Дрогомирецька Христина Теофілівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Дрогомирецька Христина Теофілівна
Drogomyrecka1.jpg
к.ф-м.н,доцент
Дата народження 15 жовтня 1967 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Taylor series of ca(m, n, w) special alteb-function
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Дрогомирецька Христина Теофілівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 15 жовтня 1967 року.

Тема дисертації: Застосування спеціальних Ateb-функцій при побудові розв’язків крайових задач для деяких нелінійних хвильових рівнянь [Текст] : дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.01.02 /Дрогомирецька Христина Теофілівна ; Державний ун-т «Львівська політехніка». —Л., 1998. — 152 л. — л. 140-152

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Основні напрям наукових досліджень — Taylor series of ca(m, n, w) special alteb-function

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій :

 • Drohomyretska Kh.T. Some aspects of ateb-function Taylor expansion. //Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ, 18-20 травня 2006 p.- Київ, «Задруга». 2006 p. C.418.
 • Дрогомирецька Х.Т. Розклад в ряд Тейлора спеціальних Ateb.// Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. — 2011.— № 696. —С. 64-68.
 • Р. С. Мусій, Х. Т. Дрогомирецька, О. Г. Орищин. Моделювання термомеханічної поведінки електропровідного циліндра за нестаціонарної електромагнітної дії за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Матеріали XVIII Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка Ю. О. Митропольського МКММ-2017 (18–22 вересня 2017 року, Херсон, Україна). – 2017. – C. 123–124.
 • Veselovska O., Drohomyretska K., Kolyasa L. I. Criterion of the continuation of harmonic functions in the ball of – dimensional spase and representation of the generalized orders of the entire harmonic functions in in terms of approximation error // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 4/4 (88). – P. 43–49.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Oryshchyn O. Solutions of coupled problem of thermomechanics for electroconductive hollow cylinder under non-stationary electromagnetic action // Mathematical Modeling and Computing. – 2017. – Vol.4, № 1. – P. 69–77.
 • Р. С. Мусій, Х. Т. Дрогомирецька, О. Г. Орищин. Термомеханічна поведінка електропровідного порожнистого циліндра за імпульсної електромагнітної дії за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2017. – № 3(62). – C. 70–74.
 • Drohomyretska K., Kalenyuk P. I., Klapchuk M. I., Ponedilok G. V. An overview of Calculus course – content, tools, and methods // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 28.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Веселовська О.В., Гошко Л.В. Математичне моделювання термопружної поведінки електропровідного циліндра за нестаціонарної електромагнітної дії за врахування термопружного розсіювання енергії // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, (Кам’янець-Подільський, 18–20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 106–107.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Орищин О.Г., Бандирський Б. Й., Гошко Л.В. Моделювання термопружної поведінки електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди з врахуванням процесу термопружного розсіювання енергії // XIX Міжнародна конференція з математичного моделювання, присвячена 250 – річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур'є : збірник матеріалів конференції, 17–21 вересня 2018 р., Херсон. – 2018. – C. 119.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Бандирський Б. Й., Веселовська О.В., Орищин О.Г. Зв’язана динамічна задача термопружності для довгого порожнистого циліндра за нестаціонарних теплової та силової дій // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2018. – Вип. 17. – С. 62–73.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Oryshchyn O., Nakonechnyy R. Solution of the connected problem of thermomechanics for a long hollow electroconductive cylinder under the action of impulsed electromagnetic field with amplitude modulation // Mathematical Modeling and Computing. – 2018. – Vol. 5, № 1. – P. 48–55.
 • Мусій Р. С., Дрогомирецька Х. Т., Орищин О.Г., Бандирський Б. Й., Гошко Л.В. Термонапружений стан електропровідного циліндра за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування процесу термопружного розсіювання енергії // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2018. – Т. 2 № 3 (66). – С. 75–81.
 • Musiy R., Drohomyretska K., Klapchuk M. I., Hoshko L., Veselovska O., Nakonechny A. Computer investigation of the process of thermoelastic energy dissipation in the electroconductive hollow cylindrical sensor under the radio impulse action // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 40–43.

Навчальні посібники

 1. Рудавський Ю.К., Сухорольський М.А., Білонога Д.М., Бобик І.О., Бродяк О.Я., Веселовська О.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Лазько В.А., Луцев Є.М., Мандзинець І.В., Рибицька О.М.,Томецька С.І., Чип М.М. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина1. / За редакцією проф. Ю.К. Рудавського. — Львів: Львівська політехніка, 2001. — 350 с. (2-ге вид., виправ. і доп. —2008 р.)
 2. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. — Львів:Львівська політехніка, 2002. — 308 с.
 3. Понеділок Г.В., Слюсарчук О.З., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. — Львів:Львівська політехніка, 2003 . — 124 с.
 4. Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т.,Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 1. — Львів:Львівська політехніка, 2003 . — 148 с.
 5. Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т.,Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 2. — Львів: Львівська політехніка, 2003 . — 150 с.
 6. Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т.,Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. — Львів: Львівська політехніка, 2003 . — 240 с.
 7. Дрогомирецька Х.Т, Рибицька О.М., Гошко Л.В., Пабирівська Н.В., Веселовська О.В., Білонога Д.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник.-Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012.- 398стор.
 8. Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. Лінійна алгебра та аналітична геометрія, віртуальний навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання, 2014 р.
 9. Рибицька О.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Слюсарчук О.З., Коляса Л.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» / Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2015р. – 230 с. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13105
 10. Дрогомирецька Х.Т., Каленюк П.І., Клапчук М.І., Понеділок Г.В. Математичний аналіз функцій дійсної змінної: навчальний посібник.—Львів: Львівська політехніка, 2016.—592 с.
 11. Дрогомирецька Х. Т., Каленюк П.І., Клапчук М.І., Понеділок Г.В. Introduction to calculus: basic of logic and set theory: навчальний посібник,– Львів: Львівська політехніка, 2018. – 180 c.

Методичні розробки

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40