Васильців Надія Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Васильців Надія Михайлівна
Vasiltsiv.jpg
к.е.н., старший викладач
Дата народження 1985 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «Фінанси».
Галузь наукових інтересів Управління матеріальними потоками машинобудівного підприємства у складі глобальної організації
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Васильців Надія Михайлівна — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 1985 р.

У 2007 році з відзнакою закінчила Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність фінанси.

2007-2010рр. — навчання в аспірантурі.

В січні 2012 захистила дисертацію на тему: Управління матеріальними потоками машинобудівного підприємства у складі глобальної організації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Васильців Надія Михайлівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2012. — 244, [3] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 205-221.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики

Захоплення: колекціонує монети, марки, захоплюється музикою та художньою літературою.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетинг послуг
 • Економіко-математичні методи і моделі, частина 1 (економетрика)
 • Економіко-математичні методи і моделі, частина 2 (оптимізаційні методи і моделі)
 • Основи теорії систем і системний аналіз

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Управління матеріальними потоками машинобудівного підприємства у складі глобальної організації

Вибрані публікації

Автор 19 наукових праць: 6 статей, 11 тез доповідей.

 1. Взаємозв’язок глобального маркетингу і глобальної логістики / М. В. Сорока, Н. М. Васильців, Є. В. Крикавський // Соціальні, фінансові та економічні основи ефек­тивної політики держави в умовах глобалізації світової економіки : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчен. (30 берез. 2010 р.) / Донец. екон.-гуманіт. ін-т, Навч.-наук.-вироб. комплекс «Прометей». — Донецьк, 2010. — Ч. 1. — С. 198-200.
 2. Вплив процесу глобалізації на розвиток макрологістичних систем / Л. Сопільник, Н. Васильців // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 15-16 квіт. 2010 р. : до 50-річчя Терноп. нац. екон. ун-ту / Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2010. — С. 224-227. — Бібліогр.: 4 назви.
 3. Деталізація аспектів управління логістичними процесами на виробничому підприємстві / Н. М. Васильців // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 212-218. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехні­ка» ; № 690). — Бібліогр.: 13 назв.
 4. Єврологістика в умовах інтеграції України у світовий економічний простір / М. В. Сорока, Н. М. Васильців // Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права : тези VI Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 29-30 квіт. 2010 р. / Львів. ун-т бізнесу і права [та ін.]. — Л., 2010. — С. 235-236.
 5. Конкурентоспособность цепи поставок продукции индивидуального заказа / Н. М. Васыльцив, И. С. Рыкованова, И. Петецкий // Экономические и управленческие технологии ХХІ века: теория и практика, подготовка специалистов : тез. докл. междунар. метод. и науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 25 янв. 2010 г.) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Санкт-Петербург. гос. технолог. ун-т растит. полимеров». — СПб., 2010. — Ч. 1. — С. 73-75.
 6. Концепція Supply Chain Management (SCM) у логістичній діяльності глобальної організації / Н. М. Васильців // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 54-56.
 7. Оптимізація логістичних рішень у виробничому плануванні на засадах РPS-систем / Н. М. Васильців // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIM Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 46-48. -Бібліогр.: 2 назви.
 8. Оптимізація складських процесів промислових підприємств з допомогою сучасних ІТ-продуктів / Н. М. Васильців // Перспективи розвитку економіки України: теорія, мето­дологія, практика : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 трав. 2010 р.) / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Волин. облдержадмін. — Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки, 2010. — С. 352-353.
 9. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики / Н. М. Васильців // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 267-274. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 669). -Бібліогр.: 15 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua