Бець Мар'яна Тиберіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бець Мар’яна Тиберіївна
Bets.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Український державний лісотехнічний університет
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність «Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу»
Галузь наукових інтересів Дослідження проблем аналітичної оцінки ефективності діяльності лісокористувачів в умовах ринку, механізмів управління регіональними ринками товарів, робіт та послуг, системи управління інноваційно— екологічним підприємництвом в умовах реформування господарських відносин.
Кваліфікаційний рівень «інженер-економіст»
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор,академік Академії економічних наук України Козоріз Марія Андріївна, Інституту регіональних досліджень НАН України.
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Бець Мар’яна Тиберіївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола.

ОСВІТА

Український державний лісотехнічний університет, спеціальність — «Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу», кваліфікація «інженер-економіст», рік закінчення — 1995 р.


Кандидатська дисертація: «Механізм регулювання результативності господарської діяльності (на прикладі лісогосподарських підприємств) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Бець Мар'яна Тиберіївна ; Нац. акад. наук України,Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2001. - 186 арк. - Бібліогр.: арк. 133-142.».

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Козоріз Марія Андріївна, Інституту регіональних досліджень НАН України.

Інформація про вчене звання доцента: 2003 рік, Національний лісотехнічний університет України, кафедра обліку і аудиту.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 1977-1982 роки — студент, Львівський лісотехнічний інститут,спеціальність «технологія деревообробки», кваліфікація «інженер-технолог по конструюванню та виробництву меблів»;
 • 1982–1991 роки — інженер — технолог, інженер — метролог,львівська меблева фабрика «Карпати», виробниче об’єднання «Львівдерев»;
 • 1995-2003 роки — асистент, старший викладач, Український державний лісотехнічний університет, кафедра обліку і аудиту;
 • 2003-2007 роки — доцент, Національний лісотехнічний університет України, кафедра обліку і аудиту.;
 • 2007-2008 роки — завідувач кафедри, Інститут підприємництва і перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», кафедра обліку і аудиту;
 • 2008-2009 роки — доцент, ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, кафедра фінансів;
 • 2009-2011 роки — доцент, ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, кафедра маркетингу;
 • З 2011 року — доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму НУ «Львівська політехніка»;
 • З 2013 року – доцент кафедри економіки довкілля та природних ресурсів Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму НУ «Львівська політехніка»;
 • З 2015 року – доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Навчально-наукового інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Почесна грамота Головного управління освіти і наукиЛьвівської обласної державної адміністрації з нагоди 10-річчя інститутупідприємництва та перспективних технологій при НУ «Львівська політехніка» засумлінну і якісну роботу та активну громадську позицію, 2008 р.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Лекційні курси:

 • бізнеспланування та аудит інвестиційних про'ктів, cпеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • управління комерційними ризиками, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • основи обліку і оподаткування підприємницької діяльності, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • управління якістю, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».


НАУКОВА РОБОТА

Наукові зацікавлення — дослідження проблем розвитку форм торговельного підприємництва в умовах євроінтеграції.


ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 142 наукових праці (з них — 95 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах, матеріалів у збірниках міжнародних та вітчизняних конференцій), 47 навчально-методичних праць.

Наукові публікації у періодичних виданнях, що входять до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Бець М. Т. Формування оптимального інвестиційного портфеля на фондовому ринку Україну/Георгіаді Н. Г., Бець М. Т., Федорчак О. Є. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 8 (182). – С. 361-372. (Scopus).
 2. Bets M. Formation of the information support of the entities of management by development of innovation clusters (Формування інформаційного забезпечення суб’єктів управління інноваційним розвитком)/ О. Farat O., M. Bets.// Baltic Journal of Economic Studies, 2018, Vol. 4, No. 2 March, 249-253. (Web of Science).
 3. Bets M. Organizational development in banks management systems (Організаційний розвиток систем управління банками) / N.Heorhiadi, O.Druhov, R.Vilhutska, M.Bets, A. Stoianovskyi and M. Folwarski // Banks and Bank Systems, 2018, 13(3), 1-11. doi: 10.21511/bbs.13(3).2018.01 (Scopus).

Наукові публікації у наукових виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України:

 1. Бець М. Т. Аналітичні аспекти екологічної оцінки ділової активності торговельного підприємства [Електронний ресурс] / М. Т. Бець, В. П. Залуцький // Ефективна економіка.-2014.-№ 9.- Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua.
 2. Бець М. Т. Загальна характеристика еколого-економічного аналізу господарської діяльності підприємств торгівлі //Молодий вчений. – 2015. – №. 2 (1). – С. 82-88.-Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(1)__20
 3. Бець М. Т. До питання екологічно безпечного поводження з електронними відходами на засадах логістики регіональних товаропотоків [Електронний ресурс] / М. Т. Бець, Н. Я. Михайліцька // Ефективна економіка.- 2016 .- № 8.- Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 4. Бець М. Т. Визначення сутності поняття конкурентоспроможності товарів із врахуванням інтегрованості ринків / Е. Х. Бабіров, Г. Й. Лучко , М. Т. Бець // Ефективна економіка. - 2017. - № 3.- Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 5. Бець М. Т. Організаційне забезпечення безпеки й якості товарів на регіональному споживчому ринку Львівської області [Електронний ресурс] / Бець М. Т. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Електронні дані. – [Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»: Дніпро, 2018]. – Випуск 4(15), 2018.- С. 247-253.- Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/45.pdf (дата звернення 10.10.2018 р.). – Назва з екрана.
 6. Бець М.Т. Зміст результативності діяльності технічних комітетів стандартизації щодо стимулювання зовнішньої торгівлі з країнами ЄС на прикладі Львівської області/ Бець М. Т., Ягольник С. Г. // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 5 (73) .- С. 47-52. doi: 10.32782/2520-2200/2019-5-7.

Навчальні посібники та монографії:

 1. Римар Н. В., Бець М. Т. і ін. Економічний аналіз виробничої діяльності лісогоcподарських і деревообробних підприємств: навчальний посібник.- Львів: УкрДЛТУ, 1999.- 240 с.
 2. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т. та інші. (Під заг. ред. Буряка П.Ю., Римара М.В.) — К.: ВД«Професіонал», 2004. - 528 с.
 3. Податки та податкова політика: практикум [Текст] : навч. посіб. / М. Т. Бець [и др.] ; Національний лісотехнічний ун-т України. - Л. : РВВ НЛТУ України, 2007. - 160 с.
 4. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю [Текст] : монографія / [Байдала Н. М. та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 370 с.
 5. Бізнеспланування та аудит екологічних проєктів [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Князь та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 367 с.
 6. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 594- 607, 641-650, 657-668, 668 -674.
 7. Міжнародна торгівля і фінанси: навч. посібник/ С. В. Князь, М. Т. Бець, Г. Л. Вербицька; за заг. ред..С.В. Князя.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.- С. 7-9, 38-75; 291-346: 418-444; 507-513.
 8. Бець М. Т. Оцінка стану та тенденцій розвитку інтелектуального підприємництва України у контексті активізації інвестиційної діяльності// Інтелектуалізація інвестиційних процесів в контексті розвитку торговельного підприємництва: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.- С. 293-307.
 9. Бець М. Т. Еколого-економічні ризики у підприємництві [Електронний ресурс]: Електронний навчальний посібник / Бець М.Т. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. Електронний оптичний диск (DVD).
 10. Бець М. Т. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: організаційно-методичні положення державної атестації: навчальний посібник / С. В. Князь, М. Т. Бець, О. В. Фарат, В. В. Косовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 140 c.
 11. Бець М. Т. Бізнеспланування та аудит інвестиційних проєктів [Електронний ресурс]: Електронний навчальний посібник / Бець М. Т., Холявка Л. Ю., Федорчак О. Є. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. Електронний оптичний диск (DVD).

навчально-методичних посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання:

 1. «Еколого-економічний аналіз інвестиційних проєктів» [Електронний ресурс] : електрон. навч.-метод. комплекс / нац. ун-т «Львівська політехніка» ; уклад.: М. Т. Бець, Русин-Гриник Р. Р.– 2017. – Режим доступу:http: //http:// http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3488. – Конспект лекцій; метод. вказівки до практ. занять та контрольної роботи; глосарій. – Назва з екрана.
 2. «Бізнеспланування та аудит екологічних проєктів» [Електронний ресурс] : електрон. навч.-метод. комплекс / нац. ун-т «Львівська політехніка» ; уклад.: Бець М.Т. Бець, Русин_Гриник Р. Р.– 2017. – Режим доступу:http: //http://vns.lpnu.ua/mod/page/view.php?id=166692 (14.07.2018). – Конспект лекцій; метод. вказівки до практ. занять та контрольної роботи; глосарій. – Назва з екрана.
 3. «Бізнеспланування та аудит інвестиційних проєктів» [Електронний ресурс] : електрон. навч.-метод. комплекс / нац. ун-т «Львівська політехніка»; уклад.: Бець М.Т. Холявка Л.Ю. – 2018. – Режим доступу: http: //http://vns.lpnu.ua/mod/page/view.php?id=166692 (14.07.2018). – Конспект лекцій; метод. вказівки до практ. занять та контрольної роботи; глосарій. – Назва з екрана.

Матеріали міжнародних та вітчизняних конференцій:

 1. Бець М. Т. Формування індикаторів оцінки соціально-екологічної відповідальності підприємництва / Бець М.Т.// III Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 27-28 квітня 2017 р. Львів: зб. мат. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2017.- С. 213-15.
 2. Бець М. Т. Призначення соціально-екологічного підприємництва в забезпеченні сталого розвитку регіону/ Бець М.Т // Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 року, м. Одеса: зб. мат/Одеський державний екологічний університет . - Львів : Вид-во Од. держ екол. ун-ту, 2017. – С. 9-11.
 3. Bets M. Contents of the socio-environmental responsibility in electronic equipment and machinery trade ( Зміст соціально-екологічної відповідальності в торгівлі електронним обладнанням та обладнанням)/ M. Bets, N. Basiuk // VІI Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” // Матеріали. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017- С. 134-135.
 4. Bets M. Development of the Production of Ecological Goods in Ukraine and Their Labeling and Compliance With Standards(Розвиток виробництва екологічних товарів в Україні та їх маркування і дотримання стандартів ) / M. Bets, M. Magdych // // VІI Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” // Матеріали. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017- С. 132-133
 5. Бець М. Методичні підходи до управління екого-економічними ризиками малого і середнього підприємництва в Україні/ М.Бець, М. Магдич // Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV2018 (28 лютого-3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна) «Сталий розвиток-стан та перспективи». - Львів, 2018. – С. 224-228.
 6. Бець М.Т. Типологізація факторів, які впливають на діяльність суб’єктів підприємництва./ Мацук В.М., Точ Д.В. //Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Ч. 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 362.-370.
 7. Бець М.Т. Становлення інституціональної інфраструктури підприємницького університету в регіоні ./ Бець М.Т., Легуша Л.С.// Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності: Всеукр. студент. науково-практ. конф.- (Маріуполь, 10 січня 2019 р.): тези доп. / редкол.: А. А. Меліхов [та ін.]; ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь: ПДТУ, 2019. – С. 296-298.
 8. Бець М.Т. Складові інформаційного забезпечення збалансованого розвитку підприємств торгівлі. / Бець М.Т., Гошко Д.М. //Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4ч. Ч.IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І.– Харків: НТУ «ХПІ». – С. 96.


КОНТАКТИ

м. Львів-79013, вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус, кім. 102

marjanabec979@gmail.com