Вільгуцька Роксолана Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вільгуцька Роксолана Богданівна
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Вільгуцька Роксолана Богданівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Дата народження: 8 лютого 1989 року.

Освіта

У 2011 р. з відзнакою закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Міжнародна економіка», кваліфікація магістра з економіки і підприємництва.

У цьому ж році вступила до аспірантури в Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на кафедру менеджменту і міжнародного підприємництва. У 2014 році закінчила аспірантуру;

У 2015р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування та використання організаційних структур управління підприємствами» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» - Георгіаді Неллі Георгіївна

Професійна діяльність

У 2014 р. була призначена на посаду асистента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

У 2017 р. була переведена на посаду старшого викладача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Підвищення кваліфікації

• у 2015-2016 н.р. - повний курс навчання в рамках Семінару педагогічних знань (Посвідчення № 113-10 від 15.06.2016р.);

• стажування на ПрАТ "УВТК" з 27.03.2017р. по 29.05.2017р (Довідка №2417-56 від 29.05.2017р.)

Викладацька робота

Дисципліни, які викладає:

«Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Міжнародні валютно-фінансові відносини», «Підприємництво та менеджмент», «Державне та регіональне управління»

Навчальні публікації

Підприємництво і менеджмент: навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей / О.Є. Кузьмін, С. Б. Романишин, О. О. Пшик-Ковальська, І. С. Процик, Р. Б. Вільгуцька. – Львів: Растр-7, 2017. – 196 c.

Науково-дослідна робота

Використання організаційних структур управління підприємствами

Науковий доробок Вільгуцької Р.Б. складає понад 40 наукових праць, серед яких монографії, наукові статті та тези доповідей наукових конференцій.

Обрані публікації

Монографії

1. Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: [монографія] / за заг. ред. д.е.н. В.Я. Швеця, д.ф.-м.н. В.М. Соловйова. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, 2013. – 360 с. / Н.Г Георгіаді, Р.Б. Вільгуцька, О.Є. Паук // 2.4. Ідентифікування потенціалу реорганізації організаційної структури управління підприємством. – С. 63-73.

2. Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях: [монография]. – Донецк: Изд-во «Ноулидж»(донецкое отделение), 2013. – 256 с. / С.В. Князь, Н.Г. Георгиади, Р.Б. Вильгуцкая // 3.2. Трансферный потенциал предприятия в контексте форм адаптации к изменениям макросреды. – С.79-87.

3. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] / за наук. ред. С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 367 с. / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Р.Б. Вільгуцька, Г.Й. Лучко, розділ 2.4. Фінансово-морфологічний аналіз організаційних структур систем менеджменту природоохоронної діяльності. - С. 165-177.

4. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] / за наук. ред. С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 367 с. / С.В. Князь, Н.М. Байдала, Р.Б. Вільгуцька, Л.Ю. Шевців, розділ 2.6. Експортний потенціал підприємства в системі менеджменту природоохоронної діяльності. - С. 188-200.

Публікації у наукометричних та іноземних виданнях

1. Vilhutska R. Method of morphological analysis of enterprise management organizational structure / N. Heorhiadi, N. Iwaszczuk, R. Vilhutska // Econtechmod. An international quarterly journal. Lublin-Rzeszow – 2013. Vol. 2 No. 4. 17-27.

2. Вільгуцька Р.Б. Моделювання організаційних структур управління підприємств / Р.Б. Вільгуцька // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2014. – №. 5. – c.145-150

Публікації у фахових виданнях

1. Вільгуцька Р.Б. Організаційна структура управління промисловим підприємством: сутність та етапи формування // Науковий вісник НЛТУ України:Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.06. – С. 169-179

2. Вільгуцька Р.Б. Сутність і види організаційних структур управління підприємствами / Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. - № 7 (17). – С. 94-98.

3. Вільгуцька Р.Б. Організаційні засади формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством [Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді, О. Б. Свірська, Р. Б. Вільгуцька // Ефективна економіка. – 2013. - № 1. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.

4. Вільгуцька Р.Б. Аргументаційне забезпечення реорганізації організаційних структур систем інвестиційного менеджменту підприємств // Князь С.В., Вільгуцька Р.Б., Байдала Н.М. // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. №17. С. 6-10

5. Вільгуцька Р.Б. Побудова організаційних структур управління підприємств в системах менеджменту природоохоронної діяльності [Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді, С.В. Князь, Р. Б. Вільгуцька // Ефективна економіка. – 2013. - № 9. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.

6. Вільгуцька Р.Б. Фактори, які впливають на організаційні структури в системі інвестиційного менеджменту підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. Вип. 20. С. 47-52

7. Вільгуцька Р.Б. Морфологічний аналіз організаційних структур торговельних підприємств [Електронний ресурс] / С.В. Князь, Р.Б. Вільгуцька, Я.С.Богів // Ефективна економіка. – 2013. – № 8. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.

Тези доповідей наукових конференцій

1. Вільгуцька Р.Б. Фрактальність як властивість матричних організаційних структур управління машинобудівними підприємствами /Р.Б. Вільгуцька // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки»], (Хмельницький, 30-31 січня 2015р.) //Університет економіки і підприємництва. У 2-х частинах – Хмельницький: Видавничий дім «Гельветика», 2015. Ч.1. – 176с. – С.86-89

2. Вільгуцька Р.Б Мобільність та економічна ефективність організаційних структур управління інноваційними підприємства Р.Б. Вільгуцька // Conference Proceedings International scientific-practical conference [«Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world » ],(Lisbon, 30 June 2016р.). – Lisbon: Baltija Publishing, 2016. –200p. – p. 179-184

3. Вільгуцька Р.Б. Системність і ритмічність як принципи формування організаційних структур управління промисловими підприємствами /Р.Б. Вільгуцька // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, [Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи], (Львів, 18–19 травня 2017 р). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 126-128с.

4. Вільгуцька Р.Б. Вплив компетенцій працівників на організаційну структура управління як фактор внутрішнього середовища підприємства Р.Б. Вільгуцька, Г.В. Лема // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених,[Вісімнадцяті економіко-правові дискусії], (Львів, 30 травня 2017 р). – Львів, 2017. - 41-44с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 301-г.

E-mail: roksoliana.b.vilhutska@lpnu.ua