Кафедра адміністративного та інформаційного права

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра адміністративного та інформаційного права
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура АІП
Дата заснування 2011 р
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 8
К-сть доцентів 2
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 1
К-сть співробітників 17
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри д.юр.н., професор Бортник Надія Петрівна
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. № 325
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/aip


Про кафедру

Кафедра адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка» заснована у лютому 2011 року згідно наказу НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП» від 14 лютого 2011 р.

Кафедра адміністративного та інформаційного права, враховуючи потребу у забезпеченні і реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян в сучасних умовах та застосовуючи сучасні методики викладання правових дисциплін, здійснює навчання за такими базовими напрямами: навчання студентів за напрямом «Право» ОС «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; навчання аспірантів за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Кафедра є випусковою для спеціальності «Право» за ОС «спеціаліст», «магістр». Підготовка фахівців здійснюється за такими спеціалізаціями: Адміністративно-правова, Фінансова діяльність, Судочинство та держано-управлінська діяльність.

Завідувач кафедри — доктор юридичних наук, професор Н.П. Бортник.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

 • Транспортне право
 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Бюджетне право
 • Адміністративна деліктологія
 • Адміністративне судочинство
 • Організація роботи в органах прокуратури
 • Інформаційне право
 • Митне право
 • Міграційне право
 • Податкове право
 • Адміністративна відповідальність у сфері економіки
 • Правове регулювання державної служби
 • Правові положення іноземців та осіб без громадянства
 • Практикум з адміністративного судочинства
 • Фінансове право
 • Розгляд окремих категорій адміністративних справ судами
 • Діяльність органів юстиції України
 • Проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні
 • Правове регулювання реєстраційного провадження
 • Правове регулювання адміністративних послуг

Напрями наукових досліджень

Науковий напрям роботи кафедри адміністративного та інформаційного права «Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держава».

В межах кафедральної теми науково-педагогічні працівники здійснюють такі дослідження:

 • «Адміністративно-правове регулювання стандартизації, метрології та сертифікації» (д-р юрид. наук, проф. О.І. Остапенко);
 • «Адміністративно-правове регулювання інтелектуальної власності як основного елемента інноваційної діяльності у сфері наукоємних технологій» (д-р юрид. наук, проф. Н.П. Бортник);
 • «Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку: » (д-р юрид. наук, проф. Н.П. Бортник).

Результати наукових досліджень науково-педагогічного складу кафедри відобажаються в змісті опублікованих навчальних посібників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей, опублікованих у фахових періодичних виданнях.

Серед нагальних завдань забезпечення розвитку науки є підготовка фахівців, що здатні постійно поглиблювати свої знання, безперервно вчитись та інтелектуально вдосконалюватись. У цьому контексті саме науково-дослідна робота студентів є одним із кроків на шляху вирішення цієї проблеми. Саме тому, на кафедрі активно залучають студентів до науково-дослідної роботи. При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Адміністративіст». Науковий гурток кафедри — організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів інституту, яке формується за напрямом наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. Керівник гуртка — к.ю.н., Н.В. Лесько, заступник — к.ю.н., Р.І. Радейко.


Персонал кафедри

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 325

E-mail: AIP_INPP@lp.edu.ua