Гарасимів Тарас Зеновійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гарасимів Тарас Зеновійович
Gerasymiv.JPG
д.ю.н., професор
Дата народження 8 лютого 1971 року
Alma mater Львівського державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність правознавство
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Гарасимів Тарас Зеновійович — доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

1988 року поступив на денну форму навчання юридичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Закінчив у 1993 році. Цього ж року був зарахований на заочну форму аспірантури вищезазначеного навчального закладу. Завершив навчання у 1997 році.

2002 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

2005 року отримав вчене звання доцента.

2010 року у Львівському державному університеті внутрішніх захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

2011 року отримав вчене звання професора.

Професійна діяльність

З 1994 по 2014 рік працював в органах внутрішніх справ, полковник міліції у відставці.

На даний час є професором кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Заступник голови спеціалізованої вченої ради (ІНПП).Член спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ.

Академік Академії Вищої освіти України.

Наукова діяльність

Наукові інтереси

«Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: філософсько-правовий вимір»

Вибрані публікації

Автор біля двохсот наукових праць, у тому числі монографій, підручників та посібників.

Список наукових публікацій за 2017 р.

 1. Гарасимів Т. Дефініція «громадянське суспільство»: філософсько-правова парадигма / Т. Гарасимів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2017. – № 861. – C. 105 – 112. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних “Index Copernicus International” (Польща)).
 2. Гарасимів Т., Дашо Т. Теорія та практика громадянського суспільства: історико-правовий досвід України// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2017. – № 861. – C. 11 – 20.
 3. Гарасимів Т., Ватаманюк Л. Проблема пізнання права: гносеологічні межі та можливості / Т. Гарасимів, Л. Ватаманюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2017. – № 861. – C. 83 – 87. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних “Index Copernicus International” (Польща)).
 4. Гарасимів Т., Габаковська Х. Проблема буття людини: цивілізаційно-правовий підхід // Т. Гарасимів, Х. Габаковська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2017. – № 861. – C. 88 – 96. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних “Index Copernicus International” (Польща)).
 5. Гарасимів Т., Козак О. Девіантна поведінка в умовах постмодерну: філософсько-правові детермінанти / Т. Гарасимів, О. Козак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2017. – № 861. – C. 145 – 155. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних “Index Copernicus International” (Польща)).
 6. Гарасимів Т., Кучеренко Н. Генеза особистостості через призму філософсько-правових детермінант / Т. Гарасимів, Н. Кучеренко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2017. – № 861. – C. 155 – 160. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних “Index Copernicus International” (Польща)).
 7. Гарасимів Т. Філософсько-правова проблема смислозмістовного виміру девіантної свідомості / Т. Гарасимів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2017. – № 865. – C. 78 – 82. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних “Index Copernicus International” (Польща)).
 8. Гарасимів Т. З. Девіантна правосвідомість як підструктурна система ментально структурованої правосвідомості / Т. Гарасимів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». – 2017. – № 876. – С.40-47.

Тези

 1. Гарасимів Т., Гарасимів Б. Діяльність НРР: проблеми інтеграції європейського законодавства // Нормативно-правове регулювання діяльності новітніх релігійних рухів і сект: міжнародний досвід та українські перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференція (30-31 березня 2017 р., Львів). – Львів : НВФ «Українські технології», 2017. – с. 59 – 60.
 2. Гарасимів Т. З. Дослідження девіантної поведінки: відповідність сучасним суспільним реаліям // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності; матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 9 – 10.
 3. Гарасимів Т., Кучеренко Н. Проблема особистості у філософських вимірах неофрейдизму // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності; матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 95 – 97.
 4. Гарасимів Т. Феномен злочинності у суспільній життєдіяльності та філософсько-правовому вимірі // Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів міжнародної конференції. – Львів, Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – С. 143-149.
 5. Гарасимів Т., Ватаманюк Л. Соціальність та особистість: філософсько-правовий дискурс // Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів міжнародної конференції. – Львів, Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – С. 134-138.
 6. Гарасимів Т., Смірнова І. Цілісність особистості у філософсько-правових параметрах // Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів міжнародної конференції. – Львів, Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – С. 130-134.
 7. Гарасимів Т., Кучеренко Н. Причини злочинної поведінки: аналіз поглядів видатних мислителів // Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів міжнародної конференції. – Львів, Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – С. 138-143.
 8. Гарасимів Т. Девіантна поведінка в правовому просторі сучасного суспільства // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід : матеріали учасників третьої науково-практичної конференції (Львів, 19 травня 2017 року). – Львів : ННШПП НУ «Львівська політехніка», 2017. – С.57 – 59.
 9. Гарасимів Т. Критерії випереджувального девіантного відображення правових теорій // Місцева влада й самоврядування в Україні та державах світу: історія та сучасність (аспекти права). На вшанування пам’яті проф. Юрія Панейка: матеріали Шостої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції / Наук. інтернет-конференції. – Вип. 6 / Терлюк І.Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів: Ліга-Прес, 2017. – С. 102 – 105.
 10. Гарасимів Т. Філософсько-правовий вимір біологізаторської концепції сутності поведінки людини // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VI Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 5 – 7.
 11. Гарасимів Т. З. Проблема сутності людини та її девіантної поведінки у європейській філософській традиції / Т. З. Гарасимів // Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку: матеріали міжнародної науково-пракгичної конференції (25 травня 2017 р.) / відп. ред. С. В. Губарєв, М. І. Кагадій. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2017. – С. 29-35.
 12. Гарасимів Т. З. Проблема професійної підготовки майбутніх правників у контексті дискурсу східної й західної традиції / Т. З. Гарасимів // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 2 листопада 2017 року). – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2017. – С. 288–289.
 13. Гарасимів Т. З. Особливості формування ідентичності особистості в епоху інформаційних технологій / Т. З. Гарасимів // ІТ-право : проблеми та перспективи розвитку в Україні : збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів : НУ «львівська політехніка», 2017. – С.265-267.
 14. Гарасимів Т. З. Наукова-правова квестія аксіологічного пізнання / Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції: Тези доповідей, виступів і повідомлені, учасників ІІ-го Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 8 грудня 2017 p.). – Львів : ГІП «Видавництво «БОНА», 2017. – С.40-44.


Дивіться також:

Довідка про наукову діяльність Гарасиміва Тараса Зеновійовича

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327

E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua; tfp2014@ukr.net[[Категорія:Викладачі]