Історія кафедри КФ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

За радянських часів кафедру відносили до так званих напрямів ідеологічного спрямування: перед викладачами ставилися завдання пояснювати та аргументувати наукові засади та правильність політичного курсу радянського керівництва, істинність марксистсько-ленінського вчення просвіт та відповідні соціальні процеси. Кафедра розробляла засади ідейного спрямування викладання навчальних дисциплін в технічному вузі, запровадивши з цієї теми кілька публікацій. Попри ідеологічне навантаження на кафедрі викладався достатньо широкий спектр філософських дисциплін: діалектичний та історичний матеріалізм, етика, естетика, логіка, науковий атеїзм. Працював студентський філософський гурток.

Після розпаду СРСР та утворення незалежної української держави кафедра достатньо відчутно змінила спрямування своєї діяльності. На початковому етапі свого функціонування за нових умов на кафедрі були розроблені авторські філософські курси, що передбачали вільне обрання студентами як потоку, на якому вони мали слухати філософію, так і напряму філософського курсу.

На кафедрі вперше в Україні був розроблений курс «Філософія науки та техніки» для рівня магістерської підготовки, про зміст та особливості якого доц. В. Л. Петрушенко доповідав нанауково-практичному семінарі Міністерства науки і освіти України у м. Харкові у1996 році. На початку 90-х років минулого століття кафедра остаточно виробила Програми курсів «Філософія» та «Релігієзнавство» з урахуванням найновітніших даних та досягнень філософської науки, виступила ініціатором проведення цілої низки наукових конференцій загальнодержавного рівня. У 2000 р. на кафедрі була відкрита аспірантура зі спеціальності 09.00.02— діалектика і методологія пізнання.

З 2002 р. кафедру очолює доктор філософських наук професор В.Л. Петрушенко. В даний час на кафедрі працюють 2 професори, 10 доцентів, 2 асистенти. Три викладачі працюють над докторськими дисертаціями. На кафедрі навчаються 2 аспіранти та 2 здобувачі наукового ступеню опрацьовують теми дисертаційних досліджень.

З 2002 року викладачі кафедри розробили та опублікували 10 навчальних посібників (один з них отримав статус підручника), з яких 8 мають гриф Міністерства освіти і науки України.Запроваджене щорічне видання фахового часопису «Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Філософські науки». Так само щорічно кафедра бере участь у виданні міжвідомчої збірки «Філософські пошуки». У 2016 р. була затверджена нова тема науково-дослідної роботи кафедри «"Людські виміри сучасного соціокультурного процесу: локальний та глобальний контекст" (КФ-3)» (Державний реєстраційний номер 0117U004468), яку працівники кафедри розроблятимуть до 2020 року.

Кафедра є ініціатором проведення щорічних Читань пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського, що-дворічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «На шляху до синтезу філософії, науки і релігії,регулярно проводить» Круглі столи та міжуніверситетські конференції. При кафедрі діє філософський гурток, також видається стін-газета "Ліхтар Діогена", матеріали до якої готують самі студенти.Спільно з кафедрою політології та міжнародних відносин видається фаховий науковий журнал "Гуманітарні візії" (засновний у 2015 році).

Сьогодні кафедра забезпечує викладання цілого комплексу навчальних дисциплін: для студентів стаціонарної, екстерної та заочної форм навчання — курсів

  • «Філософія»,
  • «Етика бізнесу»;
  • "Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві".


для рівня магістерської підготовки — курси

  • «Філософія науки та техніки»,
  • «Актуальні проблеми сучасного соціально-гуманітарного знання»;


для аспірантів та здобувачів — курс "Філософія та методологія науки".