Жук Володимир Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Жук Володимир Михайлович
LVIV ECO FORUM Water Energy Zhuk 2016.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 14 лютого 1971 року
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність Водопостачання та каналізація
Галузь наукових інтересів регулювання дощового стоку, удосконалення методів проектування мереж та споруд дощового водовідведення.
Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Чернюк Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра гідравліки і сантехніки

Жук Володимир Михайлович - кандидат технічних наук, доцент кафедри гідравліки і сантехніки Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 1992 році з відзнакою закінчив Львівський політехнічний інститут, отримавши кваліфікацію інженера будівельника за спеціальністю «Водопостачання та каналізація».

З 1992 року працює на кафедрі спочатку на посаді викладача стажиста, асистента, доцента, завідувача (2001-2010 рр.) кафедри, а з 2010 року навчається в докторантурі НУ «Львівська політехніка».

Перелік навчальних дисциплін

 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
 • Тепломасообмін
 • Будівельне водопониження та дренаж на забудованих територіях
 • Керування поверхневими стоками

Наукова робота

В 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Регулювання витрати рідини в трубопроводах введенням у потік гідродинамічно активних додатків [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / Жук Володимир Михайлович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 157 л.».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Чернюк Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»

Працює над докторською дисертацією на тему: «Гідравлічні методи управління дощовим стоком в системах водовідведення».

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Ткачук Сергій Григорович, завідувач кафедри мостів і тунелів Національного транспортного університету.

Напрями наукової діяльності

 • Керування поверхневим стоком на урбанізованих територіях
 • Методи проектування мереж та споруд дощового водовідведення
 • Очищення та доочищення стічних вод, методи обробки осадів стічних вод

Автор і співавтор понад 120 наукових праць, більш як 30 навчально-методичних розробок та 2 патентів України.

Підготував чотирьох кандидатів технічних наук (Л. І. Вовк, 2007 р.; І. Ю. Попадюк, 2012 р.; І. І. Матлай, 2013 р.; Бошота В.В., 2013 р.).

Автор методики гідравлічного розрахунку систем точкового та лінійного поверхневого водовідведення, що увійшла до "Методичних рекомендацій із забезпечення ефективного відведення поверхневих вод", затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.12.2010 р. №470. В. Жук брав участь у 20 науково-дослідних та впроваджувальних проектах, з них у 12 − як науковий керівник проектів. У 2001−2002 рр. входив до складу робочої комісії Львівської міської ради з супроводу Проекту Світового банку та уряду Швеції "Покращення систем водопостачання та водовідведення міста Львова".

Брав участь як науковий експерт у 4 міжнародних ґрантових програмах у галузі водопостачання та водовідведення, реалізованих у 2007−2015 рр., у тому числі в проекті "Виробництво біогазу на спорудах очистки каналізаційних стоків − підтримка програми міста Львова" (2015 р.), фінансованому Міністерством закордонних справ Республіки Польща.

У 2008−2010 рр. керував Центром інженерії довкілля та водокористування, створеним у Національному університеті "Львівська політехніка" спільно з Компанією Joca Ingenieria y Construcciones, S.A. (Іспанія).

У 2016−2017 рр. входить до складу робочої групи з реалізації проектів теплонасосних станцій на каналізаційних очисних спорудах Львівщини, створеної при Департаменті паливно-енергетичного комплексу і енергозбереження Львівської ОДА. З 2017 р. − член громадської ради при управлінні інженерного господарства Львівської міської ради.

Монографії

Ткачук Жук-2012.jpg
 • Ткачук С.Г., Жук В.М. Регулювання дощового стоку в системах водовідведення: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 216 с.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №54 від 25.09.2012 р.).

Підручники

Мандрус Жук-2013.jpg
 • Мандрус В.І., Жук В.М. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи військових машин: Підручник. – Львів: АСВ, 2013. – 372 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів (лист від 25.12.2012 р. №1/11 – 20038).

Вибрані публікації

 1. Молчанов А.Д., Тихонова І.А., Жук В.М. Доочистка побутових стічних вод у глибинному адгезійному сепараторі // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Теплоенергетичні системи та пристрої. – Львів: В-во ДУ"ЛП", 1994.– №282.– С. 59−61.
 2. Чернюк В.В., Жук В.М. Розподіл витрат рідини між трубопроводами шляхом введення в потік додатків // Гидравлика и гидротехника. Межвед. научно-техн. сборник. – К.: Техніка, 1998.– Вып. 59.– С. 39−43.
 3. Чернюк В.В., Піцишин Б.С.,Орел В.І. , Жук В.М. Влияние добавок полиакриламида на потери напора во внезапных сужениях и расширениях труб // Инженерно-физический журнал. – Национальная академия наук Беларуси, Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова.– Том 75, № 4, 2002.– С. 115−122.
 4. Жук В.М., Вовк Л. І. Регулювальний об’єм збірників дощових вод при змінній характеристиці відвідного колектора // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. – 2004. – Nr 211, z.37. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – S. 495−502.
 5. Жук В.М., Вовк Л. І. Регулювальний об’єм збірників атмосферних стічних вод для дощів зі степеневим законом зміни інтенсивності // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво: Зб. наук. пр. Вип. 31. – Рівне: Нац. ун-т водн. госп. та природокорист, 2006.– С. 364–371.
 6. Жук В.М. Гідрографи притоку для дощів постійної в часі інтенсивності та лінійних басейнів стоку // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Теорія і практика будівництва". – № 602.– Львів. – 2007.– С. 61–65.
 7. Zhuk V., Matlay I.(І. І. Матлай), Boshota V. Time of Concentration for Linear Watersheds with Various Slope for the Rains of Constant Intensity // Zeszyty Naukove Politechniki Rzeszowskiej "Budownictwo i inzynieria Srodowiska", z. 54. – Rzeszow, 2009.– s. 135–138.
 8. Жук В.М. Теоретичні гідрографи притоку для дощів постійної в часі інтенсивності при змінній швидкості течії // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. Вип. 15. – К.: КНУБА, 2010. – С. 119–130.
 9. Жук В.М. Коефіцієнт нерівномірності течії дощових вод у відкритих лотках і каналах // Вісник ДонНАБА "Інженерні системи та техногенна безпека". Вип. 2011 – 5 (91). – Донецьк, 2011. – С. 158–162.
 10. Жук В.М., І. І. Матлай. Розрахункова витрата дощових стічних вод для лінійних в плані басейнів стоку з постійним поздовжнім нахилом // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Теорія і практика будівництва”. – № 697. – Львів. – 2011.– C. 97−103.
 11. Жук В.М., Бошота В.В. Метод гідравлічного розрахунку ексфільтраційних траншей // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. Вип. 19. – К.: КНУБА, 2012.– С. 22–31.
 12. Жук В.М., Павлишин В.Г. Метод гідравлічного розрахунку нестаціонарних гідравлічних процесів у блочних очисних спорудах дощових стічних вод // Наук.-техн. зб. «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». – К.: НТУ, 2013. – №87. – С. 35–41.
 13. Жук В.М., Завойко Б.В., Попадюк І. Ю., Матлай І. І. , Пиць Х.М. Пропускна здатність фізичної моделі перепадного каналізаційного колодязя циліндричної форми з криволінійним вхідним патрубком // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наук. праць. Ч. 1. Технічні науки. – Вип. 3 (71). – Рівне: НУВГП, 2015. – С. 368–373.
 14. Malovanyy M., Zhuk V. , Oducha M., Sliusar V., Sereda A. Technological aspects of the pre-treatment of leachate, stored at the retention ponds of the Grybovychi landfill, Lviv region, Ukraine // Water Security: Monograph. – Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2016. – p. 88−97

Авторські свідоцтва та патенти

 1. Спосіб перерозподілу витрати плинного середовища/ Номер патенту: 47167 | Автори: Чернюк Володимир Васильович, Орел Вадим Ігорович, Жук Володимир Михайлович | Опубліковано: 17.05.2004 | МПК: F17D 1/00, G05D 7/00
 2. Спосіб регулювання витрати рідини в трубопроводі та регулятор витрати/ Номер патенту: 21829 | Автори: Чернюк Володимир Васильович, Жук Володимир Михайлович | Опубліковано: 30.04.1998 | МПК: G05D 7/00

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 103

Тел.: +38 (032) 258-25-14

E-mail: zhuk_vm@ukr.net ; volodymyr.m.zhuk@lpnu.ua