Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ, м. Львів)
Герб кафедра ПЕЕТ.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПЕЕТ
Дата заснування 2011 рік
К-сть аспірантів 2
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 5
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 4
Приналежність Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола
Завідувач кафедри д. е. н., професор Князь Святослав Володимирович
Розташування (адреса) вул. Генерала Чупринки 130, корпус 2-Ч 79057, м. Львів
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/peet
Власний сайт http://et.pca.com.ua/


Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (м. Львів) створена у 2011 р. і функціонує у складі Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП).

Передісторія створення кафедри: до 2011 року кафедра і сам інститут мали інші назви. Упродовж 2005-2006 рр. Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола називався Західноукраїнським інститутом інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління. У 2006 р. відбулась його реорганізація, внаслідок чого він став Державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. В Інституті, зокрема на факультеті економіки і менеджменту, окрім інших, функціонували:

• кафедра менеджменту. Завідувачами кафедри були д.е.н., проф. Петрович Й.М. і д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Римар М.В.;

• кафедра маркетингу, завідувачем якої з 2007 р. став д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Комарницький І.М.

У процесі організаційних змін, які відбувались в Інституті протягом 2008-2010 рр., обидві кафедри були перейменовані. Перша отримала назву - кафедра менеджменту природоохоронної діяльності, а друга – кафедра економіки довкілля і природних ресурсів. Після того як Інститут став структурним підрозділом Національного університету «Львівська політехніка» ці кафедри були об’єднані і отримали назву – кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності. У зв’язку зі зміною профілю підготовки, згодом, кафедру перейменовано на кафедру підприємництва та екологічної експертизи товарів.


Викладацький склад кафедри

Аспіранти:

 • Русин-Гриник Роман Романович — аспірант 2016 р.в.
 • Мацук Василина Михайлівна — аспірант 2018 р.в.

Допоміжний персонал:

 • Тупісь Ольга Петрівна;
 • Свєтлічна Наталія Романівна.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Наукові напрями кафедри:
січень 2015 р.-грудень 2019 р.

 • трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів (0115U000451).
 • розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів (0115U000452).

Науково-дослідна лабораторія кафедри:
З 2019 року при кафедрі підприємництва та екологічної експертизи товарів створено науково-дослідну лабораторію (НДЛ-124) експертизи якості та безпечності товарів (наказ № 117-1-10 від 18.03.2019 року). Лабораторія створена з метою організації проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання наукових та консультаційних послуг, виготовлення наукової продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності. На даний час проводяться роботи із укладання договорів із суб’єктами господарювання про створення (передавання) науково-технічної продукції. Науковим керівником НДЛ-124 призначено Князя С.В. З 2019 року в межах НДЛ-124 виконується робота за госпдоговором № 68 - "Розроблення моделі інформаційно-аналітичного супроводу прийняття і реалізації інженерно-технологічних рішень".


Викладачі і аспіранти кафедри, які захистили дисертації в межах наукових напрямів кафедри:

 • Богів Я.С. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Я.С. Богів. – Херсон, 2014. – 20 с.
 • Холявка Л.Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Л.Ю. Холявка. – Львів, 2016. – 20 с.
 • Яворська Н.П. Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / Н.П. Яворська. - Рівне, 2015. - 20 с.
 • Боровик О.Н. Еколого-економічні механізми природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / О.Н. Боровик. - Рівне, 2015. - 20 с.

 • Федорчак О. Є. Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. Є. Федорчак – Львів, 2016. – 227 с. – Бібліографія: с. 180–200.
 • Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / У.З. Ватаманюк-Зелінська. -Львів, 2016. - 40 с.
 • Комарницька Н.М. Формування та оцінювання систем управління інноваціями підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.М. Комарницька. -Львів, 2017. - 23 с.
 • Косовська В.В. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.В. Косовська. - Мукачево, 2018. - 20 с.

 • Наукові досягнення 2018 року

  У 2018 році працівниками кафедри подано 21 заявку на міжнародні індивідуальні гранти на загальну суму понад 70 тис. дол., що становить 100% від кількості поданих міжнародних індивідуальних грантів в Інституті та 48% від кількості індивідуальних грантів, поданих по Університету загалом. Викладачі кафедри ПЕЕТ опублікували 55 наукових праць, з яких 2 колективні, англомовні монографії і 5 статей, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах Scopus i Web of Science. Викладачі кафедри взяли участь в 11 наукових заходах, з них у 7 міжнародних і 4 державних. Упродовж 2018 року на кафедрі проведено 9 наукових семінарів, на яких зроблено 9 доповідей двома аспірантами і одним здобувачем наукового ступеня доктора наук. Працівники кафедри були співорганізаторами 3 міжнародних наукових заходів і одного заходу, зареєстрованого МОН України. Щодо атестації наукових кадрів, то у 2018 році у роботі спецрад брали участь 3 професорів кафедри, в офіційному опонуванні - 3 осіб, в роботі експертних осіб МОН України - 2 осіб.

  У 2018 році 40-а студентами кафедри ПЕЕТ опубліковано 50 наукових праць, з них - 1 наукова стаття у сіпвавторстві з викладачем; - 16 тез у свівавторстві з викладачами; - 33 тези опубліковано студентами самостійно.

  У 2018 році 12 студентів кафедри ПЕЕТ брали участь у наукових заходах, з яких 3 наукоих конкурси. Семеро студентів кафедри ПЕЕТ отримали призові місця, зокрема у </p>

  • Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, зі спеціалізації «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»;
  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності».

  Дипломами першого ступеня нагороджені студенти групи ПТ-21</p>

  • Дзвоник В.В. (науковий керівник - Бець М.Т., к.е.н., доц.) і Легуша Л.С. (науковий керівник - Бець М.Т., к.е.н., доц.);

  Дипломом другого ступеня нагороджена студентка групи МПДм-11

  • Кузьма М.Є. (науковий керівник - Бець М.Т., к.е.н., доц.);

  Дипломами третього ступеня нагороджені студенти групи ПТ-21, ТП-31 і ЕКм-11

  • Булацик С.В. (науковий керівник - Яворська Н.П., к.е.н., доц.), Мацук В.М. (науковий керівник - Яворська Н.П., к.е.н., доц.), Пересунько А.В. (науковий керівник - Данько Т.І., к.е.н., доц.) і Магдич М.М (науковий керівник - Данько Т.І., к.е.н., доц.).

  За кількістю призових місць у наукових конкурсах, що проводились для студентів кафедра ПЕЕТ має 2-ге місце в Інституті, а Інститут посідає 2-ге місце в Університеті.

  Студентка групи ТП-41 Булацик С. здобула стипендію Президента України.

  НАВЧАЛЬНА РОБОТА

  Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів здійснює підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою і мультимедійною технікою. Лекційний матеріал подається з урахуванням сучасних тенденцій і явищ у сфері підготовки фахівців економічного спрямування. Для бакалаврів і магістрів є можливість навчання за програмою подвійних дипломів у Варшаві http://www.wsz-sw.edu.pl/

  Інформація абітурієнтам

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти):

  • Українська мова та література (обов’язковий предмет);
  • Математика (профільний предмет);
  • Іноземна мова або географія

  Під час навчання студентів чекають заняття у сучасних лабораторіях і спеціалізованих кабінетах, практика на митниці, торговельних підприємствах, в органах державного управління, іноземних представництвах транснаціональних компаній і міжнародних організацій. Студенти матимуть можливість брати участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, міжнародних програмах обміну студентами з навчальних закладів Європи і США.

  Детальніше про навчання за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за посиланням http://et.pca.com.ua/

  Товарознавство, навчання, Львів

  Усім випускникам кафедри гарантуємо працевлаштування за фахом!!!

  Контакти

  Кафедральний e-mail: epmpd@ukr.net
  E-mail завідувача кафедри: svkniaz@ukr.net
  Тел. методичного кабінету: 258 32 63

  http://pca.com.ua/