Голощук Світлана Леонідівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Голощук Світлана Леонідівна
Holo.jpg
Дата народження 28.06.1976
Науковий ступінь к.філол.н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»

Тема дисертаційного дослідження: “Лінгвопрагматичні особливості спонукального дискурсу в англомовній прозі (на матеріалі художніх творів другої половини ХХ століття”. Захищена 19.04.2011 р.

Професійний розвиток:

- 2002-2009 – Львівський національний університет імені Івана Франка: кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів – здобувач;
- 2006-2007 – курс семінарів психолого-педагогічних знань при кафедрі інженерно-педагогічної підготовки Національного університету “Львівська політехніка”;
- участь у семінарах “Проблеми формування іноземної мовленнєвої компетенції у світлі Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти” (2006), “Теорія аргументації та її використання у сучасних підходах до лексичних вправ у домашньому читанні” (2006),“Video Activities: countrystudies, customs, traditions and some trivia” (2007),“Songs and Drama” (2007),“Successful Teaching How to Achieve It, How to Assess It” (2007),“How to Teach Vocabulary” (2007),“Story Telling” (2007); “Oxford Advanced Learner’s Dictionary 8thEdition” (2010); “Top Tips for Cambridge Exam Preparation” (2010).
Напрями наукових зацікавлень:
- лінгвопрагматика;
- когнітивна лінгвістика;
- дискурс і проблеми дискурсної лінгвістики;
- проблеми англомовної фахової комунікації.

Участь у конференціях:

Участь у міжнародних конференціях:

1. Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики (Львів, 2004);
2. VІІ Міжнародна науково-методична конференція “Методологічні проблеми сучасного перекладу” (Суми, 2007).
3. Міжнародна науково-практична конференція “Дискурсні стратегій лінгвістики ХХІ століття”. Львів, Національний університет імені Івана Франка, 24-25 листопада 2011 р. Голощук С.Л.,Морська Н.О.Доповідь на тему: Прагматичні аспекти реалізація аргументації у мовленнєвому акті прохання.
4. V Міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. Львів, Львівський державний університеті безпеки життєдіяльності, 19 –21 квітня 2012. ГолощукС.Л.,Морська Н.О. Доповідь на тему: Реалізаціяего центричного спонукання в мовленнєвих актах прохання/благання.
5.VІI Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (28-29 березня 2013 р., Кіровоград: КДПУ) // Голощук С.Л. Прагматичні аспекти реалізації аргументативного компоненту в мовленнєвому акті порада.
6.XII Международная заочная научно-практическая конференция «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования» (12 августа 2013, г. Краснодар) //Голощук С.Л.Speaker-Addressee Interaction in the Study of Directive Discourse .
7. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір" (Львів, 16.11.2017 – 17.11.2017).

Участь у всеукраїнських конференціях:

1. Партнерська конференція та Урочиста церемонія складання присяги 42-ою групою добровольців Корпусу Миру США в Україні, (Київ,2011).

Участь у семінарах:

1. “Bring out the bestin yourself to bring out the best in your students”, MM Publications, (Львів, 2012).
2. Міжрегіональний семінар для добровольців Корпусу Миру США та їх українських партнерів “Розвиток проектної діяльності”, (22-23березня 2012 р., Львів).
3. Участь у роботі методичних тренінг-семінарів “Практикум для викладачів” кафедри іноземних мов НУ “Львівська політехніка” (13 лютого – 30 квітня 2012).

Навчальні посібники, підручники, словники, розмовники

2009
1. Спілкуємося англійською мовою. Вищий рівень.(За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина). – Львів: Растр-7, 2009.– 215 с.
2010
2. Голощук С.Л. Англійська мова для архітекторів: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 120 с.
2013
3. Голощук С.Л. Англійська мова для архітекторів: Навч. посібник / Друге видання. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013. – 120 с.
2018
4. Голощук С. Л. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для реставраторів): навчальний посібник / С. Л. Голощук, Р. Р. Висоцька, О. В. Новосілець, І. Й. Петрів, Н. Й. Четова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 292 c.

Наукові статті у фахових виданнях

2005
3. Голощук С.Л. Категоріальне осмислення поняття інтенція у реалізації спонукального дискурсу / Голощук С.Л. // Мова і культура. – 2005. – Вип. 8. – Т. ІІІ. Ч. 2. – С. 119 - 124.
2006
4. Голощук С.Л. Лексико-синтаксичні засоби реалізації авторитарності в спонукальному дискурсі /
Голощук С.Л. //Вісник Харківського національного університету. – 2006. – № 741. – С. 72-76.
2007
5. Голощук С.Л. Вербалізація оцінки у сучасному англомовному спонукальному дискурсі / Голощук С.
// Нова філологія :[зб.наук.праць]. – 2007. – № 26. – С. 232-235.
6. Голощук С.Л. Реалізація невербальних засобів спілкування у спонукальному дискурсі / С.Л. Голощук // Вісник СумДУ. – Серія :Філологія. – 2007. – № 1. – Том 2. – С. 19-24.
7. Голощук С.Л. Фактор адресата в спонукальному дискурсі / С.Л. Голощук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки. – 2007. – № 3. – С. 134-138.
2008
8. Голощук С.Л. Бажання як ментальна передумова реалізації спонукального дискурсу / С.Л. Голощук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки. –2008. – № 5 – С. 281 - 284.
9. Голощук С.Л. Прагматична функціональність контексту у спонукальному дискурсі / Світлана Голощук //Наукові записки. – Випуск 75 (3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : У5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 330-333.
2009
10. Голощук С.Л. Стилістичні засоби як індикаторимовної репрезентації спонукального дискурсу / Світлана Голощук // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 4 ч. – Кіровоград : РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (2). – С. 297-300.
2010
11. Умовні речення як індикатори мовної репрезентації спонукального дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу. –Випуск 30. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 362-367.
2013
12.Голощук С.Л. Прагматичні аспекти реалізації аргументативного компоненту в мовленнєвому акті порада / Світлана Голощук // Наукові записки. – Випуск 118.- Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 74-77.
13.Голощук С.Л. Вербалізація концепту БАЖАННЯ в англомовному спонукальному дискурсі / Голощук С.Л. //
Мова і Культура . (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VIIІ (162).
–с. 209-213.

Інші публікації

2005
1. Голощук С.Л. Фреймова структура спонукальних мовленнєвих актів / Світлана Голощук // Текст – текстолінгвістика, дискурс – дискурсознавство у світлі когнітології : [зб.наук.праць]. – Львів : ПП “Арал”, 2005. – С. 94-99.
2006
2. Голощук С.Л. Філософські та загальнолінгвістичні аспекти взаємодії спонукання та аргументації / Світлана Голощук // Вербальні та невербальні особливості дискурсу різножанрової типології : [зб. наук. праць]. – Львів : ПП “Арал”, 2006. – С. 61-68.
3. Голощук С.Л. Мовчання як компонент невербальної комунікації в реалізації спонукального дискурсу / Світлана Голощук// Викладання англійської мови як мови фаху в контексті глобалізації університетської освіти : [зб. наук. праць]. – Львів: ПП “Марусич”, 2006. – С.36-45.
2007
4. Голощук С.Л. Когнітивно-комунікативні особливості спонукального дискурсу / С.Л. Голощук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Проблеми лінгвістики науково-технічногої художнього тексту та питання лінгвометодики. – 2007. – № 586. – С. 56-60.
5. Голощук С.Л. Антропоцентричні аспекти спонукального дискурсу / Світлана Голощук // Лінгво-методичні аспекти вивчення іноземної мови у навчальних закладах : матеріали Всеукр. наук. конф.(Вінниця, 31 берез. 2007 р.). – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007.– С. 10-12.
2008
6. Голощук С.Л. Спонукальний дискурс у світлі когнітивної парадигми / Світлана Голощук // Людина. Комп’ютер. Комунікація :[зб.наук.праць / за ред. Бацевича Ф.]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – С. 22-24..
7. Голощук С.Л. Інтразв’язкові характеристики спонукального дискурсу / С.Л. Голощук // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття : зб. матеріалів конф., 28 трав. 2008 р., Львів. – Львів: ПП “Арал”, 2008. – С. 25-27.
8. ГолощукС.Л. Мовна репрезентація спонукального дискурсу / Світлана Голощук //Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмієвроінтеграції : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 3 квіт., 2008 р., Київ/ за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : НАУ, 2008. –С. 35-37.
2011
9. ГолощукС.Л.Прагматичніаспекти реалізація аргументації у мовленнєвому акті прохання / Голощук Світлана Леонідівна, Морська НаталяОмелянівна // Дискурсні стратегій лінгвістики ХХІ століття: Збірник матеріалів конференції (укр., англ., рос., нім., фран., польск. Мовами) / Укл. А.І. Раду.– Львів : Видавництво Львівського національного університету імені ІванаФранка, 2011. – С. 14-15.
2012
10. ГолощукС.Л.Реалізація егоцентричного спонукання в мовленнєвих актах прохання/благання / Світлана Голощук, Наталія Морська // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародноїнауково-практичної конференції. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – С. 44-45.
11. Голощук С.Л. Проблемиукладання двомовного словника архітектурних термінів / С. Голощук // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали V Міжнародноїнауково-практичної конференції. 25-27 квітня 2012 р.: За заг. Ред.. А.Ґ.Ґудманяна, О.Г. Шостак. – К. : Університет “Україна”, 2012.
– С. 238-239.
2013
12.Голощук С.Л. Speaker-Addressee Interaction in the Study of Directive Discourse // XII Международная заочная научно-практическая конференция «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования» (12 августа 2013 г.). – Краснодар, 2013. – С. 33-36.
14.Голощук С.Л. Мовленнєвий акт поради у структурі спонукального дискурсу / Голощук С.Л. // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ІХ науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – С. 460-461.
2017
15. Голощук С. Л. Прагматичні чинники активізації мовленнєвої діяльності студентів на заняттях із іноземної мови // Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 16–17 листопада 2017 р.). – 2017. – C. 83–84.

Написання рецензій, редагування науково-методичних матеріалів

1.Рецензія на рукопис методичних рекомендацій для домашнього читання книги Девіда Лоджа ‘CHANGING PLACES’ викладача кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Ладницької О.Л. (обсяг – 5,2 ум. друк. арк.).
2.Рецензія на статтю доцента кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка Іващишин О. М. «Синтаксичні та семантичні трансформації терміна в контексті процесів вторинної деривації».
3.Рецензія на електронний навчально-методичний комплекс “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, ч. 1 для студентів напряму підготовки 030503 (Світова економіка) 030054 (Економіка підприємства), 030507 (Маркетинг), 030508 (Фінанси та кредит), 030509 (Облік і аудит), укладений ст. викл. Кравець С.Ф, к. філол. н., викл. Кушкою Б.Г.
4.Рецензія на електронний навчально-методичний комплекс “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, ч. 5, 6 для студентів напряму підготовки 6. 040303 (Системний аналіз), укладений к.філол.н., доц. Байбаковою І.М., к.філол.н., доц. Гасько О.Л., викл. Дмитрук В.А.
5.Рецензія на електронний навчально-методичний комплекс “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, ч. 1 для студентів напряму підготовки 030103 (Практична психологія), укладений викл. Ільчишин Н.М.