Домінюк Тарас Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Домінюк Тарас Іванович
RTEmagicC domini 02.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 19.02.1978 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Дослідження впливу структурних змін на термоелектричні властивості матеріалів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Прохоренко Сергій Вікторович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Домінюк Тарас Іванович — кандидат технічних наук,доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження 19 лютого 1978 року.

Тема дисертації: Вплив технологічних і експлуатаційних чинників на термоелектричну неоднорідність та метрологічні характеристики термометрів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук :05.11.04 / Домінюк Тарас Іванович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2011.— 156 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 137-149.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Прохоренко Сергій Вікторович, Національний університет «Львівська політехніка»

Основні лекційні курси

 • Програмне забезпечення комп'ютерних вимірювальних пристроїв

Напрямки наукової роботи:

Напрямки наукових досліджень:

 • Дослідження впливу структурних змін на термоелектричні властивості матеріалів
 • Метод акустичної емісії

Інтереси:

 • Моделювання електричних схем, фізичних процесів, алгоритмів вимірювання тощо
 • Нестандартизовані вимірювання
 • Оцінювання похибок результатів вимірювань
 • Програмування для сфери вимірювань

Вибрані публікації

Понад 30 наукових статей. Участь у понад 20 наукових конференціях. 12 навчально-методичних розробок

Серед них:

 1. Методологія експериментальних досліджень неоднорідних і деформованих термоелектричних матеріалів на прикладі моно- і полікристалічного молібдену з присадками / Яцишин С.П., Курітник І.П., Домінюк Т.І. // Вісник НУ«ЛП». Автоматика вимірювання та керування. № 475. 2003. — С.158–165.
 2. Вплив хемічних і механічних шумів на метрологічні властивості первинних перетворювачів температури / Богдан Стадник, СвятославЯцишин, Тарас Домінюк // Вимірювальна техніка та метрологія. — Випуск 62, 2003. С.59–64.
 3. Вплив поруватості на зміни термо-е.р.с. термометричних матеріалів / Я.Т. Луцик, Б.І. Стадник, С.П. Яцишин, Т.І. Домінюк // ВісникНУ«ЛП». Автоматика, вимірювання та керування. — № 530. 2005. — С.22—28.
 4. Методика дослідження змін стану термоелектродного матеріалу за миттєвими значеннями термоелектрорушійної сили / Т.І. Домінюк, І.П. Микитин,Б.І. Стадник // Збірник наукових праць «Електромагнітний, ультразвуковий та оптичний неруйнівний контроль матеріалів». Серія «Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів». — Львів, 2006. — вип. 11. — С.149–152.
 5. Перехідні теплові процеси у чутливих елементах шумових термоперетворювачів у режимі реального часу / Святослав Яцишин, Ігор Микитин,Тарас Домінюк, Богдан Стадник // Збірник «Вимірювальна техніка та метрологія». — № 66, — С.108–111.
 6. Application of the method of thermo-power in diagnosingfatigue strength and intergrain corrosion / Prokhorenko V.J., Prokhorenko S.V.,Koval P.M., Dominyuk T.I. // j. Archives Of Foundry Engineering. — Vol. 9, — Issue 2, April–June 2009. — p. 201-204.
 7. Scanning Thermoelectric and Acoustic Emission Diagnostic ofStructural Inhomogeneities of Thermocouple Materials / Prokhorenko V.J., Prokhorenko S.V., Mudry S.I., Sheregii E.M., Dominjuk T.I. // j. Archives OfFoundry Engineering. — Vol. 10. — Issue 1. 2010. — p. 381-386.
 8. Моніторинг робочого стану термоелектричного матеріалу / С.Прохоренко, Т. До-мінюк // Вимірюв. техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн.зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. Б. І. Стадник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Вип. 70. — С. 117-123. — Бібліогр.: 12назв.
 9. Механизм генерации дефектов донорной и акцепторной природы в полупроводнике n-TiNiSn, сильно легированном примесью Со / В. А. Ромака, Ю. В.Стаднык, D. Fruchart, Т. И. Доминюк, Л. П. Ромака, P. Rogl, А. М. Горынь //Физика и техника полупроводников. 2009. — Т. 43, вып. 9. — С. 1165-1171. — Библиогр.: 17 назв.
 10. Особенности структурных, электрокинетических и магнитных свойств сильно легированного полупроводника n-ZrNiSn. Акцепторная примесь Fe /В. А. Ромака, Ю. В. Стад-нык, D. Fruchart, Л. П. Ромака, А. М. Горынь, Ю. К.Гореленко, Т. И. Доминюк // Физика и техника полупроводников. 2009. — Т. 43,вып. 3. — C. 297-303. — Библиогр.: 10 назв.
 11. Features of structural, electron-transport, and magneticproperties of heavily doped n-ZrNiSn semiconductor: Fe acceptor impurity / V.A. Romaka, Yu. V. Stadnyk, D. Fruchart, L. P. Romaka, A. M. Goryn, Yu. K.Gorelenko, T. I. Dominuk // Semiconductors. 2009. -Vol. 43. — № 3. — P.278-284. — Bibliogr.: 10 titles.
 12. The mechanism of generation of the donor- and acceptor-typedefects in the n-TiNiSn semiconductor heavily doped with Co impurity / V. A.Romaka, Yu. V. Stadnyk, D. Fruchart, T. I. Dominuk, L. P. Romaka, P. Rogl, A.M. Goryn // Semiconductors. 2009. — Vol. 43. — № 9. — P. 1124-1130. — Bibliogr.: 17 titles.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 708

Тел.: +38 (032) 258-76-14

+38 (032) 258-24-80]