Воськало Володимир Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Воськало Володимир Іванович
1976-07-30IMG 0241.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 30 липня 1976 року
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Галузь наукових інтересів бухгалтерський облік витрат та управління ними.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Шевчук Любов Теодорівна, Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Воськало Володимир Іванович — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 30 липня 1976 року

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри із організаційної роботи.

Профорг кафедри.

Вищу освіту здобув у 1999 році, закінчивши Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Облік і аудит». Після закінчення навчання працює у Львівській політехніці.

У березні 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування стратегій розвитку житлового будівництва в Україні».

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • «Звітність підприємств»;
 • «Фінансовий облік ІІ»;
 • «Державний фінансовий контроль».

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень пов'язаний із вдосконаленням фінансового обліку та звітності в Україні в сучасних умовах господарювання.

У співавторстві опублікував 17 навчальних посібників (з них 7 із грифом МОН України), зокрема «Бухгалтерський облік в Україні», «Облік і аудит»: вступ до фаху», «Аудит», «Контроль і ревізія», «Бухгалтерський облік», «Облік, аналіз і аудит», «Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування», «Організація бухгалтерського обліку», «Облік зовнішньоекономічної діяльності» та ін.

Є автором 25-ти статей, що були опубліковані у фахових збірниках ВНЗ України; співавтором понад 30 методичних розробок.

Брав участь у понад 20 науково-практичних конференціях.

Вибрані публікації

 1. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. / Р. Л. Хом’як, В. І. Лемішовський, В. І. Воськало, В. С. Мохняк, — Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 440 с.
 2. Бухгалтерський облік та оподаткування : [навч. посіб.] / Р. Л. Хом’як, В. І. Лемішовський, — Вид. 3-тє, доповн. і переробл. — Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 1220 с.
 3. Контроль і ревізія : навч. посіб. / Р. Л. Хом’як, Н. С. Станасюк, В. М. Чубай, Т. М. Бойчук, В. І. Воськало, В. І. Лемішовський, Ю. П. Матюшко, В. Я. Оліховський, Т. Р. Хом’як. — 4-те вид., оновл. й доповн. — Л. : Магнолія 2006, 2010. — 322 с.
 4. Воськало В.І. Стратегії розвитку житлового будівництва в Україні: Монографія. Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2010. – 176 с.
 5. Проблеми сегрегації нового житлового будівництва / Л. Т. Шевчук, В. І. Воськало // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — Вип. 19.8. С 188-194. — Бібліогр.: 11 назв.
 6. Проблеми формування та використання резервного капіталу / Н. М. Воськало, В. І. Воськало // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 305-309. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 647). -Бібліогр.: 12 назв.
 7. Загородній А. Г. Wybrane zagadnienia wspolczesney rachunkowosci w Polsce i na Ukrainie : monografia / Pod redakcja Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015.: монографія / А. Г. Загородній, О. Є. Кузьмін, І. Й. Яремко, І. В. Алєксєєв, О. Г. Мельник, В. І. Воськало, Н. М. Воськало, Л. М. Пилипенко, О. І. Тивончук, О. С. Височан, С. Й. Сажинець, Г. О. Партин, М. Я. Яструбський, А. М. Дідик, Н. С. Станасюк, Т. Т. Гринів, О. В. Дідух, В. Я. Оліховський, Н. О. Литвиненко. – Lublin, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015. – 326 c.
 8. Загородній А. Г. Облік і аудит: вступ до фаху (2-ге вид., доопрац. і доп.): навчальний посібник / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, Л. М. Пилипенко, Г. О. Партин, І. В. Борщук, О. С. Височан, В. І. Воськало, Я. С. Карп'як, В. С. Мохняк, С. Й. Сажинець, Р. Л. Хом'як, В. М. Чубай, В. Д. Шквір, І. Й. Яремко, М. Я. Яструбський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 288 c.
 9. Карп'як Я. С. Організація обліку: навчальний посібник / Я. С. Карп'як, В. І. Воськало, В. С. Мохняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 368 c.
 10. Лемішовський В. І. Бюджетні установи: бухгалтерський облік, національні стандарти, оподаткування та звітність. Навч. посібник / за ред. Лемішовського В.І.: навчальний посібник / В. І. Лемішовський, А. М. Дідик, Гаращенко В.І., Р. Л. Хом'як, В. І. Воськало, О. С. Лемішовська, В. С. Мохняк, Л. П. Мороз, Р. В. Бойко. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2016. – 1024 c.
 11. Хомяк Р.Л. Контроль і ревізія: навчальний посібник / Хомяк Р.Л., Н. С. Станасюк, В. М. Чубай, Т. М. Бойчук, В. І. Воськало, В. І. Лемішовський, Ю. П. Матюшко, В. Я. Оліховський, Т. Р. Хомяк. – Львів: Магнолія-2006, 2011. – 315 c.
 12. Voskalo V., Voskalo N. Preconditions for introducing of the integrated reporting in Ukraine // Економіка, підприємництво, менеджмент. – 2016. – № 6. – P. 25–30.
 13. Воськало В. І. Примітки до фінансової звітності як елемент повноти висвітлення інформації // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – 2017. – № Вип. 27(7). – C. 37–40.
 14. Воськало В. І., Воськало Н. М. Відображення власного капіталу у фінансовій звітності підприємств різних організаційно-правових форм // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – 2014. – Т.24.3. – C. 203–209.
 15. Воськало В. І., Грицай О. І. Контролювання витрат на маркетинг промислового підприємства // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал. – 2017. – № 3 (77). – C. 21–27.
 16. Воськало Н. М., Карий О. І., Воськало В. І. Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також Податкового кодексу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – C. 55–60.
 17. Voskalo V., Voskalo N. Розвиток системи інтегрованої звітності в Україні // Miedzynarodowa konferencja naukowa „Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie”. – 2015. – P. 36–37.
 18. Voskalo Volodymyr, Skybinska Zoryana, Voskalo Natalia. Current problems of preparation and presentation of consolidated financial statements // Management challenges in a network economy : proceedings of the MakeLearn and TIIM international conference, 17–19 May 2017, Lublin, Poland. – 2017. – P. 531–532.
 19. Воськало В. І. Використання фінансової звітності для визначення вартості бізнесу // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Збірник тез доповідей учасників ХІV-ої Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 25 березня 2016 р.). – 2016. – C. 75–78.
 20. Воськало В. І., Воськало Н. М. Проблемні аспекти консолідації фінансової звітності // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 27–28 квітня 2017 р. – 2017. – C. 59.
 21. Воськало В. І., Воськало Н. М. Розвиток інтегрованої звітності в Україні // Тези виступів Другої міжнародної науково-практичної конференції "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці". – 2015. – C. 53–54.
 22. Воськало В. І., Наркевич Я., Воськало Н. М. Облік витрат на якість // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28-30 травня 2015 року. – 2015. – C. 68–69..
 23. Воськало Н. М., Воськало В. І. Особливості бухгалтерського обліку ПДВ в системі електронного адміністрування // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 листопада, 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 91–93.
 24. Воськало Н. М., Воськало В. І. Використання принципу суттєвості для складання фінансової звітності // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016 р. – 2016. – C. 62–64.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: volodymyr.i.voskalo@lpnu.u