Жежуха Володимир Йосипович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Жежуха Володимир Йосипович
Foto.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №065800)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №032731)Посада

Заступник директора - декан повної вищої освіти, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник завідувача кафедри з інформаційно-організаційного забезпечення, керівник секції «Управління міжнародною туристичною діяльністю»

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту, 2006 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник завідувача кафедри із інформаційно-організаційного забезпечення; із 2013 р. також заступник декана базової вищої освіти

2011 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2006 – 2011 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Міжнародні економічні відносини», «Основи прикладної економіки»

Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2011 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесно-структурованого менеджменту», 2011-2013 рр.
 • ДБ/ФАКТОР «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів», 2009-2010 рр.


Участь у госпдоговорах

 • №125 «Розроблення системи розвитку адміністративно-управлінських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», 2014-2015 рр.


Участь у грантах

 • Грант Львівської політехніки для підтримки наукових досліджень молодих вчених: проект "Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств:теоретико-прикладні положення", 2013 р.


Почесні звання та нагороди

 • Подяка Львівської міської ради, 2016 р.
 • Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради як талановитий молодий учений і спеціаліст за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №760/0/5-12 від 05.11.2012 р.)

Підвищення кваліфікації

2017 – стажування у ТзОВ "КMB"

2012 – стажування в Інституті регіональних досліджень НАН України (відділ ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва)

2012 – курси семінарів-тренінгів «Development of communication skills» у Національному університеті «Львівська політехніка»

2010 – підвищення кваліфікації у Державній установі «Інститут економіки та прогнозування НАН України» за напрямом 0502 «Менеджмент» (свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка №12СПК 427931)

2009 – підвищення кваліфікації у Національному університеті «Львівська політехніка» за програмою «Розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle» (посвідчення про підвищення кваліфікації №55 від 02.06.2009 р.)

Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Жежуха В.Й. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: практикум: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха, К.О. Дорошкевич, В.В. Овчарук, М.М. Томич. – К.: Каравела, 2011. – 280 с.
 • Жежуха В.Й. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – К.: Каравела, 2011. – 400 с.
 • Жежуха В.Й. Національна економіка: прикладний аспект: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.О. Пшик-Ковальська, О.О. Жовтанецька, В.Й. Жежуха. – Львів: «Растр-7», 2010. – 212 с.
 • Жежуха В.Й. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібн.] / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – Львів: «Новий Світ-2000», 2009. – 312 с.


Монографії

 • Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: [монографія] / За ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. (підрозділ 3.5 «Термінологічні проблеми інжинірингу в діяльності інжинірингових підприємств» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська. – С. 189-197).
 • Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів: економічні важелі та полівекторний аспект: [монографія] / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, О.Г. Мельник, В.Й. Жежуха. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. – 278 с.
 • Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: [колективна монографія]. У 2 т. – Т.1. / За заг. ред. Савчук Л.М. / Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – 436 с. (підрозділ 4.9 «Методичні положення щодо прийняття управлінських рішень в інжиніринговому ціноутворенні» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська. – С. 354-365).
 • Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: [монографія] / За ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «НТМТ», 2014. – 296 с. (підрозділ 2.4 «Вітчизняний досвід інжинірингу й інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська. – С. 37-43).
 • Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: [монографія] / За ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич; Національний гірничий університет. – Д.: НГУ, 2013. – 612 с. (підрозділ «Формування доходів інжинірингових підприємств» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська, О.О. Горячка. – С. 320-326).
 • Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: [монографія] / [О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та ін.]; за ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с. (підрозділ 4.2.1 «Керівна та керована підсистеми» / В.Й. Жежуха. – С. 99-108; підрозділ 4.2.3.2 «Технологічні методи процесно-структурованого менеджменту / В.Й. Жежуха. – С. 130-138; підрозділ 8.5 «Діагностика інноваційності технологічних процесів підприємств в межах процесно-структурованого менеджменту» / В.Й. Жежуха. – С.401-410).
 • Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: [колективна монографія у 4 томах] / За ред. О.А. Паршиної. – Дніпропетровськ: Герда, 2013.– Т. 2 – 334 с. (підрозділ 2.16 «Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах забезпечення інноваційності технологічних процесів / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха. – С. 135-142; підрозділ 2.21 «Полікритеріальна діагностика як підґрунтя для забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств» / О.Г. Мельник, В.Й. Жежуха, Д.А. Панасенко. – С. 175-182)
 • Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, В.Й. Жежуха, Н.В. Савіцька. - Львів: Видавництво ТзОВ«Тріада плюс», 2012. – 464 с.
 • Інновації: проблеми науки та практики: [монографія] / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О., д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С. – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2011. – 276 с. (підрозділ «Інноваційна складова технологічних процесів підприємств машинобудування») / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха. – С. 122-148.
 • Жежуха В.Й. Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та прикладні засади: [монографія] / В.О. Маслак, О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2010. – 204 с.


Наукові статті

 • Жежуха В.Й. Система бізнес-індикаторів діагностики ефективності стратегічного планування / О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, В.Й. Жежуха // Економіка, фінанси, право. – 2016. – №4/1. – С. 41-44.
 • Жежуха В.Й. Поняття технологій мотивування персоналу підприємств / О.Г. Мельник, О.М. Бодарецька, В.Й. Жежуха // Економіка, фінанси, право. – 2015. – №11. – С. 7-11.
 • Жежуха В.Й. Установлення верхньої межі доходу інжинірингової компанії від реалізації інжинірингових проектів / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Бізнес Інформ. – 2014. – №9. – С. 215-218.
 • Жежуха В.Й. Інструментарій теорії ігор у ціноутворенні на інжинірингові продукти / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 334-339.
 • Жежуха В.Й. Установлення структури інжинірингових платежів під час реалізації інжинірингових проектів / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Бізнес Інформ. – 2014. – №6. – С. 373-377.
 • Жежуха В.Й. Іноземний досвід інжинірингової діяльності / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 240-245.
 • Жежуха В.Й. Методологічні положення з формування системи показників діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств / В.Й. Жежуха // Бізнес Інформ. – 2014. – №1. – С. 204-208.
 • Жежуха В.Й. Стан інжинірингової діяльності як бізнес-напряму вітчизняних машинобудівних підприємств / В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: «Економічна думка», 2014. – Том 16. – №2. – С. 58-64.
 • Жежуха В.Й. Метод оцінювання імпортного потенціалу суб’єктів господарювання / В.Й. Жежуха, Ю.Н. Шпак // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – С. 25-32.
 • Жежуха В.Й. Класифікація технологічних методів менеджменту як елементів системи діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств / В.Й. Жежуха, В.В. Овчарук // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – №6/2. – С. 25-28.
 • Жежуха В.Й. Формування інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств / В.Й.Жежуха // Інноваційна економіка. – 2013. – №8 (46). – С. 83-86.
 • Жежуха В.Й. Сутність та етапи технології діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, О.О. Горячка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Основний капітал регіону та ефективність його використання: [зб. наук. праць] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 5 (103).– С. 29-38.
 • Жежуха В.Й. Сутність технології оцінювання інноваційності технологічних процесів промислових підприємств / В.Й. Жежуха, Н.Я. Петришин, В.Є. Матвіїшин // Економіка та держава. – 2012. – №5. – С. 21-23.
 • Жежуха В.Й. Класифікація технологій оцінювання інноваційності технологічних процесів промислових підприємств / В.Й. Жежуха, Н.Я. Петришин, Л.І. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 27-31.
 • Жежуха В.Й. Систематизація чинників формування новітньої концепції менеджменту / Н.Я. Петришин, О.О. Пшик-Ковальська, В.Й. Жежуха // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – №722. – С. 197-201.
 • Жежуха В.Й. Чинники, що визначають інноваційність технологічних процесів машинобудівних підприємств / В.Й. Жежуха // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – №714. – С. 307-316.
 • Жежуха В.Й. Модель аналізування інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств / В.Й. Жежуха, О.Й. Жежуха // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Логістика». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – №706. – С. 72-81.
 • Жежуха В.Й. Метод оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств / В.Й. Жежуха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №5. – Т. 1 (180). – С. 142-146.
 • Жежуха В.Й. Формування системи показників оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств / В.Й. Жежуха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №2. – Т. 2 (174). – С. 46-50.
 • Жежуха В.Й. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха // Економіка України. – №2 (579). – Лютий 2010. – С. 35-44.