Жидик Уляна Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Жидик Уляна Володимирівна
Zhidik1.jpg
к.ф-м.н,доцент
Дата народження 11 червня 1972 року.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Термопружні коливання неоднорідних анізотропних циліндричних оболонок
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,професор Николишин Мирон Михайлович, завідувач відділу механіки деформівного твердого тіла Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України.
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Жидик Уляна Володимирівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 11 червня 1972 року.

Тема дисертації: Моделювання та дослідження термопружних коливань анізотропних оболонок шаруватої структури [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Жидик Уляна Володимирівна; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С.Підстригача. — Л., 2009

Науковий керівник : доктор фізико-математичних наук, професор Николишин Мирон Михайлович, завідувач відділу механіки деформівного твердого тіла Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Основні напрям наукових досліджень — Термопружні коливання неоднорідних анізотропних циліндричних оболонок

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій :

 • Николишин М. М., Жидик У.В. Дослідження термопружного стану неоднорідних анізотропних пластинок. Мат. проблеми механіки неоднорідних структур: в 2-х томах. — Львів, 2006. — Т.1. — С. 146-149.
 • Жидик У.В. Дослідження температурних напружень вортогонально армованих шаруватих анізотропних циліндричних оболонках. Прикл.проблеми мех. і мат. — 2006. — Вип. 4, — С.139-145.
 • Жидик У.В., Николишин М. М. Варіаційні постановки задачвзаємозв’язаної термопружності неоднорідних анізотропних оболонок. Мат. методита фіз.-мех. поля — 2007. -Т. 50, № 4. — С. 94-103.
 • Жидик У.В., Николишин М.М. Термоупругость неоднородных анизотропных пологих оболочек двоякой кривизны. Труды ИППММ НАН Украины. — 2007.- Вып.14. — С.131-138.
 • Жидик У.В. Динамічна поведінка шаруватих анізотропних пологих оболонок при раптовому нагріві. Актуальні проблеми мех. суц. серед. іміцності конструкцій: міжн. наук-тех. конф. пам’яті акад. НАН України В. І.Моссаковського, 17-19 жовтня 2007р.: тези доп. — Дніпропетр. ДНУ, 2007. — С.251-253.
 • Николишин М.М., Жидик У.В. Термопружні коливання неоднорідних анізотропних циліндричних оболонок. Фіз.-хім. мех. матеріалів. —2008. —Т. 44, № 2.- С. 33-40.
 • Жидик У.В. Динаміка термопружних шаруватих композитних пологих оболонок і пластин. Сучасні проблеми механіки та математики: у 3-хтомах: міжнар. наук. конф., 25-29 травня 2008р. — Львів, 2008.-т.2.- С.138-139.
 • Николишин М.М., Жидик У.В. Нестаціонарна реакція шарувато їкомпозитної циліндричної оболонки на раптовий нагрів. Вісник Донецького ун-ту.Сер.А. Природничі науки. 2008. № 1.С.157-160
 • Жидик У.В. Динамічна задача термопружності для неоднорідної анізотропної пологої оболонки. Машинознавство. 2008. — № 4 (130). — С.15-21.
 • Жидик У.В. Моделювання та дослідження термопружних коливань анізотропних оболонок шаруватої структури. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кан. фіз.-мат наук. — Львів. — 2009. — 20 с.
 • Флячок В.М., Жидик У.В. Розрахунок шаруватих анізотропних пластинок на статичні та динамічні навантаження. Наукові записки. Наук.-техн.збірник УАД. — 2009. — Вип.1(15). — С. 80-84.
 • Николишин М.М., Жидик У.В., Флячок В.М. Розрахунок шаруватих анізотропних циліндричних оболонок на дію локальних температурних джерел.Сучасні проблеми механіки. Тези доп. Міжнар. наук. конф. 7-9 грудня 2009р.Львів. 2009. — С. 36.
 • Жидик У., Николишин М., Флячок В. Розрахунок термопружного стану шаруватої при локальному нагріванні джерелами тепла. // Вісник Львівського Національного університету ім. І. Франка. Серія механіко-математична — 2010. — Вип. 73. — С. 71-76.
 • Кушнір Р., Николишин М., Жидик У., Флячок В. Термомеханічна модель неоднорідних анізотропних оболонок з початковими деформаціями. // Доп.НАН України. Механіка. — 2010. — № 11.— С. 45-50.
 • Кушнір Р.М., Николишин М.М., Жидик У.В., Флячок В.М. Дотеорії неоднорідних анізотропних оболонок з власними напруженнями // Мат.методи та фіз.-мех. поля. — 2011. — т. 54, № 4. — С. 7-14.
 • Жидик У. В., Флячок В. М. Температурні поля в пологих оболонках шаруватої структури // Квалілогія книги. – 2017. – № 1 (31). – С. 94–97.
 • Жидик У. В., Флячок В. М. Термопружний згин шаруватих анізотропних пластин симетричної структури // Квалілогія книги. – 2017. – № 2 (32). – С. 77–81.
 • Кушнір Р. М., Жидик У. В. Температурні напруження у функціонально градієнтній циліндричній оболонці // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – Т. 54, № 5. – С. 56–65.

Методичні розробки

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 214a

тел./факс: 258-25-40