Гук Людмила Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гук Людмила Іванівна
Гук.jpg
Дата народження 15.06.1978 р.
Спеціальність загальна педагогіка та історія педагогіки
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри іноземних мов Національний університет «Львівська політехніка»

Професійний розвиток:

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні погляди та управлінська діяльність Егертона Раєрсона (1803 – 1882)». Захищена 16.09.2014 р.

Напрями наукових зацікавлень:

  • порівняльна педагогіка, історія педагогіки;
  • проблеми викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах.

Участь у міжнародних конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи педагогіки і психології у сучасному суспільстві» (26 січня, 2013 р., м. Київ).
2. VI Міжнародна науково-практична конференція «Освіта та наука в умовах глобальних викликів» (11 – 15 червня, 2013, м. Сімферополь).
3. Міжнародна науково-практична конференція «Основні парадигми педагогіки та психології в ХХІ столітті» (Одеса, Україна 22–23 червня 2012).
4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук». (Одеса, 19-20 лютого 2016).
5. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук». (Київ, 4-5 березня 2016).
6. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення» (Київ, 05.05.2017 – 06.05.2017).
7. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи» (Баку, Ужгород, Дрогобич, 10.03.2017).
8. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Наука та освіта в умовах трансформації суспільства", Дніпро, 28.02.2018.
9. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук" 2018, Київ, 02.03.2018 – 03.03.2018.

Навчальні посібники та підручники

2013
1. Гук Л.І. Педагогічні погляди та управлінська діяльність Егертона Раєрсона у контексті розвитку шкільної освіти Канади : навч. посіб. / Людмила Іванівна Гук. – Львів : ЗУКЦ, 2013. – 100 с. – 5,82 д.а.

Наукові статті у фахових виданнях

2012
1. Гук Л.І. Суспільно-історичні та культурно-освітні чинники становлення й розвитку особистості Егертона Раєрсона / Наталія Василівна Мукан, Людмила Іванівна Гук // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та України, Нац. Пед. ун-т імені М.П. Драгоманова ; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. СІІІ (103). – 284 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 168 – 173. – 0,41 д.а.
2. Гук Л.І. Ретроспектива розвитку компаративістики / Наталія Василівна Мукан, Людмила Іванівна Гук // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал. голов. / ред. Н. М. Бідюк. Хмельницький: ХНУ. – 2012. – № 1(3). – С. 34 – 39. – 0,39 д.а.
3. Гук Л.И. Влияние педагогических идей Эгертона Раерсона (1803 – 1882) на формирование профессионального образования учителей Канады ХІХ века / Людмила Ивановна Гук // Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана. – 2012. – № 5. – С. 45 – 51. – 0,47 д.а.
2013
4. Гук. Л.І. Методологія проведення історико-компаративних досліджень в педагогіці: етапи та характеристика / Людмила Іванівна Гук // Імідж сучасного педагога. – Полтава. – 2013. – 1(130). – С. 47 – 49. – 0,42 д.а.
5. Гук Л.І. Реформування навчальних програм загальноосвітніх шкіл на території Верхньої Канади у 1840 – 70-х рр. / Людмила Іванівна Гук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : В-во Нац. університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 25. – С. 36 – 40. – 0,55 д.а.
6. Гук Л.І. Особливості шкільної освіти Канади на початку ХІХ століття / Людмила Іванівна Гук // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. М-во освіти і науки, молоді та України, Сумський держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка – Вип. № 1. (27). – 2013 – С. 75 – 82. – 0,51 д.а.
7. Гук Л.І. Педагогічні погляди Егертона Раєрсона (1803 – 1882) як чинник формування системи шкільної освіти Канади / Людмила Іванівна Гук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 38. – Ч. 1. – С. – 244 – 251. – 0,58 д.а.
8. Гук Л.І. Реформування управління системою шкільної освіти на основі педагогічних ідей Егертона Раєрсона у 1844 – 1876 рр. / Людмила Іванівна Гук // Імідж сучасного педагога. – Полтава. – 2013. – 10 (139). – С. 51 – 54. – 0,53 д.а.
2016
9. Гук Л. І. Ретроспектива розвитку компаративістики / Л. І. Гук // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – лютий 2016. - №2 (133). – С. 32-36.
2017
10. Гук Л. І., Ільчишин Н. М. Інтеграція засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання // Молодь і ринок. – 2017. – № 7(150). – C. 94–97.
11. Гук Л. І., Ільчишин Н. М. Принципи сучасного історико-компаративного аналізу у педагогічних дослідженнях (з досвіду освіти Верхньої Канади) // Імідж сучасного педагога. – 2017. – № 1(170). – C. 42–44.
12. Гаврилюк М. В., Гук Л. І. Особливості розвитку шкільної освіти у канадському суспільстві кінця XVIII - початку XIX століття // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць. – 2017. – Т.22. – C. 48–54.(Index Copernicus International).
2018
13. Гук Л. І., Гаврилюк М. В. Ідеї Е. Раєрсона щодо механізму функціонування системи шкільної освіти Канади // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2018. – Вип. 60, т. 1. – С. 118–121.
14. Гук Л. І., Барабаш О. В. Особливості дослідження питання реформування навчальних програм у Канадських школах ХІХ ст. // Імідж сучасного педагога. – 2018. – № 1 (178). – С. 43–46. 0,18 ум.д.ар. (ІМ-12, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar).
15. Гук Л. І. Процес реформування навчальних програм загальноосвітніх шкіл на території Верхньої Канади у 1840-70-х рр. // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 82, т. 3. – С. 13–16. (Index Copernicus International).

Інші публікації


2012
1. Гук Л.І. Особливості використання джерельної бази в історико-компаративних дослідженнях в галузі педагогіки / Людмила Іванівна Гук // Основні парадигми педагогіки та психології в ХХІ столітті. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 22 – 23 червня 2012 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 51 – 53. – 0,24 д.а.
2. Гук Л.І. Навчально-виховний процес у канадських школах початку ХІХ століття / Людмила Іванівна Гук // Педагогіка та психологія : досягнення та перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (01 грудня, 2012 р., м. Київ). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С. 10 – 12. – 0,18 д.а.
3. Гук Л.І. Сутнісна характеристика понять «педагогічна діяльність», «педагогічна творчість», «педагогічна спадщина» / Людмила Іванівна Гук // ХІІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку» (25 – 27 грудня, 2012, м. Київ) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта» – К. : 2012. – С. 82 – 84. – 0,16 д.а.
2013
4. Гук Л.І. Реформування організації навчально-виховного процесу у канадських школах за часів управлінської діяльності Егертона Раєрсона (1844 – 1876 рр.) / Людмила Іванівна Гук // Проблеми та перспективи педагогіки і психології у сучасному суспільстві : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26 січня, 2013 р., м. Київ). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 9 – 10. – 0,20 д.а.
5. Гук Л.І. Проблеми історико-компаративних досліджень в педагогіці та шляхи їх розв’язання / Людмила Іванівна Гук // Освіта та наука в умовах глобальних викликів : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції (11 – 15 червня, 2013, м. Сімферополь). – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2013. – С. 38 – 41. – 0,2 д.а.
2016
6. Гук Л. І. Теоретико-методологічні основи у педагогічних дослідженнях / Л. І. Гук // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук : Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 19-20 лютого 2016 р.) – Одеса : ГО “Південна фундація педагогіки”, 2016. – С. 72-75.
7. Гук Л. І. Теоретико-методологічні основи дослідження змісту компаративних історико-педагогічних досліджень / Л. І. Гук // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 4-5 березня 2016 р.) – Київ : ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2016. – С. 12-14.
2017
8. Гук Л. І. Плеяда видатних освітян Канади XIX століття // Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 5–6 травня 2017 р.). – 2017. – C. 17–20.
9. Гук Л. І. Постать Е. Раєрсона серед плеяди видатних освітян Канади ХІХ ст. // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Баку, Ужгород, Дрогобич, 10 березня 2017 р.). – 2017. – C. 182–183.
2018
10. Гук Л. І. Стан розвитку шкільної освіти у Канадському суспільстві кінця XVIII – початку XIX ст. // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2–3 березня 2018 р.). Ч. 1. – 2018. – C. 13–15.
11. Гук Л. І. Чинники становлення й розвитку особистості Егертона Раєрсона // Наука та освіта в умовах трансформації суспільства : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 28 лютого 2018 р.). - Ч. 2. – 2018. – C. 78–81.