чухрай. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 256 с. (Рекомендовано до друку Міністерством освіти та науки України (лист № 1/11-9044 від 10.11.2009р.).
 2. Петрович Й.М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навч. посіб./ Й.М.Петрович. – К.: Знання, 2013. – 510 с.
 3. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Підручник. Частина ІІ / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова М.І., проф. Меховича С.А., проф. Ларки М.І. - Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. - 623 с. // Н.І. Чухрай. Маркетинг інновацій. - с. 80-163.
 4. Петрович Й.М. Організування про¬мислового виробництва: підруч. - К.: Знання, 2009. - 328 с. +компакт-диск.
 5. Сорочак О.З., Маяковський С.О., Грінкевич О.С., Крамченко Л.І. Статистика: навч. посіб. (гриф МОНУ). - Львів: Но¬вий Світ, 2008 - 340 с.
 6. Новаківський І.І., Грибик І.І. Інформа¬ційні системи в менеджменті: систем¬ний підхід: навч. посіб. - Львів: Вид- во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», - 196 с.
 7. Управління інноваційними процесами в межах екосистеми: [монографія] / Н.І.Чухрай, Р. Патора , А.Г. Загородній та ін. //Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 216 с.
 8. Чухрай Н.І. Прибутковий маркетинг: взаємоузгодження маркетингових та фінансових рішень : монографія / Н.І. Чухрай, А.О. Мавріна //. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 237 с.

Випускники кафедри

За час своєї діяльності кафедра підготувала понад 12 тисяч інженерів-економістів і менеджерів, які працюють на підприємствах різних галузей в Україні. Серед випускників кафедри – знані керівники різних господарських структур та державних установ, відомі вчені-економісти, зокрема О. Є. Кузьмін (д-р екон. наук, проф., директор навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»), І.М. Комарницький (д-р екон. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніки України), Р.І. Галаз (начальник УБЕЗ УМВС України у Львівській області), Н.М. Лавринюк (президент корпорації «Готель «Швейцарський»), В.М. Бевза (провідний бухгалтер-ревізор газопромислового управління «Львівгазвидобування»), С.М. Мельник (начальник відділу збуту та маркетингу ТзОВ «Світязь»), І.Я. Захарова (заступник генерального директора ТзОВ «Світязь»), Є.М. Куцин (керівник мережі офтальмологічних клінік «Лазер Плюс») та інші. На кафедрі проходили перепідготовку та здобували другу вищу освіту міський голова м.Львова А.І. Садовий та працівники апарату управління Львівської міської ради.