Адамів Марта Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Адамів Марта Євгенівна
Marta zmd.jpg
Науковий ступінь К.е.н.


Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник завідувача з навчально-методичної роботи


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту, 2009 р.


Професійна діяльність

2018 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2013 – 2018 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2012 – 2013 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2010 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності», «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства», «Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналів» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2014 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту», 2010-2013 рр.


Участь у госпдоговорах

 • ГД № 902 «Оптимізування витрат на формування та утримання виробничих запасів ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Марка», 2018 р.


Участь у грантах

 • Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2018 р.: проект Ф83/81-2018 «Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції» (Наказ Державного фонду фундаментальних досліджень від 04.06.2018 р. № 8, номер державної реєстрації 0118U000887)
 • Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2016 р.: проект Ф66 «Гармонізація та уніфікування нормативно-методичної та інтерпретаційно-ідентифікаційної бази соціально-економічної діагностики в умовах європейської інтеграції» (Розпорядження Президента України «Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 р.» №197/2016-рп від 19.05.2016 р.)


Почесні звання та нагороди

 • Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №1143/0/5-18 від 29.10.2018 р.), 2018 р.
 • Кращий молодий науковець Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», 2016 р.


Підвищення кваліфікації

 • 2018 – навчання у 4 UPTAKE школі для Докторів філософії в Університеті Упсали (Швеція)
 • 2017 – стажування у Вищій економічній школі у м. Білосток (Польща)
 • 2017 – навчання у Літній школі Університету Тарту (Естонія)
 • 2015 – стажування у ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма «Росток»


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 242 с.
 • Соціально-економічна діагностика в умовах європейського співробітництва: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, М.Є. Адамів, А.М. Дідик, В.І. Лемішовський. — Львів: Видавництво ТзОВ "Аудиторська група "Західна аудиторська група", 2018. — 224 с.


Монографії

 • Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції: [монографія] / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. – Львів: Міські інформаційні системи, 2018. – 215 с.
 • Концептуальні засади та інструментарій управління толінговими операціями: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, І.В. Коць, І.І. Коць. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2018. – 238 с.
 • Адамів М.Є. Корпоративне управління підприємством: сутність, концепції, моделі корпоративного контролю: [колективна монографія] / М.Є. Адамів, О.А. Хілуха // Розвиток економіки України: трансформації та інновації. – Запоріжжя: Гельветика, 2017. – С. 284–297.
 • Адамів М.Є. Гармонізація та уніфікування нормативно-методичної та інтерпретаційно-ідентифікаційної бази соціально-економічної діагностики в умовах європейської інтеграції: [монографія] / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів. – Львів: Видавництво: «Центр Європи», 2016. – 220 с.
 • Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналів: [монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.Г. Ліпич, О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, О.А. Хілуха. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 224 с.
 • Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: [монографія] / [О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та ін.] / За ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с. / Адамів М.Є. 2.3. Чинники впливу на системи антисипативного процесно-структурованого менеджменту. – С. 44-58.
 • Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: [колективна монографія у 4 т.] / За ред. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – [Т. 1]. – 374 с. / Адамів М.Є. 1.3. Методи антисипативного планування в системі управління економічною діяльністю підприємств. – С. 25-31.


Публікації в іноземних виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

 • Melnyk O. The role of socio-economic diagnostics in an enterprise management system / O. Melnyk, A. Todoshchuk, M. Adamiv // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. - Volume 4 Number 3. - Riga: Publishing House «Baltija Publishing». – P. 165-171.
 • Adamiv M.Ye. The mechanism of interaction between international and national institutions to prevent and combat corruption as a driver for socio-economic development of the country / O.Ye. Kuzmin, O.G. Melnyk, M.Ye. Adamiv // Finance and management. Journal of the Faculty of Economic Sciences University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland.– 2017. – Vol. 2, N. 2. – P. 7-23.
 • Adamiv M.Ye. Harmonization of information support of socio-economic diagnostics of business-structures under the conditions of European integration / O.Ye. Kuzmin, M.Ye. Adamiv, Yu.N. Shpak // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. - № 3 (11). Ч. 1. – С. 41-47.
 • Adamiv M. Information Diagnostic Support of Enterprise under the Conditions of Uncertainty / O. Melnyk, W. Sroka, M. Adamiv, Yu. Shpak // Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. – 2017. – № 4, Vol. 65. – P. 1403-1414.
 • Adamiv M.Ye. Contradictions of the national legal and regulatory framework in the field of socio-economic diagnosing in conditions of European integration / O.Ye. Kuzmin, O.G. Melnyk, O.V. Mukan, M.Ye. Adamiv // Economics, entrepreneurship, management. – 2015. – Vol. 2, Num. 2. – P. 7-15.
 • Adamiv M.Ye. Theoretical and applied principles of anticipatory management of enterprises on the basis of weak signals / O.Ye. Kuzmin, O.G. Melnyk, M.Ye. Adamiv // Economics, entrepreneurship, management. – 2014. – Vol. 1, Num. 2. – P. 7-12.
 • Adamiv M.E. Management of innovative creative collectives at the enterprises / O.E. Kuzmin, N.O. Shpak, M.E. Adamiv, O.O. Goryachka // Forum Scientiae Oeconomia. Management of human capital in the face of challenges in the modern economy. – 2014. – Volume 2 (2014), No 1.– P. 27-37.
 • Адамів М.Є. Антисипативне управління підприємствами на засадах слабких сигналів / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1 (139). – С. 32-41.
 • Adamiv M. The role of innovative creative collectives in anticipatory management of enterprises / N. Shpak, O. Goryachka, M. Adamiv // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – 2013. – Volumе 2, nomber 3. – P. 65-70.


Публікації у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 • Adamiv M. Retrospective and modern trends of development of Ukrainian customs system / O. Melnyk, M. Adamiv, I. Kots // Economics, entrepreneurship, management. – 2019. – Vol. 6, Num. 1. – P. 81-87.
 • Адамів М.Є. Аналізування тенденцій розвитку митної системи України: міжнародний та національний виміри / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, Л.С. Ноджак // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. - № 7. – С. 17-22.
 • Адамів М.Є. Фактори впливу на толінгові операції підприємств: змістовий та типологічний аспекти / М.Є. Адамів, І.І. Коць // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – № 2(4). - С. 5-14.
 • Адамів М.Є. Митна система Нідерландів: ключові особливості побудови та функціонування / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. - № 9/1. – С. 7-12.
 • Адамів М.Є. Досвід Франції щодо побудови та функціонування митної системи: проекція на Україну в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, А.В. Тодощук, М.Є. Адамів // Бізнес Інформ. – 2018. – № 7. - С. 38-43.
 • Адамів М.Є. Митний досвід Литовської Республіки: особливості імплементації в Україні / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. - № 20. – С. 5-9.
 • Адамів М.Є. Міжнародне митне співробітництво України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. - № 10. – С. 4-8.
 • Адамів М.Є. Історія розвитку митної системи України: ключові проблеми та здобутки в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка та держава. – 2018. - № 10. – С. 4-9.
 • Адамів М.Є. Концептуальні засади реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка та держава. – 2018. - № 11. – С. 39-44.
 • Адамів М.Є. Досвід Польщі щодо побудови та реформування митної системи в умовах членства у Європейському Союзі / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. - № 11/1. – С. 28-32.
 • Адамів М.Є. Історія гармонізації митного законодавства України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Бізнес Інформ. – 2018. – № 10. - С. 51-56.
 • Адамів М.Є. Теоретичні та прикладні засади управління толінговими операціями / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, І.І. Коць // Бізнес Інформ. – 2018. – №1. - С. 140-145.
 • Adamiv M.Ye. Diagnostics of investment attractiveness of business entities in conditions of European integration / O.G. Melnyk, M.Ye. Adamiv, L.V. Smereka // Economics, entrepreneurship, management. – 2018. – Vol. 5, Num. 1. – P. 15-22.
 • Адамів М.Є. Фактори впливу на толінгові операції підприємств: змістовий та типологічний аспекти / М.Є. Адамів, І.І. Коць // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – № 2(4). - С. 5-14.
 • Адамів М.Є. Розвиток теоретико-методологічних засад інжинірингової діяльності на підприємствах / М.Є. Адамів, А.Р. Куцин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2016. – № 858. – С. 9-15.
 • Адамів М.Є. Розвиток теоретико-прикладних засад антисипативного менеджменту на вітчизняних підприємствах в умовах Європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, М.Л. Злотнік // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2016. – № 858. – С. 30-37.
 • Адамів М.Є. Європейський досвід нормативно-методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності та банкрутства бізнес-організацій / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – №10. – С. 28-33.
 • Адамів М.Є. Методичні рекомендації з діагностики кредитоспроможності підприємств: вітчизняний та міжнародний виміри / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – №11. – С. 18-25.
 • Адамів М.Є. Розвиток нормативно-методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності та банкрутства вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Бізнес Інформ. – 2016. – №8. – С. 115-117.
 • Адамів М.Є. Проблеми діагностування банкрутства та врегулювання процедур неплатоспроможності підприємств в Україні / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – С. 256-260.
 • Адамів М.Є. Діагностика кредитоспроможності бізнес-організацій в умовах європейської інтеграції: досвід міжнародних кредитно-рейтингових агентств [Електронний ресурс] / О.Г. Мельник, О.В. Юринець, М.Є. Адамів // Економіка: реалії часу. – 2016. – № 3 (25). – С. 113-123. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No3/113.pdf
 • Адамів М.Є. Гармонізація інформаційного та методичного забезпечення діагностики інвестиційної привабливості бізнес-структур в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №21. – С. 5-11.
 • Адамів М.Є. Теоретико-методичні засади побудови системи ціноутворення на продукцію підприємств / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Серія: «Науки: економіка, політологія, історія». – 2015. – №6. – С. 160-175.
 • Адамів М.Є. Теоретико-прикладні аспекти бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах Європейської інтеграції / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2015. – №835. – С. 3-10.
 • Адамів М.Є. Технологія HR-менеджменту в межах антисипативного управління підприємствами / М.Є. Адамів, Н.Я. Петришин // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – № 1/2015. – С. 9-13.
 • Адамів М.Є. Комплексне дослідження стану антисипативного управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах / О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, М.Є. Адамів // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ, 2014. – №2(26). – С. 14-23 (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus; Google Scholar.).
 • Адамів М.Є. Методико-прикладні засади аналізування антисипативного менеджменту на машинобудівних підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2014. – №794. – С. 273-280.
 • Адамів М.Є. Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування на підприємствах / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – 2013. – №4. – С.64-67.
 • Адамів М.Є. Антисипативне планування діяльності підприємств в умовах невизначеності / М.Є. Адамів // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 8-12.
 • Адамів М.Є. Метод перспективної діагностики слабких сигналів потенційних явищ за видами діяльності підприємства / О.Є. Кузьмін, М.Є. Адамів // Бізнес Інформ. – 2013. – № 2. – С. 69-74.