Кафедра автоматизованих систем управління

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра автоматизованих систем управління
Asu logo.png
Абревіатура АСУ
Дата заснування 1974 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Попередник Кафедра «Автоматизовані системи управління»
Завідувач кафедри д.т.н., професор, Цмоць Іван Григорович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 801
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/asu
Власний сайт http://asu.lp.edu.ua/
Кафедра автоматизованих систем управління — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки, який був створений для підготовки інженерів за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

Загальна інформація

Підготовка бакалаврів здійснюється за напрямом 0804 «Комп’ютерні науки», спеціалістів і магістрів — за спеціальністю 0804.01 «Інформаційні управляючі системи та технології».

Кафедра веде співпрацю з рядом закордонних вищих навчальних закладів — Торонтонським університетом (Канада), Університетами прикладних наук Цвіккау та Нюрнберга (ФРН), Університетом Твенте (Нідерланди), Віденським технічним університетом (Австрія), Політехнікою Вроцлавською та Жешівським університетом (Польща). Спільно проведені дослідження та підготовлені проекти вказують на належне високе місце кафедри у світовій науково-педагогічній спільноті.

За понад 30 років існування кафедрою підготовлено біля 3000 інженерів та магістрів-системотехніків, серед них — понад 150 спеціалістів для Німеччини, Польщі, Болгарії, Чехії, Куби, В’єтнаму, Сирії, Бангладеш та Шрі Ланки.

Історія кафедри

Кафедра АСУ була створена в 1974 році на основі групи викладачів кафедри «Інформаційно-вимірювальна техніка» та розміщена на 8-му поверсі щойно введеного в експлуатацію 5-го навчального корпусу. Набір — 100 студентів річно. Перший штатний розпис кафедри включав лише 5 осіб: завідувача кафедри, доцента, к. т. н. Огородник І.М., старшого викладача, к.т.н. Марунчак Д.Є. та асистентів Обельовська К.М., Струк М.І., Ткаченко Р.О.

Новим поштовхом для розвитку кафедри стало обрання в 1976 році на посаду завідувача кафедри доцента Лукащука Л.О. — тодішнього декана факультету автоматики. Викладацький склад зріс втричі, була відкрита аспірантура, заключені перші госпдоговори, створена науково-дослідна лабораторія НДЛ-62, філіал кафедри при СКТБ системотехніки ВО «Електрон», сформувався науковий напрямок кафедри — методи та засоби обчислювальної техніки та систем управління.

З 1982 до 1992 року кафедрою завідував доцент Фабрі Л.П. Продовжувалося формування колективу кафедри, були захищені перші кандидатські дисертації, зміцнилися взаємовигідні зв’язки із провідними підприємствами та академічними установами Львова, значно розширилася госпоговірна тематика. Розвинулися нові напрямки наукових досліджень — методи і засоби обробки мовних сигналів та автоматизація проектування банків і баз даних. Розпочалася підготовка фахівців за спеціалізацією «Автоматизовані системи наукових досліджень та комплексних випробувань».

З 1992 року до 2011 року завідувачем кафедри був її випускник 1977 року доктор технічних наук професор Рашкевич Ю.М. Протягом 1992-1994 років проведені організаційні та методичні заходи, пов’язані з переходом на багаторівневу (бакалавр, спеціаліст, магістр) систему підготовки фахівців. Кафедра тричі в 1993, 1998 та 2003 роках пройшла державну акредитацію на найвищий — четвертий рівень, розпочата підготовка іноземних спеціалістів та аспірантів на контрактній основі, суттєво покращена матеріальна та методична база для проведення навчального процесу. В рамках бакалаврату «Комп’ютерні науки» створена нова спеціальність «Технологія автоматизованої обробки текстової та графічної інформації». Розширився спектр наукових досліджень — теорія оптимальних комбінаторних структур, нейронні мережі та адаптивні системи, спеціалізовані засоби цифрової обробки сигналів, захищені п’ять докторських та понад 10 кандидатських дисертацій. На базі кафедри створена спеціалізована вчена рада К 35.052.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.03 «Системи та процеси керування» та 01.05.04 «Системний аналіз та теорія оптимальних рішень». В 1998 році розпочато підготовку бакалаврів за новим напрямком «Легка промисловість» із спеціальністю «Видавничо-поліграфічна справа». В 2011 році ця спеціальність виділилась в окрему кафедру ІТВС (інформаційні технології у видавничій справі).

Проведене переоснащення лабораторій кафедри сучасною технікою, створена розгалужена загальнокафедеральна комп’ютерна мережа із доступом до глобальної мережі Internet, регулярно оновлюється методичне забезпечення, вдосконалюються технології навчання. В 2000 році на кафедрі успішно виконаний проект за програмою TEMPUS/TACIS, в рамках якого створений на базі кафедри загальнодержавний Центр підвищення кваліфікації викладачів в області використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі, розроблена та впроваджена сучасна система організації та управління навчальним процесом.

З 2011 по 2014 р.р. кафедрою керував доктор технічних наук, професор Медиковський Микола Олександрович.

З 2015 року - доктор технічних наук, професор Цмоць Іван Григорович.

На сьогодні кафедра має стабільний та висококваліфікований науково-педагогічний колектив, в якому працюють 5 докторів та 23 кандидатів наук, щорічно публікується понад 70 наукових статей, виконуються наукові роботи на замовлення ДКНТ, Міністерства освіти та за госпдоговірною тематикою, налагоджене міжнародне науково-технічне співробітництво, діє аспірантура та докторантура.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів викладачів та співробітників кафедри Автоматизованих систем управління (АСУ) з часу її заснування (1974 рік) складають проблем математичного, інформаційного, програмного та технічного забезпечення автоматизованих систем управління. Згодом ці зацікавлення були сформовані в окремий науковий напрямок — «Методи та засоби обчислювальної техніки та систем управління».

Основним науковим напрямком кафедри є розробка математичних методів, моделей, інформаційних, програмних та технічних засобів автоматизованих систем обробки інформації та управління. На кафедрі сформовані наукові школи, які ведуть фундаментальні та прикладні дослідження, готують спеціалістів вищої кваліфікації, мають налагоджені міжнародні зв’язки:

 • Інформаційні управляючі системи та технології для енергетики
 • Дослідження нееквідистантних структур методом комбінаторної оптимізації
 • Технології цифрової обробки сигналів в реальному часі

За період з 2009-2011 років колективом кафедри було:

 • видано 3 наукових монографій та 3 навчальних посібники;
 • опубліковано 369 наукових публікацій, з них у фахових виданнях — 198;
 • зроблено 152 доповіді на 35 міжнародних конференціях, 16 доповідей на 7 державних конференціях;
 • захищено 1 докторську та 4 кандидатських дисертацій;
 • виконано 1 держбюджетну тему КПКВ 2201040;
 • отримано 2 охоронні документи;
 • експоновано розробки наукових шкіл на 1 міжнародній та 1 державній виставках.

Форми організації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі АСУ: наукові семінари, конференції, гуртки, науково-дослідна лабораторія. Студенти регулярно доповідаються на наукових конференціях. Постійно діючі наукові семінари «Інформаційні управляючі системи та технології» (науковий керівник — д.т.н., професор Медиковський М.О.) та «Технології цифрової обробки сигналів в реальному часі» (науковий керівник — д.т.н., проф. Цмоць І.Г.). На кафедрі діє НДЛ, яка проводить роботи з розробки нових інформаційних технологій із залученням студентів.

На кафедрі діють наукові гуртки за напрямками:

 • Нейронні мережі (апарат для прогнозування), керівник доцент, к.т.н. Цимбал Ю.В.
 • Моделювання систем, керівник доц., к.т.н. Кузьмін О.В.
 • Проблеми моделювання транспортних мереж, керівник доц., к.ф.-м.н. Дронюк І.М.

На кафедрі ведеться наукова робота із студентами шляхом прикріплення їх до викладачів кафедри за науковими інтересами. Результатом науково-дослідної роботи є опублікування спільних наукових праць і визначення наукових задач для наступної реалізації у вигляді дипломних проектів та магістерських кваліфікаційних робіт. Кращі наукові доробки студентів рекомендуються до опублікування та виступів на наукових конференціях. На кафедрі проводяться наукові семінари із студентами за науковою проблематикою кафедри.

На кафедрі розроблені методичні вказівки до дипломного проектування для спеціалістів і виконання магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». В цих методичних вказівках акцентовано увагу на те, що дані роботи носять науково-дослідний характер.

НДЛ автоматизованих систем управління (НДЛ-62)

Співпраця