Гоголь Мирон Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гоголь Мирон Васильович
Gogol mv.jpg
к.т.н., доц.
Дата народження 6 жовтня 1954 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів 1. Регулювання напружено-деформованого стану комбінованих металевих конструкцій.

2. Розробка і виготовлення нових зразків будівельних оздоблювальних матеріалів. 3. Розробка і впровадження в будівельну практику концепції smart city – розумне місто (розумний будинок).

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Гоголь Мирон Васильович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка». Директор центру технологічної безпеки при НУ «Львівська політехніка».

Відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)

Перелік навчальних дисциплін

 • Новітні технології в будівництві, реконструкції і експлуатації.
 • Інноваційні технології в будівництві.

Напрями наукових досліджень

 • Регулювання напружено-деформованого стану комбінованих металевих конструкцій.
 • Розробка і виготовлення нових зразків будівельних оздоблювальних матеріалів.
 • Розробка і впровадження в будівельну практику концепції smart city – розумне місто (розумний будинок).
 • Експертиза будівель і споруд з технологічної безпеки.

Наукові розробки кафедри

Розробка розрахункових методів регулювання напружено-деформованого стану комбінованих металевих конструкцій. Нові будівельні оздоблювальні матеріали і технологія їх виготовлення. Збудований експериментальний показовий індивідуальний будинок по останнім досягненням будівельних технологій.

Вибрані публікаціі

 1. Пермяков Володимир Олександрович, Гоголь Мирон Васильович, Пелешко Іван Дмитрович, Більський Михайло Рафаїлович, Чайка Борис Степанович. Проектування раціональних комбінованих металевих конструкцій: Навч. посібник для підгот.студ. з напряму Будівництво спеціальностей Промислове та цивільне будівництво,Міське будівництво та господарство, Технологія будівельних конструкція, виробіві матеріалів / Національний ун-т Львівська політехніка / Володимир Олександрович Пермяков (ред.) — Л. : Видавництво Нац. ун-ту Львівська політехніка, 2005. — 180с. : рис. — Бібліогр.: в кінці розділів.. — ISBN 966-553-500-5.
 2. Ефективні комбіновані конструкції будівель та мостів / М. В. Гоголь //Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський.— Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 142-149. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662). — Бібліогр.: 4 назви.
 3. Ефективні комбіновані металеві конструкції / М. В. Гоголь // Соврем. строит.конст¬рукции из металла и древесины : сб. науч. тр. / Одес. гос. акад. стр-ва и архитектуры. -Одесса : Внешрекламсервис, 2010. — № І4, ч. 1. — С. 63-68. —Бібліогр.: 17 назв.
 4. Раціональний спосіб підвищення ефективності комбінованих металевих конструкцій / М. В. Гоголь // Вісн. Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — 2010.— Вип. 38. -С. 158-164. — Бібліогр.: 6 назв.
 5. Регулювання зусиль у будівельних конструкціях під час проектування та експлуатації / М. Гоголь, М. Більський // Вісн. Львів. терит. від-ня Акад.буд-ва України. - 2010. — № 5/10. — С. 102-107 . — Бібліогр.: 7 назв
 6. Основні принципи формоутворення нових типів конструкцій з регулюванням зусиль / М.В. Гоголь // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2002. – № 441: Теорія і практика буд-ва. – С. 53–58. –Бібліогр.: 6 назв.
 7. Підвищення ефективності роботи сталевих згинаних і стиснутих тонкостінних холодногнутих елементів / О.В.Петренко, М.В. Гоголь, Б.З. Парнета // Вісн. Нац. ун-ту “Львів.політехніка”. – 2002. – № 441: Теорія і практика буд-ва. – С. 153–156. – Бібліогр.: 7 назв.
 8. Регулювання напружено-деформованого стану металевих конструкцій / М.В. Гоголь,О.М. Гайда, І.М. Надала // Вісн. Нац.ун-ту “Львів. політехніка”. – 2002. – № 441: Теорія і практика буд-ва. – С. 59–62. –Бібліогр.: 4 назви.
 9. Узагальнений метод розрахунку металевих конструкцій з регулюванням зусиль /М.В. Гоголь // Вісн. Нац. ун-ту “Львів.політехніка”. – 2002. – № 462: Теорія і практика буд-ва. – С. 25–34. – Бібліогр.: 6 назв.
 10. Steel structure parameters optimizationwith force regulation / M. Gogol, O. Gajda,I. Nadala // Zb. prispevkov zo VIIVedeckej konf. s medzinar. ъиastou / Techn. univ. v Košiciach. –Košice, 2002. – Sekcia, и. 13:Košicko-Lvovsko-Rzeszowska, Košice, 22–24 maja 2002. –P. 63–64. – Bibliogr.: 3 titles.
 11. Підвищення ефективності комбінованих металевих конструкцій / М. В. Гоголь //Теорія і практика будівництва : [зб.наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2011. – С. 76–80. – (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ;№697). – Бібліогр.: 6 назв.
 12. Гоголь М. В. Проектування і розрахунок раціональних комбінованих металевих конструкцій / М. В. Гоголь // Металеві конструкції. – 2008. – Том 14. – № 4. – С. 253–262. (РІНЦ)
 13. Miron Gogol. Shaping of effective steel structures/ Miron Gogol// Budownictwo i InŜynieria Środowiska. Rzeszow, Poland. Zeszyty naukowe politechniki Rzeszowskiej. – 2009. – Z. 52. - Nr 264/ - S. 43-56. (Index Copernicus)
 14. Гоголь М. В. Теорія і практика регулювання напружено-деформованого стану комбінованих металевих конструкцій / М. В. Гоголь // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2010. – № 2. – С. 2–4.
 15. Гоголь М. В. Розрахунковий метод регулювання зусиль у статично невизначених системах сталевих конструкцій / М. В. Гоголь, М. Р. Більський // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна: наукове видання. – Дніпропетровськ, 2011. – № 39. – С. 37–46. (Розробка математичної моделі ітераційного процесу проектування раціональних комбінованих металевих конструкцій). (РІНЦ)
 16. Гоголь М.В. Теорія і практика раціонального проектування сталевих мостових переходів / М. В. Гоголь, Я. Й. Коцій // Теорія і практика будівництва: вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2013. – №.–755. - С. 88–94.
 17. Гоголь М. В. Методика і алгоритм раціонального проектування комбінованих металевих конструкцій / М. В. Гоголь // Металеві конструкції. – 2014. – Том 20. – № 1. – С. 29–43. (РІНЦ)
 18. Гоголь М. В. Розрахунок і проектування раціональних комбінованих металевих конструкцій / М. В. Гоголь // Сучасне промислове та цивільне будівництво. – 2014. – Том 10. – № 1. – С. 79–90. (РІНЦ)
 19. Gogol Miron. The combined metal structures of the estimated regulation efforts / Miron Gogol // Czasopismo inżynierii lądowej, środowiska i architektury. Journal of civil engineering, environment and architecture, JCEEA. – Rzeszow, Poland. Rzeszow University of Technology, październik-grudzień 2015. - t. XXXII. - z. 62 (4/15). - S. 107-118. (Index Copernicus)
 20. Мирон Гоголь. Снижение материалоемкости комбинированных металлических конструкций / Мирон Гоголь , Беата Ордон-Беска // Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Сonstruction of optimized energy potential. - Czestochowska, Poland. Politechnika Czestochowska, 1(15) 2015. .– s. 61-69. (Index Copernicus) Деклараційний патент 50014 А Україна, МКИ 7 Е 04 С 3/10 В 66 С17/00. Балкова конструкція / М. В. Гоголь, О. М. Гайда (Україна); заявник і власник патенту Державний університет «Львівська політехніка», Гоголь Мирон Васильович, Гайда Олексій Миколайович. – № 99127148; заявл. 28.12.99; опубл. 15.10.02, Бюл. № 10. – 2 с. (Запропонована балкова конструкція, що містить прогінну балку, кінці якої опираються на косі опори і затяжку, що створює додаткові пружно-податливі опори для балки і підвищує її жорсткість та несучу здатність.).
 21. Деклараційний патент 46983 А Україна, МКИ 7 Е 04 С3/10. Прогінна конструкція / М. В. Гоголь, О. М. Гайда, Б. С. Чайка (Україна); заявник і власник патенту Національний університет «Львівська політехніка», Гоголь Мирон Васильович, Гайда Олексій Миколайович, Чайка Борис Степанович - № 2001031714; заявл. 14.03.01; опубл. 17.06.02, Бюл. № 6. – 2 с. ( Розробка прогінної конструкції, що містить прогінну балку, площини опирання якої виконані під кутом і ванти, які є пружно-податливими опорами для балки, що підвищує її жорсткість та несучу здатність.).
 22. Деклараційний патент 48841 А Україна, МКИ 7 Е 04 С 3/08. Шпренгельна балка / [Гоголь М.В., Чайка Б.С., Гайда О.М., Надала І.В.(Україна)]; заявник і власник патенту Національний університет «Львівська політехніка», Гоголь Мирон Васильович, Гайда Олексій Миколайович, Чайка Борис Степанович, Надала Ігор Володимирович – № 2001128874; заявл. 21.12.01; опубл. 15.08. 02, Бюл. № 8. – 2 с. (Удосконалення шпренгельної балки, яке містить суцільну балку, затяжку і дві V-подібні пружно-податливі опори, що суттєво зменшує деформативність і матеріалоємність шпренгельної балки).
 23. Gogol Myron. New constructive forms and their reliability / Myron Gogol, Ivan Peleshko, Mykhajlo Bilskyj // Quality and Reliability in Bulding industry: IV International Scientific Conference. 17-19 Oct. 2006.- Levoca, Slovakia. Technical University of Kosice, 2006. s. 9.
 24. Пермяков В. А. Комбинированные металлические конструкции с регулированием и их оптимизация / В. А. Пермяков, М. В. Гоголь, И. Д. Пелешко // Наука и инновации в современном строительстве: Междунар. научн.-практ. конф., 17-19 окт. 2007 г. Сакт-Петербурский государственный архитектурно-стоительный ун-ет. – СПб., 2007. – С. 142–145.
 25. Gogol Miron. The combined metal structures of the estimated regulation efforts / Miron Gogol // Current issues of civil and environmental engineering and architecture: XV International Scientific Conference. Rzeszow-Lviv-Kosice. 9-10 Sept. 2015. – Rzeszow, Poland. Rzeszow University of Technology, 2015. – S.28-29.


Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua