Андрейчук Станіслав Казимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андрейчук Станіслав Казимирович
Дата народження 28 серпня 1967 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Галузь наукових інтересів Обґрунтування теоретико-методологічних засад, практичних аспектів, пріоритетних напрямків удосконалення державного управління реформуванням вищої освіти та підвищення його ефективності в сучасних умовах.
Науковий ступінь кандидат наук з державного управлінння
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Малик Ярослав Йосипович, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри європейської інтеграції та права.
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра соціології та соціальної роботи Інститут гуманітарних та соціальних наук

Андрейчук Станіслав Казимирович — кандидат наук з державного управлінння, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився: 28 серпня 1967 року

Тема дисертації: Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу [Текст] : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Андрейчук Станіслав Казимирович ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Львівський регіональний ін-т держ. управління. — Л., 2007. — 235 арк. — арк. 196-229

Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Малик Ярослав Йосипович, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри європейської інтеграції та права.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Аналіз соціальних мереж
 • Соціологія
 • Соціологія управління
 • Соціологія та соціальні технології

Наукові інтереси

 • Обґрунтування теоретико-методологічних засад, практичних аспектів, пріоритетних напрямків удосконалення державного управління реформуванням вищої освіти та підвищення його ефективності в сучасних умовах.

Вибрані публікації

 1. Актуальність демократичної освіти в умовах пострадянського розвитку України / С. К. Андрейчук // IV Міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті», 23­24 квітня 2009 р., Львів : тези доп. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України [та ін.]. — Л. : Вид-во ДЦ МОіНУ, 2009. — С. 20-21. — Бібліогр.: 4 назви.
 2. Вища освіта для неповносправних в Україні в контексті Болонської конвенції / С. К. Андрейчук // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць / відп. ред.: В. С. Бакіров . — Харків : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2004 . — С.516-519
 3. Андрейчук С. Управління системою освіти в зарубіжних країнах // Ефективність державного управління. — Вид-во Львів. регіон. ін-ту держ. управління. — Львів, 2005. — Вип. 8. — С.225-232.
 4. Андрейчук С. Використання інноваційних управлінських технологій у суспільстві загалом і в освіті зокрема // Ефективність державного управління.- Вид-во Львів. регіон. ін-ту держ. управління. — Львів, 2006. — Вип. 10. — С.11-17.
 5. Андрейчук С. Управлінські засади розвитку вищої освіти України в умовах інтеграції в європейський освітній простір // Ефективність державного управління. — Вид-во Львів. регіон. ін-ту держ. управління. — Львів, 2007. — Вип. 12. — С.13-18
 6. Андрейчук С. Реформаційні процеси управлінської діяльності у вищій освіті в Україні // Університетські наукові записки. — Часопис Хмельницького університету Управління та права. — 2006. — № 3–4 (19–20). — С. 397-401.
 7. Андрейчук С. Криза в системі освіти та шляхи її подолання // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. — Дрогобич: Коло, 2004. — С. 5-12.
 8. Андрейчук С. Вища освіта для неповносправних в Україні в контексті Болонської конвенції // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наук. праць.- Харків: видавничий центр ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2004. — С. 516-519.
 9. Андрейчук С., Савка В. До проблеми становлення системи безперервної освіти неповносправних в сучасній Україні // Традиції та інновації викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Дніпропетровський НГУ, 2004. — С. 92-97.
 10. Андрейчук С. Українська освіта: сучасний стан та перспективи // Дні науки 28-29 жовтня 2004. — Гуманітраний ун-т «ЗІДМУ», 2004. — С. 180-181.
 11. Андрейчук С. Молодь і освіта: соціологічний аналіз проблем взаємодії // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції.- Дрогобич, 2004. — Львів: Вимір, 2005. — С. 175-177.
 12. Андрейчук С. Впровадження базових положень Болонської декларації в Україні на прикладі Національного університету «Львівська політехніка» // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наук. праць. — Харків: Вид. центр Харк. нац. ун-ту ім..В.Н. Каразіна, 2005. — С. 606-609.
 13. Андрейчук С. Державне управління вищою школою в контексті Болонської декларації // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні: Матеріали щорічної науково-практичної конференції (20 січня 2006 р.) / За наук. ред. Я.Й. Малика: У 2 ч. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. — Ч.2. — С. 4-5.
 14. Андрейчук С. Чинники актуальності демократичної освіти в умовах пострадянських трансформацій // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Львів, 22 березня 2007 р. — Вид-во Львів. регіон. ін-ту держ. управління. — Львів, 2007. — С. 154-155.

Контакти

вул. Квітнева 6, 79013, Львів; 29-й корпус , к. 212

тел..: +38 (032) 258-27-10 ; +38 (032) 258-21-09