Ієвлєв Олександр Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ієвлєв Олександр Миколайович
Ієвлєв ОМ.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 1 лютого 1968 року.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів управлінські і маніпулятивні впливи в організації, невербальна комунікація, механізми запуску стереотипних дій (реакцій), професійно-педагогічна мобільність фахівця в умовах магістратури
Кваліфікаційний рівень магістр з управління навчальним закладом
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, професор Кизименко Леонід Дмитрович, завідувач кафедри інженерно-педагогічної підготовки Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра педагогіки та соціального управління

Ієвлєв Олександр Миколайович — кандидат технічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціального управління , Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 1 лютого 1968 року.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на тему «Моделювання та дослідження поліфакторних впливів-відгуків у вузлі управління складної біотехнічної системи».

Науковий керівник — доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, професор Кизименко Леонід Дмитрович, завідувач кафедри інженерно-педагогічної підготовки Національного університету «Львівська політехніка».

Заступник завідувача кафедри

Основні курси

 • Методологія наукових досліджень,
 • Професійна мобільність випускника навчального закладу,
 • Основи професійної мобільності,
 • Психопедагогіка управління.

Наукові інтереси

управлінські і маніпулятивні аспекти дії поліфакторних впливів-відгуків компонентів СТС з врахування механізмів запуску стереотипізованих реакцій, професійно-педагогічна мобільність фахівця в умовах магістратури.

Вибрані публікації

Є автором понад 70 наукових і навчально-методичних праць.

Серед них:


 1. Ієвлєв О.М. Інтегративний характер змісту професійно-педагогічної мобільності фахівців з вищою освітою/ Олександр Миколайович Ієвлєв // Обрії : науково-педагогічний журнал. – 2017. – № 2(45). – C. 41-44.
 2. Ієвлєв О.М. Професійно-педагогічна мобільність фахівців з вищою освітою / Олександр Миколайович Ієвлєв // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 9-10 листопада 2017 р.) - Хмельницький : ХНУ. – C. 233 – 234.
 3. Ієвлєв О.М. Вплив ринку праці на зміст професійно-педагогічної мобільності / Олександр Миколайович Ієвлєв // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська педагогічна академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 36. – С. 147 – 153.
 4. Ієвлєв О.М. Суб’єкт-об’єктні аспекти управління професійною мобільністю у закладі освіти / Олександр Миколайович Ієвлєв // Молодь і ринок. - 2016. - № 5. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_5_19
 5. Ієвлєв О.М. Професійна мобільність як рушійна сила сучасного постіндустріального суспільства / Олександр Миколайович Ієвлєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2016. – Т.45. – C. 207-211.
 6. Ієвлєв О.М. Професійна мобільність випускника спеціальності "Управління навчальним закладом" суспільства / Олександр Миколайович Ієвлєв // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 28 жовтня 2016 р.) - Львів : [б.в.]. – C. 523 – 524.
 7. Особистість як "об’єкт управління" в умовах наближених до екстремальних // Збірник статей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість в екстремальних умовах», 20 травня 2015 р. [Текст] / О. М.Ієвлєв. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. - С. 292 – 295.
 8. Американський досвід організації навчання студентів як джерело для реформування вищої освіти України // Управління в освіті: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2015 p., Львів / М.М. Вольська, О. М.Ієвлєв. - Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2015. – С. 34 – 35.
 9. Професійно-значущі якості педагога в контексті вимог до педагогів вищих навчальних закладів// Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 4 до Вип. 31, Том II (10): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - К.: Гнозис, 2014. - С. 208-215.
 10. Використання методів психологічного захисту від впливів зі сторони маніпулятора / О. М. Ієвлєв, О. П. Калінська // Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2010 р., Львів / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. — С. 62-64.
 11. Маніпуляційні впливи у діяльності державного службовця / О. П. Калінська, О. М. Ієвлєв // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 22 жовт. 2010 р., Львів / Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2010. — Ч. 1. — С. 195-198. — Бібліогр.: 3 назви.
 12. Маніпуляція та етичні аспекти діяльності державного службовця / О. М. Ієвлєв // Теорія та практика державної служби: сучасні пріоритети регіональної кадрової політики : матеріали наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2010 р., Дніпропетровськ / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Д., 2010. — С. 90-91. -Бібліогр.: 2 назви.
 13. Особистісна орієнтація на студента, як провідне завдання гуманної педагогіки / О. М. Ієвлєв, Г. Й. Шевчук // Всеукраїнські педагогічні читання «Гуманна педагогіка у вищій школі» : зб. тез доп., 18 листоп. 2010 р., Дніпропетровськ / МОН України, Нац. гірн. ун-т. — Д., 2010. — С. 43-44. — Бібліогр.: 1 назва.
 14. Иевлев А.Н. Исследование отклика человека-оператора в сложных социотехнических системах" //Кибернетика и вычислительная техника. — Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. — 1997. — № 114. — С.56 — 60.


Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 218

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: ievlev_lv@ukr.net