Вибрані публікації Ю.М. Романишина

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Романишин Ю.М. Особливості синхронізації частотновибірної моделі активації нейрона // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. — Вип. 34. — Київ, 2005. — С. 58-64.
 2. Романишин Ю.М. Класифікація та порівняння моделей нейрона // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. — Вип. 31. — Київ, 2005. — С. 81-88.
 3. Романишин Ю.М., Смердов А.А. Математична модель активації нейрона на основі характеристики «сила-тривалість» та енергетичного критерію // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. — Вип. 5 (22). — Кременчук: КДПУ, 2003. — С. 126-130.
 4. Романишин Ю.М. Аналіз активації нейрона енергетично оптимальними імпульсами // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. — Вип. 27. — Київ, 2004. — С. 74-80.
 5. Романишин Ю.М., Смердов А.А., Смолий Б.И. Особенности согласования сигнала с полосовым фильтром второго порядка // Изв. высш. учеб. заведений. Радиоэлектроника. — 1989. — Т. 32, № 3. — С.10-15.
 6. Романишин Ю.М., Спіченков Ю.М. Особливості обчислення фазочастотної характеристики фільтра в моделі нейрона // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. — Вип. 26. — Київ, 2004. — С. 75-80.
 7. Романишин Ю., Смердов А. Функційна завадостійкість частотновибірної моделі активації нейрона // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 508. — Львів, 2004. — С. 301-307.
 8. Романишин Ю.М. Стохастичний резонанс при активації моделей нейрона // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. — Вип. 35. — Київ, 2005. — С. 47-52.
 9. Романишин Ю.М. Динаміка поширення сигналів в нейронних структурах // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. — Вип. 30. — Київ, 2005. — С. 86-91.
 10. Романишин Ю.М., Смердов А.А. Отримання характеристики «сила-тривалість» на основі частотновибірної моделі процесу збудження нейрону // Фізика живого. — 2003. — Т. 11, № 2. — С. 52-60.
 11. Романишин Ю.М., Смердов А.А. Аналіз латентності та акомодації на основі частотновибірної моделі збудження нейрону // Фізика живого. — 2005. — Т. 13,
 12. Романишин Ю.М., Смердов А.А. Апроксимація нервового імпульсу на основі частотновибірної моделі // Український журнал медичної техніки і технології. — 2003. — № 3-4. — С. 101-105.
 13. Романишин Ю.М. Енергетичне узгодження сигналу з фільтром з розподіленими -параметрами // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. — Вип. 28. — Київ, 2004. — С. 67-72.
 14. Смердов А.А., Романишин Ю.М., Крыжановский В.Я. Моделирование электрической возбудимости биологических структур // Электроника и связь. — 1999. — № 6, т. 1. — С. 231-234.
 15. Смердов А.А., Романишин Ю.М., Крыжановский В.Я. Моделирование возбудимости при различной форме импульсов // Электроника и связь. — 2000. — № 8, т. 1. — С. 91-92.
 16. Смердов А.А., Романишин Ю.М., Крижанівський В.Я. Оцінка ефективності різних стимулів при електрозбудженні точок акупунктури // Електроніка та зв’язок. — 2001. — № 11. — С. 59-61.
 17. Романишин Ю.М., Спіченков Ю.М. Спектрально-часові властивості вейвлет-функцій та особливості їх визначення // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. — Вип. 27. — Київ, 2004. — С. 75-80.
 18. Смердов А., Романишин Ю., Гудим В., Крижанівський В. Спектрально-часова невизначеність двополярних сигналів // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». — № 367. — Львів, 1999. — С. 18-22.
 19. Романишин Ю., Павлиш В., Гудим В., Данчишин І. Особливості обчислення прямого та оберненого неперервного вейвлет-перетворення // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 477. — Львів, 2003. — С. 63-68.
 20. Романишин Ю.М., Павлиш В.А. Нейромережеві інтерпретації теореми суперпозиції Колмогорова та її модифікацій // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 522. — Львів, 2004. — С. 3-8.
 21. Гудим В.В., Романишин Ю.М. Побудова нейронної мережі для обробки мовних сигналів // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Технічні науки. — Житомир, 2002. — С. 186-191.
 22. Романишин Ю., Гудим В. Компресія мовних сигналів на основі дискретних хвильових перетворень // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 428. — Львів, 2001. — С. 22-27.
 23. Романишин Ю., Гудим В. Цифрова обробка мовних сигналів // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». — № 387. — Львів, 2000. — С. 319-323.
 24. Смердов А.А., Романишин Ю.М. Электрическая модель нейрона при одиночном возбуждении / Вопросы кибернетики: Биомединформатика и ее приложения. — М.: Изд-во АН СССР, 1988. — С. 168-174.
 25. Пристрій для моделювання нейрона: Патент України № 25525 А, МКВ G06G 7/60 / А.А. Смердов, Ю.М. Романишин, Ю.М. Спіченков (Державний університет «Львівська політехніка»). — № 97010322; Заявл. 27.01.97; Опубл. 25.12.98, Бюл. № 6. — 4 с.
 26. Спосіб електростимуляції точок акупунктури: Деклараційний патент України № 37002 А, МКВ A61H39/00 / Ю.М. Романишин, Т.А. Смердова, О.В. Грицюк, В.Я. Крижанівський (Державний університет «Львівська політехніка»). — № 2000031330; Заявл. 07.03.2000; Опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3. — 2 с.
 27. Романишин Ю.М., Гудим В.В. Часові та спектральні характеристики мовних елементів для побудови шаблонів // Електроніка та зв’язок. — 1999. — № 6, т. 1. — С. 227-230.
 28. Смердов А.А., Романишин Ю.М. Модель частотной характеристики возбудимой структуры / Автоматизация конструирования и технологической подготовки производства РЭА. Львовский политехнический институт. — Львов, 1985. — С. 102-109. — Деп. в ГРНТБ УкрНИИНТИ 25.11.85, № 2615 — Ук85.
 29. Смердов А.А., Романишин Ю.М., Спіченков Ю.М. Розрахунок фазочастотної характеристики енергетичної моделі нейрона / Львівський політехнічний інститут. — Львів, 1997. — 9 с. — Деп. в ДНТБ України 24.11.97, № 554 — Ук97.
 30. Смердов А.А., Романишин Ю.М., Смолий Б.И. Сравнение одно- и двухполярного прямоугольных импульсов по критерию согласования с полосовым фильтром / Моделирование систем, компонентов и процессов производства РЭА. Львовский политехнический институт. — Львов, 1987. — 8 с. — Деп. в ГРНТБ УкрНИИНТИ 19.10.87, № 2942 — Ук87.
 31. Smerdov A., Romanyshyn Yu. Functional noise immunity of frequency selective model of neuron excitation / Proc. of the Intern. Conf. TCSET’2004 «Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science». — Lviv-Slavsko. — 2004. — P. 235–236.
 32. Romanyshyn Yu., Pavlysh V., Hudym V. Neural networks for representation of functions of several variables on the basis of Kolmogorov’s superposition theorem / Proc. of the VIIIth Intern. Conf. CADSM’2005 «The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics». — Lviv-Polyana. — 2005. — P. 294–296.
 33. Romanyshyn Yu., Hudym V. Wavelet transforms applications for speech signals processing / The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics. Proc. of the VI-th Intern. Conf. CADSM 2001. — Lviv-Slavsko. — 2001. — P. 297–298.
 34. Romanyshyn Yu., Gudym V. Digital processing and identification of speech signals / Proc. of Intern. Conf. on Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineering Training. — Lviv-Slavsko. — 2000. — P. 136–137.
 35. Романишин Ю.М., Гудим В.В., Романишин О.І. Аналіз поширення нервового імпульсу на основі солітонної моделі / Матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і освіта ‘2004». — Том 63. Технічні науки. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. — С. 59-62.
 36. Романишин Ю.М., Гудим В.В., Данчишин І.В., Романишин О.І. Узгодження сигналу з фільтром нижніх частот з розподіленими RGC-параметрами / Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Динаміка наукових досліджень ‘2003». — Том 36. Технічні науки. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. — С.43-45.
 37. Романишин Ю.М., Гудим В.В., Данчишин І.В., Романишин О.І. Порівняння спектрально-часових властивостей хвильових функцій / Матеріали 2-ї всеукраїнської наук.-практ. конф. «Україна наукова 2002». — Т. 13. Фізико-математичні та технічні науки. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. — С. 21-24.
 38. Романишин Ю.М., Гудим В.В., Данчишин І.В., Романишин О.І. Обчислення параметра ефекту Гіббса для вейвлетних реконструкцій розривних функцій / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Україна наукова 2003». — Т. 28. Технічні науки. Сучасні інформаційні технології. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. — С. 34-37.
 39. Романишин Ю.М., Гудим В.В., Романишин О.І. Структури нейронних мереж з фіксованою кількістю нейронів для відображення функцій кількох змінних / Матеріали Першої міжнар. наук.-практ. конф. «Науковий потенціал світу ‘2004». — Том 58. Сучасні інформаційні технології. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. — С. 29-32.
 40. Романишин Ю.М., Романишин О.І. Деякі екстремальні задачі моделювання нейронів та нейронних мереж / Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і освіта ’2005». — Том 23. Математичне моделювання. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. — С. 54-56.
 41. Романишин Ю.М., Гудим В.В., Романишин О.І. Формування серії імпульсів на основі частотновибірної моделі активації нейрона / Materials of Final International Scientifically-Practical Conference «The Science: theory and practice». — Vol 12. Mathematician. — Praha: Publishing House «Education and Science», 2005. — P. 22-25.
 42. Романишин Ю.М., Гудим В.В. Часові та спектральні характеристики мовних елементів для побудови шаблонів // Електроніка та зв’язок. Тематичний випуск журналу. — 1999. — № 6. — Т. 1. — С. 227-230.
 43. Смердов А., Романишин Ю., Гудим В., Крижанівський В. Спектрально-часова невизначеність двополярних сигналів / Вісник Державного університету «Львівська політехніка», № 367. Серія «Радіоелектроніка та телекомунікації». — Львів, 1999. — С. 18-22.
 44. Романишин Ю., Гудим В. Цифрова обробка мовних сигналів / Вісник Державного університету «Львівська політехніка», № 387. Серія «Радіоелектроніка та телекомунікації». — Львів, 2000. — С. 319-323.
 45. Романишин Ю., Гудим В. Компресія мовних сигналів на основі дискретних хвильових перетворень / Вісник Національного університету «Львівська політех-ніка», № 428. Серія «Радіоелектроніка та телекомунікації». — Львів, 2001. — С. 22-27.
 46. Гудим В.В., Романишин Ю.М. Побудова нейронної мережі для обробки мовних сигналів / Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Технічні науки. Спеціальний випуск — 2002.- Житомир, 2002. — С. 186-191.
 47. Романишин Ю.М., Гудим В.В. Розрахунок двополюсних резистивних структур прямокутної форми методом конформних перетворень / Вісник Державного університету «Львівська політехніка», № 352. Серія «Радіоелектроніка та телекомунікації». — Львів, 1998. — С.101-104.
 48. Romanyshyn Yu., Gudym V. Digital Processing and Identification of Speech Signals /Proceedings of International Conference on Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineering Training. — Lviv-Slavsko, Ukraine, 2000. — P. 136–137.
 49. Romanyshyn Yu., Hudym V. Wavelet Transforms Applications for Speech Signals Processing / The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics. Proceedings of the VI-th International Conference CADSM 2001. — Lviv-Slavsko, Ukraine, 2001. — P. 297–298.
 50. Романишин Ю., Гудим В. Особливості спектральних характеристик мовних сигналів / Тези доповідей 3-ї міжнародної науково-технічної конференції «Математичне моделювання в електротехніці та електроенергетиці». — Львів: ДУ «ЛП», 1999. — С. 234.
 51. Романишин Ю.М., Гудим В.В., Данчишин І.В., Романишин О.І. Порівняння спектрально-часових властивостей хвильових функцій / Матеріали 2-ї науково-практичної інтернет-конференції «Україна наукова 2002», т. 12. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002 — С. 21-24.
 52. Визначення ядер ряду Вольтерра для моделей Ходжкіна-Хакслі та ФітцХ’ю-Нагумо нейрона / Ю. Романишин, Ю. Кохалевич, С. Пукіш // Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 270¬271. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 3 назви. — Парал. тит. арк. англ.
 53. Від КТРА до ЕЗІКТ. До 50-річчя заснування / Г. М. Васьків, О. М. Воблий, Л. І. За-калик, М. Д. Матвійків, В. В. Гоблик, В. А. Павлиш, Ю. М. Романишин, А. А. Смердов, Є. В. Сторчун, О. В. Шишка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Каф. електрон. засобів інформ.-комп’ют. технологій ; [упоряд. О. В. Шишка]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 180 с. : іл. — Бібліогр.: с. 178 (13 назв).
 54. Особливості числового розв’язання варіаційної задачі узгодження сигналу та його нейромережева інтерпретація / Ю. М. Романишин, Р. М. Якимів // Зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2010. — Вип. 54. — С. 153-159. -Бібліогр.: 4 назви.
 55. Представлення моделі ФітцХ’ю-Нагумо нейрона рядом Вольтера / Ю. М. Ро¬манишин, В. А. Павлиш, Р. О. Корж, Ю. Р. Кохалевич, С. Р. Пукіш // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.14. — С. 305-310. — Бібліогр.: 4 назви.
 56. Ряд Вольтерра для моделі Ходжкіна-Хакслі нейрона / Ю. М. Романишин, Ю. Р. Кохалевич, С. Р. Пукіш // Моделювання та інформ. технології : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2010. — Вип. 56. — С. 156-163. -Бібліогр.: 7 назв.
 57. Comparison of similarity measures of speech signals fragments / Yu. Romanyshyn, V. Tkachenko // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали шостої міжнар. конф. MEMSTECH 2010, 20-23 квіт. 2010, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2010. — C. 184.
 58. Features of use wavelet transforms for processing and analysis of rail fault detection signals / V. Nichoga, V. Pavlysh, Yu. Romanyshyn // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 295. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.