Баглай Оксана Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Баглай Оксана Ігорівна
Bahlai.png
Дата народження 21.10.1983
Alma mater Львівський національний університет ім.Івана Франка, факультет іноземних мов,
Науковий ступінь к. пед. н. із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри іноземних мов Національний університет «Львівська політехніка»

Професійний розвиток:


З 05.11.2012р. по 05.03.2013р. пройшла підвищення кваліфікації у ЛІЕТ на кафедрі іноземних мов, протокол №8 від 18 квітня 2013 р.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування у професійній підготовці». Захищена 23 грудня 2013 р.

Напрями наукових зацікавлень:
- методика викладання іноземних мов у вищій школі


Навчальні посібники та підручники

Баглай О. І. Міжкультурне спілкування у сфері паломницького туризму : навч.-метод. посіб. / О. І. Баглай. – Львів : Сполом, 2012. – 110 с.

Участь у міжнародних конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення", Львів, 23.03.2017.
2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", Фіктивне місто в Україні, 08.10.2016.
3. V Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів, викладачів та співробітників "Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства", Суми, 19.04.2018 – 20.04.2018.
4. ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Літні наукові дискусії", Вінниця, 15.06.2018.

Методичні рекомендації

2010
1. Баглай О. І. Педагогічні умови формування готовності до міжкультурного спілкування майбутніх фахівців міжнародного туризму : метод. рек. / О. І. Баглай. – Львів : Сполом, 2010. – 30 с.
2. Баглай О. І. Модель формування готовності до міжкультурного спілкування майбутніх фахівців міжнародного туризму : метод. рек. / О. І. Баглай. – Львів : Сполом, 2010. – 27 с.
2011
3. Баглай О. І. Методичні основи формування готовності до міжкультурного спілкування у професійній підготовці : метод. рек. / О. І. Баглай. – Львів : Сполом, 2011. – 20 с.
4. Баглай О. І. Міжкультурне спілкування у сфері паломницького туризму : проект навч. програми / О. І. Баглай. – Львів : Сполом, 2011. – 20 с.
5. Баглай О. І. Формування готовності до іншомовного міжкультурного спілкування у підготовці фахівців міжнародного туризму : метод. рек. / О. І. Баглай. – Львів : Сполом, 2011. – 29 с.
6. Баглай О. І. Фрагменти навчальної програми «Міжкультурне спілкування у сфері паломницького туризму» : метод. рек. / О. І. Баглай. – Львів : Сполом 2011. – 22 с.

Наукові статті у фахових виданнях

2011
1. Баглай О. І. Педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування у професійній підготовці / О. І. Баглай // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2011.– № 1.– С. 46–55.
2. Баглай О. І. Структура готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування / О. І. Баглай // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 14 (225).– С. 11–17.
2012
3. Баглай О. І. Підготовка фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування / О. І. Баглай // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2012. – № 4. – С. 33–41.
4. Баглай О. І. Модель формування готовності до міжкультурного спілкування фахівців міжнародного туризму / О. І. Баглай // Молодь і ринок. – 2012. – № 5 (88). – С. 131–136.
5. Баглай О. І. Іноземна мова як засіб формування готовності до іншомовного міжкультурного спілкування у підготовці фахівців туристичної сфери / О. І. Баглай // Проблеми сучасної пед. освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. – 2012. – Вип. 35, ч. 1. – С. 258–265.
2013
6. Баглай О. И. Внедрение экспериментальной методики в процесс формирования готовности к межкультурному общению будущих специалистов международного туризма / О. И. Баглай // ООО «Издательство Молодой ученый».– 2013. – № 6 (53). – С. 671–675.
7. Баглай О. І. Концептуальні підходи до формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування / О. І. Баглай // Вісник Нац. академії Держ. прикордон. служби України [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид-ня. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http: // www.http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/Vnadps/2013_1/index.html. pdf.
2014
8. До питання професійної підготовки фахівців для сфери туризму: міжкультурний підхід // Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 27–28 березня 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – С. 80 –86.
2016
9. Баглай О.І. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців туристичного профілю до міжкультурного спілкування / О. І. Баглай // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Зб.наук.праць. – Вип. 45. - Вінниця, 2016. –с. 138-142.
10. Baglay О. І. Peculiarities of role-play method application in foreign language learning for the students of the field of study «Tourism» (based on the materials used in L’viv Institute of Economics and Tourism)[Текст] / О. І. Baglay // Молодий вчений. — 2016. — №3 (30).- С. 346-349.
2017
11. Баглай О.І. Застосування веб-квест технології при вивченні іноземної мови у вищому навчальному закладі // Молодий вчений. – 2017. – № 6 (46). – C. 183–185. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
12. Баглай О.І. Питання ділового етикету на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням / О.І. Баглай, А.А. Тучапець // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. - Львів. інст-т економіки і туризму; [редкол.: І.О.Бочан та ін..]. – Львів: ЛІЕТ, 2017.
13. Баглай О.І. Розвиток мотивації та пізнавального інтересу до міжкультурного спілкування майбутніх фахівців міжнародного туризму у професійній підготовці / Баглай О.І. // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151). – С. 100 – 106.
14. Баглай О. І. Культурологічний підхід до навчання іноземних мов у професійній підготовці майбутнього фахівця сфери гостинності // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 159. – С. 129–134. (Google Scholar, Index Copernicus International).
2018
15. Баглай О. І. Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 2 (93). – С. 28–33. (Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory).

Інші публікації

2010
1. Баглай О. І. Особливості інтегративного навчання іноземних мов майбутніх фахівців сфери туризму / О. І. Баглай, Ю.О. Матвіїв-Лозинська // Вісник Львів. ін-ту економіки і туризму. – Львів, 2010. – № 5. – С. 314–318.
2. Баглай О. І. Педагогічні умови інтеграції технологій навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів / О. І. Баглай // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львів, 2010. – № 5. – С. 319–324.
2011
3. Baglay O. I. Pedagogical terms of integration of the foreign language teaching technologies for the students of higher educational establishments / О. І. Баглай // Матеріали 7-ої міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Питання сучасної науки і освіти»], (Київ, 11–13 лип. 2011 р.) / Ін-т наук. прогнозування. – К., 2011. – Ч. 2. – С. 23–26.
4. Баглай О. І. Аспекти готовності майбутніх фахівців сфери туризму до іншомовного міжкультурного спілкування / О. І. Баглай // Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. [«Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні ЄВРО-2012 (з урахуванням досвіду Швейцарії)»], (Львів, 11–12 трав. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2011. – С. 175–179.
2012
5. Baglay O. I. Model of preparedness formation for multicultural communication of international tourism specialists / О. І. Баглай // Матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»], (Переяслав-Хмельницький, 26–28 лют. 2012 р.) / М во освіти і науки, молоді та спорту України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ ім. Г. Сковороди, 2012. – С. 146–149.
2013
6. Баглай О. І. Особенности межкультурного общения будущих специалистов международного туризма в профессиональной подготовке [текст] / О. И. Баглай // Материалы IV междунар. науч.-практ. конф. [«Модернизация современ. об-ва: проблемы, пути развития и перспективы»] / Центр науч. знания «Логос». – Ставрополь : Логос, 2013. – С. 40–45.
2016
7. Баглай О.І. До питання застосування інтегративного навчання іноземних мов у професійній підготовці фахівців міжнародного туризмудо міжкультурного спілкування / О.І. Баглай // Матеріали III всеукр. наук.-практ. конф. ["Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань"] (Харків, 26 жовтня, 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харк.торг.-екон.інс-т КНТЕУ. - Харків РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. -С. 137-138.
8. Баглай*** О. І. До питання застосування інтегративного навчання іноземних мов у професійній підготовці фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 8 жовтня 2016 р.). – 2016. – C. 137–138.
2017
9. Баглай О.І. Виникнення та подолання міжкультурних конфліктів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму / О.І. Баглай, А.А Тучапець // Зб.міжнародної наук.-практ. конф. ["Стратегія інвестиційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення"] (Львів, 23 березня, 2017р.) / М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2017. – С. 35–41.
10. Баглай О. І., Тучапець*** А. А. Виникнення та подолання міжкультурних конфліктів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму // Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення : міжнародна науково-практична конференція, Львів, 23 березня 2017 р. – 2017. – C. 35–41.
2018
11. Баглай О. І. Поняття "міжкультурна комунікація" у релігійному та паломницькому туризмі // Літні наукові дискусії : збірник наукових матеріалів ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Вінниця, 15 червня 2018 р. – 2018. – C. 4–6.
12. Баглай О. І. Релігійний туризм як засіб подолання бар'єрів у міжкультурному спілкуванні людських спільнот // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 19–20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 418–422.