Вибрані публікаці В.І. Лозинського

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Високоефективний міжрезонансний вібраційний майданчик для ущільнення бетоносумішей / О. Ланець, Я. Шпак, В. Лозинський // Теорія та практика раціонального проектування,виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : 2-га Міжнар.наук.-техн. конф., присвяч. 40-річчю Захід. наук. центру Нац. акад. наук України, 11-13 листоп. 2010 р., Львів : пр. конф. / Нац. ун-т «Львів.політехніка» [та ін.]. — Л., 2010. -С. 133-135. — Бібліогр.: 1 назва.
 2. Поширеннясинфазного методу розрахунку параметрів тримасових механічних коливальних систем для створення високоефективних міжрезонансних вібраційних машин зінерційним приводом / О. С. Ланець, Я. В. Шпак, В. І. Лозинський //Авто-матизація вироб. процесів у машинобуд. та приладобудуванні : укр. міжвід.наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. З. А. Стоцько. —Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 24-35. — Бібліогр.: 3назви.
 3. Системакерування кроковим двигуном на основі мікроконтролера / І. Гаранюк, П. Гаранюк,В. Лозинський // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр. акад.друкарства. — Л. : Вид-во УАД 2010. — № 24. — С. 71-77.
 4. Погрибной В.А., Рожанковский И.В., Лозинский В.И. Согласованная фильтрация вкомбинированных форматах для цифровой локации // Известия высших учебных заведений «Радиоэлектроника», Київ, 2003. — Том 46, № 12 — C.3-11.
 5. Погрібний В.О., Рожанківський І.В., Лозинський В.І., Лютовскі З. Компресія частотно-модульованих сигналів у змішаних форматах // Міжвідомчий збірникнаукових праць «Відбір і обробка інформації», 2002. — № 17(93) — C.35-41.
 6. Погрібний В.О., Рожанківський І.В., Лозинський В.І. Цифрова узгоджена фільтраціячастотно-модульованих сигналів у часовій області // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації»,2002. — № 443. — С.105-111.
 7. Погрібний В.О., Рожанківський І.В., Лозинський В.І. Виявлення шумоподібних кодів зпроміжним перетворенням в аналоговий сигнал // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні», 2001. — № 36. — С.107-112.
 8. Рожанківський І.В., Лозинський В.І. Вплив часового зсуву між відліками сигналу та імпульсноїхарактеристики на результат цифрової узгодженої фільтрації // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванніта приладобудуванні», 2004. — № 38. — 95-100с.
 9. Деклар.пат. 59785 A, Україна МПК H03M3/00. Спосіб передачі і виявлення шумоподібнихкодових послідовностей на основі знакової дельта-модуляції та пристрій для йогореалізації / Погрібний В.О. (Польща), Рожанківський І.В., Лозинський В.І.(Україна). — № 20021210186; Заявл. 17.12.2002. Опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9. —С.3.
 10. W.Pogribny, I. Rozhankivsky, V. Lozynsky, Digital Matching filtration ofChirp-Signals in Time Domain, Proceedings of the International Conference ofModern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science«TCSET’2002», Lviv-Slavsk, Ukraine, 2002. — Р.215-218.
 11. W.Pogribny, I. Rozhankiwsky, Z. Drzycimski, A. Milewski, V. Lozynsky, Differentialprocessing of location signals in time domain, Abstract book of the EOS/SPIESymposium Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites IV, Barcelona,Spain, 2000. -#4169-28. — Р.54.
 12. W.Pogribny, I. Rozhankiwsky, Z. Drzycimski, A. Milewski, V. Lozynsky,Differential processing of location signals in time domain, Proceedings of theEOS/SPIE Symposium Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites IV,Barcelona, Spain, 2000. —Vol. 4169 — Р.337-347.
 13. W.Pogribny, I. Rozhankiwsky, V. Lozynsky, Differential filtration of noise-likesignals for synchronization tasks, Proceedings of International Conference onTrends in Communications «Eurocon», Bratislava, Slovakia, 2001. — Vol.2/2,Р.349-352.
 14. W. Pogribny,I. Rozhankiwsky, A. Milewski, V. Lozynsky, Studying the exactitude of digitalmatching filtration of widepass location signals, Hydroacoustics AnnualJournal, Gdynia, Poland, 2001. —Vol. 4 — Р.209-212.
 15. W.Pogribny, I. Rozhankivsky, V. Јozynsky, Identyfikacja kodуw szumopodobnych zwykorzystaniem modulacji znakowej delta, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 2001,t.B, ITPW, Warszawa, Polska, 2001. — S.268-273.
 16. V.Lozynsky, The matching filtration on the basis of differential PCM //Proceedings of the International Conference «Metody i Technika PrzetwarzaniaSygnaіуw w Pomiarach Fizycznyh MSM’2003», Rzeszуw, Poland, 2003 — S.193-201.