Бочко Олена Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Бочко Олена Юріївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості

Народилася 24 лютого 1981 року У 1997 році закінчила Плосківську школу І-ІІІ ступенів 1997 р. по 2004 р. навчалася у Львівському державному аграрному університеті і отримала диплом з відзнакою спеціальності «Менеджмент організацій». З серпня 2004 року працювала асистентом на кафедрі менеджменту Мукачівського технологічного інституту. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Маркетингове забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств». Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності Львівського національного аграрного університету Андрушко Манолій Іванович. У 2011р. отримала атестат доцента кафедри маркетингу (Мукачівський державний університет) З вересня 2009 року по вересень 2016р. доцентом кафедри маркетингу Мукачівського державного університету З вересня 2016 р. працює на даній кафедрі на посаді доцента

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: • «Маркетинг», • «Фінансовий менеджмент», • «Формування комплексу маркетингу» •

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Ефективність маркетингової діяльності для покращення розвитку підприємства. Займається також дослідженням і обгрутуванням напрямів маркетингової діяльності в агосфері.

Вибрані публікації Автор 82 науково-методичних праць, зокрема, 40 наукових статей, 23 тез доповідей та двох навчальних посібників (один із грифом МОН), співавтор колективної монографії, збірника тестових завдань для самостійної підготовки до державного іспиту студентів, що навчаються за напрямом “Менеджмент”, 6-ти методичних розробок.

Останні публікації 1. Бочко О. Ю. Зниження маркетингових ризиків в аграрних підприємствах / Бочко О. Ю. / Вісник національного університету “Львівська політехніка”, 2015. - № 819. – С.24-28 Серія: менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку 2. Бочко О. Ю. Визначення рівня ефективності маркетингової діяльності на короткостроковий період / Бочко О. Ю. / Вісник національного університету “Львівська політехніка”, 2016. - № 846. - С.21-25. (Серія логістика) 3. Бочко О. Ю. Використання елементів стратегії кайдзен в маркетингових комунікаціях / Бочко О. Ю. // Економіка та управління АПК / Збірник Наукових праць 2014. - № 1 (111). – 184 с. – С. 32-36. 4. Бочко О. Ю. Аналіз рекламно-комунікаційного ринку України / Бочко О. Ю. // вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, Луцьк, 2014. - № 10. - Т.1. -224с. – С.51-59 5. Бочко О. Ю. Оптимізація формування ринкової ціни земельної ділянки в сучасних умовах / Бочко О. Ю. Рій І.Ф., Бочко О.І. // Науково-методичний журнал: Наукова педагогічна думка: Матеріали всеукр. наук.-практ. конференції Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації навої моделі школи екологічної культури, Рівне, 2014. – Випуск 3 (79). – 234с. - С.201-203. 6. Бочко О. Ю. Розвиток регіонального маркетингу: особливості та перспективи / Бочко О. Ю. Молнар М. // Науковий вісник Мукачівського державного університету, Мукачево, 2015, Вип. 2(4), 2015 част.2. - С. 136-141. 7. Бочко О. Ю. Стратегічне планування маркетингу й ефективність праці персоналу підприємства / Бочко О. Ю. Скриньковський Р.М., Харук К.Б. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. Київ, 2015.- С. 62-67 8. Бочко О. Ю. Використання анти¬кризового маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару / Бочко О. Ю. // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права, Львів, 2015. вип. 13. - С. 86-90 (Серія економічна) 9. Бочко О. Ю. Практичне застосування інтерактивних маркетингових комунікацій підприємствами [Електронний ресурс] / Бочко О. Ю. Скриньковський Р.М., Харук К.Б./ Електронне наукове фахове видання Миколаївського націо¬нального університету імені В.О. Сухомлинсь-кого «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2016. – Вип. № 10. – Режим доступу : http://global-national.in.ua.С.512-516 10. Бочко О. Ю. Використання складових маркетингових комунікацій на підприємствах Закарпатської області / Бочко О. Ю. Леськів С.Р. // Молодий вчений: науковий журнал. - 2014. - № 9 (12). - вересень. - С. 46 - 48. 11. Бочко О. Ю. Етимологія поняття "внутрішній маркетинг" та взаємозв'язок із зовнішнім маркетингом підприємства / Бочко О. Ю. Леськів С.Р./ Економіка та держава, 2014. - № 11. – C. 94 – 96. 12. Бочко О. Ю. Розвиток маркетингової діяльності підприємств в умовах кризових явищ державності / Бочко О. Ю. Скриньковський Р.М.// Молодий вчений: науковий журнал. –2015. - №2( 17). - № 966-969. 13. Бочко О. Ю. Сучасний стан обсягів виробництва молокопродукції України [Електронний ресурс] / Бочко О. Ю. / «Международный научный журнал». – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2016/9/1504 . 14. Бочко О. Ю. Вплив сучасної економічної кризи на розвиток маркетингу / Бочко О. Ю. Скриньковський Р.М. // Сучасні тенденції в економіці та управлінні : новий погляд: збірник наукових матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12-13 грудня 2014р.) Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. - Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2014. - Ч.1. – 130 с. – С.90-91 (тези доповіді) 15. Бочко О. Ю. Формування маркетингової інформаційної системи аграрних підприємств / Бочко О. Ю. // Збірник матеріалів ііі всеукраїнської науково-практичної конференції «фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» Кременчук, 2015. - С. 198-200. (тези доповіді) 16. Бочко О. Ю. Процес планування маркетингових комунікацій підприємства / Бочко О. Ю. Ситар Л.Й // Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах : Збірник наукових праць (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2015р.), Ужгород-Мукачево, 2015, 492 с. – С.397-399 (тези доповіді) 17. Бочко О. Ю. Вибір маркетингових інструментів для підвищення інвестиційного забезпечення регіону / Бочко О. Ю. // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення Євроінтеграційних процесів, 14-15 травня, Мукачево, 2015 р. - 361с. - С. 220-222. (тези доповіді) 18. Бочко О. Ю. Напрями розвитку інновації в маркетингу / Бочко О. Ю. Кіїв Н.Р. // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції:Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості, Львів, 2015. – С.436-437. (тези доповіді) 19. Бочко О. Ю. Напрями розвитку стратегічного планування маркетингу / Бочко О. Ю. // Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції: нові технології в маркетингу: погляди, кейси, досягнення 17-18 грудня, 2015р. Київ, 2015. 63с. – С.7-8(тези доповіді) 20. Бочко О. Ю. Тенденції маркетингу: від 1.0 до 3.0 / Бочко О. Ю. // Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / За аг. Ред.. Лендєл М.А. та ін. Ужгород: Вид-во «Сабов А.М. » - 200с. – С.13-15 (тези доповіді) 21. Бочко О.Ю. Основні складові, які впливають на рівень ефективності маркетингу підприємства / Бочко О.Ю. / Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 352 с., С.35-36 22. Бочко О.Ю. Сутність та перспективи розвитку соціального маркетингу / Бочко О.Ю. / Збірник тез доповідей Наука і освіта: актуальні проблеми освіти на сучасному етапі, 19-20 травня, Мукачево, 2016. - 379с. – С. 265-266 23. Бочко О.Ю. Роль посередницьких організацій з працевлаштування в оптимізації процесів зовнішньої трудової міграції/ Бочко О.Ю. , Гаврилець Л.В./ Європейський вибір економічного поступу регіону: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. Чернівці, 26-27 травня, 2016. - С.142-144 24. Бочко О. Ю. Банківський маркетинг (навчальний посібник для студ. Напряму підготовки «Фінанси та кредит») / Янковська Л.А, Семчук Ж.В, Бочко О. Ю. та ін. – Львів «Галицька видавнича спілка», 2016. – 224 с. (навчальний посібник).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415 Тел: +38 (032) 258-26-25 E-mail: ywkryk@lp.edu.ua; Bochkoolena@ukr.net