Завербний Андрій Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Завербний Андрій Степанович


Zaverbnyj sajt.JPGПОСАДА: доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 із захисту кандидатських та докторських дисертаційНАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат економічних наук (диплом ДК №034965)ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: доцент (атестат 12 ДЦ №022928)ОСВІТА: Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра менеджера економіста, 1999 р.ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2007 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2006 – 2007 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2000 – 2006 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

1999 – 2000 – Національний університет «Львівська політехніка», викладач-стажист кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваНАВЧАЛЬНА РОБОТА:

Дисципліни, які викладає: «Митна справа та міжнародні страхові послуги», «Міжнародні економічні відносини», «Методологія та організація наукових досліджень», «Основи капіталізації підприємств та управлінського консультування», «Методика викладання у вищій школі», «Інвестиційна діяльність у сфері міжнародного туризму»НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:

Назва дисертаційної роботи: «Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств на засадах функціонального підходу» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2006 р.

Участь у держбюджетній роботі:

 ДБ/Інвест «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій», 2002-2003 рр.ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2008 – підвищення кваліфікації у ВАТ «Південьзахіделектромережбуд»

2003 – підвищення кваліфікації у ДП «Мехколона № 44»ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ:


Підручники та навчальні посібники


 Зaвербний A.С. Стрaхувaння зoвнiшньoекoнoмiчних oперaцiй: Нaвчaльний посібник / A.С. Зaвербний, Н.Л. Iвaщук, Н.В. Зaвербнa. – Львiв: Видaвництвo Нaцioнaльнoгo унiверситету «Львiвськa пoлiтехнiкa», 2010. – 160 с.

 Завербний А.С. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади: Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, А.С. Завербний, Н.Л. Іващук. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 200 с.

 Зaвербний A.С. Міжнародні страхові послуги: Навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, А.С. Завербний, Н.Л. Іващук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2009. – 444 с.


Монографії


 Амоша О.І., Аптекар С.С. та ін. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.І. Юрій / ІЕП НАН України, ТНЕУ МНОМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. (Особистий внесок: Розділ 3.1.6. Енергетична стратегія України: аналіз проблем та перспектив реалізації в умовах структурних трансформацій, с. 284-290).

 Завербний А.С., Степура Т.М., Кучер Л.Р. та ін. Управління розвитком економічної та соціальної інфраструктури Західного регіону в контексті євроінтеграції: монографія / За ред. Т.М. Степури. – Львів: Вид-во Ліга-Прес, 2011. – 140 с. (Особистий внесок: Розділ 2.5. Економічна безпека Львівської області в контексті управління інфраструктурою: інвестиційна складова // А.С. Завербний, Г.Д. Андрійович, с. 73-82)


Публікації у фахових виданнях


 Завербний А.С. Досвід Російської федерації у організації процесу гарантування економічної безпеки підприємств / А.С. Завербний, М.І. Копитко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – № 720. – С. 439-442.

 Завербний А.С. Управлінський аспект економічної безпеки підприємств в посткризових умовах господарювання / А.С. Завербний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – № 668. – С. 267-272.

 Завербний А.С. Формування інвестиційної стратегії на машинобудівних підприємствах України / Г.Л. Вербицька, А.С. Завербний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – № 657. – С. 370-375.

 Завербний А.С. Особливості управління інноваційною діяльністю промислових підприємств України: регіональний аспект / А.С. Завербний, Я.Я. Пушак // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Фінансова політика та інвестиції. Збірник наук. праць Національного університету водного господарства. – Вип. XV - N3. – Рівне: НУВГП, 2009. – С. 42-50.

 Завербний А.С. Методологічні основи управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств / А.С. Завербний, М.С. Завербна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 635. – С. 176-180.

 Завербний А.С. Особливості формування системи управління страховою діяльністю на засадах функціонального підходу / А.С. Завербний, Н.В. Завербна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 624. – С. 37-42.